Groot Gouda, maandag 28 januari 1946

Vansittart pleit voor Westelijke samenwerking Lordt Vansittart heeft gisteren i n het Hoogerhuis gezegd dat een nauwere samenwerking van West Europa een van de belangrijkste kwesties voor Engeland was West Europa zeide hij heeft steeds een verschrikkelijken prijs moeten betalen voof gebrek aan coördinatie Ik ben de tolk van miihoenen wanneer ik zeg dat wij een dergelijk risico niet opnieuw wen schen te loopen Het charter zal soepel Jannen werken of stroef daarom mag geen enkel land dat deel uitmaakt van de nieuwe wereldorde zijn verdediging ver waarloozen want dat zou ver aad aan het charter beteekenen Wij moeten geheel bereid zijn tot samenwerking Als wij dat niet geleerd hebben hebben wij niets geleerd uit twee catastrofen Binnen het kader van het handvest zullen de Westelijke landen het over een bepaalde politiek eens moeten worden Wij hier in het Westen zouden er nooit van droomen te zeggen dat België of Nederland alles wat wij zeggen béatpen Dat verwachtten wij ook niet van cje Dominions Het samenwerkingsschema voor het Westen aldus zlide Vansittart verder zou veel minder strak zijn dan het schema dat aan het Oosten is opgelegd In het Westen zou er geen vooruitzicht zijn op over heersching door een mogendheid Vansittart Örong er op aan dat de regeering tenminste een commissie zou instellen welke deze ingewikkelde kwestie zou bestudeeren Hij wees er op dat Frankrijk België en Nederland reeds een dergelijke commissie hadden gevormd waaraan de Engelsche commissie eventueel zou kunnen vasthaken Hij zeide dat Engeland een zoo hoog mogelijken graad van vrijhandel in West Europa noodig had Voor naijver van den kant van Sowjet Rusland en de Vereenigde Staten zou daarbij geen reden bestaan De samenwerking in West Europa zou aldus verklaarde Vansittart op de eerste plaats Engeland Frankrijk Nederland België Luxemburg en Scandinavië moeten omvatten V ansittart wees de beweringen dat een dergelijke samenwerking een blocvorming tegen Sowjet Rusland en de Vereenigde Staten zou beteekenen van de hand Een sterk West Europa is in het belang van Amerika zeide hij doch West Europa kan niet sterk zijn zonder welvaart DE DRIE KWESTIES OP DE AGENDA VAN DE VEILIGHEIDSRAAD De Veiligheidsraad heeft in zijn bijeenkomst van gistermiddeg besloten zoowel de Perzische als de Indonesische tn de Grieksche kwestie op zijn agenda te plaatsen Het hoofd van de Sowjet delegatie Wisjinsky zeide dat de Sowjet delegatie de gelegenheid behoorde te krijgen een voorstel in te dienen dat de Perzische kwestie niet door den Veiligheidsraad in behandeling zou worden genomen De Britsche minister van Buitenland sche Zaken en de delegatie leider Bevin drong aan op volledige en openhartige behandeling van de Indonesische en Grieksche kwestie Al de aantijgineen van de Sowjetregeering in besloten bijeenkomst ben ik beu zeide hij Niemand zal meer bSi zijn dan ik deze kwesties in openbaarheid gebracht te zien opdat aan de Britsche regeering de kans gegeven zal worden opheldering te geven over haar treden De Britsche regeering is in de Gridtsche kwestie op de eerste plaats verantwoordelijk Indonesië is echter een aangel enheid welke op de eerste plaats de Nederlandsche regeer Ing aangaat aldus verklaarde hij A N P Aneta meldt nader dat de eerstvolgende bijeenkomst van den Veiligheidsraad waarop de drie kwesties m behandeling zullen komen aanstaande Maandagnamiddag gehouden zal worden Bevin zeide omtrent de Indonesischekwestie woordelijk dit is ♦ op de eerste plaats een aangelegenheid voor de Nederlandsche regeering Wij zijn daarorde aan het scheppen in een situatie welke het gevolg is van den oorlog en van het ontwapenen van door de japanners geoefende lieden die extremisten en grootdeels fascisten zijn en die zich tegen de ontwapening van de Japansche oldatcn verzetten is een situatie waaromtrent uiteenzettingen dienen te worden gegeven door de regeering welke op dit punt op de eerste plaats verantwoordelijk is Hier werd Bevin door den voorzitter Vlakin onderbroken daar volgens Makin derf cüjke opmerkingen ietwat prematuur waren aangezien de raad alleen nog maar had besloten de Perzische kwestie op de agenda te plaatsen OFFICIEELE PUBLICTIB Toewijzing Tabak Het C D K deelt mede dat grossiers in tabak in het Noorden des lands dus in Nederland boven Haringvliet en Weal in de week van 27 Januari t m 2 Februari a s toewijzingen g 35 of g 36 zullen ontvangen op basis van het aantal rantsoenen van de coupures 589 en 590 vermeerderd met 10 pCt Nnnunertocwijziogen De plaatseltfke distribatiediensten zdIIcb in de week van 27 januari t m 2 Februari a s nummertoewijzingen uitreiken voor jaa 624 brood 602 am bloem 603 ml bloem 604 reductie melk 626 627 aardappelt 628 629 f c toeslaq bedraagt voor aqi 50 pCt voor melk 10 pCt Oe toewijztoge i voor jam zija geldig voor detaillisten vu 3 t m 16 Februari voor grossiers v n 3 Februari t m 2 Maart De toewijzing j voor melk en aardappelen zijn geldig vu 3 t m 9 Februari a i Voeder voor de koeien t aardappelschillen De koeien staan in de stallen en met hit eten van het heerlijke weidegras ia het gedau Voor den boer is het de tijd waarin dag de koe het voeder moet worden voorgezet De huisvrouwen die regelmatig hunaardaj pelschillen aan de ophalers meegeven kunncD er trotsch op zijn dat zij op die manier voor het wintervoedsel van de koe zorgen De koe levert er melk voor in de plaats Maar de vraag naar schillen is grooter dan htt aanbod De huisvrouwen zullen dus moetea blijven voortgaan met dit goede werk opdit vooral de koelen In de buurt van de groote gemeenten er van kunnen proflteeren Juist waar de schillen het meest noodig zijn voor de melk voorziening worden n ingezameld Dus huls rouwen wanneer g de aardappelen niet In de schil kookt helpt de koe met Uw aardappelschillen 1 Schilla voor de koeien bctcekent melk voor ét kinderen I Ten behoeve van de Amenkaansche bezettingstroepen in Europa zal het hoofdkwartier van de Amerikaansche 12e vloot te Londen gevestigd blijven Reuter WAAROM Tandarts BEZEMER oefent iol nodere aankondii in GEEN praktijk uil D Collega s nemen voor spoed evall n waar Gondache Bond van VolkalaiS deraverccaioiaflea VERGADERING op Dinsdag 29 Jknaart 1946 a avonds 8 o in Café Central ingang Zeagtstraat LcdcB die ces tala wtaschcn Ib kct m n te Icggca Volkttulnpark d aliaoMl u wordta vcnodii dcic vtrgadcrlBf t bcxodtta Het Bntnaf Tc koop EEN FORNUIS Karnemelksloot 114 AaakoMicad Bediende of Leerling gevraagd leeftijd 17 of 18 jaar Bakkcril VAN DIJK Doelestraat f lOO Belooning voor aanwijzingen of terugbezorging van het Zaterdagavond bij mij gestolen Phülpt menoknop RADIOTOESTEL V Leeuwen Reg plantsoen 8 Waar blijft ftaadi Net Jonsmensch gevraagd voor loop en kantoorwerkzaamhedeo en voor opl kantoor Br onder no 3463 bur v d blad Gevraagd voor eenvoudige kantooradministratie ïroDWilijke Bediinde bekend met boekhouden en type Brieven onder no 3462 bureau van dit blad Gevraagd voor direct of later een Net WlDkilneisji J A Belonje L l iendeweg 96 bestrijdt de regeering den gif handel Omdat alles wat in den gifhandel wordt versjacherd onttrokken wordt aan de schaarsche voorraden die alleen viaxde distributie eerlijk kunnen worden verdeeld Wtt aan levensmiddelen of materialen zwart wordft gekocht is in feite bestemd vopr een ander die het meer noodig heeft WÈG met den Te huur gevraagd WINKEL event met woning liefst centrom O BASS Plo weclensingel 28 WERKSTER gevraagd voor 1 dag per week Mevr VAN DEN BERG Joubertitraat IH TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD een fabrieliipanil of ilÉe weikplaits ong 100 a 150 M eventueel te ruilen voor een op goedenstand gelegen winkelpand ong 35 M ook geschiktvoor atelier Telefoon Ucht waterleiding enz aanwezig Brieven onder no 3738 bureau van dit blad D Is JL Haticta Barraa Houdt voorloopig Jq jJ SJ Vcrwrgiag Oorloflaatachtoffcra eiken Vrijdag te Gouda zitting ten Evacuatie kantore Gouwe 168 van 9 12 en van 2 5 uur Mlen die meenen als Oorlogsslachtoffer aangemerkt te moeten worden kunnen aan bovengenoemd adres de noodige inlichtingen en event hulp verkrijgen D B V O Uiden Te huur of te koop gevraagd FLlSlK PAND met beneden ruimte ong 70 M op goeden stand Brievenoader no 3741 bureau va n dit blad TE HUUR een OPEN TERREIN gelegen aan drukken verkeersstraatweg 5 min van station Brieven onder no 3676 bureau van dit blad Gevraagd Fünkc LoopjoHsen Fa J H Krom Zn Vijdstraat 29 Huishoudelgke artikelen Atelier van Kunstnijverheids artikclen vraagt een HANDIGE JONGEN ong 18 jaar Eenige bekendheid met de verfkwast en penseel Goed loon en behoorlijke vooruitzichten Aanmelden J P Heyestraat H sBvonds na 7 uur of op het werk Naaierstr 28 boven Poldervaart Adverteert in Groot Gouda Mevr SCHOTT Turfsingel 23 vraagt een net dteOStOieiSJe voor heele dagen P G zelfstandig kunnende werken en koken hulp werkster aanwezig Nette Wed zoekt KEMNISHAKING LeefÜJd 40 50 jaar Br onder no 3688 bor v d blad HUWELIJK R K Meisje 28 jaar alg ontwikkeld zoekt langs dezen weq serieuze kennismaking met dito Heer Br onder no 3743 bur v d bl Gevraagd eenis Typwerk in de avonduren Brieven onder no 3727 bureau van dit blad Te koop aangebaden een in goeden staat zijnd TAFELBILLARD BOELEKADE 175 2x bellen Jongen gevraagd voorkeur hebben 2ij die met schilderen op de hoogte zijn Pa Vonk co HortMiiat Groeoendaal 60 HUWELIJK B B N Z A M B 1 Blijft toch nkt langer door leven met Uw stil ver langen naar een levcaakaaieraai Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen metiemuid dié evenals U zelf oprecht verlangt maareen ernstige ca oprechtekc alaaiakiag Wij hebben imiaen massa s ingeschrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Zuid Holland ook in Gouda en directe oragevia en geheel Nederland Onzebcmid deling is voor oag èn omd roof wcrkci dcB gcgocdca midrfeaca boereaataad ij hebben eeg speciale prettige bemiddeling vo jongrlui en kunnen HeercD die ii een moederloos gezin m t huwel k als doel een serieuze huishoudster zoeken of Dames die als zoodasiQ geplaatst wenschea te worden ook direct van dienst zijn Schrilft ons toch direct en wij sBi woorden in blanco couvert Gt heimhouding verzekerd Nacriaad s Grootatc HnwcISks bcasiddeliaoakaatoor Pxccl sior KaapcniBgcI 48rood Haarka Zoolang de treinen niet normaal loopen alleen op Woensdag en Zaterdag geopend van 2 4 30 uur ♦ Bijkantoren te Leeuwarden Groninjen N iicgen Gevraagd net meisje voor heele of halve dagen Goed loon Volle kost Zondags vd Wasch buitenshuis en nette WinkeliuifroBf of aaakonend WINKELMEISJE BBRTELS Maiiul d reiha Hoogstra Wie ruilt Groot Burgerwoonbuis v gcricfelükc klciacre woaiafl Br onder no 3746 bur v d Te koop gevraagd Rekenliniaal STOLWIJKERSLUIS H Strijksters lïirti DB PELIKAAN A crik