Groot Gouda, woensdag 6 februari 1946

nomen de drie beelden worden over elkaar op het doek geprojecteerd en zoo ontstaat één beeld in natuurlijke kleuren Volgens den uitvinder vereischt dit nieuwe procédé geen extra werkzaamheden bij het vervaardigen van kleurenfilms Er wordt slechts één negatief gebruikt gelijk aan dat hetwelk voor de zwartwit film gebezigd wordt Het eenige verschil bij het maken van filn1 in Thomaskleur is het gebruik van een Thomaskleurlens in de camera en nadat het negatief is ontwikkeld het gebruik van e£n Thomaskleurprojectielens Deze lenzen zoo wordt meegedeeld zijn zoo eenvoudig dat zij in elke normale opname en projectieapparatuur kunnen gebruikt worden Zij kunnen vervaardigd worden ten behoeve van elke camera zoowel ten behoeve van de film als de gewone foto PER Asn A D AST i edactie L Ml © rukker Dr Jodan Boys Nieuws Voor de te houden Propagaada aToadcaopDoaJci dag 14 ca Vr dag 13 Febr a i zijn nög eca beperkt aantal kaarten beschikbaar i 0 75 Deze zija tt verkrijgen bij één der oaderstaandt adressen A de Frankryker Zottmansstr 21 Chr Boot Raam lil en aavonds in gebouw DanOl Gevraagd NETTE WERKSTER N NIBBERING Rura Martcnsstraat 15 TE KOOP AANGEBODEN Brtedeichouw J Kortlïver L DwMMtr Kookkaclicl z g an Karnemelk loot 9 Z g B n Wiiiterjai Raam 69 een paar iw choeneo ilcciiak Mf ff C voor iw daiaeiKhoeneii maat 38 m p V d Bao Kleiweg 99 een zoo goed all nieuw ultneemb ickaartK en een Khouw Wlnterdiik 25 Laagharlgc hoodjcii flclgtnUUtt een mangel Kragerl primakookkaehtl wieg n b ongeoMcJiow m 32 z g a n Br no 19 bu van d bia een gramofoon en loldtpreker na 7 om Z g a n zuiver wollen zwempak leeft 121 KI Gr Floriiweg 13 6 Luidtprcker met katt IJiM Ee paar nikkelen schaatien groott oitfj of event te rullen voor een tafelkl z g a n Slngcr naalmachinc Eerite K fl RUILEN Electriich ketclt c en dltokookcoinfoor ten blauwen mantel maat 46 Brieven onder no 039 bureau v d a 4J oe 1 paar hooge heerenachoenen m dameevulpen Eer te R i Vooroorlogeche kinderwagen voor een detwagentjc en cenlge wol i Blieven no 4044 bureau vaa dit n DIVERSEN cH Wenicht U werkelilkvlot Engelich e k preken of met epoed dlpl H SAriJft U onder no 3944 bur Gep ambtenaar zoekt bü verdienite ali i j houder portier of ieta dergelijke Brieven onder no 4029 bureau va au den verklaarden dat er geen kleur of verf van welke soort ook gebruikt wordt In de plaats daarvan hebben de Thomaskleur laboratoria een lens vervaardigd waarin drie kleurfilters zijn aangebracht die de drie primaire kleuren vertegenwoordigen t Gefotografeerde beeld komt langs de drie filters waardoor drie beelden worden vastgelegd op elk 35 mm raam van de filmstrook Het negatief wordt dan ontwikkeld in zwart wit en het resultaat is eeq filmstrook waarop drie beelden in elk raam verschijnen De film wordt dan geplaatst in een Sthndaard Projectieapparaat waarin n Thomaskleur Projectielens is aangebracht welke ook drie kleurfilters heeft Als het beeld deze filters passeert worden de kleuren die uitgefilterd werden opge OMWENTELING OP IIET GEBIED VAN DE KLEURENFILM Samuel Bennett Reuters correspondent seint uit New York dat er ge ontdekking gedaan s die een groote omwenteling zal teweeg brengen ip het gebied vap de kleurenrilm Daardoo wordt het mcgelijk zwartwit filn s te vervaardigen die op het dook als K ejrenftlnls kunnen fvorden geprojecteerd I it pro eJé bf erd als Thomaskleur zal een grooten vooruitgang beteckenen op alle terreinen der fotografie en zal ook onmiddellijk kleurentelevisie verschaffen De uitvinder Richard Thomas uit NewYork deelt mede dat het nieuwe klfurenprocedé zich bepaalt tot de cameramen de projectielens Ingenieurs die het opnemen van Thomaskleur films demonstreer KOSTELOOS Een ware jongen kan yn vingerH branden Maat goeie kofiie branden dit kan van der Plaalsl En daarom zegt Pim is van der Plaats koffie oo bijzonder fijnl VAN DER PLAATS Uit een exploit van mij deurwaarder den vijfden Febr 1900 a en veertig op de bij de Wet voorgeschreven wijze ijcteekend blijkt dat ter requisitie van den E A Heer Kantonrechter te Gouda Is opgeroepen CORNBLIS DB JONG voorh wonende te Noordwijk Binnen doch thans zonder bekende woon of verblijfplaat t hier te lande om op Donderdag den 7 Maart 1900 zca en veertig des ▼ oorm 9V2 te verschijnen ter terechtzitting van d n E A Heer Kantonrechter te Gouda alsdan Zitting hoadende in het Gerechtsgebouw Arti Lcgi aan de Markt no 27 aldaar teneinde te worden gehoprd naar aanleiding van een door Leendert de Jong wonende te Gouda ingediend verzoekschrift trekkende tot huwelijkstoestemming met SopHe Hendrika Toen lonende te Gouda R VAN BLOKLAND IfiOFFlE VAN DER PLAATS KOf flEBRANOERU BOLSWARO Depot Fa J van Wijk Azn Crossier Keixerstr h2 Deurwaarder Gouda Vrouweliike medewerkers n Onze vorige advertentie waarin w vrouwelijke medewerkers hebben gevraagd schijnt eenig misverstand te hebben verwekt W4 ontvlogen een stroom van sollicitaties maar hoofdzakelijk voor min of meer leidende functies Echter ook het meisje dat het meer eenvoudige werk met lust en ijver verricht waardeeren wij als onie medewerkster en wij hebben DE SFEER VAN UW GEZIN nog plaats voor haar Zij moet echter van het goede soort zijn en behoorlijke levensopvattingen hebben en bereid zijn het weik opge vwekt en met plezier te doen Onzerzijds zorgen WIJ voor een beschaafde en prettige omgeving BO J Aanmelding persoonlijk of achriftcl k aan het Bcdr fsbnrcao van onze fabriek Noordkade te Waddinxvecn N V LOUIS DOBBELMANN V PARTIJ VAN DEN ARBEID De sfeer via een moreel gezond gezin is beslist anti gifhandel Met het verminderen van den gifhandel vermeerdert dan ook het gezinsgeluk Uitbannen van den gifhandel beteekent dus niet alleen steun aan de Regeering bt haar streven naar een billijke distributie maar vormt ook een belangrijken bouwsteen voor de toekomst Uwer kinderen WÈG met den Voor diegenen die geen lid zijn van de S D A P V D B en C D U is opgericht het Comité VAN WALSUM Dit Comité heeft ttn dófl de vele sympathiseerertden met de Partij vart den Arbeid bijeen te roepen zoodat ook deze groepen bij de Stichting vertegenwoordigd zijn Het plaatselijk Comité Gouda roept alle symphatiseeren P VERGADERING in Hotel DB ZALM te Gouda op DONDERDAG 7 FEBRUARI 8 uur Entree vrij Hl AuUa BETER BRIEFONDERWiJS Joaraaliatiek en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WÜRMSER en F DE SINCLAIR Engalsch Pransch Duitsch Ned en Corre8p middenst diploma steno boekhouden opl Practljkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT 6 ROTTERDAM Conpon no 354 Gratia procflca leervak t Naam U Adrti w rIh I De Coöperatie ONS VOORDBEL te Gouda vraagt voor haar afdeellng KRUIDBNIERSWAREN Gevraagd nette Dienstbode R NIBBERING Kclzerstraat 86 MANNEL AANK BEDIENDEN tusschen 18 en 20 jaar Zij die eenlgszlns met het vak bekend zijn genieten de voorkeur Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd en verdere iaiiehtln en aan het Bestuur RAAM 58 Geen bezoek zonder oproep camera Een der vertegenwoordigers tan de Thomaskleurmaatschappij heeft tm gedeeld dat zijn onderneming reeds i onderhandeling is over de Britsche n Europeesce rechten voor het gebruik vn Thomaskleur Te Boedapest is een handelsverdras tusschen Polen en Hongarije geteekend Polen levert vaste brandstoffen en zai olie ontvangen De Fransche drukkers die hebben gestaakt ten einde duizend francs opslag per maand te verwerven zullen op voorstel van den bemiddelaar Louis Saillant een extra vergoeding van zesduizend francs ontvangen in verband met de verwachte vergrooting der oplagen van couranten v i Vele woningen door geheel NEDERLAND o a prachtwoningtn in Rotterdam Den Haag enz Korte Tiendewei 26 GOUDA SUCCES Gtopcad van 10 12 w 23 pwr GEVRAAGD EEN MEISJE 8 30 12 en van 2 5 uur Zaterdags en Zondags vrij LUNCHROOM VICTORIA Markt 30 Benige i Leerjongens gevraagd leeftijd 14 16 jaar Lederwareofabrick GBBff BEI Rozendaal 13 Koffie m I win 11II11 mi II uumumm De goede huisvrouw schenkt het haar man sinds 1845 SCHILTEry DELFT Iniioop van GOUD EN ZILVER tegen de hoogste waarde D C I d lifi Iliiwiflsif 30 EitkimirimiDliliiiiint te koop aangeboden Alles Vooroorlogsche en beslist Ie kwaliteit Br onder no 4030 bur v d bl Ter ruil aangeboden t Japonstof wol of zijde oude kwal voor vloerbedekking vloerkleed cca paar gemakkelijke atocicn of nooie kancriamp eventueel met bijbetaling Br onder no 4028 bur v d blad 1 k 1 nieutv Philips Radio toestel Philetta en een Excelsior Stofzuiger 220 V willen wq milen voor een goede Piano event m bijbetaling Br onder no 4025 bur v d bl Te koop o erdekte bakfiets met goede banden Brieven onder no 4045 bureau vaa dit blad 95 Kim Gistereomi markt 95 kic naar Engela den zullen bl zullen zij in in Yorkshire particulieren De kinden jaar oud z Rotterdam g het SS Mee gelijk aantal Heden morf in Engeland ders gcesteli reis mede De kiodee uitzagen zul zeker tot rui ten vinden Toen de a lijk enthousii wegblijven v alt de klndc Inlic Ame Het is gï van sneuve tairen ter k tciten zifn i Graven m particuliere Qoieral of stration Ca ontvangen ianclsclte b aanfi elegen weef uit te zonderhedei ook betreffi len van nef manningen De Amei Gouda e o sigarenfabr Florisweg Opgaven meester te Het ligt overschotte ten op cei aarde te b Werkt al delijk gebs bevrijdden Het is tl van Van het aan de Ve vreemd Hi maar afgei Nog De heer s avotfds wilde berg handen ge bevoegde vandoor w Ook mej haar fiets poortje na liet staan Mej R een overht door den 8 50 in ri dien een b toegeweze Of ze d Ven dat U tributiel naam li D U behoe stamkaan U kunt het Gym tei s M ¥AMW ëfékêïi Sïfij ö hÈè ic Ai Hï tó fi