Groot Gouda, maandag 4 februari 1946

SLAGERS PROTESTEEREN Be slagers te Tilburg zijn reeds eeni e malen en op verschillende wijzen geprotesteerd tegen den huidigen gang van zaken voor hun bedrijf Zaterdag hebben zij een bespreking gehad met de Kamer van Koophandel waarbij zeer breedvoerig werd besproken de penibele positie waarin de slagersstand in de laatste weken is komen te vprkeerei De slagers zijn van meening dat het feit dat zij geen versch vleesch krijgen toegewezen terwijl de kruideniers en comestibles zaken steeds meer worden voorzien van vleeschwaren afkomstig van de vleeschwarenfabrieketi die een zeer sterk bevoorrechte positie gaan innemen de bestaansmogelijkheid van den slagersstand zeer ernstig in gevaar brengt SCHAKEN Simultaanwedstrijd van Dr Euwe De simultaanwedstrijd welke Dr Euwe te Antwerpen tegen 40 spelers van de schaakclub van de Antwerpsche Beurs speelde leverde een succesvol resultaat voor onzen nationalen kampioen op Euwe won U partijen speelde 4 remise en verloor 2 partijen Deze laatsten werden gespeeld tegen de heeren Roymans en Wens Dr Elmer Poolsch gezant in Nederland Naar het Poolsche Persbureau te NewYork meldt is Dr Benedykt Elmer benoemd tot gezant der Poolsche regeering in Nederland De gezondheid van Mgr Dr Lemmens Zijn hoogwaardige excellentie Mgr Dr Lemmens Bisschop van Roermond die eenige weken ter observatie in het ziekenhuis te Roermond was opgenomen is Goada Htlversom 0 1 De zeer slechte weersomstandigheden een harden wind en regen én bovendien een bijna onbespeelbaar terrein waren voor scheidsrechter Ladan geen reden om den wedstrijd af te stellen De Hilversum aanvoerder wint de opgooi en Gouda trapt tegen wind in af desondanks weet de thuisclub direct het doel van de gasten te benaderen maar door goed verdedigen en den sterken wind gelukt het haar voorwaartsen niet een treffer te plaatsen De bezoekerf ijn gelukkiger want bij een sporallsche doorbraak lost rechtsbinnen Lit een betrekkelijk kalm schot hetwelk de verkleumde Gerritsen verrast 0 1 Gouda speelt niet ontmoedigd verder maar succes blijft uit ook de Hilversummers probeeren het nog met snelle uitvallen welke niets opleveren Na rust is het terrein voor voetbal ongeschikt de spelers geven zich nog even tot het uiterste maar kunnen geen spel meer ontplooien Slechts bij uitzondering wordt dt bal nog een lengte getrapt de spelers zijn doornat en kond waarbij zij tenslotte totaal vermoeid en uif gespeeld raken Hilversum trekt zich geheel voor doel terog en Gouda probeert nog gelijk te maken een kwartier lang wordt het doel der gasten bestookt maar resulsaat blijft uit De schoten zijn niet gevaarlijk of er is steeds een been die den weg naar het doel versperd Voor belde partijen is het tenslotte een opluchting wanneer scheidsrechter het einde aankondigt Gouda verspeelde onverdiend een paar kostbare punten Er was uiteraard weinig publiek BINNENLAND De Nedertandsche productie van Linoleum Een van de meest noodzakelijke halffabrikaten bij de productie van linoleum is juteweefsel en hoewel er maandelijks een beperkte hoeveelheid ter beschikking van de fabriek te Krommenie wordt gesteld is dat lang niet genoeg om de Nederlandsche behoefte te kunnen bevredigen De linoleumfabriek is daarom overgegaan tot de productie van de z g linotile een linoleumtegel zonder jute onderweefsel De productie hiervan is gestegen tot ca 3000 vierk meter per week en zij zal voorloopig op dat peil gehandhaaafd blijven Ook de linotile wordt alleen op vergunning verstrekt de vraag was zoo groot dat men heeft moeten besluiten de distributie te beper ken tot particuliere utiliteitsobjecten zooais sanatoria ziekenhuizen e d 20 000 menschen bijeen Vrijwel onl egrensde hulpverlening aan de politiek van de Nedertandsche Regeering ten opzichte van Indonesië en fanatieken weerstand tegen die van de tegenstanders van de Vereeniging Nederland Indonesië vormden Zaterdagavond tijdens de door de Vereeniging Nederland Indonesië in de markthallen te Amsterdam georganiseerde massale manifestatie wel den grondslag van de door vier sprekers gehoucten betooging Wij zijn hier tezamen gekomen om onzen vastbesloten wil tot uitdrukking te brengen tot samenwerking tusschen de beide volken aldus in zijn openingsrede Jengd bemoeilijkt herstel der Spoorwegen wel eiken dag diefstalleii en beschadigden voorkomen Vooral in het oosten des lands zijn er voortdurend rooverijen van alles wat maar op of langs de spoorbaan wordt aange offen Seinpaallantaarns verdwijnen waardoor de veiligheid van het treinverkeer in gevaar wordt gebracht reflectoren bij onbewaakte overwegen worden losgeschroefd waardoor het wegverkeer wordt bedreigd Voorts worden alleenstaande gebouwen beroofd van hun ruiten en dakpannen ballastbedden en tataluds vertrapt en beschadigd Het gevolg hiervan is dat kostbaar materiaal verloren gaat en veel onnoodi gen arbeid moet worden verricht En dit op een tijdstip vparop alle materiaal en arbeidskrachten noodig zijn voor den opbouw van het spoorwegnet Het is dan ook werkelijk ten hejnel scheiend om te zien hoe de jeugd en misschien ook wel een aantal volwassenen nu ruim acht maanden na het einde van den oorlog de mentaliteit van de oorlogsjaren toen men er al dan niet terecht prat op ging iets te hebben georganiseerd nog steeds niet heeft afgelegd De Nederlandsche Spoorwegen doen daarom een zéér dringend beroep op allen in den ruimsten zin des woords die met de opvoeding van de jeugd te maken hebben om met alle kracht den strijd tegen dit ergerlijke vandalisme aan te binden In het belang van ons land en ons geheele volk Breekt niet af wat uw eigen spoorwegen voor U opbouwen Ergelijke vandalisme Er wordt bij de Nederlandsche Spoorwegen hard gewerkt om het spoorwegnet voor zoover dat onder de huidige omstandigheden mogelijk is weer op te bouwen Een werk dat ook voor het herstel van ons economisch leven van het grootste belang is En juist daarom is het wel heel ergerlijk dat een deel der Nederlands fie jeugd dit mooi opbouwwerk door zijn vandalisme bemoeilijkt Een heel frappant staaltje kwam voor in de omgeving van Utrecht Er stonden daar op de niet bereden lijn Breukelen Hafmeien een aantal uit Duitschland teluggekomen beschadigde rijtuigen te wachten op hun beurt voor opname in de werkplaats Daar waren ook twee van onze nieuwste gestroomlijnde electrische vijfwagentreinen anno 1942 bij Wonder boven wonder waren deze nu eens heel weinig beschadigd Na eenige kleine reparaties hadden ze weer onmiddellijk in dienst kunnen worden gebracht Maar de lieve jeugd wist zich toegang tot de lijtuigen te verschaffen en sneed overal de leeren zittingen en rugleuningen uit Het gevolg is dat de treinep die inmiddels naar een veiliger plaats zijn overgebracht nu geruimen tijd in de werkplaatsen zullen moeten blijven voor reparaties die bovendien veel schaarsch rtiateriaal vergen Ook ten westen van station Haarlem opgesteld materiaal werd geplunderd En wie geregeld in eenzelfde rijtuig reist zal zelf kunnen constateeren dat vrij Als de Ned Spoorwagen weer service kannen bieden Wanneer over vier of vijf jaar de moderniseering van het spoorwegnet zal zijn voltooid zullen gestroomlijnde electrische treinen met een snelheid van plm 150 K M per uur door ons land snellen Welke verbeteringen dit zal geVen blijkt it on derstaand tabelletje waarin de reistijden tusschen de groote steden zijn vermeld A dam Groningen 215 K M 1 uur 55 m A dam Hengelo 185 K M 1 uur 57 m A dam Maastricht 219 K M 2 uur 4 m Groningen Maastr 363 K M 3 uur 12 m De sfi xUUida e t T O N E G LD O Olympia 0 3 De eerste weditrijden io het nieuwe jaar ia voor Olympla niet onfortuinlijk geweest Onder bijzonder slechte weersomstandigheden is het onze oudste Goudsche voetbalclub gelukt twee kostbare doelponten in de wacht te sleepen Is dit nu de lang verwachte ommekeer Om even over drieën laat scheidsrechter Muurlinf beide elftallen aantreden Reeds dauklijk blijkt dat de Olympianen het veki zijn betreden met dt heiligen wil om te overwinnen Oe eerste aanvallen zijn dan ook voor de gasten waarvan we een goede voorxt van Breeman noteeren dien achter door de te laat reageerende rechtbinnen teloor gaat Het is echter uitstel van executie als de zelfde buitenspeler een afgemeten voorzet afgeeft dien door van Ruiten onberispel k wordt benut Na eenige zwakke Tonegido aanvalien trekken de Gouwenaars er weer op los en het is weer van Ruiten die een voorzet van links in een doelpunt omzet maar het wordt geannuleerd wegens buitenspel Na een vrije trap beland de bal bij Duijs die geen fout maakt ook dit doelpunt wordt door buitenspel afgewezen Tonegido werkt zich hierna wat los en zien we een serie aanvallen op de Olympia veste maar de achterhoede gicftgeenktimp EveA voor de rust wordt de Haagsche middcwoor die door de koude bevangen werd vervangen N de thee is Olympla goed gesteund door de middenllnie ten aanval en na vier minuten spelen zien we de scheidsrechter voor d tweede maal naar het midden wijzen als van Ruiten de Haagsche doelman gepasseerd kccft Tonegido niet ontmoedigd trekt ten aanval en de Goudsche d man w dt dan ook geducht op de proef gestel We zien ham eenmaal gepasseerd maar de fitbrengt redding Dan een snelle ren van at rechts iMilen die deze beloont met een juweel van een doelpunt Even later is het Bak die het net weet te vinden maar ook dd doelpunt wordt geannuleerd wegens buiteitpel eenval waar de voorhoede der Gouwenaars herhanldelyk inliepen Hoe Tonegido ook zwoegt ze krijgen geen kans de eer te redden en als de arbiter het einde blaast verlaten drie en twintig man het veld die er uit zien of ze een polo wedstrijd gespeeld hebben REEUWIjy r Biljartclab opgericht Naast de bestaade blfflirélub D O S te Reeuwijk is thans een weede biljartclub opgericht met aanvankelijlo een 12 tal leden Deze laatstgenoemde club ks gevestige in het café van den lheer N van Dam aan de Reeuwijksche brug Het ligt in de bedoeling zich aan te slultela bij den Nederl Biljartbond Damnieu s De damclub Denk en Zet te Reeuwijk speelde een wedstrild tegen Bodegraven Bodegraven T Domburg ü 2 A Blok 0 2 C Scheer 1 1 N Anker 0 2 M Witte 0 2 Roekei 0 2 T V Dam 0 2 T Lammers 0 2 M V d Haven 1 1 A de Wit 0 2 H Ouwedijk 1 1 Uitslag 3 19 Reeuwijk T Verwaal D V d Star J Hoogerbrug J V Wens veen H Koster M V d Berg S V o Star J Hagen B Verwaal A den Ouden j Stigtcr Niet toegestaan Op de aanvrage om vergunning voor den bouw van een piashuisje aan den Korsendijk door den heer Leeflang te Gouda is door Burgemeester es Wethouder afwijzend beschikt WADDINXVEEN Keuring voor den dienstplicht Alle oproepingen voor de keuring voor de lichting 1945 zijn verzonden Zijn er in 1925 gebaren mannelijke personen die hier te lande wonen of geacht worden te wonen en niet een dergelijke oproeping of een bericht van nietinschnj ving hebben ontvangen di n moeten zij zich vóór 10 Febr a s ter gemeentesecretarie aanmelden Burgerlijke Stand Aangifte n van 24 t m 30 Januarr 1946 Geboren Jacobus z v M Blonk en M de Pater Marinus Jacobus z v W v d Starre en E C Nobel Ondertrouwd C J de Bruin en M van Ringelenstein Overleden Marrigje Schouten echtg van J Rupke 67 j Corneiis Bol echtg van M v d Berg 67 j Vrijdag in zijn Paleis teruggekeerd De observatie had een gunstig resultaat Voor volledig herstel zal de Bisschop echter nog eenigen tijd rust moeten nemen züodat Mgr Dr Ex geinterneerd kreeg granaat in zijn winkel In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is een handgranaat geworpen in den vischwinkel van Engelman aan de Vischmarkt te Utrecht waardoor veel schade aan meubilair en glas werd veroorzaakt Eenige weken geleden werd de viscjihandelaar uit een interneeringskamp ais een licht geval vrijgelaten Verkeersbrug bij Roermond Zaterdag is zonder eenig ceremonieel de vaste brug over de Maas bij Roermond voor het verkeer opengesteld Open brief inzake de mijnindustrie Het district Limburg van de Communistische Partij heeft dezer dagen een open brief gezonden aan den MinisterPresident near aanleiding van de toenemende zorg over de ontwikkeling in de mijnindustrie en de daarmee samenhangende kolenproductie In d it schrijven wordt stelling genomen tegen de meening als zouden de arbeiders de verantwoordelijkheid voor het dalen der kolenproductie dragen Hongetocht onderzoek In het kader van het sociografisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de hongertochten zal aan de bewoners van een twaalftal straten in Amsterdam worden gevraagd of één der leden van het gezin een hongertocht maakte Op die manier wordt een inzicht verkregen in de omvang van deze tochten Massale bijeenkomst te Amsterdam Dr J A van Doorn lid van het Landelijk Bestuur der Vereeniging Nederland Indonesië In de komende weken zullen politieke besprekingen tusschen Nederland en Indonesië worden gevoerd die de diepste belangen van onze beide volkeren tot in de verre toekomst zullen bepalen Hel Indonesische volk is als een vrij volk tegenover het onze komen te staan vertegenwoordigd door resp Sjal ir en Dr H J San Mook Dit is de politiek die de regeering Schermerhorn thans tegenover Indonesië wenscht te voeren en hi die taak verdient zij den steun van het geheele Nederlandsche volk Vier sprekers dr J A van Doorn d s J j Buskes Jr Herv Pred te Amsterdam mej ü Eveline Poetiraij en mr dr G J van Heuven Goedhart hoofdredacteur van Het Parool voerden het woord De ongeveer 20 000 aanwezigen betuigden over het algemeen enthousiaste instemming met het gesprokene Nu en dan hoorde men echter nog eenig protest uit het publiek omhoog komen Een door den heer Van Heuven Goedhart voorgelezen ontwerp voor een resolutie werd aangenomen De inhoud hiervan luidt Ongeveer 20 000 Nederlanders op 2 Februari 1946 bijeen in de marthallen te Amsterdam besluiten het op de manifestatie gesprokene te ondersteunen en het manifest van de Vereeniging NederlandIndonesië te onderstreepen De vergadering brengt tot uitdrukking dat het Indonesische conflict opgelost moet worden niet door gewapend geweld doen door vreedzaam overleg met de regeering Sjahrir waarbij door de Nederlandsche regeering als uitgangspunten moeten werden aanvaard het recht van Indonesië op een eigen bewind en de vrijwillige samenwerking tusschen Nederland en Indonesië Het is slechts deze politiek welke een oorlog van volk tegen volk kan voorkomen een oorlog die door vrijwel het geheele Indonesische volk zal worden gezien als een strijd voor vrijheid en recht Deze resolutie zal worden gestuurd aan den inisterPresident Prof Ir W Schermerhuom den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen Prof Dr Logeniann aan den Lit Gouverneur Qeneraal Dr H Jvan Mook en aan de regeering Sjahrir De voorzitter van de Vereeniging van Nederlandsche militairen de heer Van Gessel deelde mede dat 80 der militairen achter de politiek der regeering staan NEOEIUID HEIPTINDK