Groot Gouda, dinsdag 5 februari 1946

De Grieksche kwestie in den Veiliglieidsraad SPORTNIEUWS Waddinxvccn Stolwijk 4 3 Op een onbespeelbaar terrein in den regen specldec beide elftallen toch nog een aantrekketfike partij voetbal Spoedig na het begin nam Waddinxveen gesteund door den wind door Burger uit een voorzet van links de leiding Na tien minuten maakte dezelfde speler nogmaals een doelpunt 2 0 Stolwijk kwam nu energiek opzetten en maakte door haar midvoor en rechtsbinnen nog voor de rust gelijk Na de thee maakte de gasten van een misverstand in de achterhoede van Waddlnxveen gebruik en de rechtsbinnen doelpuntte 2 3 Het spel golfde daarna heen en weer terwijl de Waddinxveenscbc voorhoede gesteund door de midhalf die uitstekend partij gaf de gevaarlijkste aanvallen deed Stolwijk kroop door het bekende oog toen de scheidsrechter die overigens goed leidde voor vermeend buitenspel floot terwijl twee spelers van de thuisclub voor het vijandelijke doel opereerden De gastheeren kwamen echter terug en Kant maakte gelijk De strijd werd nu ruwer doch de scheidsrechter hield de tengels strak Een speler van Stolwijk werd echter geblesseerd Bi een nieuwe aanval van W veen doelpuntte Kant opnieuw 43 Het spelpeil zakte door vermoeidheid der spelers en tot doelpunten kwam het niet meer Waddlnxveen behaalde een verdiende overwinning De wedstrijden Moercapelle I W veen II en Waddlnxveen IVDonk V werden afgelascht BINNENLAND 2 2 spaarcertificaten De Directie van het Grootboek 1946 deelt mede Als gevolg van moeilijkheden met de verschaffing van het t enoodigde speciale papier zal het niet mogelijk zijn de 2 2 spaarcertificaten onmiddellijk op 15 Februari a s aan de inschrijvers ter beschikking te stellen Verwscht kan worden dat de certificaten begin Maart zullen worden uitgereikt Personenverkeersbrug te Roermond geopend Nadat er dag en nacht gewerkt was dikwijls ook s Zondags is Zaterdag 2 Februari eerder dan verwacht werd de personenverkeersbrug over de Maas bij Roemond geopend Door het wassen van den Maas kwam de schipbrug in gevaar Hij vormde een obstakel voor de scheepvaart en daarom heeft men met man en macht gewerkt om de brug klaar te krijgen Roermond is thans geheel uit zijn isolement bevrijd De opening geschiedde zonder ceremonieel Vorderingen op Duitschland In een korte samenvatting gtven wij nogaaals een overzicht van de thans geldende bepalingen ter zake van vorderingen op Duitschland Bij het Nederlandsche Clearinginstltuut te Amsterdam Nieuwe Spiegelstraat 3 5 moeten worden ingediend Vorderingen ook loon op Duitsche ondernemingen of instellingen ook overheidsdiensten doch geen weermachtsdiensten met uitzondering van vorderingen inzake effecten belichaamde waarden en die wegens geleden oorlogsschade Bij de gemeentebesturen moeten ter registratie worden ingediend a Vorderingen op voormalige wehrmachtsdienstea of leveringen vac goederen Ingevolge een koop en verkoopovereenkomst b Vorderingen op grond van een requisitie waaraan een vorderingsbewijs ten grondslag c Vorderingen ontstaan door het georganiseerd weghalen zgn georganiseerde roof van goederen door een weermachtsdienst Bij de ichade enquette commissie tenslotte De vorderingen ontstaan door individueelcn roof door leden van de weermacht Jhr Mr A W L van Starkenborgh Stachhouwer ontvangt Grootkruis Nederlandsche Leeuw Bij Kon Besluit van 21 September heeft H M de Koningin aan Jhr Mr A W L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer thans ambassadeur te Parijs het Grootkruis in de Orde van de Nederlandsche Leeuw verleend Zaterdag j l heeft de Koningin tijdens een particuliere audiënte de versierselen dezer orde aan den heer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer overhandigd LUCHTDIENST AMSTERDAM NEWYORK Opening op 17 Februari a Op Zondag j l te 15 31 uur vertrok met een stonnachtigen tegenwind de Skymaster Scandinavia van de American Overseas Airways van Schi oI via Shannon Ierland naar La Gnardia Field NewYork Het vliegtuig kwam rechtstreeks van Stockholm en had 20 passagiers aan boord Dit is het eerste vliegtuig dat van Schiphol met tietalende passagiers naar Amerika vertrekt De vorige vluchten van de American Overseas Airways waren proefvluchten met deskundigen De geregelde dienst tusschen Amerika en Schiphol is echter hiermee nog niet geopend Het betrof hier n l een wegens het weer via Schiphol verlegde vlucht van Scandinavië uit Aan boord bevond zich Harold A Harris de bekende generaal uit den 2en wereldoorlog Bomber Harris thans vice president en generaal manager van de American Overseas Airways Hij verklaarde dat het in het voornemen lag den geregelden dienst op Schiphol omstreeks 17 Februari e s open te stellen MUTATIES BIJ R V D Dr H Brugmans heen De Regeeringsvoorlichtingsdienst meldt 1 Teneinde ieder misverstaiid dienaangaande uit den weg te ruimen en hetkarakter van den R V D als technisch onpolitiek Overheidsapparaat te onderstrepen is de functie van den Regeeringscommissaris bij dezen dienst met ingangvan I Februari beëindigd Dr H Brugmans zal den Minister President met ingang van dien datum als secretaris ter zijde staan in het bijzonder voor politieke aangelegenheden Als opvolger van den heer P A Wansink aan wien op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend als directeurvan den R V D is benoemd Mr J M Landré Deze zal het mede tot zijn taakrekenen na te gaan in hoeverre er in de werkwijze van den dienst wijzigingen moeten worden aangebracht teneinde hetaangegeven karakter te verzekeren Het ligt in de bedoeling van de regeering een deskundige commissie te benoemen die zich van de taken van denR V D op de hoogte stelt en op kortentermijn advies uitbrengt omtrent de gewenschte organisatie van het geheele complex der van de overheid uitgaande voorlichting Diplomatieke betrekkingen met Oo 3tenri k hersteld Het Ministerie van Buitenlcndsche Zaken deelt mede dat de Nederlandsche regeering ertoe is overgegaan de t enwoordige Oostenrijksche administratie te erkennen als voorloopige Oostetwijksche re eering In antwoord op het desbetreffende telegram heeft de Oostenrijksche bondskanselier de groote voldoening der Oostenrijksche regeering uitgedrukt over de beslissing onder toevoeging dat het de Oostenrijksche regeering ten zeerste verheugt de diplomatieke betrekkingen te kunnen hervatten mst een land dat zij te ellen tijde de grootste achting en sympathie heeft toegedragen Niet aan de grens ingeleverd vijandelijk papiergeld Het Ministerie van Financiën deelt mede dat thans ook een regeling is getroffen voor gerepatrieerde Nederlandsche onderdanen nietschippers die niet in de gelegenheid zijn geweest het in hun bezit zijnde vijandelijke papiergeld aan de grens in te leveren doch die dit geld in plaats daarvan bij een bankinstelling hier te lande deponeerden Ook voor deze gevallen is de mogelijkheid geopend de tegenwaarde van het bedoelde vijandelijke papiergeld tegen een koers van R M 100 = 75 36 vergoed te krijgen Dit geldt echter alleen voor politiek betrouwbare personen die geacht kunnen worden zich niet aan tewerkstelling in het buitenland te hebben kunnen onttrekken en die het ingeleverde geld van hun loon hebben kunnen oversparen In verband hiermede dienen de belanghebbenden zich in eerste instantie te wenden tot het Gewestelijk Arbeidsbureau c q bijkantoor waaronder hun laatste woonplaats voor het vertrek naar het buitenland ressorteert ook indien zij niet door bemiddeling van het Arbeidsbureau in Duitschland werden tewerk gesteld en b v als politiek gevangene of krijgsgevangenen naar Duitschland werden gevoerd Met een door genoemd Arbeidsbureau afgegeven verklaring dienen zij zich vervolgens te wenden tot den Inspecteur der Belastingen eveneens van hun laatste woonplaats vóór het vertrek naar het buitenland Een soortgelijke regeling geldt voor schippers De huldiging op 28 Februari van Z Em Kardinaal de Jong Op Donflerdag 28 Febr zal des morgens in de Kathedrale Kerk te Utrecht Kardinaal de Jong een Pontificale H Mis celebreeren Na afloop van de H Mis zal gezongen worden het zeven stemmig Laudate Dominuw van H Andriessen De plechtigheid wordt door talrijke hoogwaardigheidsbekleeders bijgewoond o a door de leden van het hoogwaardig Episcopaat en den Co Adjutor van Breda Om drie uur s middags zal een groote huldigingsbijeenkomst gehouden worden in het gebouw Tivoli waar na de begroeting van den kerkvorst prof dr ü Brom een feestrede uitspreekt Een soliste zingt Exsultate van Mozart Kardinaal de Jong spreekt en tot slot zingt een vierstemmig gemengd koor het Te Deum van Anton Bruckner Solisten en instrumentale begeleiding door het Utrechtsch Stedelijk Orkest s Avonds volgt na een fakkeloptocht een openbare huldiging voor het Bisschoppelijk Paleis in de Maliebaan Nederlandsch motorschip bij Ramsey gezonken Alle opvarenden gered De geheele uit zes koppen bestaande bemanning an het Nedelandsche motorvaartuig Rian van 232 ton is gered nadat het schip Zondagochtend na een aanvaring ter hoogte van Ram sey Eilandman was gezonken Bij deze aanvaring was nog een ander Nederlandsch schip betrokken n l met marinevaartuig de Jan van Geder dat slechts oppervlakkige schade bekwam De bemanning van de Rian werd doQr de Jan van Gelder aan boord genomen en te Ramesy aan land gezet De Rian Avas geladen met kolen De Rian zou van Maryport naar Parr varen met een lading kolen De bagage der bemanning ging verloren Repatrieeringsdienst van het M G sluit zijn deuren De afdeeling pers en publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt het volgende mede Met de opheffing van t Militair Gezag is er ook een einde gekomen aan het werk van den Repatrieering sdienst dezer organisatie waarvan het werkterrein hoofdzakelijk in Duitschland en in de ontvangstcentra langs de Nederlandsche grens lag Na maanden van ingespannen arbeid heeft de Repatrieeringsdienst van het De Russische afgevaardigde Wysjinski heeft heden in den Veiligheidsraad geantwoord op de rede die Bevin naar aanleiding van de Russische voordracht van de Grieksche kwestie heeft gehouden Wysjinski zeide dat niets ergers zou gezegd kunnen zijn dan de beschuldiging van Bevin dat de door Moskou geinspireerde antiBritsche propaganda een bedreiging vormt voor den wereldvrede De Russische gedelegeerde wees er op dat dergelijke beschuldigingen ook in t verleden herhaaldeiük zijn geuit en dat ook thans weer alle critiek van de Sowjet Unie op het buitenlandsch beleid van Engeland als propaganda wordt betiteld Wysjinski herhaalde dat voor de Sowjet Unie de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland een bedreiging van den wereldvrede vormt en zij persisteert bij haar eisch dat tdeze troepen onverwijld behooren te worden teruggetokken In zijn repliek wees Bevin op de omstandigheid dat er sinds eenige jaren in Engeland een andere mentaliteit ten opzichte van de Sowjet Unie is gekomen Rusland kan zeker niet zeggen dat Bevin onvriendelijk gestemd is ten aanzien van dit land De Grieksche afgevaardigde verklaarde dat de toestand in Griekenland zonder twijfel het optreden van de Engelschen aldaar wettigde Dat is een zuiver interne aangelegenheid de Grieken denken er niet aan een van hun buurstaten aan te vallen De voorzitter opende vervolgens de discussie De leider der Amerikaansche delegatie Stettinius verklaarde dat de Amerikaansche regeering overtuigd is dat de aanwezigheid van Engelsche troepen in Griekenland geen gevaar oplevert voor den wereldvrede en dat de Veiligheidsraad niet juist zou handelen wanneer hij in dezen stappen zou ondernemen De Fransche gedelegeerde Bidault sloot zich hierbij aan De Poolsche afgevaardigde verklaarde Wanneer de Engelschen vragen of de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland een bedreiging voor den S G ruim 325 000 landgenooten naar het vaderland kunnen terugbrengen en hen langs de grenzen in de gegeven omstandigheden zoo goed mogelijk kunt en ontvangen Het adres voor alle repatrieeringszaken in Europa luidt Ministerie van Sociale Z ken bureau Repatrieering Flatgebouw Zeestraat Den Haag Het reizen naar Duitschland Het hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid deelt mede Het is nog steeds niet toegestaan naar Duitschland te reizen voor persoonlijke familie of zakelijke aangelegenheden Dit in afwijking van berichten die reeds in de pers verschenen zijn Aanvragen worden door Bureau Nationale Veiligheid niet in behandeling genomen Congres van sympathiseerenden met de Partij van den Arbeid Vrijdag 8 Februari a s komen te Amsterdam in een congres bijeen zij die zich aangetrokken gevoelen tot de op te richten Partij van den Arbeid doch niet deel uitmaken van een der drie partijen S D A P V D B en C D U die als zoodanig hebben deelgenomen aan het overleg dat tot de plannen voor deze partij heeft geleid Op dat congres zullen de voorstellen tot het in het leven roepen van deze nieuwe partij worden toegelicht en besproken In de middagzitting zal o a het woord worden gevoerd door Minister Schermerhorn Het congres vindt plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam en vangt aan om 10 uur Belangstellenden kunnen toegangsbewijzen aanvragen bij den vertegenwoordiger in het gewest waar zij woonachtig zijn Voor Z Holland is dit Mr H B Engelsman W de Zwijgerlaan 6 Schiedam WIELRENNEN Van Vliet verliest van Scherens Zondag j l werden te Zurich internationale sprintwedstrijden gehouden waaraan behalve Franschen Belgen ook de Nederlanders Arie van Vliet en Jan DerLsen deelnamen In de finale kwam v Vliet tegen den Belg Scherens uit en verloor Derksen werd derde door van den Belg V Looveren te winnen Op de vijfde plaats kwam de Franschman Vigue en de Zwitser Hagenbusch werd zesde vrede vormt luidt mijn antwoord neen Ik twijfel er niet aan dat de Britsche regeering de orde en welvaart in dit land wil herstellen Wysjinsky verklaarde dat de Sowjet regeering genoegen zou nemen met de verklaring dat in verband met de Britsche verklaring dat de Engelsche troepen zoo spoedig mogelijk zouden worden teruggetrokken de Raad van oordeel is dat de kwestie uitputtend behandeld Het burget der U N O 25 milloen dollar De Sowjet Unie heeft bij de commissie voor administratieve en budgetaire aangelegenheden geprotesteerd tegen het voorloopige budget van de U N O van 25 millioen dollar voor het eerste jaar De Sowjet Russische afgevaardigde Prof Stein verklaarde dat het jaarlijksche budget van den Volkenbond slechts 8 millioen dollar bedroeg Hij stelde voor een subcommissie te vormen die het budget zou onderzoeken en verminderen Van Britsche zijde werd oppositie gevoerd tegen het voorstel van Prof Stein om reden dat dit het eerste budget was en moest worden aangenomen om het personeel van de functioneering van de U N O te verzekeren Ook Senator van den Berg kantte zich tegen het voorstel en zeide dat het budget een goedkoope prijs was om den vrede te betalen Syrtsche en Libaneesche nota De Syrische en Libaneesche delegaties bij de U N O hebben definitieve instructies van hun respectieve regeeringen ontvangen om een nota te overhandigen waarin het standpunt der beide regeeringen inzak het terugtrekken van vreemde troepen üit den Levant wordt uiteengezet De nota i4 gisteravond aan den Veiligheidsraad overhandigd