Groot Gouda, maandag 4 februari 1946

OFFICIEELE PUBLICTIE Omruiling melkbonneti Het C D K deelt mede dat men in den vervolge melkbonnen bij het plaatselijk distributiekantoor kan ruilen tegen rant soenbnnnen voor taptemelk waarop karnemelk en taptemelk yoghurt verkrijgbaar zijn Per bon voor één rantsoen melk ontvangt men bonnen voor twee rantsoenen taptemelk Deze regelhg is getroffen in het belang van per oni it die geen gestandaardiseerde melk mogen gebruiken zoodat zij dus thans zonder een dojctersattest te overleggen hun melkbonnen kunnen ruilen Op deze fantsoenbon nen is geen taptemelk verkrijgbaar t Verlenging geldigheidsduur van brandstoffenbonen In verband met de regelmatige plaatsvindende na uitreiking van brandstoffen kaarten ten behoeve van nieuwe gezinnen en om hen die door omstandigheden de bonnen 47 en 48 niet binnen den voorgeschreven termijn bij hun leveranciers hebben kunnen inleveren daartoe alsnog in staat te stellen is besloten deze bonnen van 2 Februari 1946 af tot een nader bekend te makend tijdstip opnieuw geldig te verklaren Verder blijft ook bon 46 nog tot nader aankondiging geldig De vroeger verlengde geldigheidsduur van de bonnen 43 44 en 45 eindigt op 4 Febr a s s avonds Honden en kattenbrood niet meer op bon Met ingang van 1 Februari 1946 kunnen alle houders van jjonden en of katten het voor deze diere bestemde brood zonder bon van hun leverancier betrek ken Men dient er echter rekening mede te houden dat men deze artikelen niet onbeperkt zal kunnen koopen aangezien de fabrikanten slechts een bepaaldkwantum mogen fabriceeren Voor alleafleveringen uitgevoerd door fabrikantenen of grossiers dienen geleidebiljetten teworden gebruikt welke gelijktijdig metde partij verzonden moeten worden Deafnemers zenden deze geleidebiljettenterstond na ontvangst der daarop vermelde hoeveelheden terug aan het bedrijfschap voor veevoeder sedtie BijzondereDiergroepen Zwarteweg 75 te s Gra vanhage Vischconserven De Buitenlandsche vischconseryen die thans zonder bon kunnen worden verkocht zijn plaatselijk bij de detaillisten no in beperkte mate als restantpartijen aanwezig Zoodra deze restanten zijn verkocht komen nieuwe partijen op normale wijze in den handel Beperkingen op de rijstdistributie Het vefbruik van rijst in ons land is momenteel belangrijk hooger dan de sinds de bevrijding verkregen invoer Teneinde een zoo goed mogelijke verzorging in stand te houden van die bevolkingsgroepen waarvoor het artikel feitelijk niet kan worden gemist is het rantsoen rijst kindermeel of kinderbis cuits voor de kinderen der z g D groep 2 t m 4 jaar vervallen en zullen ook overigens op eenige bijkomende verstrek gen beperkingen worden toegepast Het rantsoen levensmiddelen der betrokken kinderen m rijn geheel gezien in aanmerikng genomert het beschikbaar zijn van de z g vrije artikelen o a grutterswaren blijft alleszins voldoende NUCHTER GELUID VAN AMERIKAAISSCH DAGBLAD De New York Times wijst er bij een bespreking van de controversen welke gedurende de laatste weken op de vergadering van de U N O in Londen naar voren kwamen op dat de groote geschillen op zichzelf juist een aanwijzing vormen voor de beteekenis welke de naties aan de U N O hechten als alternatief voor oqrlog Hé blad schreef o m wij kunnen ons twee situaties voorstellen welke zouden kunnen bestaan wanneer de U N O er met was De eene is het oude systeem van het machtsevenwicht In dat geval zouden de besprekingen in het geheim gehouden worden Er zouden koopjes worden gesloten De oorlog zou voor het oogenblik naar den achtergrond worden gedrongen omdat elke natie oorlogziek is Maar er zou geen zekerheid voor de toekomst bestaan Een andere situatie is die waarover door enkele spraakzame Amerikanen gedroomd wordt een wereldstaat waarbinnen alle kwesties van binnenland schen aard zouden zijn Er bestaat met de geringste kans dat zulk een staat heden ten dage zou worden aanvaard Hij zou zeker niet aanvaard worden door Rusltnd en de oppositie er tegen in Amerika zou formidabel zijn Maar door een Rus een Engelschman of een Amerikaan een burger van een wereldstaat te noemen wordt de aard van het probleem niet veranderd De mensch heid kan niet gestandaardiseerd worden door woorden eii formules Wat thans zaken van nationaal belang zijn zouden dan zaken van groepsbelang zijn De dreiging van een internationalen oorlog zou vervangen worden door een dreiging van bMrgerooriog Misschien zal er een een wereldstaat in het leven worden roepen door het proces van de evolutie Hij komt zeker niet tot stand door arpi menteeren waar wij nu op kunnen hope en wat de U N O aanbiedt is een insfc tuut waardoor de géschtllen tus schen de naties op realistische wijze kunnen wor deir bestudeerd gearbitreerd berecht bé sprdlten tot onderwerp van een compromis gemaakt nu eens door het een dan door het ander zonder dat tot geweld wordt overgegaan of tot bedreiging met geweld Succes is natuuri k niét mogelijk zoo lang het wederzijdsch wantrouwen blijft bestaan Doch hoe moet dit wantrouwen verwijderd worden Hoe anders dan door de methoden die thans te Londen worde gevolgd onder auspiciën van de U N O Wij moeten niet te veel den nadruk leggen op een slechten dag of een slechte week op beschuldigingen door t Tass Nieuwsagentschap or Radio Moskou op insinuaties in sommige Britsche en Amerikaan sche bladen Zoolang als er wat gedaan wordt geschiedt binnen het kader van de U N O kunnen wij ons veroorioven philo sophisch te zijn omtrent af en toe voorkomende persoonlijke uitbarstingen in woorden Wat wij thans aanschouwen is een poging om iets anders voor den oorlog in de plaats te stellen Ieder vervangingsmiddel voor oorlog is mooier dan oorlog Maar wij moeten er ons niet over veita zen als iet vervangingsmiddel niet altijd zoo bedaard is als een naai kransje Machtige gevoelens zijn ontketend Er is tijd voor noodig om die te temmen En de U N O met al haar onvolmaaktheden be teekent tijd OORLOGSVRIJWILLIGERS Voor hen die dienal wenachen Ie nemenals Oorlotavrijwilliter met bealemmio INDIË OF GEZAGSTROEPEN beaiaai thans we r de gelegenheid zich bij hel dichtstbijzijnde aanmeldingsbureau te doen inschrijven waar tevens ALLE gewenschte inlichtingen worden verstrekt Welk jongmenscht ong 18 jaar interesseert zich voor den lederhandel Eenige kennis van boekhouden strekt tot aanbeveling W A VIS Gouwe 127 Bij N SAMSOM N V Uitgever Alphen a d Rün t5 plaats voor een CORRECTORaRICE in vasten dienst Speciaal voor werken in de Nederl taal spelling De Vries 6 Te Winkel Sollicitaties ia eigen handschrift met voll inl omtrent schoolopleiding levensloop enz worden gaarne ingewacht HUWELIJK BBNZAMBl Blyft toch niet langer door leven met Uw stü verlangen naar een Icvcnskamcraad Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen met iemand 4ie evenals U xelf oprecht verlangt ncuireenernatigc cb opreditckca laaiaking Wi hebben immeri OMUMS ingeschrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Zuid Holland ook in Gonda en directe omgeving en geheel Nederland Onze bemiddeling Is voor ioag èa o d voot nrcrkcBdca gegoeden aiddcBca bocreaataad W hebbea een speciale prettige bemiddeling voor jonge lui en kunnen Heeren die ia een moederloos gezin met huwelijk als doel een serieuze huishoudstet zoeken of Dames die als zoodanig geplaatst wenschen te worden ook direct van dienst zijn ScJirlift ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert Geheimhouding verzekerd Nacrland a Grootste Hawcl ks beoiiddeUngskaatoor Bxcel aior Kaaiperaiagcl 48rood Haarleai Zoolang de treinen niet normaalloopen alleen op Woensdag en Zaterdag geopend van 2 4 30 uur ♦ BtjlMBtorcn tf Leeuwarden Groningen en Nijmegen armband VERLOREN een gouden Tegen belooning terug te bezorgen OUWENEEL N Haven 229 Gevraagd Kinderledikantje liefst met toebehooren en babyuitzetje Brieven onder no 3933 bureau van dit blad MEISJES geiraagd DB PELIKAA N Aaserika 21 Te koop Heeren Sportcostuoai m 44 46 of ruilen voor costuummaat 4850 4de Kade 122 WONINGRUIL Aangeboden Vrij Bovenhuis te VGravenhage 6 kamers keuken balcon Huur f 6 per week Gevraagd Woning te Gouda of omstreken Brieven J M BADE Stortenbckerstraat 13 Den Haag Gevraagd te Voorburg nette Dienstbode voor dag en nacht Goede behandeling en hoog loon Mevr V d Kraats Gr acobastr 12 Hierbij dcelcn wij mede dat wij met ingang van 2 Maart a s onze zaak in Haarden Kachels Gas en Kelenfornulzen Huishoudelijke houdelijkeen Luxe Artikelen en Emalllewaren hebben overgedragen aan dhr M ROND Ons Loodgietersbedrijf is met ingang van 1 Febr j l overgegaan aan den Heer JAC v DUUREN die het bedrijf in het pand Groencweg 2 bUjft voortzetten Vanaf deze plaats danken wij al onze cliënten voor het in de afgeloopen jaren genoten vertrouwen Wed C W SOOS Op 1 Februari j l hebben wij het bekende Loodflieterabcdr f van de Fa C W Soos Groeaeweg 2 oTcrgeaoaen Wl hopen in de tockooMt hetzelfde vertrouwen te mogen genieten als de aloude firma en zullen alles ia het werk stellen het bedrijf naar de elschcn des tljds voort te zetten Hoogachtend AC VAN DUUREN Hierbij deelen wij U mede dat wij de zaak van Fa C W SOOS zullen voortzetten Wij hopen hetzelfde vertrouwen van de oude Firma te mogen genieten en hopen spoedig onze magazijnen ten gerieve van onze cliënten weer op vooroorlogsche wijze te vullen Hoogachtend M ROND lilllll lilllll VERKOOPERS ONTVANGEN VRU GELD Door een nieuwe beslissing van den Minister van Financien biedt de inschrijving op de 3 o o Grootboekschuld 1946 ruimer perspectief De inschrijvingen kunnen reeds bij de Invordering van de vermogensaanwasbelasting en e vermogensheffing dus In leder gevat voor 1 Maart 1949 tegen VRIJGEU worden verkocht aan derden die daarmede hun aanslagen in die heffingen kunnen voldoen De inschrijving bij banken effectenkantoren spaarbanken boerenleenbanken en girokantoren sluit 5 Februari a s Schrijft dus MORGEN nog in en maakt een beter rendement dan van uw geblokkeerd tegoed 1 1 PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN AMERICAN CLEANfNG SERVICE Stoomwerverll Gouwe 3 TeL S986 Gouda HeueHhoedcH CheinUck teini iH Van Uw te groote of te kleine hoed wordt de ge wenschte maat afgeleverd Eerste klas behandeling DAMESHOEDEH RUIME KEUZE ook In t vorvoniMii De Noord Nederl Modevakschool geeft wegens groote deelname van onze eerste cursus nog een 2de Cursus in zaal Daniël 14 Febr a a oadcr Icidiag vaa een eerste kracht Iccrares Speciaal ooic om vao oud wecf Bleuw te maliën Bf vooi deelname no 3938 bar v d bl vaor 7 Febr waarna bexock van vtrtegcsw volgt PERSONEEL GEVRAAGD Werkster gevraagd Turfmarkt 87 PERSONEEL AANGEBODEN Tbnliwerk gevraagd door llanncraaaaieii bclmaker Br onder no 3829 bur v i blad TE KOOP GEVRAAGD een Accordeon knop of PlanoUavicr Scbrlfver SchooUu 21 Utrecht Tel 20551 TE KOOP AANGEBODEN x g a n Driellngicii en Hooivork Berkcakamp Tollenutraat 79 z g a n heeren Twetd jaa en cta goed onderhouden Fomul IJtMUaaa 61 Avondtascbl iwart met goud Te koop gevraagd een lang daBCtpantalon donkere kleur Graat Fiortiwcg 70 lederen Schoudartaichf 25 Doakerblaawc Dameihocd 6 eiken Salontafeltje alcaw f 24 Mlnderbrocderatecg 10 een donkerbl mantel met bontkreiS 46 Te bevragen it kade 115 Old Finiih DrCMOtr twee dito na ig i een fanUhoudtrapJe j wuj Brieven onder no 3930 bureau vaa diiw een gatkachel Br nr 3953 bur v i k donkerbl lakcnache Heer nover i kl maat In prima eta t f 15 Kleiwd TER RUILING xwarte damti fapon maat 11 rulle w damn lapoa andere kleur 42 of Graaf Flori g T witte damet gymach m i2 voor dito m 41 Oroeaeadaal 4 Wl I genegen een Eicel lor tofi te ruilen voor lei laken en J Turfmar dameaachoeacn m 38 rullen voor hoN kind rKho n n 25 of 26 wollen klBtf vaor ichocBlje 25 P C Boihitraat dutwaaU lalari of ea eleetrlich klokje r voor dameucb m 40 IJivogelitraat i een nieuwe Engelache bulten en blnoeak 38xli tegen een i g a n vloerkleed Brieven ander no 3941 bureau vandK DIVERSEN net meiele aoekt btjverdlenite voori J oO en avonduren N mt ook veW topwerk aan bail aan U Brieven oadtr no 3922 bureau van Volkatutetl te hour b4 ii i H net paraoaa toekt kotthuH P C Both Groot Gouda het meest gelezen blad In Goud en orng