Groot Gouda, zaterdag 2 februari 1946

Flapoor en z n vrienden Nadruk perboden De ApoHtaren van BfailUIICtlft door G Th Rotman 47 Maar het gekwebbel van dat vrouw volk zooals hij het noemde verveelde Bram al gauw en hij kuierde ipet Tom de tuin in Een schommel riep hij opeens Tom willen we een partijtje Tom vond het uitstekend en spoedig stonden ze neus aan neus of liever slurf aan neus op de schommel BUITENLAND Libaneesche kwestie voor den Veiligheidsraad Chamount de gezant van Libanon te Londen heeft verklaard dat indien Frankrijk en Engeland Libanon niet onmiddellijk ontruimen deze kwestie voor den Veiligheidsraad zal worden gebracht Vergadering Veiligheidsraad tot Maandag verdaagd Nadat de Grieksche sprekers de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland hadden verdedigd is de zitting van den veiligheidsraad tot Maandag verdaagd Sir Mantoque Stopford te Batavia aangekomen Sir Montague Stopford is heden op het vliegveld Kemajoran bij Batavia aangekomen Hij werd verwelkomd door generaal Christison Een regiment van de R A F vormde een eerewacht Generaal Christison die Zondag naar Engeland vertrekt zal dr V Mook morgen een afscheidslunch aanbieden Sir Montague zal Zondag in het hoofdkwartier van de Geallieerden te Batavia officieel het opperbevel overnemen Luitenant generaal Spoor was ook bij de aankomst van Sir Montague tegenwoordig 15000 Transportbedrijven helpen Nederland er weer boven op ij keifiCH mU I 3 X per week van huis tot huis per Autodiensten J VAN DER MEER Delft Rijawijk Den Haag ScheTealBgcn Maandag Woensdag Vrijdag Rotterdam en raadgeateenteD met dodt ver binding naar de Zaid Hollaadtelit en Zeenwache eilanden DtBsdag Donderdag Zaterdag Voert Uw goederen een dag poor het Bestelhui II f h i r r nmii komen P UW SINGEL 41 Tel 2733 vertrek aan of bel op en wij Komen Woonhuis CRABETHSTR 50 Tel 2100 GOUDSÓHE TOONEELKRING Dinsdet en WoensdaJ 5 ën 6 Febr o a 8 uur in Concordia opvoering van het geestige blijspel LASTIGE VROUWTJES door de Adomsche Tooqeelvereenieing o l v THEO VINK Voor lidmaatschap en intr kaarten bij de Adm TURFMARKT 80 VRIJZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A 8 Zondag 10 45 uur Ds P L L Post Rqswijk I RECTIFICATIE doHSStkóöt BeOH fHut In de advertentie van bovengenoemde Dansschool werden alt muzikale medevKerken genoemd The Hhythm Players dit moet zijn The Oké Rhytm Stars Kark ilaeds verwarmd Rustig gaat de Huisvrouw wandelen En laat ons haar wasch behandelen STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn IBoelekad 171a 173 Goudal W VI DE REGT Zenuwarts Gouda Spreekuren Van Iterson Ztekenhuis Dinsdag van 9 10 uur Y St Jozef Paviljoen Woensdag van 2 3 uur De Wijk Donderdag van l z 2Vi uur en Vr dag van 3 4 uur Pa G L HYACINTEN knop Radioprogramma van hedenavond H1LVERSUM1 301 m i RO 18 00 Omroeporlcest t 8 30 öiir nalistiek weekoverzicht door Paul de Waart 18 45 Omroeporkest o N I O 19 00 Nieuws XK u 19 15 Gram inuziek 19 3 1 Ballet pff 0 00 Nieuws KRO 005 Grati1 ftni ek 20 t0 Lichtbaken döör Pater Hè rF dé Qreei 20 25 Gram muziek J N I O 20 30 Korte toespraak door Drs KRO 20 35 De triomf van O L Vrouw vanFatima 21 10 Hartvelt Ijwartet 21 40 üram muziek RN 1 0 22 00 Nieuws KRO 22 15 Arthur Sclinabel speelt de Mondschein Sonate van L v Beethoven 2 3U Avondgebed en koorzang gevolgd door den liturgischen kalender 22 50 lacaues Tibaud vool mett de Romance van Beethoven 23 00 En tenslotte Ensemble üeorge Frank en gram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m RN 1 0 18 00 Nieuws VARA 18 15 Eddy Walis speelt 18 45 Lezing door Dr C F van Rijsinge 19 00 Kralingsche Meisjeskoor o l v Rocus van V P RÖ 19 30 Bijbelvertelling door Ds B J Aris RN 10 20 00 Nieuws v aR A 20 05 En nu Oké met Peter Pech 21 20 Detective hoorspel 2145 Marian Andersen met orkestbegeleiding 21 50 Nabeschouwing over de gehouden Vereenigingsraadsvergadenng van de V A R A 22 10 Radio Philh Ork o l v Albert van Raalte R N LO 23 00 Nieuws VARA 23 15 Kwartet Jan torduwenei 23 40 Tot besjuit gram 24 00 Sluiting Bonnen voor Engelsche chocolade Het Centraal Distribtiekantoor deelt mede dat op dè bonnen 710 en o06 welke geldig zijn verklaard voor het koopen van 1 tablet Engelsche chocoi ide 50 gram chocolade van Nederland sfh fabrikaat kan worden gekocht voor zoover geen Engelsche Chocolade verkrijgbaar is Bonkaarten melk vleesch en aardappelen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de bonkaarten L A 602 L B 602 L C 602 L D 602 en L E 602 voor melk vleesch en aardappeden gedurende de 2e en 3e periode 1946 20 januari t m 16 Maart geldig zijn Men beware derhalve deze kaarten Stoomen van Heerencostuums Mantels Japonnen Resen jassen Uitsluitend de bttere bewerking Alle gocdcrea z n tegen brand inbraak diefatal en tran8 ortachadc vjprzekerd Stoomerij n Ververij GOUDA Telefoon 3066 en 3076 Kantoor Aaarika 21 Goederen worden ook aanga flemen door Mag De Kluw Ooithaven 14 Tel 2753 DAMES Uat thant Uw viUhoed weer vervormen bij Malson Van Eück GroenendMl 12 Gooda WILLEM DE BEUN Mttziekachool Wcathaven39 Xeeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal VERHOOGING VLEESCHPRÏJZEN In verband met de omstandigheid dat de comsumptieprijs voor vleesch en vleeschwaren nog gebaseerd is op berekeningen van het jaar 1940 en verschillende kostentactoren niet onbelangrijk zijn gestegen heeft de Minister van Landbouw Visscherij en Voedsielvoorziening bepaald dat deze prijzen met ingang van 4 Februari a s tot nadere voorziening eenigsïins kunnen worden verhoogd Een overzicht van de prijzen welke van dezen datum af zullen geldep wordt in een officieefe publicatie gegeven Sportbanden tusschen Vlissingen en Engeland De Vlissingsche wethouder Knoop die op bezoek is geweest in de Engelsche steden Rugby Falmouth Scarborough en Bromley welke Vlissingen hebben geadopteerd heeft daar o m besprekingen gevoerd welke er toe zullen leiden dat tusschen deze steden een sportcontact zal worden geschapen dat er toe mede zal bijdragen de aangeknoopt banden te versterken Van Engelsche zijde zijn reeds uitnoodigingen voor wedstrijden binnengekomen en over enkele dagen zal een Vlissingsche sportdelegatie naar Engeland vertrekken om een en ander te regelen Nederland ch Belgische handelsbesprekingen Gistermiddag werd te Brussel een begin gemaakt met Nederlandsch Belgische handelsbesprekingen Grondkamer voor Zuid Holland Hiermede wordt bekend gemaakt dat het kantoor van de Grondkamer voor Zuid Holland met ingang van 28 Jan 46 verplaatst is van het Bezuidenhout 23 naar de Anna Paulowna traat 22 s ravenhage telef no 392266 postrekening 343803 Nederlandsch Deensche monetaire overeenkomst Het Ministerie van Financiën deelt mede dat te Kopenhagen een monetaire overeenkomst tusschen Nederland eni Denemarken is geteekend Op grond van de koersen ten aanzien van het Pond Sterling een koersverhouding vastgesteld van 1 809 Deensche Kroon tegen één gulden hetgeen overeenstemt met een waarde van 55 28 cent voor de Deensche Kroon VOETBAL Het Amsterdamsch elftal naar Zwitserland Het Amsterdamsch elftal dat nog naderzal worden samengesteld gaat in Juninaar Zwitserland om een tweetal wedstrijden te spelen EEN mmm beslissing van het Ministerie van Financiën opent de mogelijkheid reeds vóór € Maart 1949 Uw inschrijvingen op de 3 Grootboekschuld 1946 tegen VRIJ GELD ie verkoopen aan derden die er hun aanslagen in de vermogensaanwasbe lasting en de vermogensheffing mee kunnen betalen Bovendien maakt U door inschrijving een ETER RENDEMENT dan van Uw geblokkeerd tegoed De Inschrijving bi banken effectenkantoren paarbanken boerenleenbanken en girokantoren sluit op 5 Febr a 8 R$P PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN FINANaÈN 48 Nu het ging fijn hoor Maar Brammetje moest natuurlijk weer overdrijven het ging steeds hooger zoodat het Tom weldra benauwd te moede werd En daar was reden voor want Bram had er heelemaal niet aan gedacht dat de schommel wel op menschenkinderen maar niet op een zware olifant berekend was OUDE BONS NIET ONGELDIG De HoUandsche huisvrouw is van natiue zeer gesteld op orde en netheid in haar huis Opvallend is het daarom dat nog zooveel distributie bonnen ongeldig worden door het niet tijdig koopen Prettig zal het zijn voor de huisvrouw die reeds zooveel zorgen met de distributie bonnen heeft te hooren dat bij de Gruyter de zaak die 10 u korting geeft de cassabons niét ongeldig worden Oude bonnen van deze zaak houden hun volle waarde Deze vormen juist een goed begin U hoeft nu niet veel meer bij te koopen om ook te profiteeren van de Gruyter s tien procent Want Voor tien gulden aan cassabons steeds ééi gulden contant terug lagczonden Mededeeling Sir Archibald Clark Ketr te Batavia ie 4 j Sir Archibald Clark Kerr is te atavia aangekomen Hij werd aan de vlieghaven afgehaald en verwelkomd door It gene raal Sir Philip Christison dr H J van Mook graaf v Bylandt den heer M Dering en den heer H F C Walsh Leden van het R A F regiment en de Seeforth Highlanders vormden een eere HudedeeUH T S J A BONGA Arts te Haastrecht zal in de periode van MAANDAG 11 FEBR 46 tot ZATERDAG lé MAART 46 38 s ifiiils spriikiir hiuiin en wei uitsluitend Maandag Woensdag etr Vrydag van 7 8 u s avonds Dtzc ttidahjke verandering van het ipreaknur il noodzakelijk door mt n medewerking aan de militaire keutingen te Gouda in dit tijdvak Ik hoop te mogen rekenen Of aller medewerking in dezen extra bezetten ti d door het vro gti dig opgeven van de boodicbappen ea het precltt op tijd bezoeken dcripreekurcn