Groot Gouda, maandag 11 februari 1946

Kleiaknast ia Kanstmin Ia Kunatnttn voerde het Maan s Variëté gezelschap Zaterdagavond een ze goed programma op dat zeer zeker grootere belangstelling verdiend had Van het programma waren de Gerto s twee zingende accordeonnistea Wlm en Bram Scholte met hun heldere stemmen en de Waikiki Hawalans ongetwijfeld het beste Minder goed vonden wi den conferencier die Wcl met veel bombast en poe h de verschillende nummers aankondigde maar toch niet op de uistc manier het publiek wist te pakken Zijn moppen waren overis gens ook al heel oud Als sneldichter war hij echter beter Little Willy bracht een paaaardige tapdansjes Henk van de Pol een imitator was in uitstekenden vorn n bootste op een geestige manier eenlge persoonlijkheden na De finale waaraan het heele gezelschap meewerkte was het einde van deze in veler opzicht geslaagde klein kunstavond Revue 40 45 De 5e en laatste opvoering van bovengenoemde Revue zal op Donderdag 21 Febr a s In den Nieuwen Schouwburg plaatsvinden De kaarten zijn van heden af verkrijgbaar bi Mevr Hagedorn Beijderwellen van Swietenstraat 16 Gouda ¥ an eenige correcties an ondergeschikt belang op de Engelscbe vertaling van de Nederïandsebe regeeritrgsverklanng Nadat hij vervolgens Miet fleldere vastberaden stem de punten aer vergaring had opgelezen zeide hij dat hij erop wensc hte te wijzen d t deze regeeringsverklaring n volledig antwoord bevatte ap de punten welke tet U N O vergadering in debat waren gebracht Aan fietsslot van de con ferèntie werd slechts een enkele vraag gesteld en wel of Dr V Mook kon zeggen hoe lang de overgangsperiode waarover het document spreekt was gedacht Dr v Mook gaf ten antwoord dat dit een zaak was waarover de betrokken partijen ïouden hebben te beslissen Hij stond vervolgens op aldus te kennen gevende dat hij verder geen vragen wenschte te beantwoorden STADSNIEUWS Rnssiscb ballet te Gouda Het departement van de MaatichapplJ tot Nat van t Algemeen beeft voor den 4en Nntsavond geëngageerd het Ballet Stadio 1945 dat onder leiding staat van Sonla Gaskel Sonla Gaskel leidstér en choreografe van de ballettegroep Studio 1945 Is uit Kiev geboorUg j zi werd opgeleid te Charkov Later vestigde zl zich te Parijs het toenmalige centrum der balletcultuur gedirigeerd door Dlaghllev hi zoowel als Madame Egorova de vroegere ballerina van het Marynskltheater te Leningrad hebben een belangrijk aandeel gehad aan de voltooiing van haar opleldlnf Gedurende enkele jaren maakte zl deel uit van het Olaghllev batlet Later richtte onia Gaskel een eigen ballet groep op Les Ballets de Paris waarin o a ColetU Salomen de prima ballerina van de Optra Comique Bcdewerkte Ook zette zi verscheidene males chrosografleën voor de film In 1939 kwam zi naar Nederland zi opende te Amsterdam opnieuw een eigen school waar zl tijdens de bezetting clandestien lessen heeft gegeven Kort na de bevrijding ging Sonift Gaskel over tot oprichting van de balletgroep studio 1945 welke dank z het initiatief van het Goud sche Nut thans binnenkort te Gouda voor het voetlicht zal treden Oe pers is eenparig In haar lof en spreekt van een balletgroep die In Nederland haar geliike nog niet vindt Het programma beitaat uit losse nummers en twee balletten une nuit sur Ie sont chauve en Russische boerenbrulloft op muziek van Arensky Cul Lindow Houssorgsky Pio kofleff Rachmaninoff Rubinstein Tschai kokwsky terwi l de pauze bovendien twee planssoU van Rachmaninoff ten gehoore zullen worden gebracht Deze bijijondere avond zal plaats vinden op Donderdag 28 Maart a s in den Nieuwen Schouwburg en zal behalve voor de Nutsleden ook voor andere belangstellenden toegankelijk zi n T z t zie men de advertenties en affiches Op 28 Februari 1946 treedt Albert Vogel Jr declamator te sGravenhage In de groote zaal van de Reunie voor het Nut op Ook deze avond is voor niet leden toegankelijk G S V Feestavond Het bestuur van G S V verzoekt ons mede te deelen dat het bal op morgenavond wél doorgaat doch NIET gemaskerd Kaarten zi a nog aan de bekende adressen verkrijgbaar De heer De Ruwe gaat heen De heer J Th de Ruwe bureauchef bij den P O D hier ter stede Is benoemd tot hPOfdcommles chef van de afdeellng jurl dlsche zaken aan de gemeente secretarie te Nijmegen Op 19 Febr zal hij Gouda ver laten Als zijn opvolger zal de heer J P Wepster optreden Bakmeel in beslag genomen Hier ter stede zijn 3000 pakken zelfrijzend bakmeel van het merk De Banier in beslag genomen Zij bevatten fluwine dat zeer schadelijk is voor de gezondheid BINNENLAND Lach je zorgen weg De buurtvereeniglng Ons genoegen bewees Zaterdagavond het nut van een dergelijke instelling om de bewoners nader tot elkander te brengen De groote zaal van Concordia was geheel gevuld toen Ferry zijn cabaretgezelschap aankondigde Hij bewees opnieuw een prima tekstdichter te zijn vooral in zijn door hemzelf gebracht gedicht I Opbouw Als conferencier voldeed hij echter minder De ster van het gezelschap was Tinl Lavell die haar liedjes met gebaar en dans gord ondersteunde en met Ferry eenlge humoristische schetsen speelde jammer dat zij in het tweede gedeelte eenlge terechtwijzing meende te moeten uitdeelen De tweede ster was John Charley die op geraÉBacerde Wijze in korten tijd zijn carricaturen op papier bracht John Hëigoort vertoonde eenlge goocheltrucs en liet staaltjes van zijn frappant geheugen zien Zijn toeren zljo echter vooral door de vele medewer ing van personen uit het publiek wat langdradig Wlm Bos bracht accordeonsoli waarin hij het met de maat niet al te nauw nam maar waarbij hij een goede techniek toonde Als begeleider was hij op de piano een hechten steun voor de artisten vooral als we in aanmerking nemen op wat voor piano hij veroordeeld was te moeten spelen Van het geheel kunnen we zeggen dat het bestuur een goede greep gedaan heeft De voorzitter den heer Kloos heette de aanwezigen welkom en sprak de medewerkenden toe waarbij hij hun siroopwafelen aanboodt waarna een bal de avond besloot SPORTNIEUWS Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewfls van aanvrage het nummer draagt tnssclien 20941 en 21399 op Dinsdag 12 Februari tusschen 9 30 12 uur en 2 en 3 30 uur en WADDINXVEEN BURGERLIJKE STAND Aanfliftwï van 31 Januari tfm 6 Febr 1946 Geboren Leonardus Marinus zn van C A Blonk en G M Binken Ondertrouwd J de Redelijkheid en M de KnlHker Gehttwd A van Prooyen en N H vaa Leeuwen Overleden Zwaaatc Marck wed v M van Bergen 68 j Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden I schoudertasch 1 pr grijze wanten 1 witte want Verlorei 1 Nooriche want I muts 1 brninleeren portemonnaie 1 bruine hoed wollen want schapenwol Inlichtingen ter gemeente secretarie Waddinxveen 2 VEP 1 Vep 1 wint den toss en speelt voor den wind Vep heeft 2 in W veen 3 Invallers Het spel gaat gelijk op met Vep Iets gevaarlijker Toch maakt W veen het eerste doelpunt als de Joode goed doorgeeft aan van Wijngaarden die onhoudbaar doelpunt 1 0 Vep valt nu keurig combineetend aan en de midvoor doelpunt onhoudbaar I I Het spel golft snel op en neer doch verdere doelpunten blijven uit Na de thee hetzelfde spelbeeld maar de Invallar llnks bulten blijkt onvoldoende en werkt remmend op de voorhoede Vep is steeds in de meerderheid er wordt lustig op losgeschoten doch de backs met de invaller keeper weten het gevaar te keeren Toeh neemt Vep de leiding bQ een snellen aanval van rechts 2 Het blijft spannen en bij een algemeenen aanval van Vep weet de llnksblnnen met een daverend schot de overwinning te stellen 1 3 Er is dan nog zeven minuten te spelen maar gedoelpunt wordt er niet meer Waddinxveen 4 speelde een vtet partijtje tegen Vep 4 en won met 4 3 Serenade Zaterdagmiddag bracht de Arb Muziekvereenlging Voorwaarts een serenade aan den Heer en Mevr S Pllle aan de Henegottwerweg alhier Op den terugweg werdéi eenlge marschen gegeven wat altijd op prijs wordt gesteld linie de voorhoede speelt evenwel te vedln de breedte en let men zoodoende te wetólu schoten Alleen Stoppelenburg die de weggebleven Rozenboom vervangt probeert nuen daa en schot maar keeper Rooise laatzich hierdoor niet verontrusten Unitas betrekt bij haar aanvallen de buitenspelers inhet spel maar F Wel noch Van Zuldam hebben het gemakkelijk tegen de Goudache verdedigers die herhaaldelijk goed ingrijpen Een paar schoten worden door Gerritsen subliem gekeerd Spoedig ca de hervatting raakt de jong geblesseerd maar speelt verder F Wels geeft een lage voorzet en G Wels weet met een schot net oader de deklat z dub de leiding Je geven Aan den anderen kant grijpt Rousse met veel bravour in wanneer alleen Stoppelenburg voor hem komt Even later schiet dezelfde speler ba naa Wanneer Ottevanger een vrije trap veroorzaakt plaatst Frank Wels deze met een hooge boog voor het doel de Goudsche keeper beoordeelt dezft situatie verkeerd 2 0 Uit een scrimmage wordt het door den midvoor 3 0 He spel verplaatst zich geheel naar de Uaitas helft Walthie mist wanneer de keeper uitloopt ook Ottevanger en Multem brengen ieder een opgelegde kans om zeep Tenslotte een doorbraak van de thuisclub waarbij Prinssen een voorzet van inks benut 4 0 De wedstrijd werd In goede verstandhouding gespeeld en door Scheidsrechter Van Doorn correct geleid Damkampioenschap van Gouda e o De wedstrijden om het damkampioenschap van Gouda en omgeving uitgeschreven door de Goudsche Districts Dambond worden a s Woensdagavond om half acht voortgezet in restaurant Duynstee Markt alhier Voor de tweede ronde wordt dan ge Ie klasse A W Anker C Terlouw P Stecnland F Terlouw P Hoogerbrug vrij Ie klasse B G v Egmond Goudrlaan F Jacob A Blok Schrijfmachine gestolen In het bureau voor Roerende goederen van N B S ers en landverraders dat gevestigd is bij de Fa Interlapin aa $ de Karnemelksloot Is door verbreking van een triplexrultje ingebroken Een schrijfmachine werd meegenomea Staking opgeheven De heer A v Rijswijk grondwerker bij de Gemeente alhier die sinds 17 Mei gestaakt was Is in zijn functie hersteld met Ingang van 5 Febr Jl Een berisping die in de Staatscourant openbaar gemaakt is werd hem toegediend Schoorsteenbrand Bij F in de P C Bothstraat Is ten gevolge van een foutieve balkconstructle een schoorsteenbrand ontstaan die door den zoon des huizes gebluscht kon worden De uitgerukte brandweer behoede geen hulp te verleenen Er werd waterschade aangericht Auto ongeluk met doodelijke afloop Hedennacht is er een ernstig auto ongeluk gebeurd onder de gemeente Wassenaar dat aan een inwoonster van Gouda het leven heeft gekost Mej van L kraamverpleegster wonende aan den Kleiweg was bij haar familie te Heemstede op bezoek geweest en keerde liftende via Wassenaar naar haar woonplaats terug De D K W personenauto waarin nog twee personen gezeten waren kwam in botsing met een vrachtauto waardoor de personenwagen totaal vernield werd Mej van L was vrijwel op slag dood en de overige inzittenden liepenzware verwondingen op Omtrent de oorzaak van het ongeval is nog niets naders bekend Kaderavond N V B In verband met de belangrijke radio uitzending betreffende de stichting van de Partij van den Arbeid gaat de kaderbespreking van de N V B hedenavond niet door M Zljhtra vrij 2e klasse A A v Multon P op d Camp J Bol A van Ardenne J Hoogerbrug vrij 2e klasse B C Blonk J v d Horst J Stout P Potult De onregelmatigheden te Schoort Personeel van het kamp in zijn functie hersteld Van de zijde van liet Directoraat Generaal voor de Bij fldere Rechtspleging wordt medegedeeld Op last van den Directeur Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging is in het kamp Schoorl een uitgebreid onderzoek ingesteld naar aanleiding van ernstige aanwijzingen als zouden binnen het kamp voor gedetineerden wapens worden binnengesmokkeld en als zou de kampleiding dit oogluikend toelaten In verband daarmede heeft in samenwerking met de politie reserve een bverval op het kamp plaats gehad teneinde een onderzoek te kunnen instellen Nadat bij latere ontruiming van het kamp diverse klachten diepgaand zijn onderzocht is komen vast te staan dat van een oogluikend toelaten door het personeel geen sprake is De kampleiding had zelf reeds het plan opgevat het kamp grondig te onderzoeken Ook de wapensmokkel bleek niet zoo ernstig te zijn als de aanwijzingen oorspronkelijk deden vermoeden ki verband hier mede moet dus verklaard worden dat het personeel geen enkele blaam trett Het wordt derhalve volledig gerehabiliteerd doordat het in zijn oude functies wordt hersteld Dichting dijkgat bij Rammekens vordert naar wensch De dichting van het gat bij Rammekens dat op 24 lanuari werd geblokkeerd vordert ondanks het ongunstige weer der laatste dagen naar wensch De nog res Yeereiïde lekken zijn van slechts onderbeschikte beteekenis zoodat men reeds met het leegmalen van den polder kon beginnen Terwijl het waterpeil langzaam zaKi blijft men den nog zeer lichten dijk versterken en wij hopen dan ook spoedig te kunnen melden dat geheel Walcheren weer door een betrouwbare waterkeenng wordt beschermd N Anker vrij 3e klasse A M v d Flier P Palsgraaf A Compear A Mesker T Kooistra vrl 3e klasse B N Duits A Rodenbach D V d Star T Lammens A van Setten vrij Wat de verleden week Woensdag verspeelde eerste ronde betreft zij nog opgemerkt dat van de 12 partijen slechts 3 met remise eindigden nl 3 van de 4 partijen om het tweede klasse kampioenschap Van de 9 andere partijen wonnen de met wit spelenden slechts 2 partijen tegen 7 met zwart Competitie Damlust P van Dam P Verboom 2 0 C de Pater M Vermeulen 0 2 A Boer P van Dam I I M Zijlstra A Kooy 2 0 N Gerhards P Verboom 0 2 A v Beuzekom P Slieker 2 0 A Rodenbach P Versloot 0 2 S J Schrooder J L Bol H V Eijk afgebr J Backer 1 1 UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Gouden Jubileum ADVENDO Unitas Gouda 4 0 De uitslag zou doen vermoeden dat Gouda tegen Unitas weinig had in te brengen niets is echter minder waar want de röod witten demonstreerden op het gladde maar overigens goede Unitas terrein vlot comblneerecd spel en waren vooral in de eerste helft zelfs toonaangevend In de tweede helft kreeg Unitas door foutjes in de Gouda verdediglng een paar doelpunten meer dan haar toekwam Gouda moet opnieuw een nederlaag noteeren en zal wel alles In het werk moeten stellen om de gevaarlijke zone op de tangl st te ontloopen Direct na het begin zien we Gouda het meest In het offensief waarbij zij prachtig wordt gesteund door de goed spelende half Donderdagavond vond de herdenking plaats van het gouden jubileum van de gemengde zangvereeniging Advendo in hotel het Posthuis alhier Voor Advendo is deze avond zeer zeker een jubileumavond geworden Onder de aanwezigen merkten wij o a op burgem Brandt weth de Jong de oprichter der vereen de heer P W Vrijlandt en de oud dirigenten de heeren de Nooy en Gustaaf de Vries uit Rotterdam In zijn openingswoord gaf de Voorzitter een overzicht van het wel en wee in de afgeloopen 50 jaren De Jieer Gustaaf de Vries uit Rotterdam trad 19 jaren als dirigent voor Advendo op Thans staat de vereen onder leiding van den heer Pascal Janssen uit Gouda Hierna werd een aanvang gemaakt met de afwerking van het programma hetwelk voor de pauze uit zang en muzieknummers bestond Aan den voorzitter der Jubileerende vereen de heer der Gaag werd door de leden een fraai uitgevoerd wandbord aangeboden Hierna voerde het woord burgem Brandt namens het Huldigingscomité Aan het eind van zijn rede droeg de burgem namens de burgerij een enveloppe over inhoudende f 715 voor versterking van de kas Na deze plechtigheid werd een tableau gevormd door eei 12 tal damesleden van Advendo Het geheel was zeer effectvol gearrangeerd Tenslotte had de opvoering plaats van het zangspel De schoone in het si apende Bosch van Hendrika van Tusschenbroek