Groot Gouda, zaterdag 26 januari 1946

Brammetie Flapoor en i n vrienden Nadrnk verhnrien 36 Juist had hij een sulrfvol van het vette modderige rioolwater opgezogen toen de achtervolgers hem bereikten Snel spong hij op en spoot hun met kracht de modder in het gezicht zoodat ze Mrschrikt acheroveruimelden In dien wjsschentijd had Tom behoorlijk gelegenheid zich uit de voeten te maken J Met verguld stoten per Iridium punt en hefboom vulsysteem piMéii KLhlWtü 25 Uitreiking bonkaarten Met de uitreikir g van de bonkaarten voor de 3e periode 1946 wordt Maandag a s een aanvang gemaakt Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de raambiljetten Klompen en rubberlaarzen Oader verwijzing naar de terzake verschenen alqemeene persberich en wordt medeqf de ld dar afhnien en indirnen van aan raaqforraulieren voor klompen en rubberlaarzen ten behoeve van de in die persberichten qenoe nde categorrën kan ge chieden aan loket 2 van den di tfibutledierst Peperstraat op Maandag 8 an t m 1 Febr 46 HANDZETTERS V Flink loon met prestatie toeslag Sollicitatie met opgave van leeftijd vorige werkplaatsen godsdienst enz enz N SAMSOM N V Alphen a d Rijn Bij de N V tot Aénneming van Werken voorheen H J NEDERHORST te Gouda wordt voor direct gevraagd een geheel zelfstandige CORRESPONDENTE Sollicitaties met volledige gegevens te richten aan het kantoor der Nf V Turfmarkt 8 te Gouda HEEREN Uw costoum door PALTHB ntvlekt en opgepertt ia HERNIEUWD Vlag Correct Goedkoop PALTHE Almelo De behandelina ge chiedt ia o te xaak Kleiweg 5 Gouda voori Dt d ta D Voor een MODERNE en CHIQUE HOED Uw adres MAISON ANNY HOOOE GOUWE 9 CONTACT MET DE MAAN D ni v Radar heeft men contact met de maan gshad Majoor W E Osborne een vroegere majoor van het Australische Leger die de Radarexperimenten om met de maan in contact te komen heeft geleid voorspelde gisteren tegenover verslaggevers van de pers dat binnen de komende tien jaren raketreizen naar de maan zouden kunnen worden gemaakt Osborn dted deze voorspelling tijdens een verklaring waarbij hij zeide dat Australische t eieerden reeds vier jaar geleden in Radarcontact met de maan kwamen Zijn gesprek met de persmenschen had plaats enkele uren nadat het Departement van Oorlog in de Vereenigde Staten had medegedeeld dat geleerden van de sectie Seinen van het leger der Ver Staten met een speciaal apparaat op 10 Januari met de maan contact hadden gemaakt en dat de proefneming met succes verloopen was In samenwerking met dr J H Pidding ton van de Universiteit te Sydney aldus Osborn kwamen wij in October en Nov 1941 verscheidene keeren met de maan in contact Momenteel verricht men geheime onderzoekingen voor de regeering der Ver Staten waarbij hij gebruik maakt van een toestel voor zeer krachtige Radar Dit werd op de maan gericht en vrijwel onmiddellijk nam men trillingen waar die gecontroleerd en nog eens gecontroleerd werden De tusschenpauze was 2 sec maar over de frequentie welke uit een I zeer korte microgolf bestond werd mets medegedeeld 35 000 kinderen bij den Paus OP audiëntie De Avonture n Pan door G Th Rotman Radioprogramma van hedenavond uiiVERSUM I 301 m 5do 18 UO Lichte gram platen 18 30 tVmaiistiek weekoverzicht door Paul de Ivaart 18 45 Lichte gram muziek D N I Ó 19 00 Nieuws KR o l915 Gram muziek 19 20 Sylves dn o 20 00 Nieuws E PO 20 05 Gram muziek 2010 Licht b ke door Pater Henri de Greeve 20 25 f S oTio io Korte toespraak door Drs ti o 20 35 Operette muziek 21 10 pfdio Philh Orkest o l v Albert van Raalte 22 00 Nieuws 22 15 Stemmige Sek 22 30 Avondgebed en koorzang 2250 Stemmige muziek 23 00 tn ten slotte vroolijk programma 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m RNIO 18 00 Nieuws VARA 18 15 The Novelty Serenaders 35 Nu Bram kon hard loopen daar mankeerde het niet aan Maar Tom bleef telkens achter en daar Bram hem niet in de steek wou laten moest deze telkens blijven staan Dus moest hij iets verzinnen om aan de achtervolgers n beetje oponthoud te bezorgen Hij wipte het deksel I van een rioolput en stak er zoo diep mo gelijk zijn slurf in öiv Ben Silberman m m v The Novel Srs 18 45 Onze taak is het maat Spe ijkwerk P C Faber l9 00Ka TpTaf S sTbelverteUing door Ds B J Aris niet heeft gerealiseerd opdat de door den raad genomen beslissing om de essentie van het Sowjet Russisch Perzisch geschil nader te beschouwen definitief is Indien de raad na de partijen in het geschfl gehoord te hebben de zaak wenscht te bespreken of te onderzoeken kan de Sowjet Unie geen gebruik maken van haar vetorechL Dat komt pas aan de orde wanneer de UNO het ondernemen van een militaire actie zou aanbevelen En hiervan kan op het moment nog geen sprake zijn daar de MUitaire Stafcommissie pas tegen 1 Februari bijeöi zal komen waarna nog met den raad over de te volgen methode overleg gepleegd zou moeten worden R N 1 O 2000 Nieuws VARA 20 05 Gram muziek 2015 Ensemble Cantare ol v Jan Corduwener 2045 Op marsch in het jonge jaar EndrevSe 21 15 Raie da Costa 2 30 Maandoverzicht der bmnenl D0litiek 21 45 Orgelconcert door Johan Jong m m v Albert de Booy 22 15 Kitty de Haan met Viaarnsche voordrachten 22 30 Gramo foonmuziek R N l C 23 00 Nieuws V A R A 23 15 Beter laat dan nooit Het Europeesche bureau van de U N R R A deelt mede dat Z H de Paus vandaag 26 Januari in de Sint Pieterskerk te Rome audiëntie zal verleenen aan vijf en dertig duizend kinderen De audiëntie zal te 11 50 uur Nederlandschen tijd aanvangen De Paus zal tijdens deze audiëntie een toespraak houden tot de kinderen die van allerlei godsdienstige gezindten zijn en die beschouwd moeten worden als vertegenwoordigende twee miUioen kinderen die thans in Italiè door de U NR R A worden gevoed Van deze unieke gebeurtenis zal op per radio en film verslag worden uit mtdrukkelijken wènsch van het Vaticaan Amerikaansch Consul voor Nederland benoemd Het departement van Buitenlandsche Zaken de Ver Staten heeft de benoeming van Archibald Gray consul te Port u Prince Haiti tot consul te Amsterdam aangekondigd John B Ketcham consu te Mexicale Mexico yerd benoemd tot consul te Batavia John Stone tweede secretaris van de ambassade en consul te Londen werd benoemd DE PERZISCHE KWESTIE Indien de Perzische delegatie te Lon den vóór Maandag aanstaande geen Serslddende instructies uit Teheran kriiet zal moeten bli ken wat de Sowjet Se egaUe zal doen wanneer ondanks Slar tegenkanting de VeiUghetoad de Perzische delegatie nader zal hoor Waarnemers te Londen waren g stamiddag van meening dat Wisjmsky zien Gevar programma 24 00 Sluiti ng DTdiënst Friesland Schiermonnikoog gestaakt De veerdienst Friesland Schiermonnikoog is gisteren wegens ijsgang gestaakt Een dag tevoren had de veerboot Brakzand tevergeefs getracht het eiland te bereiken MEOBnBELINGEN PLAATSELIJKE DlSTRlBUribDIBNST GoUDA BrandstoflFen groot en klciaverbruikers Op Maandag 28 Jan a s kunnen bl den diïtributicdienst afd Handel toewiizicgei voor vaste brandstoff n worden afgehaald door verbruikers ingeschreven onder groep C 4 en wel dooF hen wier naam of firmanaam begint met de lette s A t m D tusschen 9 10 uur F I 19li K N 11 12 uur ö T 3 uur U Z 3 4 uur Alle overigf groepen dienen hun toewijzingen af te halen op Dinsdag 29 dezer volaens onderstaand schema de groepen XII Xllla XlIIb XVenC V tusschen 9 en 12 uur En de groepen Cla C2a C2b en D 1 tusschen 2 en 4 uur De aandacht wordt er op gevestigd dar met uitzonder ng van de verbruikers uit de qroep n C2a en Xllla voor alle hierboven genoemde groepen geen verdere P o l wijzingen beschikbaar zullen worden ge sfeld DE NATIONALE FEESTDAG De fleering heeft besloten den Natton eti Feestdag waarvoor ais datum de 5e Mei was vastgesteld dit Jaar op 4 Mei te vieren zulks in verband met hei fdt dat 5 Mei op een Zondag valt De Groninger Trolley bussen rijden weer Voor het eerst sinds de bevrijding zullen de Trolleybussen van de Groninger Gemeentetram vandaag het voor oorlogsch stadsbeeld weer doen herleven in bescheiden mate aanvankelijk en Biet over de geheele route daar de bovenleiding en het wegdek aan een eindpunt nog niet gereed is Ten gerieve van reizigers uit het westen des lands zij voorts meegedeeld dat de laatste tram in de richting van del stad tot tien minuten over half twaalf zal wachten op den om 23 27 uit Holland aankomenden trein Albanië wenscht lid te worden ö van de U N O Door tusschenkomst van de Joegoslavische delegatie heeft Makin de voorfitter van de Veiligheidsraad een verzoelc van Albanië ontvangen als hd tot de vergadering van de WNO te worden toegelaten Voor een wasch schoon en rein moet U Btecda bi SCHRAVE zijn STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn Boelekade171a 173 Goudaj DAMES laat 4hant Uw vllthoad wöar vwortnen bij Maison Van Eijck GrocnendaBl 12 Gonda WILLEM DE BEUN Muzickachool Wcsthaycn39 teeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal VKIJZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A 8 Zondag 10 30 uur ï i E D Spelberg Hilv V i inn Het Goudsch VolkscoDcert 2e Abonnemenls conceri Hei mXZ sc Philh s ch op Woensdag 30 Januari 1946 des avonds 7 uur in den Nieuwen Schouwburg Solist Koen van der Molen Alt viool L I Rnnihoven Concert voor an Viool en orkesi vj r g Wogner MD vnl Ouverlure 1 annnauser k w Kavel wuvciiu Niw leden f 1 50 p persoon LoKB kaarten verlcriigbaar bil de ta ue V avonds aan de mbI Ter overname gevraagd ZMk in Aardappelen Groenten en Frmt bureau van u u Ü iton en Stalen Rolluiken Houten en W d e fcaar GOUDKUIL Molenwerf 18 20 Tel 2310 Woning ter ruiling disponibe Brieven onde n o 3694 bureau van dit blad