Groot Gouda, maandag 28 januari 1946

Brammetje Flapoor en i n vrienden De Aoonturt n p n door G Th Rotman Amsterdam komen en wordt hier ongeveer verwacht op 22 Februari a s Er bevinden zich 1005 evacué s aan boord De reisopzet is als volgt van Batavia 24 Januari van Colombo 31 Januari te Suez 10 Februari van Port Said 12 Februari en te Amsterdani 22 Februari Spoorwegstremming opgeheven Naar wij van de zijde der Nederlandsche Spoorwegen vernemen is Ue stremming in het spoorwegverkeer bij Ravestein hedenmorgen opgeheveji Clandestiene radio uitzendingen s Gravenhage 26 Jan Verscheidene malen heeft de Radio Controledienst geconstateerd dat op verschillende golflengten inclusief de vroegere amateurderlandsche radiostattions alsmede die banden zooals de 5 10 20 40 en 80 meter waarop npg steeds officieele Nevan de geallieerde mogendheden werken uitzendingen met telefonie zoowel als telegrafie plaats vinden door clandestiene zenders Eenige daarvan werden reeds door den R C D opgespoord Radioprogramma van hedenavond Nadruk verboden BUITENLAND HET PROCES TE NEURENBERG Seyss Inquati P 1J ér7mTam ëen kloTk besluit en sprong ër Neurenberg 26 Januari Een speciale y ggn correspondent van het A N P seint j Seyss Incfuart heeft in zijn reeds enkele malen geciteerde rapport niet alleen een oordeel uitgesproken over Mussert een zonder in den smaak Arnoia f y J L eike door de staking is ontstaan in te diende een bijzondere o Pni kzaamheidJ we ke J j j aar verplichOverigens zag Seyss wel in da geen van f 1 OP g uitfehongerde voldeze heeren mannen van formaat waren i hpurürfp innriPn en het Ame gelen tpn meer van de buitenwereia aigc iuic i u m President Truman toonde z h ten meer v zeerste voldaan over het besluit van dejdjt h S fg ü nd zouden bevin spoorwegarbeiders I 18 45 19 30 HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 AU Round Sextet Snortpraatje door Dick Simons R N iO 19 00 Nieuws NCR V 19 15 Marschmuziek Actueel halfuur RN 10 20 00 Nieuws NCRV 2005 Omroep orkest o l v Piet d Hurk solist Laurens Bogtman banton 21 00 Het Sweelinck kwartet PNIO 21 30 De Fox spreekt NCRV 21 45 Het Sweelinck kwartet PNI 6 2200 Nieuws KcR V 22 15 Grani muziek 22 30 Prof nr A H Edetkoort Moeilijke teksten uit het O Testaent 22 45 Gram muziek 9255 Pinaorecital door Nikita Magaloff 9 25 lascha Heifetz met het viooolconSt in A gr T van Mozart 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m RN 1 0 18 00 Nieuws VARA 18 15 Jan Corduwener Non stop 1840 Het congres der S D A P 19 00 Jussi Björling 19 10 Om en nabij de twintig Gesprek over beroepskeuze 19 30 Solistenkwintet R N I O 20 00 Nieuws 2005 Landbouw nraitie door C j v d Ploeg VARA 20 15 Operette programma 2Ó45 De Auteur hoorspel 21 15 OpSa p gramma 22 00 De § D A P m de illegaliteit door W Bengeling 2215 Bernard Shore alt viool 22 45 Geestelijk leven R N I O 23 00 Nieuws o n V A R A 23 15 Tot besluit gr 24 00 Sluiting Urgentieprograin van de Partij van den Arbeid De politieke studiecommissie heeft het ontwerp gereed v n t urgentieprogram dat aan het partijbestuur van de te stichten Partij van den Arbeid zal worden voorgelegd Het program dat tezijnertijd door een oproep zal wordei voorafgegaan luidt o m 1 Inzet van alle krachten tot herstelvan de materieeie en moreele schade Krachtige voortzetting van den wederopbouw en de vernieuwing op economisch sociaal en cultureel gebied Herstel en uitbouw van den rechts Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht der bevolking van de overzeesche gebiedsdeelen 4 Bescherming tegen ambtelijke wilKrachtige bestrijding der corruptie Snelle Krachtig ebestrijding der corruptie Snelle en rechtvaardige afhandeling van de berechting van politieke delinquenten en van de zuivering 5 Nationaal welvaartsplan ter bevordering van bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil voor allen Socialisatie van het mijnbedrijf van de circulatiebank van Qpenbare nutsbedrijven zoo mede van daarvoor in aanmerking komende monopolistische bedrijven Overheidscontrole op het credietwezen Democratiseering van de onderneming Bescherming van het consumentenbelang 15 Planmatige productie en afzetpoliliek in den landbouw Invoering van een het geheele volk omvattende stelsel van sociale verzekering Nationaal plan voor de ruimtelijke ordening mede opgericht op bevorderingvan landschapsschoon Vermogensheffing alsmede heffing van gedurende den oorlog verkregen vermogensaanwas Progressieve belastingpolitiek welke rekening houdt met de groote gezinnen 10 Moreele en materieeie bescherming van het gezin Staatsburgerlijke vorming in onderwijs jeugdorganisatie leger en volkshoogeschool Actieve cultuurpolitiek bij vrije ntwikkeling der kunst richtingen Versterking van het bestel der vereenigde naties op den grondslag van netinternationale recht johan van Oldenbarneveldt en Johan de Witt Amsterdam 26 Jan Het repatrieerlngsschip de Johan van Oldenbarneveldt gaat van Port Said i gelrecht naar Amsterdem DU schip wordt in Amsterdamdam verwacht op 10 Fd ruari a 8Er beivnden zich aan boord totaal 2004 evacué s bestaande uit 706 mannen rm vrouwen en 475 kinda en De Johan de Witt is 24 Januari van Batavia vertrokken H t Btóhip zal even WIS lechtstreeks van Port Said naar naar afkomst liberale natonahst die poogt er fascistische methoden op na te houden doch ook andere pohtici gewaardeerd Het beste getuigenis kreeg Rost van Tonningen van hem opdat deze ideologisch tenvolle op de Germaansche idee eh het Nat socialisme ingesteld was Graaf Ansembourg werd door Seyss evenals door menig Nederlander met aangezien voor een groote persoonlijkheid evenwel was hij tr otz glaubensmassiger bindung positiv zu bewerten Geelkerken verdacht hij van voorbehoud tegenover het Grootduitsche rijk Woudenberg was het type van de vakbondbestuurder zonder bijzonder initiatief maar met hausverstand en vertrouwenwekkenden eenvoud Feldmeyer en Zondervan vielen bijzonder in den smaak Arnold Meyer ver De eenige man die in het politieke leven boven de rest uitstak was volgens hem Colijn Ofschoon hij dezen in grond der zaak herrisch und einsatzbereit had gevonden was Colijn toch wegens liberale en Calvinistitiche instelling voor den natsocialistische gedachtengang met te gebruiken V el maakt Seyss evenwel dankbaar melding van den invloed die Colijns brochure gehad heeft om Nederland te verzoeken met het toekomstbeeld van een door Duitschland beheerscht buropa Sevss vermeldt dat Colijn zijn brochure geschreven heeft na een gesprek met hem Bepaalde afschrik had Seyss van Generaal Winkelman Niet alleen over pojitieke personen sprak Seyss een oordeel uit doch ook over de ambtenaren De ervaringen met Nederlandsche beambtenwere d maken duidelijk dat deze Heden zooals alle Nederlanders van huis uit moeilijk zijn zoo schreef hij Men moet met hen zeer veel onderhandelen Als ze neen zeggen beteekent dit nog niet een uiteindelijk neen als ze ja zeggen overleggen 7e de zaak nog lan durig en uiteindelijk maken ze zelf uit wat ze doen Verder hebben ze er allemaal behoefte aan zich ergens achter te verschuilen De stakingen in de V S Neuw Vork 26 Jan Reuter Terwiil twee groote arbeidsgeschillen varïïag zijn opgeheven en een verbetering in twee andere werd waargenomen deden g uchten de ronde dat nieuwe massastakineen in kolenmijnen en in rubberen têxfelindustrieén zich hadden voorge l nverliezen door stakingen werden officieel op 12 miUioen dollar per dag ïetlaatste lid van de Big Three der Amerkaansche autoindustrie General Moto s moet nog met de vakvereeniging Seen accoord komen De vakvereen ging lïndë arbeiders in de vleeschverwerkenüe ndus rfeSi he eft haar 193 000 leden aangemaand Maandag weer aan het werk te aaan terwijl de voornaamste AmeriKaan S spoorwegmaatschappijen en 18 van df20 spoorw g vakvereen gingen er n hebben toegestemd de e scnen van 1 250 000 arbeiders door arbitrage reg eleri r fnnnde zich ten 37 Terwijl de achtervolgers verbouwereerd hun gezicht stonden af te vegen ging Bram er weer vandoor Spoedig haalde hij Tom in maar nu ontdekten ze meteen dat de achtervolging nog niet opgegeven werd en de steeds aangroeiende menigte hen alweer op de hielen zat Tom klom in z n angst over n schutting 38 Nu ze hadden eerlijk gezegd geenvan beiden verwacht dat ze achter die schutting opeens zo n goeie hulp zouden krijgen Want let maar eens op wat erging gebeuren Achter de schutting lageen groote tuin en daar stonden op eenplank netjes naast elkaar drie bijenkorven t den Zij verkeeren absoluut in onwetendheid omtrent het verblijf van hun echtgenooten Zij gaven den indruk menschen te zijn die iedere hoop in en iedere belangstelling voor het leven verloren hebben en fatalistisch in hun lot berusten OOK SJAHRIR TE BATAVIA Batavia 26 Jan Reuter Behalve de Lt Gouverneur Generaal Dr H J van Mook is ook Soetan Sjahrir gisteren naar Batavia teruggekeerd De benoeming van kolonel S H Spoor Batavia 26 Jan A N P Volgens den voorlichtingsdienst van het Nederl Indische leger is de verwachte benoeming van Kolonel S H Spoor tot CommaiWant van het Nederl Indische leger nu bevestigd De plechtige overdracht van het oppeibevel al op den verjaardag van Prinses Beatrix plaats vinden De staking der Parijsche drukkers Londen 26 Jan Reuter In verband met de staking van de arbeiders in het drukkersbedrijf te Parijs geeft de Fransche radio ieder half uur een radiouitzending Clark Kerr naar Java Moskou 27 Jan Reuter Sir Archibald Clark Kerr is Zondagmorgen per vliegtuig uit Moskou vertrokken naar Cairo op weg naar Java Het Fransche kabinet Parijs 26 Jan A F P Het nieuwe MinisterieGouin bestaat uit twintig ministers waarvan zeven socialisten zes communisten zes leden van de republikeinscffe volksbeweging M R P en een onafhankelijke namelijk Longchambon commissaris van de republiek voor het gebied van Lyon een socialistischen onderstaatssecretaris Delerre en twee communistische staatssecretarissen Anderson doet beroep op arbeiders Washington 27 Jan K A F P De Amerikaansche Minister van Landbouw Anderson heeft een beroep gedaan op de arbeiders van abattoirs en vleeschconservenfabrieken in de komende dagen extra hard te Verken om den achterstand ken van de bevrijde landen en het Amerikaansche leger zou kunnen nakomen Terugkeer van mininser Spaak Brussel 26 Jan Belga Minister Spaak is Zondagmiddag uit Londen teruggekeerd INDIE NEDERLANDSen INDIË Een bezoek aan Djokjökatra Een droevig relaas DE SUNDAY TIMES OVER DE INDONESISCHE KWESTIE Dinsdag besprekingen tusschen Dr Van Mook en Sjahrir Londen 27 Jen A N P Aneta De diplomatieke correspondent van de Times schrijft in het Zondagsblad van 27 Jan onder meer hoewel men algemeen verwachtte dat Rusland zijn sterke invloed in Teheran zou gebruiken om een ProRussische minister president te laten verkiezen zijn diplomatieke kringen in Londen van meening dat de Sovjetregeering tot nog toe deze zaak niet met haar gewone bekwaamheid en gevoel voor subtiliteit behandeld heeft Men beseft dat de Russen een misstap begaan hebben toen zij de Orieksche en Indonesische questies voor den veiligheidsraad brachten blijkbaar om Groot Brittannië te bewegen de Perzische del fatie over te halen het beroep te laten vallen In een artikel in hetzelfde blad schrijft de correspondent te Batavia onder meer dat Dr Van Mook zich onmidddlijk na zijn aankomst te Batavia naar het paleis van den G G begeven heeft Het paltós wordt doof Nederlandsche mariners bewaakt De correspondent heeft vernomen dat Dr van Mook en Sjahrir waarschijnlijk aanstaande Dinsdag een t espreking zullen hebben en dat de LuitenantGouvemeur Oeneraal Zondag de correspondent wiens artikel op Zatefdag gedateerd is spreekt van morgen een verklaring voor de pers zal afleggen Een van de correspondenten die door de Indonesische republikeinen waren uitgenoodigd voor een bezoek aan Djokjakatra teneinde zelf den toestand aldaar in oogenschouw te nemen deelt na zijn terugkeer het volgende mede Het bezoek was te kort om ons in staat te stellen ons een werkelijk overtuigende meening te vormen en ons een juist beeld te geven van het plaatselijk bestuur Ofschoon wij niet in staat waren ergens een voet te zetten zonder vergezi ld te worden door een Engelschsprekehd lid van de T K R of vertegenwoordigers van het republikeinsche lidministerie van voorlichting was het betrekkelijk gemakkelijk op te maken waar de werkelijkheid eindigde en de propaganda begon s Avonds hebben wij een van de interneeringskampen bezocht dat ons een onaangenamen indruk gaf Vooruit was ons medegedeeld dat wij de reis mochten ondernemen onder voorwaarde dat wii met niemand Nederlandsch zouden spreken Zelfs al hadden wij het willen doen dan hadden wij er nooit de gelegenheid voor gehad daar wij gedurende de uebprekUen die wij met veil vrouwen hadden nooit alleen gelaten werden De T K R volgde ons op den voet Aiie vrouwen moesten het republikemsche rood witte insigne dragen Teneinde te toonen dat zij niet lndonesisfh waren Het was een treurig bezoek Sommige vrouwen meenden dat wij hen kwamen bevrijden maar zij droegen hun teleurstelling moedig In dit kamp waar de materieeie toestand dragelijk schijnt ziin de 207 vrouwen die er zijn veel meer van de buitenwereld afgesloten dan 11 rnnmaar 711 7lPn