Groot Gouda, maandag 11 februari 1946

Brammelfe Flapoor en x n wrienden Nadruk verboden De Apontaren ran doorG Th Rotman 62 Hij had het touw n l maar aan eender ooren vastgemaakt zoOdat de pankantelde en de zuurkool vlak voor de ontstelde oogen van juffrouw Krispijn die juist de keuken binnentrad met spek enal in de waschtobbe plonste Niet alleenwas de zuurkool verloren maar tevenswas al het zeepsop bedorven zoodat juffrouw Krispijn weer opnieuw kon beginnen Paroolgroep het woofd De chaotische toestanden van het oogenblik kunnen slechts verdwijnen riiet behulp der democratie en haar consequentie De vooroorlogsche democratie heb ik wel eens een tandelooze oude dame genoemd Ik hoop dat dit mag veranderen in e en jonge struische meid Evenals Vrijdag op het congres van dakloozen werd Z Ex Prof Ir W 1 Schermerhorn Zaterdagmiddag bij zijn aankomst met een hartelijk applaus begroet Prof Banning maakte vervolgens het partijbestuur bekend Dit is sar engesteld uit V or de S D A P Koos Vorrink mevr Ribbius Pelletier minister Drees jhr v d Gbes van Naters en de heeren Palar Stufkens v Lienden v d Kieft en Woudenberg Voor de Vrijz Democraten Prof Kranenburg mr Oud mr Joekes en de heer Harmsen Voor de Katholieke Christofoorgroep de heeren Ruygers en Wülems Voor de Chr Dem Uhie de heeren v d Brug en Koenraads Voor de dakloozen de heeren Kleywegt en Haverman En als twintigste lid Z Exc Prof Ir W Schermerhorn In de middagzitting werd het woord gevoerd door de ministers Schermerhorn enDrees Minister Drees wees er op dat denieuwe partij zeven ministers uit het huidige kabinet bevat Hij schetste hoe debezetting yele scheidsmuren had gesloopten hieruit de Partij van den Arbeid is geboren De verkiezingsstrijd dié komen zalzal er één zijn om idealen en niet om eenpaar zetels Met een geweldige ovatie werd de min president op het spreekgestoelte begroet Hij sprak zijn vreugde uit over het historische oogenblik dat ons land beleefde en bracht hulde aan Koos Vorrink Voor den nationalen opbouw geloofde hij dat ons land gediend zal zijn met den provinciale decentralisatie Nationalistisch Beweging De heer van Kleffens zeide voorts dat hoewel hij had toegestemd in een commissie hij zulks uitsluitend deed indien de Oekraïne en Engeland hierover tot overeenstemming gekomen zouden zijn en uitsluitend indien de bevoegdheden van die commissie beperkt bleven tot een onderzoek naar den arbeid van de Britsche troepen en zekerlijlc niet indien de bevoegdheden op de een of andere wijze werden uitgebreid In verband met het uitzenden van Nederlandsche troepen verklaarde hij dat deze uitsluitend waren bedoeld om de Britsche troepen af te lossen en met meer dan deze bedoeld waren vqor gebruik tegen de Nationalisten Hij eindigde met te zeggen dat hij van behoedzaam optimisme kon spreken over de huidige onderhandelingen in Indonesië Hierna nam Bevin het woord Hi herhaalde opnieuw dat hij verleden Donderdag zeide dat iedere poging was gedaan om an Soekarno de toenmalige Nationalistenleider uit te leggen welke doelen de opdrachten de Britsche troepen hadden toen zij Indonesië betraden Dit was in antwoord op de critiek van den Egyptisjchen gedelegeerde dat moeilijkheden voorkomen hadden kunnen worden indien e Nationalisten in den beginnen tekst en uitleg was gegeven De heer Bevin herhaalde ten stelligste dat op deBritsche troepen en de bevelhebbers eensmet zou worden geworpen indien de bedoelde Commissie van Onderzoek zou worden aanvaard c Komende aan de aanwezigheid van bir Clark Kerr in Batavia zeide Bevm dat deze daar uitsluitend was omdat er Bntsche troepen bij betrokken waren Hi was het er niet mee eens dat er eenige geliike was tusschen de positie in Indonesië en die welke de Commissie v n Onderzoek in Polen en Roemenië hadden geiechtvaardigd De heer Bevin ging voort met uit te leggen dat er in het Britsche Parlement volledig rekenschap was gegeven over het gebruik van Japanneesche troepen Hi zeide dat dezt slechts eenmaal waren gebruikt en wel toen de levens van vrouwen en kinderen in ernstig gevaar waren De binnenlandsche situatie zoo zeide hij was een zaak tusschen Nederland en Nederlandsch Indië Hii eindigde met nogmaals uitdrukkmg te geven aan zijn teleurstelling over de beschuldigingen zooals deze duidelijk in den Oekrainischen brief waren vervat dat Britsche troepen gebruikt waren teeen het volk van Indonesië en dat Engeland door zulks te doen den wereMvrede in gevaar bracht DE EERSTE BESPREKINGEN TE BATAVIA Gistermiddag heeft de Britsche Ambassade te Batavia een communiqué uitgegeven waarin werd medegedeeld dat om 4 uïir de besprekingen tusschen Dr van Mook Sjahrir en Sir Archibald Clark Kerr waren begonnen De eerste discussies bestonden over de voorlichting Besloten werd 1 De officieel instanties voor voorlichting van elke partij moeten de officieele verklaringen in haar geheel publiceeren Er zullen door geen der partijen eenige moeilijkheden in den weg gelegd worden aan de circulaire van zuiver en rechtstreeks nieuws en commentaar De drie partijen zullen hun bestdoen iedere toespeling van provocatieveen opruiende publiciteit tegen te gaan Voorts is overeensteming bereikt voor een plan tot het coördineeren van de publiciteit in een aanhangsel werden hieromtrent algemeene richtlijnen uitgestip Nkdat Dr van Mook een inleidende verklaring had voorgelezen overhandigde hij aan Sjahrir de uiteenzetting van de politiek der Nederlandsche regeering ten opzichte van Indonesia welke ook aan ae StatenGencraal te Den Haag is voorgelegd 20 Venlo spelets helpen hun getroffen stad Komt naar Dc Vreemdeling en U helpt Venlo HILVERSUM II 415 m V A R A J 18 00 Nieuws 18 15 Imperio Argentiaa zingt 18 25 Om en nabij de twinti Gesprekken over beroepskeuze 18 45 Amusementsorkest van de A damsche politie o l v J K Pinksee m m v Charles Aerts 19 20 Het gesprek van de week 1930 Jan Keessen viool en Harts Henkemans piano 20 00 Nieuws 20 05 De Pluimveehouderij door Ir P Ubbels In verband met Üe stichting van de Partij van den Arbeid worden wijzigingen verder voorbehouden 20 15 Omroeporkest o l v Benedict Silberman m m v Fred Hausdorfer piano 21 00 Hoorspel Man neneer door Fan Kwal 21 30 Italiaansch Opera Programma 22 30 Frans van der Heide klarinet en Cof van Boven piano 22 45 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Sweetness and Rhythm 23 35 Gram muz 24 00 Sluiting Radroprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m MCRV 18 00 Celesta ensemble 18 10 Mandolinata 18 45 Sportpraatje door Oick Simons 19 00 Nieuws 19 15 Weeroverzicht 19 20 Beroemde violisten spe R N I O l 30 Programma voor de Ned Strdk racHtën De strijd pm Stalingrad 20 00 Nfeüws NCRV 20 05 Het omroeporkest o l v Piet V d Hurk met het N C R V koor 2105 Populaire orgelbespeling door Piet Post 21 30 Gram muziek 21 45 Engelsche geestelijke koren 22 00 Nieuws 22 15 Van Oost tot West van Noor l tot Zuid 22 30 Moeilijke teksten uit het O Testament door Prof Dr A H Edeikoort 22 50 Gram muziek 23 50 Schriftlezing 2400 Sluiting en Wilhelmus De eerste bijeenkomst van de Partij van den Arbeid HET CONGRES VAN DE PARTIJ VAN DEN ARBEID Het stichtingscongres van de Partij van den Arbeid is Zaterdagmorgen in Krasnapolsky geopend De zaal was met vlaggen waaronder ontwerpen voor de nieuwe partijvlag versierd en tot d e laatste plaats bezet Op het podium hadden plaats genomen de heeren prof W Banning voorzitter jhr ir M van der Goes van Naters minister W Drees nrof R Kranenburg oud minister mr P 1 Oud Koos Vorrink mr A M Joekes mr S S v Walsutn K Woudenberg L Thomassen G Ruygers dr B b A Al ir S A Posthumus J C Deering H Posthuma mr N Stufkens Jan Schildhuis en mr H Willemse Prof Banning heeft hen aan het congres voorgesteld paarna hieljl hi de beIroetingrede waarin hij de geschiedenis van het Nederlandsche Socialisrhe be Ovér de voorloopige samenstelling van de partij zeide prof Banning Allereerst is er Jiet samengaan der verschillende partijen hetgeen een verheldering van ons politieke leven beteekent Belangrijker welhaast is de groep van politieke dakloozen die zich thans feij ons aansluit Ditwaren veelal teleurgestelden die thans weer vertrouwen hebben gekregen De nieuwe partij zal ook op internatio aal gebied zijn krachten moeten wijden aan onze idealen door contact met de verwante partijen fn het buitenland Arbeiders let op de daden de daden van ons en van de communisten nep spreker uit Er zullen moeilijkheden ontstaan omdat er klimaatverschillen zijn in de nieuwe partij Maar er is genoeg dat ons bindt om ons de verdraagzaamheid te geven Tioodig om tot resultaten te komen jHet Bestuur INDIE Het voorloopige bestuur van de Partij van den Arbeid zal geen voorzitter hebben doch een presidium van 5 leden die om beurten de voorzittershamer zullen hanteeren Alle groepen aan het woord Direct na de toespraak van prof Banning arriveerde op het congres van dePartij van den Arbeid prof mr F Liettinck minister van Financiën die doorden voorzitter werd voorgesteld als eennieuw partijlid Prof Banning gaf daarna het woord aan prof Lieftinck die verklaarde zonderreserve tot deze partij toegetreden te zijn Vervolgens sprak onze stadgenoot cteheer R v d Brug namens de Chr Uem Unie die verklaarde dat er reeds van deoprichting van zijn partij een ontevredenheid was over het ge irck aan ruimte vooronze idealen In de Partij van den Arbeid krijgen wij zeker ie sterkte en de ruimtedie wij noodig hebben De heer Geert Ruygers sprak daarna namens de Katholieke Christofoor groep Wanneer mijn groep den weg van den minsten weerstand had willlen kiezen had Jk vandaag niet vooV U gestaan aldus Dat Katholieken en niet Katholieken in één partijverband gaan samenwerken is van groote principieele beteekenis tr blijkt uit wat wii het besef van de nationale verantwoordelijkheid nummer een stellen i Vervolgens betrad mr A M Joekes v d b het spreekgestoelte aie zeiöe Ik geloof dat wij een woord van danK dienen te brengen aan het bestuur van de N V B dat het initiatief heeft genomentot de besprekingen welke de oprichtingvan de Partij van den Arbeid vooraf gingen Cl Na den heer Joekes na de heer i J Goedhart Pieter t Hoen namens de 61 Met het vrije eind van de waschlijnin z n hand klom Menelik nu weer naarboven Bram wond het touw een paar keer om zijn slurf en wilde juist de pan omhoogtrekken toen ze jufffouw Krispijn hoorden aankomen Gauw Gauw zeiBram en hij trok met een ruk de pan vanfiet fornuis Maar o jammer Menehk hadeen fout begaan daar was hij nu eenmaaleen aap voor De ladoaesische kwestie te Londen Wisinsky komt op voor Manoeilsky VAN KLEFFENS VERDEDIGT HET NEDEFO ANDSCH BELEID Om half vijf Ned tijd werd gisteren de vergadering van den Veiligheidsraad voortgezet De eerste spreker was de Egyptische gedelegeerde die verklaarde aat Egypte tegen een commissie van onderzoek is zooals de Russen hebben voorgesteld dpch vraagt om een rapport aan den Raad over de onderhandelingen die thans in Indonesië gevoerd worden De heer Bevin Britsch Minister van B uitenlandsche Zaken sprak dadelijk na den Egyptischen gedelegeerde Hij herhaalde ziin weigering tot een commissie omdat naar hij zeide deze eën hatelijkheid in den Oekrainischen brief dat Britsche troepen een weretdvrede bedreigen zou De Egyptische afgevaardigde Mr Riaz die zich tijdens d ebijeenkomsten van den Veilighei dsraad heeft doen kennen als een wets deskundig vertolker van het Handvest sprak als eerste Hij zeide dat er juridisch twee aspecten van de aanhangige zaak waren Jen eerste de aanwezigheid yan Britsche troepen ten tweede de Indonesische Nationale Beweging Hij zeide dat indien er aan de Indonesiërs meer bekendheid was gegeven omtrept den taaie van de Britsche troepen de Britten ook minder last zouden hebben ondervonden opi de aan hun toevertrouwde opdracht uit te Over de nationalistische kwestie zeide hij dat de heer Van Kleffens vertoog dakrover van een liberalen geest getuigde doch dat hij de Egyptische afgevaardigde graag zou weten hoe lang vóór den oorlog de Indonesiërs deelnamen aan de regeering Op dit oogenblik stelde de heer Van Kleffens een punt aan de orde in hoeverre de Veiligheidsraad de bedoehng had om de Nederlandsche Binnenlandsche Zaken te bespreken doch voorzitter Makin maakte uit dat de woorden van den Egyptischen afgevaardigde b nnen de orde vielen De heer Riaz ging daarna ïoort met te zeggen dat zelfs de ex temisf sche elementen met sympathie behandeld moesten worden en gaf eenige citaten uit de Times weer om aan te toonen dat de situatie in Indonesië niet zoo zwart was als werd afgeschilderd Hij Ring voort met te zeggen dat het Handvest den Raad het volle recht gaf te intervenieeren in zulke gevallen en zeide tenslotte dat hij niet voor een commissie gevoelde doch vroeg om een rapport aan den Raad over de tegenwoordige onderhandehngen in Indonesië De heer Van Kleffens ging eerst in on de tusschenvoeging van Wisjinsky ineriipen in binnenlandsche kwesties en op de opmerkingen van den Egyptischen afgevaardigde Indien de toestand m Indonesië zoo slecht was als de heer Wisjinsky beweerde en indien de militaire pogingen waren gedaan om de Nationalistische Beweging te onderdrukken zoo ging Mr van Kleffens voort zouden de Nederlanders nu niet in onderhandeling zijn met de bonafide vertegenwoordigers van de