Groot Gouda, zaterdag 2 februari 1946

na kdUkt VOH éC wtik Al e Hollandsche jongens die zich in Engeland hadden aangesloten bij het derlandscht Legioen hadden het hiervolgende Legioenslied Nj derlandsc heparachutiKten die in handen waren gevallen van de Gestapo en in Haafen geA angerizaten hejitjen het duor middel van verwarmingsbuizen dïe alle cellen in t gebouwmet elkaar ver bonden en waar dogrheen de gevangenen contact hadden met elkaar geleerd aan een paar vrouwiill jke politieke gevangenen Deï e meisfes zaten eenverdieping lager dan de parachutisten maai hebbui onÜaiiks t vele dreigendegevaar van de kant der gangwachters met veel moeite de wlJ en woorden geleerdvan het Nederlandsch Legioeniied Deze meisjes werden eenige weken later overgebracht naar Vught waar ze op de vele geheime cabaret avonden dit zelfde liedweer leerden aan en zongen voor de politieke gevangenen aldaar Zoodoende is dit aardige lied dat bij onze strijdertde jongens in Engeland is ontstaan via vele bijzondere wegen alom bekend geworden in het Vughtsche vrouwenkamp In Duitschland was het t lijflied der Hollandsche vrouwen j y E = w een sbcuxt Die rvim nuer IxeeFt ge bo gen Nooib vy ZO oen van I 1 f ïfEEÏ i Dab vriJ K ai oa dju qcuxk Na Ïj doo gen zul Lea vyy az L L be rus ica Ai 6C K00 at Vu Ls tto Jn ZU L Len r jjs be ca non oa ze pc A f I v v eemdè neer txhap pu Oas HoL LcLod Ujomk vvtcr vny V y malcea oas gerteA Wy zixLLen oprr ardn ejren Vci ci yvcrL vr Gnoole kcCK en Die brcLckt z ooveel Leed Dan luAnoen v j vv tci doulxjbjx Jn Kir eAt ca venbrou vv en Wcuit ceam£U L küer b loet tij Ooi HoLLorui komt weer voy w Bmc te b De Dorps detective Een zeer luchtig programma is deze week de hoofdschotel in de Reuole foe Brown beleefd als dotps deective tegen wil en dank allerlei avonturen Dit is een echte film voor menschen die om de komische situaties willen lachen zonder al te veel op de logica te letten Dé hoofdfilm gaat vergezeld van e n zeer goed programma Het Hollandsch nieuws bevat aardige opnamen van onze prinsessen met de jarige Magriet als brandpunt eo een zeer interessante reportages van bet opnieuw op toon brengen van onze teruggevoerde klokken Men kan hier den toon niet alleen faoo n maar ook zien Na een aardige klucht en een gekleurde teekenfilm verschijnt als schrille tegenstelling Thuiskomst De film brengt ons in herinnering dat de Arnhemmers niet zooali wij in dichte huizen leven maar in puinhdopen De film brengt een zeer nauwkeurig beeld van de vreeifelijke verwoestingen die in deze parel van Gelderland werden aangericht door barbaren die zelfs kinderspeelgoed vertrapten Zijn wij onz landgenooten alweer vergeten Een percentage der recette komt ten goede aan de Arnhemmers zoodat blijkt dat onze bioscopen niet alleen een cultureele tpak hebben te vervullen maar ook in sociaal opzicht belangrijk kunnen meewerken DE WERELD BEEFT Wat zal er gebeuren wan ieer de n enschheid weet wanneer het uur van sterven is aangebroken Dat is de vraag waarop de film De wereld beeft die in den SchouwburgBioscoop vertoont wordt een antwoord geeft Een jonge Franschman heeft een machine uitgevonden waarmede de levenskromme opgeteekend wordt en het moment van sterven tot op de minuut bepaald kan worden Uiterst spannend is het moment als de in zijn huis gevluthte inbreker binnen 20 minuten zal stierven en ook inderdaad vermoord wordt Dat is het bewijs dat de machine goed is De gevolgen zijn echter niet te overzien en de uitvinder raakt in zijn eigen opgevvfekte machinaties dusdanig verward dat zelfs zijn verloofde hem ontvlucht Zijn vriend die dokter is houdt hem voor oogen dat hij alles op aarde zal vernietigen geluk liefde en toekomst maar hij weet van geen terugkeeren Wat het einde van deze historie is zullen wij niet verklappen Eeln beurscrach stakingen en werkloosheid zijn er het resultaat van o u Goed spel geven Erich van btroheim rengen als gewoonlijk in een rol van baiikierophchter en Claude Dauphin als deuitvinder te zien De opnamen zijn bij de Fransche film uiterst verzorgd en suggestief Men iser in geslaagd het fantastische gegeventot een boeiend geheel te verwerken Vooraf is er naast Hollandsch Nieuws en wereldnieuws een fili ® over Giethoorn waarin de schoonheid van dit bekende plekje belicht wordt Wel wat te vaak zien wij spiegelbeelden in het water maar overigens zijn ook hjerin fraaie opnamen verwerkt J ACCUSE Nog steeds blijven de Amerikaansche films waarnaar velen zoo reikhalzend uitzien weg Natuurlijk is het jammer dat ze er nog niet zijn maar aan de andere kant zijn we nu in de gelegenheid de beste fiims van vóór den oorlog terug te zien Vooral de vele prima Fransche producten die nu in onze Theaters rouleeren zijn stuk voor stuk e moeite van het bezoeken waard Deze week biedt Thalia ons weer zoo n hoogtepunt van de Fransche Filmproductie met J Accuse Ik Beschuldig In dezen na oorlogschen tijd is het dubbel de moeite waard om deze film eens te overdenken De oorlog 1914 1918 wordt fel in onze herinnering teruggeroepen In de laatste dagen van dezen wereldkrijg zien we een patrouille uittrekken ze zijn bij loting aangewezen Tijdens hun afwezigheid klinkt het signaal Staakt het vuren de wapenstilstand is een feit Te midden van feestroes komt de patrouille terug slechts één man leeft Dit leven stelt hij in dienst om te voorkomen dat nog ooit weer een oorlog zal uitbreken Toch hoort zijn leven aan dat van zijn kameraden van de patrouille In de omgeving van de slagvelden zet hij zich aan de uitwerking van zijn plannen Een uitvinding om verder den oorlog voor altijd onmogelijk te maken is zijn levensdoel Een niet verwijderde granaatscherf in het hoofd veroorzaakt na een 20 tal jaren krankzinnigheid Men vindt zijn plannen en van zijn vinding wordt een defensief wapen gemaakt De toestand spitst zie in 1938 toe en door de waanzin der wereld wordt zijn waanzin doorbroken hij herkrijgt het verstand en ziet wat er van zijn vinding en van de menschheid geworden is Hij gebruikt nu zijn laatste redmiddel en keert terug naar zijn gevallen kameraden op de enorme slagvelden van Verdun Hier schreeuwt hij zijn J Appelle uit hier roept hij zijn makkers de dooden vön gisteren om de dooden van morgen te redden En zij redden de wereld en voorkomen een tweeden oorlog Hiei eindigt deze film maai wij menschen van 1 46 weten meer Wij weteil dat de dooden niet zijn gekomen en dat de dooden van 1939 1945 eraan toegevoegd zijn Maar nu staan wij weer als in 1918 en weer roept deze film ons toe dat de menschheid uit den oorlog mets geleerd schijnt te hebben Al is het maar een film aan ons is het nu om dit J Accuse ter harte te nemen en diep in ons op te nemen dan heeft ook deze film die in 1938 vergeefs geroepen heeft toch zijn taak nog vervuld BINNENLAND Minister Mansholt bij Sir Ben Smith Minister Mansholt heeft met Sir Ben Smith den Britschen minister van Voedselvoorziening besprekingen gevoerd over en geleidelijke hervatting van den normalen handel tusschen Groot Brittannië en Nederland A N P Aneta verneemt dat de besprekingen een verkennend karakter droegen Over het algemeen heeft de handel tusschen Groot Brittannië en Nederland altijd bestaan uit ruiling van Nederlandsche landen tuinbouwproducten tegen Britsche industrieproducten Koos Vorrink getuigt in Neurenberg Tesamen met den Nederdandschen getuige Koos Vorrink is gisteren in Neurenberg gearriveerd Mr Röling uit Utrecht die de Nederlandsche regeermg zal vertegenwoordigen bij het proces tegen de apansche oorlogsmisdadigers te Tokio Vorrink zal Zaterdagvoormiddag getuigenverklaring afleggen De invoer van vlakglas uit België De partijen vlakglas die thans uit België worden ingevoerd maken deel uit van de hoeveelheid van 600 000 vierk meter welke verleden jaar is besteld Zij worden volgens een bepaald urgentieschema ver deeld over die gebieden waar momenteel de grootste behoefte er aan bestaat dus over het Zuiden van ons land de verwoeste gebieden tusschen de groote rivieren Den Haag het Noorden enz Voor 1946 rekent men op een maandelijksche invoer uit België van 250 000 vi èrk meter ook met andere landen worden onderhandelingen tot aankoop gevoerd o a met Portugal Uit de Ver Staten is dezer dagen ook een hoeveelheid geïmporteerd Vaa week tot week Nadat het begin van deze week in Londen rustig verliep en de afgevaardigden vooral uit de berooide landen de gelegenheid hadden gehad zich eens in de kleeren te steken en een paar nieuwe schoenen te koopen niemand behoeft de vergaderzalen van de U N O in een versleten plunje te betreden werden in het weekeinde de oogen van de geheele wereld plotseling weer op Londen gericht want daar zouden in den Veiligheidsraad de Grieksche en Indonesische kwesties worden behandeld Fel stonden de twee rivalen in den Veiligheidsraad Bevin en WisjiJiski tegenover elkaar Laatstge noemde bleef bij zijn bewering dat het verblijf van de Engelsche troepen den wereldvrede in gevaar bracht Bevin daarentegen verklaarde heftig dat er voor het behoud van den vrede zelfs méér Engelsche troepen op den Peleponesos noodzakelijk waren Juist de Sovjet Unie brengt door haar geheimzinnige tactiek den wereldvrede in gevaar Op het oogenblik dat twij dit schrijven is de kwestie nog in behandeling en het Indonesische probleem nog in behandeling zoodat wij hierop in ons volgend overzicht terugkomen In diplomatieke kringen bespreekt men momenteel druk den Russischen eisch van het voogdijschap over de vroegere Italiaansche kolonie Tripolis Rusland wil evenals Engeland eenige voorposten in de Middellandsche Zee hebben Het nut hiervan is in den loop der geschiedenis duidelijk genoeg bewezen om hier verder op in te gaan Vanzelfsprekend zien Amerika en Engeland het beheer over Tripolis liever overgedragen aan de U N O Zeer waarschijnlijk zal het geschil een voorname rol spelen in de komende Vredesconferentie Het persgesprek van Clark Kerr in Singapore waarin hij sprak van een trusteeship van de U N O over Indic is na de verbazing die het overal gewekt had onmiddellijk gevogd door een dementi van Kerr zelf Het is wel opvallend dat zoowel Ass Press als A N P Aneta eenzelfde lezing over de gewraakte mededeeling hadden In ieder geval is het Nederlandsche vertrouwen in de Engelsche missie geschokt en zal Kerr door zijn daden mjafh mQ47C Brieven van Bram Brantze 10 Bericht voor het A N P Ook Gouda zit niet bij de pakken neer maar bouwt in het kader van herstel en vernieuwing aan een betere toekomst Op initiatief van leidende figuren van den handel en de Nederlandsche Spoorwegen heeft men ook aldaar een indrukwekkend plan van een ondergrondsche spoorwegverbinding om en door de stad ontworpen Reeds is een ontwerp plattegrond gereed Het hoofdpunt is het Stationsplein Ter plaatse waar thans de hooge lantaarnpaal met het bloemJDerkje is daalt men af naar het uitgangspunt van de ondergrondsche Verdere stations zijn gepropecteerd in de Ceintuurbaar ter plaatse van het Bolwerk voor het Julianahuis aan de Veerstal en bij de H B S In de dwarsverbinding van de Veerstal naar het Station komt er n halte Achter de Waag waardoor een directe verbinding tot stand komt met de aldaar vertrekkende autobussen De ondergrondsche is dus tevens gedacht als een overbruggingsorgaan tusschen het spoorwegstation en de autobussen Het geheel zal overkoepeld wordeiï door de Centrale Vervoersstichting A Z waarin zoowel de Ned Spoorwegen de autobussen en de ondergrondsche vertegenwoordigd zullen zijn Er zijn bezwaren met het oog op den papachtigen üoudschen bodem terwijl het ook twijfelachtig is of een dergelijke onderneming economisch loonend 2al zijn De energieke ondernemers zijn echter van oordeel dat moeilijkheden er uitsluitend en alleen zijn vom overwonnen te worden Men is reeds begonnen een onderzoek in te stellen aan welke verschillende bureaux en nstanties de noodige vergunningen toestemmingen en consenten moeten wor de aangevraagd waartoe de vertegenwoordiging van Oog en Oor tü üoiida mede zal worden ingeschakeld U zult zeggen wat scheel je nou Bram Ik dacht zoo dat we in Gouda met moeten achterblijven Ik heb het in den brandstoffenhandel al gemerkt als je Minister bent dan begin je maar met heel veel re beloven Of dat uitkomt zie je dan later nog wel En nu las ik ook weer over groote ondergrondsche projecten in uen Haag Amsterdam en zoo Mij dacht daar kon Gouda toch ook wel aan mee doen zoodat ik toen ik voor Olivier op het station zat te wachten op ee lading kolen die niet aankwam eens ben gaan praten met een paar spoorwegbeambten Samen hebben we toen op een plattegronü van Gouda met potlood een paar lijnen gezet hoe hier een ondergrondsche spoor zou kunnen loopen Daarna heb ik daarvan een bericht voor het A N P laten maken in de gewone officieele stijl van tegenwoordig van de radio en de kranten U moet het dus vanzelf ook niet zoo ernstig opvatten Van deze gelegenheid maak ik graaggebruik om den directeur van het postkantoor hartelijk te danken die na mijnbrief waarbij ik verzocht om plaatsing vaneen brievenbus bij het station daarvooraanstonds in de afgeloopen week heettgezorgd moeten bewijzen het anders bedoeld te hebben Uit Amerika blijven steeds berichten komen van stakingen in allerlei industrieen De overgang van oorlogs tot vredesindustrie schijnt met groote moeilijkheden gepaard te gaan dan andersom Nauwelijks heeft President Truman een optimistisch geluid t a v de stakingen iaten hooren of er komen berichten van nieuWe ongeregeldheden Ongetwijteia zal dit alles de herbevoorrading van het totaal uitgeputte Europa ten zeerste bemoeilijken Don Juan van Spanje schijnt wel zeer ernstige plannen voor zijn terugkeer op den troon te hebben Wij kunnen nu niet zeggen dat Engeland deze balling met veel voorkomendheid ontvangt Hij mag wel in tngeland komen doch hij ontving op visum een aanteekening geen onderhoua te mogen hebben met eenig regeeringspersoon Den kroonpretendenten in E f J pa wordt het niet gemakkelijk gemaakt