Groot Gouda, maandag 11 februari 1946

en f 2 s 1 dg h J R te Woerden f 3 s 2 dg h en f 2 s 1 dg h Met meer dan twee wielrijders naast elkander rijden K H te Streefkerk f 2 s 1 dg h Met een motorrijtuig over het trottoir rijden M C U te Woerden f 3 s 1 dg h Niet met beide handen vasthouden van het stuur J C J te Gouda f 2 s 1 week tuchtschool Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het vischwater C de M te Berkenwoude f 2 50 s 1 wk tsch J C de R te Gouda f 7 50 s 3 dg h met verb verkl V d hengel Visschen zonder schriftelijke vergunning C de M te Berkenwoude f 7 50 s 1 wk tsch met verb verkl v d hengel Niet voldoen van de bijdrage tot verbetering van den vischstandt J C de R te Gouda f 1 s 1 dg h Zortder schriftelijke vergunning vervoeren van goederen per vaartuig B E te Giessendam f 3 s 1 dg h Th A K te Schalkwijk f 7 50 s 3 dg h Na sluitingstijd verblijven in een café L U te Zegveld f 3 s 1 wk tsch C V D te Papekop f 5 s 2dg h STRAFZITTING VAN HET KANTONGERECHT TE GOUDA Veroordeeld zijn wegens Rijden met een motorrijtuig zonder schriftelijke vergunning van de Rijksverkeersinspectie H V d V te Gouda f 40 s 10 dg h met teruggave van het inbeslaggenomen motorrijwiel Het handelen in militaire goederen F V B te Waddinxveen vrijspraak Niet voldoen aan de leerpHcntwet C F de G en P v d L te Reeuwijk f 12 50 s 5 dg h A M te Gouda f 7 50 s 3 dg h C M te Gouda i 5 s 2 dg h E V te Bodegraven W v d N te Bodegraven onbevoegd J v d O te Reeuwijk f 5 s 2 dg h C v d H te Barwoutswaarder f 4 s 2 dg h Het in dienstnemén van een leerplichtige A H V O te Rietveld f 15 s 5 dg h Jagen in gesloten jachttijd W v A en J V te Alphen a d Rijn vrijspraak Jagen zonder jachtacte W v A en J V te Alphen a d Rijn 3 dg h A S te Waddfinxveen 1 wk tsch met een voorvvï proeftijd van 1 jr Jagen op wild met behulp van een scfiakel W v A en J V te Alphen a d Rijn 3 dg hechtenis Het vervoeren van wild buiten Ie openbare wegen A S te Waddinxveen ƒ i5 s 6 dg hechtenis Het vangen van kieviten S v d S C V en F V te Reeuwijk f 15 s 10 dg h met verb verkl vanshet inbeslaggettome Verbouwen zonder schriftelijke vergunning van den burgemeester T H te Bergambacht f 15 s 6 dg h G P te Woerden f 20 s 8 dg h Baldadiglijk gooien met steenen op eenzinken dak T den O te Bergambacht 1 mnd voorw tuchtschool proeftijd 1 jr A J S D S en E L te Bergambacht f 10 s 4 dg h Onbeheerd laten staan van een njwiel Ch F L te Gouda f 7 50 s 3 dg h OFFICIEELE PUBLICATIE Vorderingen op het r k over 1945 De minlittr van finantiën maakt bekend dat alle vorderingen over het jaar 1945 ten laste van vcrichitlende ministeries en de daaronder resorteercnde administraties indien eenlsszlns mogelijk uiterlijk ultimo Mei a s bl het betrokken ministerie moeten zijn ingediend Schuldvorjderlngen ten laste van de staatsbedrijven landsdrukkerij P T T enz zullen reeds uiterlijk 15 Maart a s moeten worden ingezonden Latere indiening kan tot langdurig uitstel der afdoening leiden Op verzoek kan een schriftelijk bewijs van de Indleaiag worden verkregen Hotel ZOMERZORG Recuwljksche Brt A S Dinsdag 12 Febr geeft Dansclub Amicitia een BALAVÖ met versterkt Dansorkest en V schillende attracties Hel onder leiding van den Heer A FREIJEE Ber Dansleerw A aT 8 ar Eatrêcfl Sl m Geen geld of goederen afflt aan mijn vrouw Mej Groanendijk Texei daar er niets door mij wordt vtrjc J GROENE NDIJK Vondtjstt j AfclicMuimte gezocht zoo mogelij met kantoor Joagelui die wenschen te trouwen vragen een paar oogem kamers met gebruik van keuken te huur Br onder no 4147 bur v d bl Te koop aangeboden een prima gcTOcrdc ratfné Damesjas met bontkraagje Maat 42 Pr f 65 Brieven onder no 4169 bur v d bl jongelui zoeken 2 KAMERSf al dannietgemeisbileerd metni gebruik van keuken j j i Heden deelen wi U met vrengde mede de geboorte van onzen 2 oon René Robert Francois Mr H A WILDEMAN A 1 M WILDEMAN De Wit sXjravenhage 7 Febr 46 Fahrcnheiuuaat 550 TiJdcUJk Emmaklinlck Camcgielaan Nelly Met groote blijdschap geven wl kennis van de geboorte van eea dochter NBBZ T E JOHANNA C A Dlck N Dlck I sselsteln Gouda 10 Februari 1946 dt la Reijlaan 32 Langs dezen weg danken de Heer en Mevrouw VAN DER SPRONG Erberveld voor de groote belaogatelilng bij hun huwcUjk ondervoadcn Gouda 11 Febr 46 Kamcmelkaloot 18 Te koop gevraagd een Tuinloods of verdnisteringschotten en een Bascule A Moons WllbclmlBastr 22 Gouda Biedt sich aan Winkeljuffrouw liefst intern Br onder no 4177 bar v d blad Kerkvoogden der Ncd Hcrv Gemeente te Gouda roepen bij dezen sollicitanten op voor de betrekking van KOSTER van de St Janskerk Gegadigden bi voorkeur gehuwd liefst eenlgazlns adminlstratiaf onderlegd lid van de Herv Kerk gelieve hun eigenhandig geschreven soUicitatiei te richten tot den Secre tarisKerkvoogd KRUGER LAAN 43 Gouda J W DE REGT Zenuwarts Wegens ziekte dczc weck GEEN spreekuur Zich ophouden in een portiek zonder toestemming van den bewoner C M v V te Snelrewaard f 10 s 4 dgh N de B te Gouderak f 1 s 1 wk tsch J V B te Gouda berisping C T te Gouda teruggave ouders zonder toepassing van straf Zitten in een raamkozijn W O v d D te Woerden f 1 s 1 dgh Niet toonen van het persoonsbewijs W F a te Gouda f 2 50 s 1 wk tsch G E te Reeuwijk Ontslag van rechtsvervolging Het in gevaar brengen van het algemeen verkeer D M v T 7 dg voorw hechtenis met een proeft van 2 jr + f 20 s 4 de h I ontzg 2 jr motorrijtuig te besturen O v D te Krimpen a d IJssel vrijspraak Rijden zonder rijbewijs D M v T te Gouda f 5 s 2dg h A P S te Ouderkerk a d IJssel f 10 s 4 dgh Rijden op den Rijksverkeersweg M v d W te Reeuwijk A v S te Boskoop A V V te Barwoutswaarder K v d P te Bodegraven C v d B te Zevenhuizen J v L te Alphen a d Rijn R H H te Alphen a d Rijn E v L H te Zwammerdam W J v R te Woerden allen f 3 s 1 dgh zich laten voorttrekken aan een motorrijtuig J v H te Bergambacht f 4 s 2 dgh J G te Gouderak f 3 s 1 dg h W J V R te Woerden f 3 s 1 dgh Niet gebruiken van bestaande oversteekplaatsen A F IJ te Gouda A G V d K te Alphen a d Rijn f 1 s 1 dgh F J V te Reeuwijk schuldigzonder toep v straf Rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichting B B te Papekop f 2 50 9 1 dgh P B te Goudetak schuldig zonder toep van straf G V te Oudewater f 2 s 1 dgh Rijden met een rijwiel zonder goede voor en achterverlichting J K te Gouda 2 maal schuldig zonder toep v straf A W de J te Gouda f 3 s 2 dg h ANDRELON Bodegraven vraagt cenigc administratieve krachten mannelijk of vrouwelijk Sollicitaties onder opgave van leeftijd levensloop gods dienst diploma s te richten aan de Directie van Andrelon Postbus 1 Bodegraven Liberale Staatspartij Jhr ir O C A van Lidlh de Jeude Oud Minister van Waterstaat en van Oorlog spreekt op WOENSDAG 13 FEBRUARI a s s avonds 8 uur in t Schaakbord voor leden en introducers Van de L S P Zie voor onderwerp de circulaire van 1 Februari j l Introductiekaarten Nieuwe Park 8 Burgvlictkade 38 Graaf Florisweg 73 O de Boompjes 18 en aan de zaal Het Beatuttr der Chr Bewaarschool MGonwesluis te Alphen aan de Rijn vraagt zoo spoedig mogelijk een HOOFD én een ONDEKWIJZEDES van positief Chr beginselen Woonhuis disponibel Brievenmet voll inl omtrent opleiding enz worden gaarne ingewacht bij den Secr N Samsom Oudshoornscheweg 112 Alphen a d Rijn Gevraagd voor direct FLINKE JONGEN FILLEKES VISCHBEDRIJF Kleiweg 95 lii lin lHiin Cllllir WOENSDAG 13 FEBR a avonda half acht hoopt voor t gaan Ds V d Ead Braatt van Montfoort J BRMI8T ruïne hond boxer teef met zwarte sooct en luisterend naar den naam Meta Drie jaar oud tegen ruime belooning terug te bezorgen Gravin jacobastraat 8b Ontslag ea benoeaningeft Bij Kon Besluit is aan Dr Kalf u s Gravenhage op zijn verzoek eervol L j slag verleend als lid en secretaris vjj rijkscommissie voor de moaamentenzon m dankbetuiging voor de door hem functie aan den lande bewezen bclaaqi dienste en is als zoodanig benoemd Dt W J A Visser te Eindhoven Gedeeltelijke verhuizing rijksbureau metalen Het gedeelte van het rijksbureau metalu dat was gevestigd in het pand Lange Hout straat 11 Casuaristraat 16 In Den Hatg ji verhuisd naar flat Dulahove Zwolid straöt 195 Schcveningen De nieuwe ttfefopnnummers zullen nog worden bekend gt maakt E n extra rantsoen kaas In de periode van 17 Febr tot en met 2 Maart zal een extra rantsoen van 100 gna kaas beschikbaar worden gesteld voor alk leeftijdsgroepen Voor de periode van 3 16 Maart zal Ixt normale rantsoen uitsluitend in bultcolaai sche kaaa worden verstrekt Bon voor pindakaas inleveta In aansluiting aan hetgeen eerder mi bericht over de beschikbaarstelling vao 370 gram pindakaas voor kinderen van 15 t a 20 jaar wordt thans medegedeeld dat ota om hiervoor in aanmerking te komen bor B 72 der bonkaart KB 602 bij een detalllil in kruidenierswaren moet inleveren en d niUrlijk op Zaterdag 16 Februari Dedetalllist zal een ontvangstbewijs afgeven afleve ring zal na 10 Maart plaats hebben tegu inlevering van het ontvangstbewijs Nieuws in het ort In een brief aan de U N O hee afgevaardigde van Uruguay de attchaffing van den doodstraf voor oorlo sniis dadigers voorgesteld De afgevaardigde van meening dat deze stap gerechtvaarj digd is omdat de doodstraf in Uruguajj niet bestaat K U hd i lUlaitUteH Gevraagd TIMMERLIEDEN Vaidi i Prima verzorging i Aanmelden Noorderstrnat 6 Gondij Bij de Stoomwasscheril Daalmans is plaats voorj FLINKE NETTE MEISJEf van alle leeftijden Er is plaats in de Strijk Man Vouw Pers afdeeling enz Met het geven van persoonlijke voorkeur aan één dezer afdeelingtt wordt zooveel mogelijk rekening gehouden Prettige werkkring 1 goed verwarmde verlichte zalen met hoog loon AannJeldei dagelijks van 9 42 en van 2 6 aar kantoor PlawteUnnngel 25 UU Ct UsluUtióOC in Zuid Holland vraagt Betere Administratieve Krachten m of ri s Voor typen en boekhoudkundigen arbeid Mulo of H B S 5 jarige Brieven met uitvoerig Inlichtingen betreffende opleiding ervsrl godsdienst enz onder no 4200 bureau van dit blad met jongelui Rijksambtenaar die wenschen te trouwen zoeken JuliAugustustw a ong maubileerda KAMERS kookgelegenheid Br no 4051 bureau van dit blad Voor direct gevraagd DIENSTBODE voor d of d en n Werkster aanw MEVR VAN DOORNINCK Regentesseplantsoen 28 TE KOOP matr 2 pers waschkaat met spiegel en geyser ook zeer geschikt voor kapperszaak 1 matr 2 pers vraschtafel marmer opzet met 2 waschstellen 1 kl Godin kxhel met pijpen dbL Te bevragen Br onder no 4170 bur v Gr Florisweg 26a Gevraagd een aank ZAGER ditt en een Br no 4201 bureau van 225603 flinke longen Rlateafabr jAN DB ONG Za lf V Kattensingel 13 ftM c M M d beid van c versiteit te waarin zij Mijnehee van herstel soren stud gij allen d tegenwoon Mijnheer d Het is n wat er in plaats als 1 van den sti eersten Di Vaderland In het n ter de joc daardoor e Leidsclie i Toen w die de rot indachtig i gloedvQl p gerechtigh zichtbaar i Dit prot tot een i knechting ZIJ Prof h AFS Geen a r NMet ing voon de ve hun becjrii boekje te Voorts A den datun in schapei geschaft I af het ve niet meer te zijn ge Het bo grensstro 550amet boekje gt koopverg deren en vervoer v op een gi vinden O Op vrai heeft de woord di pensionne goedkeuri lengd zal De be wachtgeld mende wi ring voor binnen 10 den ong wachtgelc AI WATE Tengev gen wat de scheep Hierondei uit ümbt Van F regelen £ h en he xal het wordt ve Ijoogd worden laten rijd De scl van het voor alle wordt o over Nij De bus is gestaa bij Wesl men De gevolge zoodat o Vee In Rol diphterie kan zoo moeten deren d had ing wege w ven om veertien