Groot Gouda, woensdag 30 januari 1946

Brammetle Flapoor en i n vrienden NaHmk verheiden De Avonture n van door G Th Rotman WMïï Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m ScRV 18 00 Bel CaQto r n iÖ 19 00 Nieuws NCRV19 15 Gitaarmuziek RNI O 19 30 Eng les voor beginnelingen 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Brahms concert door het Phil h Orkest o l v Albert y Raalte Sonaten Annie Woud alt en Herman Schey ïariton in de pauze ± 21 00 Declamatie door Peter Doorduyn D N 1 O 22 00 Nieuws NCRV 22 15 Actueel halfuur 22 45 Orgelconcert door Adr C Schuurman 23 15 üram muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m R N I O 18 00 Nieuws VARA 18 15 Gramofoonmuziek 18 30 Van eigen bodem Liedjes van vroeger en nu 18 45 Staatsnoodwet lezing door Mr LA Donker 19 00 Men vraagt en wij draaien VPRO 19 30 De beginselverklaring van het Vrijz Prot door Ds J Zuurdeeg RNIO 2000 Nieuws VARA 20 05 Veertig jaar N V V RNI O 21 15 De Patriot VARA 21 30 Ensemble Cantare o l v la n Corduwener 22 00 Instrumentale soli 22 10 Omroep A Capella Koor o l v Fred Boshart 22 30 Geestelijk leven 22 45 Bekende ouvertures R N I O 23 00 Nieuws VAR A 23 15 Tango en wals 23 30 Dansmuziek door Billy Coton 24 00 Sluiting pT hf rlerhooSne S 5 sche Zaken Trygve Lie is gisteren op een f thï ft hi SKn de meening onofficieele bijeenkomst van den Veilig P lvït dat Trwezenlijking van heidsrard tot Secretaris Generaal an de post giivat dat de verwezennj g ii n O benoemd De benoeming geschied Tfriï n S gS ï £ t ZTm begon zijn r hoS hSZ van Me 1940 thans baan als adJocaat en werd in Maar 1935 huren l ovenhtt peil van me iy met gerekend kan worden ttetvraa c j nctlsche Kabinet Nygacrdsvold en ulieren die t fltP sTemmen zijn unieke proefnemingen waarschijnlijk maOp 17 580 uitgebrachte stemme Serieel beïnvloed zal worden er 14 857 voor den Koning Veerboot van Schiennonmkoog De veerboot van Schiermonnikoog die het werk had moeten staken door het ijs op de Waddenzee heeft den dienst hervat Nederland als 4e zeemogendheid Ondanks de groote oorlogsverliezen van de Nederlandsche Koopvaardij is Nederland van de vijfde naar de vierde plaats onder de zeevarende mogendheden opgeklommen aldus een publicatie van de fliaritieme commissie van de Vereenigde Staten Voor den oorlog had het Britsche rijk een koopvaardijvloot van 2892 schepen met een totale tonnage van 17 millioen brutoton Daarop volgden de Ver Staten met een vloot van 1301 schepen met ruim 8 2 miliioen brutoton Noorwegen met 803 schepen luim 4 miliioen br ton Frankrijk 457 schepen 2 6 miliioen ton Nederland met 461 schepen ruim 2 5 miliioen brutoton Thans staan de Ver Staten aan de top met 5529 schepen 40 miliioen ton dan het Britsche rijk met 2347 schepen bijna 15 miliioen ton Noorwegen met 465 schepen 2 6 miliioen ton Nederland met 272 schepen 1 5 miliioen ton EEN GEVAARLIJKE SPION UIT DE STRAFGEVANGENIS TE SCHEVENINGEN ONTSNAPT De ramp van de Simon Bolivar komt in herinnering Uit de strafgevengenis in Scheventngen is op tot nog toe onbekende wijze Jan Kloosterboer ontsnapt De naam Kloosterboer brengt onmiddellijk de ramp van de Simon Bolivar op 18 November 1939 in hérinnerii immers hem wordt de verantwoordelijkheid voor deze ramp toegeschreven Kloosterboer wordt ervan verdacht in die dagen voor de Duitschers spionnagewerk te hebben verricht en hun o a te hebben doorgegeven dat dit schip de haven van Amsterdam had verlaten hetgeen de torpedeering tot gevolg heeft gehad Het onderzoek naar de ontsnapping van den spion Jan Kloosterboer uit de strafgevangenis te Scheveningen heeft het volgende aan het licht gebracht Kloosterboer was ingedeeld bij een ploeg gevangenen welke te werk was gesteld bij de Remi op Maaldrift Op den avond van den 23en januari ontbrak hij na den terugkeer van deze groep op het appel Den volgenden morgen is het bericht van jn ontsnapping doorgegeven aan het BN V en aan de Haagsche politie Het BNV had toen zooals reeds in ons vorige bericht is medegedeeld niets meer met deze affaire te maken De Haagsche politie heeft onmiddellijk de noodige maatregelen getroffen doch werd uiteraard zeer gehandicapt door het leit dat het bericht van de ontsnapping naar eerst zoo laat beieikte Eenig resultaat is San ook nig met geboekt JKRUND HUPT W Herstel van het kapitaalverkeer Nadet de Minister van Financiën Prof Mr P Lieftinck een bezoek aan de Amsterdamsche effectenbeurs had gebracht hield ttij gistermiddag in een der zalen van het gebouw van de vereeniging voor den effctenhandel een uiteenzetting voor vertegenwoordigers van de Nederlandsche dagbladpers over het thema herstel van het kapitaalverkeer Bij een beschouwing ten aanzien van de effectenbeurs stond de Minister uitvoerig stil bij de situatie die thans ter beurze bestaat Wat betreft den handel in obli Nadat de Mnister van Financiën Prof mede dat deze thans is toegestaan van geblokkeerd op geblokkeerd Weldra zal het ook mogelijk zijn met vrij geld obligatiën en pandbrieven te koopen Meubelen uit Arnhem terug Het vrachtschip Henja 568 ton kwam deze week geheel volgeladen te Arnhem aan met een vrij belanrijke hoeveelheid meubelen welke door de Duitschers daar ter plaatse waren geroofd De geheele partij werd opgespoord en teruggebracht door het commissariaat generaal voor de Nederlandsche economische belangen in Duitschland De officieren van dit commissariaat generaal voor de restitutie van ons geroofd goed c g r hebben de rneubelen gevonden in het schip van de kerk te Arnsberg Hoewel dit meubilair dat na alle omzwervingen uit den aard der zaak niet in prima staat verkeert zal men in staat zijn een gedeelte der bewoners van het geteisterde Arnhem van t hoogst noodige huisraad te voorzien Wegens overtreding papier i eschikking aangehouden De Economische Recherche te Rotterdam heeft wegens overtreding van de papierbeschikking aangehouden een 2öjarigen redacteur van het blad criterion De huren niet verhoogd zulk een vèrhooging slechts een kwestie van dagen zou zijn Naar aanleiding van het bericht dat de Nederlandsche Bond van Huis en Grondeigenaren zich met een adres t9t den Ministerraad heeft gewend waarin der stijgende onderhoudskosten heeft de aandacht van de Overheid Het wedstrijdprogramma voor Zondag 3 Februari In tegenstelling met de eerder door den KNVB gedane mededeehng dat oidaV Febr in district 6 alleen die wedstalden zullen worden gespeeld welke Zondag 27 januari niet zijn gespeeld vernemen ij thans dat voor de d tricten 4 en 6 het wedstrijdprogramma met zal worden opq eschoven In de districten 4 en 6 zullen a s Zondag de programma s worden gespeeld ielke resp aanvangen met de we Jtr en RKTVV Noad en de Spechttn uliana beide gepubliceerd in de officieele mededeelingen van 16 Januari Alinister Mansholt naar Engeland Tecen het einde van deze week zal de Minisi i van Landbouw Visscheri en Voedselvoorziening een bezoek van een g dagen aan Engeland 1 Je J et helansrijke besprekingen te voeren mer ziinEnilschen collega voo voedselvoorzin n S r Ben Smith De besprekingen S over voor ons la d er be angnike ondcirwerpen gaan o a over oen export van land en tuinbouwproaucten en rgscommissaris vo or de buitenlandsche agrarische aangelegenheden BUITENLAND Proefstemming rond Belgische Koningskwestie 1 a Libre Belgique meldt het volgende In den loop der laatste weken hee t d stad tier ee n volksstemming gdio den over de K g lf eraadplTegd derjarige inwoners werden è fP Srouwen zoowel als JjJ l den stemdag afwezig of ziek waren hen Sn hun ste m kunnen uijbrenge P formulieren die thuis besteid waren 41 Luid schreeuwend en wild om zich heenslaand holden de achtervolgers die nu achtervolgden waren geworden door de straten waar het gelukkig in dat vroege mbrgenuur nog niet druk wa Maar er kwam spoedig eenige verademing voor de stakkers in den vorm van gm banketbakkersjongen die met de lekkernijen in zijn manden de bijen naar zich toe lokte en nu een beurt kreeg Nederlandsch adviseur naar Londen De heer mr W C Beucker Andreae voormalig hoofd van de juridische afdeeling van het Nederlandsche departement van buitenlandsche zaken zal naar Londen komen als aÖvisesr van de Nederlandsche delegatie bij de eerste algemeene vergadering van de vereenigde volken De overkomst van Mr Beucker Andreae fïoudt verband met de behandeling van het vluchtelingenvraagstuk iit commissie 3 LIE SECRETARIS GENERAAL VAN DE U N O BENOEMD U N O benoemd De benoeming geschiedde door middel van een geheime stern De Noorsche Minister van Buitenland Socialistische Kabinet Nygacrdsvold en daarna tot de oorlog uitbrak Minister van Handel Spoedig verwisselde hij deze portefeuille voor die van Marine en Voedselvoorziening vervolgens nam hij de functie waar van Minister van Buitenlandsche Zrken om d t ambt tenslotte in 1941 ook officieel te bekleeden Lie is e i man van zichtbaar voortreffelijke gezondheid kalm en beheerscht 7 Hopkins overleden Hairv Hopkins intieme vriend en raad rever van Roosevelt die 11 weken geleden in een ziekenhuis te New York werd opgenomen is gisteien op 55jarigen leeftijd overleden Attlee over de R A F stakingen Attlee heeft in zijn verklaring over de R A F stakingen gezegd dat eenigen tijd freleden een speciaal onderzoek is inges teld naar de mogelijkheid van een sneller en uitgebreider vermindering van de luchtstrijdkrachten en dat het resultaa bekend zou worden gemaakt zoodra dit onderzoek is beéindgd Attlee zeide dcTt de regeering niet behoefde herinnerd te worden aan de noodzakelijkheid van de grootst mogelijke versnelling van de demobilisatie Dienstweigeiing zal alleen maar het tempo van de afwikkeling vertragen Op 11 van de 12 posten waar incidenten hebben plaats gehad zijn de manschappen naar hun werk teruggekeerd en Attlee nam aan dat ze dat op den I2en post morgen zouden doen Radarverbinding met de zon Australische natuurkundigen hebben n Radarverbinding met de zon tot stand gebracht Zij hebben een speciaal soort uitstralingen terug ontvangen geheel anders dan bij de jongste Radarverbinding met de maan waarvan een normale uitstraling terugkwam Ditmaal kregen de geleerden geluidsgolven terug die ofwel aan de oppervlakte of in het inwendige van de zon werden voortgebracht Een der deelnemers aan deze onderzoekingen verklaarde dat het leven van elk individu op aarde door het resultaat van deze 42 Tingeling Vijf minuten later ging de bel bij dokter Slikmaar jongens jongens zooveel patiënten had hij nog nooit tegelijk gehad Het waren namelijk Biams achtervolgers die binnenkwamen allemaal met opgezwollen neuzen wangen en gezichten vanwege de bijensteken De staking onder de drukkers te Parijs Gastton Delerre secretaris van denPresident der Republiek en belast met de Voorlichting zal morgenochtend t woord richten tot de arbeiders in het bedrijf omhen aan te spreken de staking te beëindigen Voor ƒ 1000 naar Amerika De Britsche Transatlantische vliegdiensten Lord Knollys voorzitter van de British Overseas Airways Corporation heeft gisteren verklaard dat de B O A C van plan is vier transatlantische vluchttn per dagte organiseeren tegen een bedrag van nog geen honderd pond per vlucht Staking bij de Radio Corporation of America geëindigd De Radio Corporation of America en de C I O zijn overeengekomen over een loonsverhoging van 17 2 Am et per uur Hiermee is een van de stakingen in do clectriciteisindustrie opgeheven INDIË DR VAN MOOK HOUDT RADIOREDE EN PERSCONFERENTIE Na zijn terugkeer te Batavia heeft Di van Mobk een korte persconferentie gehouden waai in hij vertelde over zijn indrukken die hij in Holland heeft opgedaan Hij zeide o m dat zelfs in reac tionnaire klingen het bewustzijn heerscht dat een verandering in de betrekkingen tusschen Nederland en Ned lndië in d lijn der geschiedenis ligt De critiek d t k ontmoette zoowel op de regeering als op mijzelf was heftig De door de Nederlandsche regeering uitgestippelde gedragslijn zal bij den aan van der besprekingen bekend worden gemaakt Tot nu toe had hij nog geen contact met de Indonesiërs gehad Hij wachtte op Clark Keir De toestand verbetert zoo zeide hij In zijn radiorede richtte hij het woord tot alle aanwezigen in Indié en zeide hij dat een toestand van terreur nog iedere vrije gedachtenwisselijing verhinderde doch hoopte op een spoedige verbetering In Nederland had hij een zuiver en klaar begrip gevonden voor de wijze waarop de eeuwenoude betrekkingen tusschen Nederland en Indië in overeenstemming met den geest des tijds dienden te worden gebracht De Nederlanders ijn be leid het volledige deelgenootschap in het Rijk te verwezenlijken Dr van Mook zal binnenkort het re geeringsplan voor den wederopbouw bekend maken In naam der regeering dee d Dr van Moók een beroep op alle Indonesiërs Langer op straat te Batavia Batavia 28 Jan A N P Aneta Volgens officieele mededeeling zal m zich met het op op den den in het gemeen verbeterden toestand vanaf hedenavond tot 23 uur op straat mogen bevinden