Groot Gouda, vrijdag 1 februari 1946

Waar bleven de 5400 M G Wagens Het Mysterie van de verdwenen Ante s TWEEDE KAMER De Bredesche Courant schreef op 8 Jan j l een redactioneel artikel waarin o m werd gevraagd waar de auto s zrijn gebleven die het M G destijds in gebruik had De verdere inhoud van het artikel heeft Generaal Kruis aanleiding gegeven een aanklacht wegens beleediging in te dienen tegen liet blad dat deze kwestie als eerste te berde bracht Thans lezen wij in de Autokampioen het volgende Van de 6Ü0 auto s welke het Mil Gezag in zijn bloeitijd ter beschikking had zijn er bij de registratie slechts 1700 voor den dag gekomen Van die 1700 blijken er nu het M G verdwijnt nog circa 600 over te zijn Mitsdien zijn er dus 5400 M G auto s zoek Degene die dat bericht bracht was goed op de hoogte met de v rkeerstoestanden in Nederland en wist ook namen te noemen van personen die dit bericht konden bevestigen En het werd bevestigd Voor zoover wij de zaak kunnen overzien wij citeeren verder de Autokanypioen is het zeer waarschijnlijk cl r tuschen de bevrijding van ons land en de tweede registratie ruim vierduizend auto s zoo maar zijn verdwenen De eerste registratie werd door het M G zelf verricht en mag als volkomen waardeloos worden beschouwd Hoogstens is ons land daarbij bevrijd van een niet onaanzienlijk ktrantum papier Het zou buitengewoon interessant zijn om te weten waar die duizenden auto s zijn gebleven Nóg belangwekkender is het antwoord op de vraag waar de 1100 auto s die tusschen de tweede registratie en de opheffing van het M G zijn zoekgeraakt kunnen vertoeven Ergens in Nederland is nog een te zeer geflatteerd antwoord beter zou men kunnen zeggen Ergens rn Europa Maar daarmede mag deze zaak nietworden afgedaan Het tekort aan auto sis nog altijd zoo nijpend dat het vanmisdadige zorgeloosheid van de zijde vanhet M G zou getuigen als bij een objectief en openbaar onderzoek komt vast BINNENLAND PROF DE LEEUW OVER DE GEZINSWEEK VAN N V A Woensdagavond heeft de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen prof dr G v d Leeuw de Gezinsweek welke door de stichting Nederlandsch Volksherstel is georganiseerd met een korte radiorede ingeleid waarin hij o m zeide Gaarne geef ik gevolg aan de uitnoodiging van N V H om de z g Gezinsweek met een enkel woord aan te kondigen en in te leiden Het is mijn diepste overtuiging dat alle pogingen tot herstel en vernieuwing van ons Vaderland vruchteloos zullen zfjn wanneer daaraan niet herstel en vernieuwing van het gezinsleven ten grondslag liggen Het gezinsleven is onze grootste schat en de eenige soliede waarborg van een gezond maatschappelijk leven Het is echter noodig dat wij ons afvragen of onze huidige practijk wel in overeenstemming is met dezen eisch Ik vrees met groote vreeze dat de toenemende uithuizigheid van jongeren en ouderen de losser wordende band tusschen ouders en kinderen en vooral het gemak om niet te zeggen de lichtvaardigheid waarmee vooral wordt gedacht over echtscheiding zelfs dan wanneer het gezin kinderen heeft een vruchtbaar doorwerking van de zegen die van het gezinsleven in de maatschappij kan uitgaan denkbeeldig maakt Ik wil dan ook hen die daarvoor in aanmerking komen en dit zijn eigenlijk allen met aandrang verzoeken om hun eigen leven en in hun omgang met anderen het gezinsleven met daad en woord hoog te houden Inzonderheid geldt dit voor de kerken de scholen en de jeugdbeweging Moge de gezinsweek door Nederlandsch Volksherstel georganiseerd tot deze allerbelangrijkste zaak het hare in ruime mate bijdragen Deensche Minister zal Amsterdam bezoeken Op 5 Februari wordt hoofdstad verwacht de Deensche minister van Sociale Zaken Z Exc Hans Hedthoft Ook Leuven adopteert Nijmegen Na Gent heeft thans ook Leuven Nijmegen geadopteerd in het bijzonder tot steun aan de R K Universiteit waarvan de bibliotheek benevens verschillende hoofdgebouwen in den oorlog zijn verwoest te staan dat deze feiten inderdaad zijn gebeurd zooals thanh wordt gezegd Juist omdat men er allerwege over spreekt hebben wij dit bericht in het licht der openbaarheid willen plaatsen want de vaderlandsche doofpot is al meer dan vol Daar mag dit persé niet in verdwijnen Evenmin mag het in een onderonsje worden behandeld Feitenmateriaal moet op tafel komen en zoo noodig moeten zij aan wier grove schuld een en ander te wijten mocht zijn geweest in het openbaar terecht staan Overigens is het niet zoo moeilijk om een van de wegen te vinden waarlangs talrijke auto s in de afgeloopen maanden zijn verdwenen Vraag het maar eens aan de bewonersvan de grensstreek Bij tientallen gingen de in Nederland zoo broodnoodige automobielen de grens over al dan niet met een militaire chauffeur aan het stuur Auto s wegwerken was trouwens geenmilitair privilege iedereen die kans zagnaar België te komen kon per auto reizen En eenmaal de Nederlandsche douane gepasseerd zijnde was er geen houdenmeer aan De nette burger had een paspoort en visum noodig de man die auto s wegorganiseerde de vampyr Jie den transportnood in Nederiand willens en wetens vergrootte terwille van idem zooveel zilverlingen deze autobandiet anno 1945 had al dien omslag niet noodig Hij kwam heusch wel zonder pas en zonder visum in België En uitvoer van automobielen was niet verboden omdat deze worden beschouwd als goederen voor persoonlijk gebrTuik welke niet vallen onder de In en Uitvoerverbodenbeschikking 1945 Zoodoende stond de douane machteloos Het is thans te laat om maatregelen te treffen zooals die door de verkeersbonden waren ontworpen maar nooit werden uitgevoerd ten einde in deze lajcune te voorzien Het onderzoek naar de verdwenen wagens zal ongetwijfeld o k dit punt wel ter sprake brengen ONTSLAG BURGEMEESTERS De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ontslag verleend gerekend met ingang van 5 September 1944 aan W A Scharwachter als burgemeester van Benthuizen en Moerkapelle Gerekend met ingang van 15 April 1945 aan K van Gorsel als burgemeester van Haskerland en A A de Jong als burgemeester van Hennaarderadeel Gerekend met ingang van 15 April 1945 aan A F de Jong als burgemeester van Utingeradeel Opleiding der Marva s voortaan in Nederland De Marine Voorlichtingsdienst meldt Framewood Manor het opleidingscentrum van de Marine vrouwenafdeeling in Engeland is overgebracht naar Leid uin bij Aerdenhout De laatste leden van de vaste bemanning zijn vandaag in Nederland aangekomen nadat het huis waarin alle Marva s tot nu toe hun driewekelijksche training gehad hebben overgedragen was aan de Engelsche admiraliteit De eerste recruten die in Nederland hun opleiding zullen ontvangen worden 1 Febr op Leiduin verwacht MIJ TOT FINANCIERING VAN NATIONAAL HERSTEL N V In aansluiting op de mededeeling van het Ministerie van Handel en Nijverheid inzake de werkzaamheden van de maatschappij tot financiering van het nationaal herstel N V herstelbank en de vragen die haar daaromtrent bereikten bericht de directie van de Herstelbank het volgende De Herstelbank is gevestigd te s Gravenhage Kneuterdijk 6 telefoonnummers 183036 f m 38 Uit de doelomschrijving van haar statuten blijkt dat de Herstelbank zich niet alleen beweegt op het terrein van den wederopbouw doch dat haar werkzaamheden zich uitstrekken over het geheele gebied van het herstel van de welvaart des rijks Dit beteekent dat de Herstelbank ook crediet kan verleenen aan die ondernemingen die overgaan tot uitbreiding hunner bedrijven of tot het uitoefenen in Nederland van bedrijven die tot nu toe hier te lande niet gevesti gd waren Van groote beteekenis moet het worden geacht dat de Herstelbank haar arbeidsveld niet alleen vindt in het rijk in Europa doch dat het mede tot ha ar taak behoort de bijdrage van het rijk in Eöropa tot het herstel van de welvaart van de overzeesche gebiedsdeelen te helpen bevorderen Postzegels en geldzuivering Bij hun pogingen om het zwarte geld onzichtbaar e maken en zoodoende aan den greep van den fiscus te ontkomen zijn vele duistere elementen gevlucht in postzegels en wel in die van de z g symbolen en zeehqldenserie welke voor het eerst tijdens de bezetting in omloop is gebracht Na onze bevrijding kon de verkoop hiervan niet direct worden stopgezet omdat vervangende waarden toen nog niet gereed waren Dit is thans het geval Het ligt in het voornemen op 1 Maart a s de hierbedoelde zegels niet rtieer op de postkantoren te verkoopen Ze zullen van 1 Juni a s af niet meer voor frankeering geldig zijn Laatstgenoemde datum is gekozen om bona fide bezitters in de gelenenheid te stellen hun zegels op te gebruiken Inwisseling daarvan zal niet plaats hebben NEDERLANDSCHE AANKOOPEN IN DE V S EN CANADA Leden van de Nederlandsche Aankoopcommissie alhier hebben medegedeeld daf orders voor de levering van 29000 automobielbinnen mobielbinnenen buitenbanden bestemd voor Nederland in de V S zijn geplaatst bij de General Tire and Rubber Company Firestone Fisk Good Year en Ooodricht De order heeft de waarde van 950 000 dollar en de aflevering zal in Februari Maart en April a s geschieden De aankoopcommissie heeft in de jaren 1944 en 1945 in de V S en Canada 6900 vachtauto s 475 bussen 543 passagiersauto s en 100 ambulancewagens besteld Al deze voertuigen zijn bestemd voor Nederiand Voor Nederiandsch Indië zijn besteld 2500 vrachtauto s 900 passagiersaitto s en 109 andere wagens 350 vrachtauto s bestemd voor Nederlandsch lndië worden thans te Canada ingeladen STUDEERENDE DIENSTPLICHTIGEN In sommige bladen heeft een bericht gestaan over vrijstelling van mHitairen dien stplicht voor studenten Dit bericht heeft misverstand gewekt Van officieele zijde vernemen wij thans het volgende Vrijstelling van dienstplicht om studieredenen wordt uitsluitend verleend aan hen die studeeren voor geestelijke predikant of een dergelijk ambt In alle andere gevallen van studie kan slechts sprake zijn van uitstel van eerste oefening Zoodanig uitstel zal althans voor de lichting 1945 worden verleend o a aan leeriingen van de H B S en soortgelijke inrichtingen die dit jaar eindexamen moeten doen na het tijdstip waarop zij zouden moeten opkomen verder aan studenten aan een Hoogeschool wat de laatsten betreft slechts totdat zij het examen waarvoor zij zich thans voorbereiden zullen hebben afgelegd bovendien met deze beperking da dit examen niet veraf ligt Ten aanzien van de leerlingen van H B S enz die dit jaar nog geen eindexamen kunnen doen bestaat er ook kans GROOTE ONTEVREDENHEID OVER DE REGEERINGSVOORLICHTINGSDIENST Kosten 13 ton De Nederlandsche Scheepvaart Gistermiddag had de miriister president het onwelkome genoegen het hoofd te moeten bieden aan de scherpe critiek van vrijwel alle fractie vertegenwoordigers in de Kamer over den Regteringsvoorlichtingsdienst den dienst Oog en Oor en den Regeeringscommissaris Dr H Brugmans Zoo werd de R V D een instituut genoemd dat niets anders deed dan het scheppen van slechte verstandhoudingen Het was een onding een criticaster staatsgevaarlijk onsympathiek onstaats rechterlijk en reclamemakend voor de Partij van den Arbeid en tenslotte tendentieus Over Oog en Oor lieten de Kamerleden zich op eenzelfde wijze uit Bij vrijwel allen was de slotsom dat deze instantie die vlg den heer De Wilde a r aan de bevolking de gelegenheid gaf om het gemeentebestuur te passeeren volkomen overbodig was Wat de voorlichting in het buitenland betrof zag spr meer heil in n persagentschap van Reuter in A dam dan in de propaganda van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken De critiek op den Regeeringscommissaris bestond voornamelijk uit het feit dat de heer Brugmans een politiek persoon is die den R V D voor de propaganda van één partij misbruikt De eeriijke minister president had er niet veel baat bij door in zijn antwoord de op uitstel indien het niet aan eigen toedoen moef worden toegeschreven dat zij het einddiploma dit jaar nog niet kunnen behalen Om voor uitstel van eerste oefening in aanmerking te komen moet de belanghebbende een aanvraag op gezegeld papier richten aan den Minister van Oorlog Hij kan deze aanvraag inzenden zoodra hij bij den indeelingsraad is goedgekeurd Wat hierboven is gezegd met betrekking tot de H B S geldt ook voor Gymnasium Lyceum en in het algemeen eveneens voor M T S Koloniale Middelbare Landbouwschool Zeevaartschool Machinistenschool en dergelijke inrichtingen Bijzonder Gerechtshof Amsterdam Landwachter uit Bergen ter dood veroordeeld In Juli 1944 brachten enkele landwachters een transport gevangenen van Alkmaar naar Amsterdam Op het Stationsplein te Amsterdam waagde een der Joodsche gevangenen Bing een poging om te ontvluchten Hij sprong te water en trachtte zwemmende te ontkomen Zonder aarzelen richtte een der bewakers de 26 jarige landwachter H van Kleef uit Bergen N H zijn geweer op Bing en zijn schot raakte hem in het achterhoofd tengevolge waarvan hij in de diepte verdween en enkele oogenblikken later overleed Tegen van Kleef die voorts vele andere landverraderlijke misdaden heeft begaan zooals het opsporen van metingeleverde radiotostellen en het arresteeren van landgenooten ten behoeve van den S D had de procureur fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam op 16 Januari j l de doodstraf geëischt Uitspraak doende heelt dit Gerechtshof gistermiddag onder praesidium van mr A C Ruys verdachte conform den eisch tot de doodstraf veroordeeld met ontzetting uit alle rechten voor het leven maar met het rechtsom van deze uitspraak in cassatie te gaan Koninklijk woord tot nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoffers Naar men ons meldt heeft H M de Koningin steeds de behoefte gevoeld zich met een persoonlijk woord tot de nagelaten betrekkingen van oorlogslachtoffers die hun leven voor het vaderland gaven te richten Tengevolge van t groote aantal slachtoffers zijn evenwel nog niet alle lijsten gereed zoodat het nog eenigen tijd zal duren alvorens H M de Koningin alle nagelaten betrekkingen zal hebben geschreven Doel van de Gezinsweek De secretaris generaal van Ncderl Volksherstel mej mr M Tjeenk Willink zal Zaterdagavond om 19 15 uur voor Hilversum l spreken over doel en organisatie van de Gezinsweek tot hem gerichte vragen wat te omzeilen Toen men hiermede niet accoord ging trachtte hij de Kamer op zijn hand te krijgen door mede te deelen dat de R V D maar 7 en Oog en Oor slechts fi ton per jaar kost Mr Teulings r k repliceerde hierop bij de beh n fing van de nota van Min Lieftinck gelegenheid te hebben en aan die af te stemmen hetgeen kennelijk de instemming van de Kamer had Ook de heeren Wendelaar lib en De Wilde a r formuleerden nog eens duidelijk hun bezwaren De heer Schaepman r k schaamde zich de vader van de regee ringspersdienst genoemd te worden De minister president kon niet anders zeggen dan dat objectiviteit een fictie was en dat de behoefte aan een coördineerend lichaam groot Was Waarschijnlijk duidde hij hier op een Ministerie van Voorlichting Ongetwijfeld zal deze kwestie bij de behandeling van de regeeringsbegrooting nog eens duchtig aangepakt worden Onder voorzitterschap van den heer Smeenk behandelde de Kamer gisteravond het hoofdstuk Scheepvaart van de regee ringsnota De heer Schilthuis v d achtte het mogelijk dat door het wegvallen van de Duitsche en Japansche Zeevrachtvaart onze vloot deze zou kunnen overnemen De heer Kievit s d was het met de reconstructieplannen van de regeering eens maar pleitte voor de behartiging van de belangen van alle zeevarenden Ook de heer Baas a r nam het voor de zeelieden op De minister verzekerde dat de gedane beloften ingelost zullen worden en meer voldaan dan s middags keerde de Kamer huiswaarts