Groot Gouda, maandag 28 januari 1946

o GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MAANDAG 28 JANUARI 1946 NUMMER 139 voor wie het certen gelukkig geen broodwinning is maarOok bij de derde opvoering was de SchouwIjj j gd geval niet op wenschen toe g d Dan her vatten wij de huisconcerten en zullen dan xelf wel uitmaken wie daar komen en wie njet riaal oesnroken zou dit echter niet 1 AD ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen aruklar DriOfkerij Verzijl Qouda STADSNIEUWS IS VEMLO ADOPTIE WAARD Het Bestuur der Afd Gouda van Ned Volksherstel Hark schrijft ons het volgende Weer is bo enstBande vraag dezer dagen bij vele stadgenooten opgekomen weer was laster daarvan de oorzaak Eerst zou er iets niet in orde zl n geweest met de verdeeling van het ingeiamelde glas toen deugde de speelgoed distributie niet nu alt jongste lasterpraatje de HARK in Venlo laat hooge prijzen betalen voor de goederen die de Gouwenaars gratis hebben afgestaan Steeds ligt de schu d In Venlo het is ook zooveel gemakkelijker om ver verwijderd van betrokken instantie te lasteren Eén der alhier verschijnende dagbladen heeft onder bovenstaanden titel een artikel aan deze lastercampagne gewijd Wij stellen het zeer op prijs dat zulks eerst is geschied nadat de redactie een uitvoerig onderzoek had ingesteld en tot de conclusie was gekomen dat de in Gouda circuleerende geruchten op pertinente leugens berusten Wij willen echter ook onzerzijds officieel opening van zaken geven Zonder medewerking van eenige officleele instantie te Venlo hebben wij aldaar een onderzoek ingesteld Ons is gebleken dat bet bewuste gezin een welWaast complete woninginrichting heeft gekocht voor f 275 Deze was afkomstig van in Luitschland in beslag genomen goederen die voor zeer lagen prijs aan de bewoners van de geteisterde gebieden worden verkocht Het betrof hier dus geen goederen van de HARK nog minder uit Gouda Wij wenschtm wel dat w In staat waren dergelijke waardevolle goedkren aan Venlo ter beschikking te stellen want ondanks alle hulp van verschitlende zijden moeten wij bij elk bezoek aan de door ons geadopteerda gemeente weer denken aan de bekende drnppel op den even bekenden gloeienden plaat Wij stellen nogmaals aitÜz ukkeliJk vaat de HARK omvangt om niet en geeft om niett Altijd en overal De lasteraars en degenen die hun leugens zoo graag hooren en verder verspreiden om een smoesje bij de hand te hebben als op hun medewerking een beroep wordt gedaan moeten dit nu eens voor altijd in hun ooren knoopen Wie zooals wij de namen en de antecedenten van deze lieden kent zal bij het hooren van hun laster slechts minachtend de schouders kunnen ophalen en misschien even worden herinnerd aan de uitdrukking die onze g ootvaders voor hoogbejaarde dames hadden Kwade geruchten verspreiden zich echter snel en niet leder is in staat de bron te achterhalen Dit beseft men in Venlo xert goed en men js daar dan ook zeer geheten op de Goudsche lasteraars wier namrn ons reeds meerdere malen zijn gevraagd teneinde een strafvervolging te kunéen instellen Tot nu toe hebben wij die namen verzwegen doch voor t laatst Gouwenaars die liever kletsen dan de handen uit de mouwen te steken U bent gewaarschuwd I Impressie van de derde opvoering Revue 4045 burg weer geheel bezet De medemérkers aan de Revue beleven pleizier van hun onderneming De opvoering beteekent een prettige ontspaan ing waarin toch telkens ook de ernstige toon even klinkt De decors de costumes de muziek de fleurige danseressen de vrienden Vlug en Vaardig en de spelers en voordragers In het algemeen het droeg alles bij om het tot een geslaagd geheel te aken Om een paar van de nummers te noemen de V actie bracht weer levendig de zomer flagêoi yan 1941 onder de Victorie biljetten in herinnering Na het stoer gezoagen dubbel mannenkwartet van het Ncd Legioen deed de toon van volkshumor In de Centrale Keuken het ook weer goed Raak was ook de critiek van de vrouw op De man in oorlogstijd Er zat telkens pit en gang in terwijl door ernst en humor telkens de ranke dansende figuren verschenen die In het geheel een gezonden pgewekten toon gaven Een groot deel van de charme is natuurlijk ook het levende contact van de toeschouwers en spelers die elkaar kennen De zaal waar standen en volksgroepen In alle schakeering dooreen zaten trad de uitvoerenden al vanzelf met meeleven tegemoet De tekst is telkens weer beschaafd goed en origineel terwyl blijkt dat de leidlnjg van rjtO f i LM fpsSfSSgismxr ATTENTIE S V P Het bericht betreffende Controle Bevolkingsregisters en 2de Distributie stamkaart geplaatst in ons blad van Woensdag j l bovenaan in de Ie kolom op de Ic pagina was N IET bestemd voor Gouda doch voor Reeuwi jk spe dans en muziek ook in goede handen is Met een zekeren trots zien wij dat Gouda dit voor het overgroote deel met eigen krachten tot Sand brengt Stichting ig O lS vaart er wèl bij Naar wij vernemen komen er waarschijnlijk nog twee opvoeringen de eerstvolgende op 7 Februari waarvoor men weer plaats kan bespreken bij mevrouw Hagedorn van Swietenstraat 16 tel 2594 Het Sweelinck kwartet Het comité tot voorbereiding van concerten schrijft ons Degenen die eenige maanden geleden het Sweelinckkwartet hier ter stede hoorden zullen zich dit concert nog goed weten te herinneren Dit is begrijpelijk Het spel van deze kunstenaars behoort tot de hoogste orde van muzikaal genot Men zou wellicht zelf kunstenaar moeten zijn om dit genot op poigante wijze onder woorden te kunnen brengen Is door het organlseeren van een dergelijk concert het bestaan van ons comité reeds gerechtvaardigd het is wellicht goed naar aanleiding van recente publicaties in Het Parool er op te wijzen hoe dit comité tot stand kwam Het ia een direct uitvloeisel van de huis oocettèa durende de bezetting waarvoor groote belangstelling bestond Niettemin leekt het niet gerechtvaardigd na de bevrijding op dezen voet door te gaan daar uiteraa d op deze concerten slechts een beperkten kring werd bereikt Dus werden uit de bezoekers van de huisconcerten eenige muziekliefhebbers bereid gevonden het concert van Jo Vincent e a in de St lan te organlseeren De belangstelling hiervoor overtrof ledere verwachting en was voor het comité aanleiding de mogelijkheid van nieuwe concerten onder het oog te zien waaraan Gouda immers niet rijk was noch is Doch de nationale eenheid die voor het concert in de St Jan de vorm van een demonstratie leek aan te nemen zakte daarna op het terrein van het concertleven zooals op menig ander terrein in elkaar als een kaartenhuis Was de belangstelling voor het concert van de Gebrs Andriessen nog bevredigend voor het Sweelinck kwartel was zij beneden het peil van een stad met rond dé 40 000 inwoners 125 Bezoekers vooreen dergelijk concert is beschamend Men versta ons wel wil het Goudsche publiekniet xlan moet het dit zelf weten Dan zullen wij organlseeren van d gl con met Sociaal gesproken een geïukkigc oplossing zijn en daarom willen wii het nog eens probeeren j Wil vonden het Sweelinck kwartet bereid een serie van drie concerten te komen geven fn den maanden Februari en Maart waarop men zijn inzichten in de zoo prachtige quartetliteratuur zal kunnen verdiepe De data waarop deze concerten zullen plaatsvinden zijn nog niet bekend Alvorens wij ons met de musici neder kannen verstaan toeten wij weten waar wfaan toe zijn Van htt aantal in iJhrijvingen waartoe bij boekhandel de Ven gelegenheid bestaat zal het afhangen of de concerten doorgaan Het woord is thans eerst f l mu ekliefhebbers Of zijn deze zoo gering in getal dat zij ook in de toekomst zulkn zijn aangewezen op de omliggende steden T ïted dietT ra d ntr tt nTrootdeel het leven de moeite waard maakt Laten de liefhebbers dus P d 9 J J enhandel de Ven voor de eerste serie inichrljven Hoe meer er dit doen des te goedkooper kunnen de concerten zijn Hel comité kan bij 300 bezoekers den prijs op f 6 voorde drie concerten stellen Naschrift van de redactie Het spijt ons dat het comité op het einde van haar schrijven een wrange noot laat hooren Wij meenden dat de tijd van de Tachtigers met hun ivoren toren opsluiting reeds lang achter ons lag O i zal de oprichting van een muziekkring met een behoorlijk aantal leden en een actief bestuur een op hoog peil staand muziekleven in onze stad waarborgen en vanzelf de aandacht op komende muziekavonden gevestigd worden HET SPOOK VAN DE VRIJEURCHT Het Goudsch Tooncelgczelschap Tot Ons Genoegen voerde Zaterdagavond voor haar leden het blijspel Het spook van de Vrijtaircht op Het is een stuk met veel verwikkelingen en eién verrassende slot dat men echter in het eérstse bedrijf al voelt aankomen Toch zijn er verschillende aardige sfcenes niet sjènes zooals wij hoorden welke men door beter samenspel iets meer tot hun recht had kuimen laten komen De actie liet nog wel iets te wenschen over en dat was wel wat jammer vooral daar overigens de uitspraak en de intonatie van de verschillende spelers goed was Laat men er de volgende keer oni denken dat men bij gesprekken op het tooneel naar elkaar luistert ook al kent men de rollen tot in de puntjes hetgeen zeker hier het geval was en lof verdient Een goede aanteekening noteerden wij voor McvT D van WaasBoeg heim en de heeren J v d Woense J H V d Star die werkelijk heel aardig typeerden ook vool den heer L H Hessing al was hij er niet altijd even goed in In dezen tijd kan men geen eischen stellen aan costumes en decors en een volgende maal is hier rtii sschien wel een mouw aan te pa sen Ben goedlachsc h publiek akt de zaal Concordia geheel vulde heeft hartelijk geapplaudiseerd Na afloop was er een gezellig bal HANDEL IN LEVENSMID DELEN EN SNOEPKAARTEN M V d P van de Raam wist met de distributiekaarten van zijn uitgebreide gezin niet beter te doen dan er een handeltje mee te beginnen Hij begon er een paar te ruilen met v D uit de Keizerstr voor een paar schoenen waarbij hij tevens nog 3 versnaperings kaarten verkocht voor f 10 per stuk Verder verkocht hij aan L uit dè Kuiperstraat een levensmiddelenkaart voor f 15 aan L uit de Stoofsteeg 2 versnaperingskaarten voor f 5 per stuk aan L van de Raam hetzelfde en aan D uit de Karekietstraat eveneens 2 versnaperingskaarten voor f 5 per stuk Tegen deze personen werd procesverbaal opgemaakt DE INVASIE UIT UTRECHT Wederom is er iemand uit Utrecht bekeurd wegens zwarten handel Ditmaal was het M die haarkammen verkocht voor f 3 50 zeep voor f 3 50 en veters voor 50 cent per paar De goederen werden in beslag genomen EENDRACHT SAWKT MACm Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et UudeciM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Toenemende Z W wind meest zwaar bewolkt met nu en dan lichte regen Geleidelijk eenige stijging van teiiperatuur Wat is er in Gouda te doenl Reunie I Vrijdaft t m Woensdag i Orkaan Thalia Theaten Vrijdag t m Woensdag De Straatjongen Schouwburg Bioscoop Katja Dinsdag 29 an 7 30 uur Concordia N V H Afd Gouda Spr G Bos uit Den Haag over De taak van Volksherstel en Gezinshcrstel brengt Volksherstel Idem Blauwe Kruis Gemeente avond Vrljz Ned Herv Wo nsdag 30 Jan 7 uur Nieuwen Schouwburg Rotterd Philh Orkest o 1 v Guyla Bando Idem Reunie 7 u D ger De mensch van morgen u Idem Blauwe Kruis 8 uur Kees Hana Van Zuiderzee tot IJsselmeer Idem Ned Herv Gemeente Turfmarkt 54 7 30 uur Ds joh v Welzen Donderdag 31 Jan 7 45 u Blauwe Kml Volksuniversiteit Dr E van Raalte over Binnenen Btaltenlandsche Spiegel van Rus and en Amerika Idem Reunie 8 uur Tweede Nutsavond voordrachtavond Idem Nieuwen Schouwb 730 uur Krachtsport met de revue Hier zijn we weer GOUDA KRIJGT GEMEENTE POLITIE Bij K B is bepaald dat in 66 gemeenten de politie weer uit gemeentepolitie zal bestaan d w z onmiddellijk staande onder denburJemecster die dan het hoofd van de politie is Onder deze plaatsen bevindt zich ook Gouda en met als de kleinste zooals De Tijd eenigen tijd geleden opmerkte TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald worden op ingediende aanvragen voor extra textlelpunten aan loket 11 van den distributiedienst Peperstr volgens onderstaand schema i No s 23151 23539 op Dinsdag 29 lan 46 33703 34104 op Wocnsd 30 an 1 269M27399 op Donderd 31 an l 31000 31313 op Vrijdag 1 Febr Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Aanvragen extra Textielgocdercn Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tnsschen 23151 en 23539 op Dinsdag 29 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur EXTRA BON VOOR MEAT AND VEGETABLES Voor de periode van 2 tot 15 Februari zal een extra bon voor 224 gram meat and vegetables vkesch en groente in blik wor den aangewezen voor de leeftijdsgroepen boven 4 jaar Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe disributiekaart moet halea als Uw naam ligt tusschen BOODE en DITMARSCH U befeeeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 4 6 en 8 van het Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur en tusschen 2 en 3 30 uur m mm ii muui i m i t ft mi mi i i m r 4 1 hl