Groot Gouda, zaterdag 2 februari 1946

Ö GROOT GOUDA a AJ ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen f rukker Drukkerij Verzijl Gouda k ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN If uda Tel 300 Abimn p w 25 et Losse nimm 10 cfc NUMMER 144 Administratie M L van Loon ZATERDAG 2 FEBRUARI 1946 Bur Markt 67 Öo SPORTNIEUWS G S V Nieuws Df aandacht van de G S V éis wordt erop gevestigd dat vanaf heden kaarten verkrijgbaar zijn voor het op 12 Februari a s in Kunstmin te houden bal masque onder leiding van den heer H Mul Deze avond zal duren van 8 tot 3 uur terwijl een introducé is toegestaan Voor de costuumis worden prijzen uitgeloofd Kaarten zfln verkrijgbaar a f 1 20 op vertoon van diploma bij W IJsselstein R V Catsweg 164 K v d Kils liteKade 13 Groeneweg v Perseljnstraat 3 en Café De Sport L Tiendeweg 83 Hedenavond zal om 8 uur voor de spelers van het Iste elftal en de reserves daarvoor concentratieavond worden gehouden bij den heer l sselstein Zondagavond wordt van 6 30 tot 10 uur een dansavond gehouden In De Beursklok gevolgd door een uurtje cabaret van de ontipasMiagxgracp De düetlektraintng voor de damesIs van 7 30 tot 10 uur op Dinsdag avond Aller aanwezigheid gewenscht in verband met de aansluiting bij de G A C Damts en Heerenleden kunnen bovendien dezen avond zwemmen In het Spaardersbad van 8 45 tot 10 uur Woensdagavond van 7 8 uur tenslotte Is er Indoortralning voor junlores en van 8 10 uur voor senlores UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Controle Bevolkingsregister en tweede Distributie Stamkaarten Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op de publicaties betreffende de controle op het bevolkingsregister en de tweede distrtbutiestamkaarten Voor a s Maandag zijn opgeroepen de inwoners wier geslachtsnaam begint met een van de letters P Q R en S Voor a s Dinsdag de letters T U en V Voor a s Woensdag de letters W X IJ en Z De zittingen worden gehouden in de wachtkamer van het Raadhuis van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur Gehuwde vrouwen en weduwen dienen op de voor haar meisjesnaam aangewezen dag te verschijnen Zij die door ziekte of anderzms verhinderd zijn of zijn geweest persoonlijk te verschijnen worden daartoe alsnog in de gelegenheid gesteld op Donderdag 7 Februari a s op dezelfde uren Zij die nalaten zich aan te melden zullen bij de eerstvolgende uitreiking vandistributiebescheiden geen bonnen ontvangen Zij die blijvend door ziekte in de volstrekte onmogelijkhed verkeeren zich persoonlijk aan te melden dienen daarvan schriftelijk kennis te geven aan de afd Bevolking ter Gemeentesecretarie Gevonden en verloren voorwerpen Verloren 1 boodschappentasch inh I bril 1 grijze want Inlichtingen üemeentesecretarie ter REEUWIJK Hooilevering De verplichte hooilevering zal vooi de veehouders die deelnamen aan den veeaankoop voor het zoo zwaar getroffen Ammerzoden worden verminderd De gedeeltelijke vrijstelling komt neer op een ontheffing van levering van 40 ton hooi door de gemeente Reeuwijk en de aangrenzende buurtschappen van anderg gemeenten ledere veehou ier die deelnan aan de actie krijgt een aandeel in de vrijstelling naar evenredigheid van het door hem geschonken bedrag waardoor een gift van 100 recht zal geven op vrijstelling van levering van 250 kg hooi Deze regeling werd getroffen door den Prov Voedselcommissaris te Den Haag in overleg met de plaatselijke landbouworganisaties en de afd Reeuwijk van Volksherstel Versperringsmuur worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot slooping van de hinderlijke versperringsmuur die door de Duitschers is aangebrjfcht op de Burgemeester Lucasselaan aan den plas Elfhoeven STADSNIEUWS De stichting van de Partij van den Arbeid Biieenkoni5t te Gouda op 7 Febr Oe samenwerklog van de afgevaardigden Dit de Ned Volksbeweging de S D A P de Vri z Dcm Bond en de Chr Dem Unie zal op 2 terdag 9 Februari a s definitieveb vorm krijgen in de constitueerende vergadering van de Farti van den Arbeid Echter zijn er buiten de leden der S D A P V D B en C D U velen die eveneens met vreugde het tot stand gy en van deze partij zullen begroeten r Onder leiding van Mr G E van Walsem uit Rotterdam heeft zich nu een Comité gevormd da zich ten doel stelt de belangrijke groep van sympathisecrenden met de Partij van den Arbeid te vertegenwoordigen Het is natuurlijk van groot belang dat op de Constitureerende vergadeiiag naait de Mem der S D A P V D B en CD U ook een vertegenwoordiging van deze sympathiseerenden aanwezig is Daartoe komen afgevaardigden van dit comité op Vrijdag 8 Februari te Amsterdam bijeen alwaar o a Min Pre Prof Ir W Schermerhorn dit congres zal toespreken Om tijdig de gevoelens te vernemen die in deze kringen ten opzichte van de Partij vaa den Arbeid leven heeft zich ook te Gouda een comité gevormd dat a s Donderdag 7 Februari om 8 uur In Hotel De Zalm een bijeenkomst zal beleggen Op deze bijeenkomst zullen nadere mededeellngen omtrent de stichting van de Partij van den Arbeid worden gedaan en zijn de de aanwezigen ook in de gelegenheid hun standpunten opzichte van deze partij kenbaar te maken Afgevaardigden van dit Comité wonen op Zaterdag 9 Februari a s de Coastitneereade vergadering te Amsterdam b en zullen zoo ook de wenschen alt Gonda ter kennis worden gebracht Ieder die dus Instemt met de Stichting van de Partij van den Arbeid en niet lid li van de S D A P V D B of CD U wordt drin gend verzocht deze belangrijke bespreking bij te wonen waarvan de toegang hcheel vrij Is Agenda van de raadsvergadering op 4 Febraari 1946 Voor de raadsvergadering die is vastgesteld op Maandag 4 Febr a s om 8 u nam zijn o m de volgende punten op de agenda geplaatst Voorstellen tot benoeming van tijdelijke leeraren in Fransch en Boekhouden aan de Handelsavondschool benoemmg van een lid van de commissie tot wering van schoolverzuirti een voorstel tot wijziging van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen vaststelling van den straatnaam Vogelenzang beantwoording varf vragen van Dr Bik inzake Huize Juliana en voorstellen betreffende de inrichting van industrieterreinen op t eiland tusschen Kromme en Nieuwe Gouwe tot wijziging van de Marktbebouwingsverordening inzake de toepassing Van de Winkelsluitingswet tot wijziging der verordening ex artikel 10 der Drankwet tot vaststelling der rentevergoeding door de Stadsspaarbank en den stortingsen ophaaldienst der gemeente tot vastateiling van het gemiddelde bedrag per leerling voor het vakonderwijs in de lich oef voor het U L O voor 1944 en de vergoeding ex artikel 55ter der Lager onderwijswet 1920 over het jaar 1944 De agenda sluit met het voorstel tot verleenen van medewerking bij het aanschaffen van schoolbanken voor de K K School aan de Lethmaetstraat het voteeren van gelden voor de herstelling van de Veemarkt en een wijziging der begrooting over 1945 Vergeet II niet dat U Maandaa Uw tiieuwc disributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen KOCH en LOUWS U behoeft aHeen Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 4 6 en 8 van het Gymnastieklokaal in de c P rstraat terecht tusschen 9 30 en 12 en tusschen 2 en 3 30 uur Leger des Heils Men deelt ons vanwege het Leger des Heils alhier mede dat in deze maand een geestelijke veldtocht zal worden gehouden tot verdieping van het geestelijk leven Allen die zich aan onze zijde willen scharen willen wij opwekken de bijzondere samenkomsten in verband hiermede te bezoeken Als inleiding zal er a s Woensdag om 10 30 uur nam een halve nacht van gebed worden gehouden Gevaarlijke situatie bij de Ridder van Catsweg De sloot langs den Ridder van Catsweg geeft in het donker voor ter plaatse onbekende automobilisten aanleiding tot noodlottige misverstanden Dat bleek weer eens toen een auto die uit den tunnel kwam op het laatste moment tot stilstand kon worden gebracht vlak voor het water De chauffeur zag het spiegelende water voor een asphaltweg aan Het plaatsen van een hek is hier wel zeer gewenscht j Nasleep van den winter 44 45 Wegens vernieling en diefstal van hout werd procesverbaal opgemaakt tegen het echtpaar B dat de woning Boschweg 128 had ontdaan van deuren vloeren en leulenigen Een andere B had bij de slooping geholpen en ook hout opgekocht zelfs triplex van de muurbekleeding De huiseigenaar B uit Haastrecht kon een en ander echter niet bar waardeeren en deed aangifte bij de politie Aanvragea extrm Textielgoederea Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Dlstrlbutledlenst loket 11 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage het nummer draagt tasBchcn 21833 ca 22325 op Maandag 4 Februari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Brandmelding Donderdag omstreeks 12 uur werd een begin van brand gemeld in het perceel Oosthaven 72 Het bleek dat de brand die ontstaan was tusschen het plafond en de eerste étage te wijten is aan een constuctiefout De schoorsteen is n l niet voldoende afgeschermd zoodat het houtwerk van het plafond te heet v rerd De gezinsweek van Volksherstel In verband met de Gezinsweek zal op Zondag a s in alle kerken het gezin tot onderwerp van de preek gemaakt worden Dit geschiedt op verzoek van Ned Volksherstel Voor alle niet kerkelijken verdient het sterke aanbeveling Zondag a s een dezer preeken te gaan beluisteren Het zal veel bijdragen tot het herstel van normale gezinsverhoudingen waaraan momenteel mede in verband met de vernielzucht en losbandigheid van de jeugd groote behoefte bestaat BOUWMATERIALEN VOOR OORLOGSSCHADE Het volgende wordt ter kennis gebracht van belanghebbenden Zij die nog materialen noodig hebben gevallen moeten hiervan v ór 6 Februari a s via hun aannemer aangifte doen ten kantore van den gemeentearchitect Hetzelfde dient te geschieden voor de zwaar beschadigde doch herstelbare objecten Voor deze la itste groep moet de opgave zijn gesplitst naar a woningen + kleine bedrijfsruim b openbare gebouwen c Civiel technische werken Wanneer van deze groep nog geen vol ledige opgave is te doen moet dit eveneens worden medegedeeld Materialen welke vrij zijn van distributie behaeven niet te worden opgegeven k eetéedM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Vrij krachtige wind tusschen Zuidwes en Zuid Zwaar bewolkt met tijdeiijken regen vrij zacht Wat Is er In Gouda te doenl Reunie t Vrijdag t m Woensdag Dorps Detective ThallB Theateri Vrijdag t m Woen i 9 Ik beschuldig Schouwburg Bioscoop De wereld beeft Zaterdag 2 Febr 7 15 unr Veemarktres Jaarvergadering Ned Herv Knapenver op G G Obada Zondag 3 Febr Rest Ter Gouw Biljardwedstrijden 11 uur vm Haastrecht De Pianco 3 trar vm Rembandt Thalla fl Vrienden Dinsdag 5 Februari 7 30 uur Restaurant Ter Gouw Biljartwedstrljd De Tunnel K O T Gouda Idem 8 uur Concordia Goudscbe Tooneelkrlng met Lastige vrouwtjes door de A damsche Tooneelver Idem 8 uur De Beursklok Ned Reliver Lichtende kleuren In het zonnige Zuiden lezing met lichtbeelden door L P Dupree Woensdag 6 Febr 8 uur De Beursklok Oudheidkundige kring Die Goude spreker P V Balen over de blocitqd van Gonda Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds Borger over De toestand en het behoed van Europa Idem 7 30 unr Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Dt loh van Welzen 1 Idem 8 uur Nieuwen Schouwburg KrodatoExpressc ten Bate va het Mgr Mutsaersoord te Vealo Benoemd Tot adjunctcommies ter gemeentesecretarie te Zwammerdam is benoemd de heerG F L Pieket vorig leider van het Distributieagentschap Reeuwijk en vroegervolontair ter gemeentesecretarie te Reeuwijk MEDBDBELINGBN PLAATSELIJKE DISTHIBUTIEDIBNST GOUDA Mededeellngen voor den handel Scheerzeep voor kappers Tei verkrijging van coupures en rantsoenbonnen voor scheerzeep voor de 2e 3e en 4e periode 1946 dienen heerenkappers zich onder overlegging van het be i van lidmaatschap van de vakgroep kappersbedrij ven en de loonlijst te vervoegen aan loket 1 van den distributiedlenst Westhaven op Dinsdag 5 Febr 1946 De aandacht wordt er op gevestigd dat de nit te reiken coupures hun geldigheid na 14 dagen verliezen TEXTIEL Woensdag 6 Febr Donderdag 7 Febr Vrijdag 8 Februari De komende week kan antwoord gehaald worden op ingediende aanvragen voor extra textielpunten aan loket 11 van den distributiedienst Peperstr volgens onderstaand schema Maandag 4 Februari No s 21833 22325 Dinsdag 5 Februari Nos 22326 22805 Nos 25223 25614 Nos 1C824 11162 No s 29800 30199 Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Ai nivragen voor Rqwielen Aan loket 14 van den distributiedienit Peperstraat kan op Donderdag 7 Februari door belanghebbenden een formulier voor het aanvragen van rijwielen worden afgehaald In aanmerking komen alleen zij die belangrijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van de economische wederopbouw of de voedselvoorziening en die niet van een openbaar vervoermiddel auto of motor gebruik kannen laakea Aan hen die reeds aanvragen voor rijwielbanden hebben ingediend wordt en formulier verstrekt Textiel Of Donderdag 7 Februari worden aan loket 14 van den distributiedlenst Peperstraat geen aanvragen voor textlelgoedercn in behandeling genomen