Groot Gouda, maandag 4 februari 1946

Brammetie Flapoor en z n vrienden Nadruk verboden De Aoontuten 9mnt door G Th Rotmu Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM 301 m ICR V 18 00 Vedelaars 18 45 Sportnraatje door Dick Simons 19 00 Nieuws 19 15 Weerovei zicht 19 20 Marschmuziek door de Kon Mil Kapel gr 19 30 Act halfuur20 00 Nieuws 20 05 Requiem van Verdi door de K C Ü V te A dam o l v André Rieu 2C55 Dr J A H J S Bruins Slot Indië 21 10 Trauersymphonie van Locatelii 21 25 Requiem van Verdi 2de deel 21 45 De Fox spreekt 22 00 Nieuws 92 15 Brandenburgsch concert No 5 van Bacil 22 30 Prof Dr J H Bavinek Moeilijke teksten uit het N Testament 2250 Gram concert 23 50 Schriftlezing 2400 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m AVR O i 18 00 Nieuws 18 15 Hawaiian klanken 18 30 Vaudeville orkest o l v Cor V d Linden m m v Henk Dorel en mannenkoor 19 00 En nu naar bed 19 05 johan de Nobel cello Felix de Noi el niano 19 45 Lichamelijke opvoeding door O J Scheurleer 20 00 Nieuws 20 05 Landbouwpraatje P Haanaopel Gooit Uw melken vleeschbonnen niet weg 20 15 Kon Mil Kapel o l v Rocus van Yperen 21 00 Materiedc en geestelijke wederopbouw van Nederland Hei stel v h verkeer door Prof üoudriaan 21 15 De Romancers m m v The Swininging Nightingales en Fred Starrewood 22 00 De Kwintetspelers 22 15 Henk Schaer draagt voor 22 30 Vervolg De Kwintetspelers 23 00 Nieuw 2 J Gram plit u 24 00 Sluiting 49 Ze hadden dan ook maar even ge50 In een boog eeWen ze over deschommeld of knap daar braken de straat die achter de schutmg lag Aanschommeltouwen plotseling in tweeën en de overkant der traat waren juist tweeBram en Tom die juist een geweldige mannen bezig een splinternieuwe tafel op zwaai omhoog maakten vlogen met te hijschen die mijnheer Puffelaarjui tschommelplankje en al over de schutting gekocht had Mijnheer P heen hoog de lucht in melijk de bewoner van de zolderverdieping De post rechtstreeks naar de West Speciale vluchten Amsterdam Parama ribo Curagao en terug zullen op 14 en 25 Februari a s en vervolgens om de elf dagen worden uitgevoerd ter voorbereiding van een regelmatige luchtverbinding tusschen Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen in Amerika Met deze vluchten kan voorloopig luchtpostcorrespondentie bestemd voor Surinam en de Ned Antillen worden verzonderi De stukken moeten voorzien zijn van het opschrift per speciale vlucht Amsterdam Curagao en moetert uiterlijk den dag voor het vertrek van het vliegtuig in Amsterdam zijn Boven de gewone porten en rechten is een luchtrecht verschuldigd van 55 et per 5 gram In verband met de beperkte laadruimte kan met de eerste vlucht alleen correspondentie niet zwaarder dan 20 gram worden meegegeven De overtocht zal ongeveer 3 dagen duren t c eerste terugvlucht uit Curasao is bepaald op 20 Februari a s De juiste vertrekdata na de eerste heen en terugvluchten zullen nader bekend worden gemaakt BUITENLAND t r rz sr r s E £± V=i fr Sr Idward Oppleton wiens Jongste knakwors 67 a2 C Ui ontdekkin gten aanzien van den invloed i JjJ H07 van de zonnevlekken op de radiogolven 0 26 bloedworst ƒ 087 ƒ 0 l tong overal groote belangstelling f trokken Worst ƒ 1 13 ƒ 014 m heeft sinds hij haar gisteravond bekend 0 M b maakte deelde vanmiddag mee dat de 2 f f f o 1 cor vandaag veroorzaakte storingen zonder Haags h e ort ƒ 1 03 m j Duitsche atoomgeleerden in Duitschland terug Een aantal Duitsche atoomgeleerden onde wie prof Albert Hahn is uit Engeland naar Duitschland teruggekeerd en mag daar zijn werkzaamheden voortzetten Inwoners van Stamform zijn meer oprecht dan gastvrij Dertig inwoners van Greenwich Stamford de plaats die door de U N Ü commissie is uitgekozen als zetel der U IN U hebben in een petitie verklaard dat de U N O de schitterende atmosfeer van de streek zou bederven Wij koesteren geen vijandschap jegens de U N O ipaar wij zijn van meening dat het v estigen van de U N O in Greenwich het landelijk karakter van de streek ernstig zou schaden De burgemeester verklaarde echter datde oppositie volkomen ongeorganiseerdis en dat hij het voorstel van de commissie toejuicht Nader wordt gemeld dat duizenden inwoners van Greenwich Stamford de petitie hebben onderteekend T K R van naam veranderd In een officiaele verklaring geteckend door Soekarno en Sjarifoedin maakt Ol republikeinsche regeering bekend dat ne T K R in het Vervolg de eenige milita a organisatie van de republiek zal zijn weike op internationale militaire basis is mgericht De naam T K R is veranderd in 1 K i hetgeen heteekent J ta Indonesia leger van de republiek inao riesië Het republikeinsche leger heeft nu voor derde maal zijn naam veranderd het 8 eerst bekend als B K R Bansan eamanam Rajat Volgens berichten uit worucn j pf geboortenucnierK M3vi v pc In den loop van 1945 js het geoo fricandeau ƒ 1 95 per kg lappen ƒ 1 65 cijfer in MFrankrijk met vijftig proceni j varkensvleesch gestegen Rupiblikeinsche bron is men van plan het ongeregelde volksleger dat op 70 001 manschappen wordt geschat en dat officieel en in feite nog bestaat langzamerhand op te heffen Hongerend Europa De plv Minister van Buitenlandsche Zaken der V 8 Dean Acheson heeft gisteren tijdens een radiorede voor het Amerikaansche volk voorspeld dat hoi gersnood en ziekten zich vóór den winter over geheel Europa zullen uitbreiden Slechts een opvoering van de graanverschepingen zal het leed kunnen verzachten zoo verklaarde hij Vervolgens zeide Acheson o m meer dan 125 millioen menschen in Europa zullen moeten leven op minder dan 2 000 calorieën per dag en ongeveer 28 millioen zullen het met minder dan 1500 moeten stellen In enkele gebieden van Europa zal het getal zelfs tot 1 000 calorieën of minder afdalen Ongecorrigeerd TORRINK GETUIGT HET PROCES TE NEURENGERG De Ned getuige Vorrink heeft heden een krachtig geluid laten hooren toen hem door de Franschen aanklager Faure getuigenis werd afgenomen en in het bijzonder toen de verdediger o a Seyss Inquart hem in kruisverhoor nam Op verzoek van den aanklager gaf Vorrink eerst een overzicht van de politieke situatie waarin Nederland na Duitsche bezetting verkeerde Op verzoek van Faure besprak Vorrink de methoden waarmee de Duitschers de nazificeering hebben doorgevoerd Eigenlijke nazificeering van41olland heeft zich op practisch alle levensterreinen voltrokken zoo zeide hij overal werd het fiihrerprincipe ingesteld Tegen onze oorspronkelijke verwachtingen in liet men het er niet bij alle socialistische organisaties te verbieden maar men trachtte ze eenvoudig te annexeeren door een commissaris te sturen en te vragen of wij onder zijn leiding maar onzen mooien arbeid wilden voortzetten Er behoefde volgens hen niets te veranderen Dat hebben ze ook geprobeerd met de politieke partijen Ik zelf h b als voorzitter der S D A P een lang onderhoud gehad met Rost van To nningen Hij zeide dat het iammer was dat onze arbeid zou worden stopgezet want we streefden immers samen naar het socialisme Ik heb de samenwerking afgewezen omdat de democratie voor ons geen kwestie van opportunisme was doch een deel van onze wereldbeschouwing Getuige sprak naar aanleiding van een vraag van den aanklager ook over de Jodenvervolging in Nederland Dit was een van de verschrikkelijkste hoofdstukken U weet dat Nederland en bijzonder Amsterdam een sterke Joodsche minderheid hadden De Joden hadden groote verdiensten in het openbare en cultureele leven Antisemitisme bestond ér in Nederland niet Toen de Duitscherg Nederlano binnenvielen beweerden ze dat den Joden niets zou gebeuren doch desondanks ging er reeds tie eerste weken een golf van zelfmoorden door het land In volgende maanden kwamen de maatregelen tegen de loden Professoren en de voorzitter van het Hoogste Gerechtshof werden afgezet Daarna volgde een registratieplicht en tenslotte eindelijk de deportatie Wat ons meest geschokt heeft was niet onze militaire nederkiag zoo gmg Voinnk voort Wij waren een klein volk en hebben 5 dagen gestreden zooals we konden En misschien was het mogelijk geweest een soort van correcte verhouding tpfrenover de bezettingsautoriteiten te doen bewaren als de Duitschers het niet er om te doen was geweest ons met alleen mihtair doch ook geestelijk en moreel te onderd ukken Daarom konden ze net nalaten zich met alle vormen van cultuur e bemoeien Onze pers dwongen zij zelfs door Duitschers geschreven hoo dartikelen te plaatsen alsof ze door ae hoofd ed zelf geschreven waren Deze maat egelen werden het uitgangspunt voor de zefr uitereide illegale pers in Nederland daar wij niet wenschten systematisch befoïen e worden Wij wilden een pers die Sf waarhdd sprak Precies zoo ging het Voïr her kruisverhoor trad eerst de torrinï aanstonds na de zitting weer naar Nederland vertrokken NIEUWS IN HET KORT riH eerste na oorlogsche L ipziger Ue tersie a o MFei gehouden MFesse zal van 8 i s mrci s ïïn loop van 1945 IS het geboo e SLECHTE RADER ONTVANGST Zonnevlekken spelbrekers De radio ofltvangsten op de korte golf werden Zondagmorgen gedurende drie uur onderbroken door een plotseling optredend uitsterven van het geluid Daarmee werd met wetenschappelijke nauwkeurigheid de voorspelling bewaarheid die gisteravond door den voomaamsten Britschen radio expert Sir Erward Appleton werd gedaan dat de invloed van zonnevlekken de radio condities in de komende dagen zeer ten ongunste zou beïnvloeden ontvangsten Door Reuter werden telegrammen uit alle deelen der wereld ontvangen van alle hoeken der aarde van steden even ver verwijderd als Bombay en Singapore aan den eenen en Cairo en Lissabon aan den anderen kant Uit Zuid Amerika werde ner eveneens berichten ontvangen twijfel het gevolg zijn van den invloed van de zonnevlekken De onderzoekingen op dit gebied werden thans met kracht voortgezet en hij hoopte daarover volgende week verdere bijzonderheden te kunnen melden Van u af aan zal het mogelijk zijn dezen invloed tijdig te voorkomen door het veranderen van de golflengten zoodra iets dergelijks gemeld wordt De storingen van het oogenbhk zullen eenig edagen voortduren daar de huidige zonnevlekken de krachtigste zijn die sedert 20 jaar werden waargenomen Op een vraag hoe hü het verklaarde ózt er moeilijkheden met de ontvangst uit alle hoeken der aarde werden gemeld deelde Sir Edward mee dat de huidige invloed zich bepaalde tot de helft vati den aardbol welke door de zon beschenen wordt Het was in dit gebied dat de enorm krachtige radiogolven die door de zonnevlekken uitgezonden worden zy komen op de 10 meter golflengte voor en nemen 100 0 M maal in kracht toe ajs het fluitend geluid gehoord wordt de korte golfultzendingen op aarde beïnvloeden OFFICIEELE PUBLICATIE Kinderbiscuits niet zonder bon Het C D K deelt ter voorkoming van misverstand mede dat z g kinderbiscuits NIET zonder bon verkocht mogen worden Kinderbiscuits zijn verkrijgbaar op de voor rijst aangewezen honnen Per bon voor 500 gram rijst zijn 500 gram kinderbiscuits verkrijgbaar Vleeschprijzen Verkoopsprijzen voor de verschillende soorten vleesch voor den detaillist bij legering af winkel die van 4 Februan gelden rundvleesch en vleesch van grasLlveren biefstuk en haas ƒ 2 50 per kg roastbeef en contrafilet ƒ 2 20 rollade alle soorten lappen en klapstukken ƒ 1 75 gehakt en poulet ƒ 1 50 rauw rundvet f 100 staart zonder staartbeen ƒ 1 30 nuchte rkalfsvleesch biefstuk oesters en fricandeau en magere lappen ƒ 1 95 per kg carbonade ƒ 1 75 gehakt en poulet 1 40 krabjes ƒ 0 65 versch vet spek mager spek kinnebaklappen en vette lappen ƒ 1 30 rauw varkensvet ƒ 1 50 pooten ƒ 0 65 S hapenvleesch bout met been schouder en roUade ƒ 1 95 borst met been ƒ 1 50 borst zonder been f 1 85 ribcarbonade ƒ 1 75 lappen ƒ 1 75 gehakt en poulet ƒ 1 75 rauw vet ƒ 1 50 paardenvleesch biefstuk ƒ 1 75 per kg roastbeer ƒ 1 50 riblappen en rollade ƒ 1 40 braadlappen ƒ 1 40 gehakt en poulet ƒ 1 30 rauw vet ƒ 1 40 beenderen been deren van runderen kalveren varkens en schapen ƒ 0 45 per kg beenderen en vellen van paarden ƒ 0 20 worst boterham Lunch De prijzen voor vleeschwaren zijn als volgt vastgesteld het eerste bedrag is de inkoopprijs per kg voor den detaillist franco plaats van bestemming het 2de de verkoopprijs per 100 gram voor den ned beef niet in bwuk f 1 78 ƒ U i gebraden gehakt ƒ 1 47 ƒ 0 19 leverpatei in glas plus statiegeld ƒ 114 ƒ 0 14 runderrookvleesch alleen bil ƒ 97 f 0 2fi rauwe ham ƒ 0 26 per 100 gram bacon ƒ 0 30 ontbijtspek f 0 22 ham spek ƒ 0 24 gezouten en gedroogd spek ƒ 018 versche worst bereid van nuchtere kalveren ƒ 0 15 rolpens ƒ 1 75 perkg ƒ 0 22 per 110 gram paardenrook vfe sch ƒ 1 48 per kg ƒ 0 20 per 100 gram Inlevering Eierenbonnen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat detaillisten in eieren de bonnen B 77 C 77 en 861 welke voor 1 ev zijn aangewezen gedurende de periode van 3 tot en met 9 Februari a s dagelijks bij de Distributieëiensten kunnen inwisselen tegen toewijzingen Nummertoewijzingen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat in de week van 3 t m 9 Februari nummertoewijzingen zullen worden uitgereikt voor versnaperingen 631 Mi suiker 633 brood 634 Am bloem 635 nl bloem 636 reductie bloem 637 tm 639 rijst 640 boter 641 margarine 642 643 kaas 644 645 eieren art 37 melk 646 en 647 vleesch ontvangstbewijs zonder vleeschzegels met coupures 652 653 654 vleeschwaren art 52 aardappelen 648 649 De toeslag bedraagt voor melk en vleeschwaren I07f voor versnaperingen suiker bloem rijst en kaas 50 De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van een kwart maal het aantal ingeleverde rantsoenen de toewijzingen voor margarine op basis van twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen De toewijzingen zijn behalve die voor melk en aardappelen geldig voor detaillisten van 10 t m 23 Februan voor grossiers van 10 Februari t m 9 Maart De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 10 t m 16 Februari a s De toewijzingen no 634 t m 636 zijn reeds in de week van 3 t m 9 Februari geldig Grosiers in lucifers ontvangen bij inlevering van de coupures 619 en 62 toewijzingen G 37 of G 38