Groot Gouda, donderdag 31 januari 1946

msRQ EENDRACHT o GROOT GOUDA n ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M j van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 ei AD AS TfeA DONDERDAG 31 JANUARI 1946 NUMMER 142 Reactie L j A v d Steenhoven Mr A A J Rijksén Drukker Drukkerij Verzijl Gouda o STADSNIEUWS fflNDERWET B en W van Gouda brengen ter algemeene kennis dat op de secretarie ter visie liggen de ver ken met bijlagen van de volgende personen o £ firma s G Belt om vergunning tot het oprichten van een glasfabriek in het perceel Cappenersteeg no 3 met 1 electromotor van 4 PK p J Bezem oml vergunning tot het uitbreiden der glasslijperij in het perceel Westerkade no 1 en het hebben daarin van 10 electromotoren met een totaal vermogen van 15 PK N V Petroleum Mij The lexas Comp om vergunning tot het uitbreiden der benzincpompinstallatie met een handpomp voor het perceel Kleiweg 20 De Meubelfabriek J avia om vergunning tot het oprichten van een meubelfabriek met 2 electr motoren met een totaal vermogen vermogen van 3 PK in het perceel Keizerstraat 70a Bezwaren kunnen worden ingediend Dinsdag 12 Februari 9 30 uur v m Van de ingekomen schrifturen kan gedurende drie dagen vóór dezen datum tjer secTü irie kennis worden genomen Niet tot beroep zijn gerechtigd zij die niet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten k eededM 0 c3 cz o c3 JC3tic a=wc3 c=JKCD c3KC3s cD tc3 o a= SCD x3acDMC3 c Prinses Beatrix aclit jaar f Weer verwachting medegedeeld door het K N M l tot morgen vond Wordt verwacht I Heldere nacht daarna toenemende bewolking met tijdelijk eenige regen Matige later vrij krachtige Zuidwesten wind Zachter geiUKKig IS net iNeae nanuscue vom utii ukl ucm ü vi s y q heid mee kan vieren Door filmjournaals en eigen aanschouwing o weten wij hoe flink en groot zij tijdens haar afwezighejd is 9 Q geworden Het is een Prinses waar heel Nederland trotsch op is O Ö Nog liggen ons in het geheugen de dagen voorafgaande aan j j haar geboorte dagen die heel Nederland in spanning hielden g Wat is t In Qouda te doen f Reunie I Vrijdag t m Woemdagi Dorps Dedective Thalla Theateri Vrijdag t m Woensdag Ik beschuldig Schouwburg Bioscoop De wereld beeft Donderdag 31 lan 7A5 u Blauwe Kruis Volksuniversiteit Dr E van Raalte over j Binnen en Buitenlandsche Spiegel van Rusland en Amerika Idem Reunie 8 uur Tweede Nutsavoad voordrachtavond Mem Nieuwen Schouwb 730 uur Krachtsport met de revue Hier zijn we weer Idem 7 30 u Rest Ter Gouw Blljaftwedstrljd Anti Poedel Sportrust Zaterdag 2 Ftbr 7 15 uur Veemarktrei laarvergadering Ned Herv Knapenver op G G Ohada Zondag 3 Feb Rest Ter Gouw Biljardwedstiijden 11 uur vm Haastrecht De Planco 3 uur vm Rembaadt Thalia s Vrienden Toen was er feest op Paleis Soestdijk En wij betwijfelen het jj y niet dat er vandaag wederom een echte verjaardagsstemming k Q heerscht in het Koninklijke gezin op het zelfde Paleis Ö Namens Gouda bieden wij Prinses Beatrix onze hartehjke ge j Q lukwenschen aan Q werk als Beethoven s vierde op het programma te plaatsen Maar al te gauw wordt er dan met de bekende routinesleur gewerkt en onzuiverheden e d blijven niet uit Bando heeft er evenwel van gemaakt wat hij kon hij dirigeerde met élan Ofschoon hij de fijne nuanceeringen vooral in de intieme vierde van zooveel belang slechts betrekkelijk weergaf wist hij de groote lijn te bewaren Het bleef evenwel een uitvoering op het 2e plan Over Koen v d Molen s optreaen als solist in Handel s concert voor altviool ben ik enthousiast v d Molen is een begaafd kunstenaar die den grooten Barokmeester zuiver aanvoelt Zijn mooie instrument zong de edele melodie uit het tweede deel in de beide hoekdeelen paar J de hij een juiste techniek aan beschaafde 1 artistieke voordracht Men kan het alleen I betreuren dat er zoo weinig werken voor I solo alt ge cbri eq iJi n v d Mokn zou tot de hpvendstevan den lande behoorenl In Roussel en Kodaly was Bando op zijn best Roussel vertegenwoordger van de verfijnde Franbche culttuur schiep in zijn Festin de l Ardigne een van zijn teerste en substielste composities Het is een verstilde muziek getuigend van een geniale instrumentatie Ofschoon Debussy s invloed hier nog merkbaar is kan men toch van een zeer persoonlijken stijl spreken Het doet minder nuchter aan dan menig later werk b v enkele zijner symphonieen De dirigent liet hier fijne solotrekjes tot zijn recht komen en drong bijna opzettelijk al te sterke emotie terug De Hongaar bewees zich goed in de gedachtensfeer van den Franschman te kunnen vcpInTt cn in Kodaly s Dansen uit Galantha kwam het bruischende Magyaarsche blqed boven Bando dirigeerde het meesleepende werk met zijn rijk gevarieerde rhythmiek zooals een Hollander dat van een Hongaar zou verwachten Gaarne neem ik aan het slot van deze recensie de gelegenheid te baat nog eens te wijzen op de inschrijving voor de concerten van het Sweelinckkwartet bij boekhandel v d Ven Het beloven avonden van een kun tgehalte te worden als Gouda zelden te g nieten krijg nergens elders ter wereld wordt j angetroffen heeft er zich niets van aangetrokken De Zuiderzeeharing is geheel verdwenen Daarentegen is de paling zeer toegenomen Van de planten die ten gevolge van de verzoeting snel verdwijnen noemde spr het lepelblad eertijds bekend als uitstekend middel tegen scheurbuik Na de pauze maakten we aa n de hand van een kostelijke serie lichtbeelden een tocht rondom de Zuiderzee waarbij aandacht geschonken werd zoowel aan de veranderingen van het landschap als di flora de fauna en de bevolking Zeer interessant waren ook de ten deele clandesitieije opnamen van ae vcmëulgvln de dijken van den Wieringermeerpolder op 17 April van het vorig jaar door de Duitsehers Van de beteekenis van deze oorlogsmisdaad kreeg men hierdoor een zéér goeden indruk Namens het bestuur werd nog medegedeeld dat de voordracht van den heer Portielje over Jeugd en opgroei van roofdieren in Artis welke op 13 Februari a s zou worden gehouden wegens verhindering van 4en spr eenige weken moet worden uitgesteld ÖiC3 io CD C3 X3BOao c3 cD cD a cj a c3Ka o a a= Kauc3 ic = Aanvragen extra Tcztielgoederea Antwoord op de Ingediende aanvragen kan werden gehaald aan den CHstrlbuticdienst loket 1 1 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage het nummer draagt tnsachen 31000 en 31313 op Vrijdag 1 Februari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 330 uur NATUURKUNDIG GENOOTSCHAP Voor het Natuurkundig Genootschap sprak gisteravond in Het Blauwe Kruis de heer Kees Hana bioloog te Heemstede over het onderwerp Van Zuiderzee tot IJselmeer De zaal was met jong en oud geheel gevuld En het publiek bleek een goede neus te hebben gehad want de voordracht van den heer Hana was een voortreffelijk voorbeeld van de wijze waarop een onderwerp populair weten schappelijk moet worden behandeld In vlotte vaak geestige trant vertelde de heer Hana ons het een n ander van wat gebeurde bij de verandering van zee tot meer dus bij wat wij noemen de drooglegging van de Zuiderzee Aan de land van enkele kaarten werd ons eerst in het kort het ontstaan en de geschiedenis van de Zuiderze geschetst Daarna kregen flora erf fauna een beurt en wij hoorden doe tal van dieren en planten de verzocting niet hebben doorstaan en uit de Zuiderzee zijn verdwelen Andere echter o a het be oemde Zuiderzeekrabbetjc dat Achtereenvolgens worden de verschillende sectoren van het gigantische front belicht Zoekt men naar verschillen met de Westersche oorlogsfilms dan valt vooral de onverbiddellijke doodelijke rust op die van alles zelfs van de acties uitgaat Verder de jeugdige leeftijd van de meeste der frontsoldaten De prachtige opnamen leggen vooral den nadruk op het gloriewapen der Russen in alle vormen de artillerie TUDEHJKE SCHEEPVAARTBELEMMERING BIJ GOUDA Ten behoeve van het verrichten van herstelwerk zal de vaart door de Mallegatsluis te Gouda op Vrijdag 8 Februari a s van 12 18 uur of zooveel langer als noodig of korter als mogelijk is gestremd zijn Een wel zeer ongewone noot was d uitvoering van de 2e Prelude van Rachmaninoff door een beroemd pianist in de open lucht op een vliegveld aan het front te midden van vliegtuigen en pilo gn later werd dit gevolgd door een zangeres staande op een tank te midden der gepantserde eenheid Goudsche Kinderen brengen Zweden dank Deze week zal N V H 2070 briefkaarten geschreven door Goudiche kinderen naar Zweden zenden waar zij aan Zweedsche kinderen zullen worden uitgereikt Deze geest is bedoeld als een dankbetuiging voor de hulp welke Zweden ons vorig jaar in den hongerwinter bood Ongetwijfeld zal dit de vriendschapsbanden tusschen ons land en Zweden verstevigen Het Rotterdamsch Philhamionisch Orkest Het is zeer te betreuren dat het Rotterdamsche Orkest zijn vasten dirigent moet missen Het feit dat de musici onder een Ss van gastldirigenten ieder met in ei en persoonlijke opvattingen moet werken is ten slotte fnuikend voor een eoed uitvoering Eenerzijds eischt t b ijzonder Rroot aanpassingsvermogen vall de orkestleden anderzijds vergt het van den dirigent meer dan normale lei Bifdlbeoordeeling van ciit concor moet men het bovenstaande met uit het In de oorlogsindustrie werkten de vrouwen in volkomen gelijkheid met de mannen tot aan mijnwerken toe Men ziet hier ƒ de geweldige opofferingen en de inspan ning die de Russische mannen en vrouj wen zich moesten getroosten en welk eer groot aandeel Rusland in het vernietip van het Nazimonster had Op straat in elkaar gezakt De 72 jarige mevr v W is tengevolge van ouderdomszwakte op straat in elkaar gezakt waarbij zij een gat m het hoofd kreeg Zij werd in het van Iterson Ziekenhuis opgenomen Haar toestand is echter niet ernstig Jeugdige snoepers Twee jongens van 14 jaar B uit de P C Bothstraat en V uit de Graaf van BÏoisstraat namen in den winkel van Steenland snoepgoed weg De politie heeft hen aangehouden waarbij eén van de twee bovendien nog een valschen naam EEN DAG OORLOG IN DE SOVJET UNIE Door het dagblad De Waarheid werden wij uitgenoodigd een nachtelijke fi mvoorstelling bij tt wonen over den oor i n het land waar thans de p gg heele wereld op gevestigdi Van oorlogsgebeui jjj n sluitend geheel make g gg fjij el een eei z itfalZ nnaavp Dc Samensteller een Vooraf werden door den blinden d mator v d Heuvel uit Rotterdam e gedichten voorgedragen en sprak dacteur van De Waarheid üc Snel eenige inleidende woorden t mede hij de aanwezigen opwekte t strijd tegen de reactie BURGERLIJKE STAlj p Geboren 28 Jan Anthonie l van W WoUwlJk en G Wl j JJ St Josephstraat 82 HubertusF J f n a t n tiretrus zoon van H P Bertels en C C n i Verseet U niet dat U morgen Uw nieuwe disriibutickaart moet halen als Uw naam ligt tusschen HUBER en KNIJNENBURG U behoeft alleen Uw tweede distrlbatiestamkaart en het Inlêgvel mede te nemen U kunt aan de IcAetten 4 6 en 8 van het Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tnsschen 9 30 en 12 ea tusichen 2 en 3 30 oor B Krugerlaan 35 n JX Z dochter van A Treure Noordegraaf St Josepstraat 57 j picky dochter v fr Ad C Janssen IJssellaan 150 ZO jan AO j Jacques Nicola dochter v J er Heijm eo J P Kort K WUhel t e t r o u w d I 30 Jan G Verhoef en F H van Veen H van Schajlk en G vaa Aalst A H Gljsbertsen en J J deBruijn C M van Jaarsveld en C C Verkaik J N Greenendaal en R C Heerkeni 31 Jan M de Jong eo H van der Horst 1 fpn cw re opgave ue samcjisicucj ctu Milder d ze omstandigheden is het ai li aar van de Stalin filmprijs is hierin mm V J en eind op den goeden weg gevorderd Overleden 28 Jan Johannes Jacobus Verhorst 79 J 29 Jan Johao CSiarkfl Henrl Brejon van Lith 84 J