Groot Gouda, maandag 11 februari 1946

De U S Strategie Bombing Survey heeft studie gemaakt vaiv de uitwerking der geallieerde luchtbombardementen op het economische leven in Duitschland zoo lezen wij in Economische Voorlichting Dit onderzoek strekte zich niet uit over de Russische zone Het Duitsche industrieele en vervoersapparaat was bij het begin van den oorlog bewonderenswaardig georganiseerd en de snelheid waarmede de productie na luchtaanvallen weer on gang werd gebracht was verbazingwek kend Alleen door langen tijd intensief te bombardeeren kon een duurzame verlamming worden bereikt De Duitsche oorlogsproductie die aanvankelijk niet volledig gemobiliseerd was werd in het begin van 1942 door j Albert Speer gereorganiseerd waarbij de wapenproductie verdrievoudigd werd Het duurde tot 1944 voodat de vrpuwen in de industrie werden ingeschakeld iets dat in Engeland reeds lang geschiedde en van het éénploegsstelsel werd afgestapt Daaruit blijkt wel dat de tqporganisati niet efficiënt werkte Fabrieken ert machines waren in ruime mate beschikbaar zelfs onderbezet wat herstel der productie na luchtaanvallen vergemakkelijkte Tot de invasie in Frankrijk bleef het industrieele apparaat over het geheel genomen in tact ondanks zware plaatselijke schade en de productie hield stand Toen namen de luchtaanvallen in hevigheid toe In 1943 werden 150 700 ton bommen op Duitschland geworpen in het 2e halfjaar van 1944 481 400 ton De decentralisatie van de oorlogsindustrieën in 1942 en 1943 bezorgden de spoorwegen echter een overbelasting Deze werden in het begin van 1945 door de luchtaanvallen volkomen gedesorganiseerd de industrie had eveneens zwaar te lijden en de ineenstorting daarvan was op handen toen de geall legers de Duitschers onder de voet liepen Duitschland s economie staat voor een onvermijdelijke ineenstorting binnen 4 tot 8 weken rapporteerde Speer op 15 Maart 1945 aan Hitler De R A F pionier Pionier in den luchtoorlog tegen Duitschland was de R A F die met dagaanvallen op industrieele doelen begon doch deze wegens te hooge verliezen moest staken Wegens onvoldoende trefzekerheid werden ook de daarop volgende nachtaanvallen gestaakt In 1942 voerde de R A F raids uit op iwdus trieele eh stedelijke centra waarvan die met 1000 toestellen op Keulen op 20 Mei 42 en de geweldige aanvallen op Hamburg in Juli Augustus 1943 wel de bekendste zijn De Duitsche oorlogsproductie werd er niet blijvend door beïnvloed hoewel zij na een aanval daalde en herstelde zich binnen enkele weken Ernstiger was de moreele uitwerking op de bevolking Het Duitsche volk verloor het vertrouwen in zijn leiders en de overwihning maar openlijk protesteeren durfde men niet 3 600 000 huizen werden vernietigd dat is 20 van het totaal V z millioen menschen werden dakloos 305 000 gedood 780 000 gewond beide laatste Cijfers zijn stellig te laag Brandbommen verwoestten per ton gewicht 4 a 5 maal zooveel als explosieve bommen De Duitsche brandweer was onvoldoende Vielen er in 1940 160 ton bommen op Duitschland in 1941 waren dft er 46 000 en in 1944 § 76 000 ton Bij het einde van den oorlog waren 28 000 geall vliegtuigen bemand met 1 3 millioen man in actie Bij alle getroffen industrieën was de schade aan de gebouwen echter grooter dan aan de machines wat het herstel vergemakkelijkte Met toenemende heftigheid werden de fabrieken van synthetische benzine gebombardeerd waardoor de productie daalde van 316 000 ton per maand m Juni 1944 en 17000 ton in September De productie van gasoline voor vliegtuigen daalde van 175 000 ton in April tot 30 000 ton in Juli ea 5000 ton in September 44 en bleef nadien laag ZwaaV waren de aanvallen op de grootste fabriek te Leuna die telkens weer op gang werd gebracht doch de periode van stilstand werd steeds langer en de productie geringer 15 bij de capitulatie Hiervoor waren gedurende een jaar lang 6552 vluchten en 18328 ton bommen oo 4ig Ook de stikstof methanol en rubberproductie liepen terug De beide eersteveroorzaakten een catastrophaal gebrekaan munitie terwijl er geen bewijs is dathet rubbergóbrek de oorlogvoering ernstig belemmerde Jij de staalproductie die in 1940 weinig Belangrijk aandeel In geall overwinning Ehiitschers moreel geknakt dan door treffers Het tekoft aan staal was niet beslissend voor het einde van den oorlog in tegenstelling tot benzine en munitie Het vervoerswezen De aanval op het Duitsche vervoersapparaat was de beslissende slag die Duitschlands economie onwrichtte Voor het ri jaar van 1944 faalde het Duitsche spoorwegnet niet Met het naderen van t front iaalde de wagonladingen echter van 900 0 in de week eindigende op 19 Aug 44 tot 700 000 in de laatste week van Oct na gering herstel tot 550 000 in de week tot 23 Dec en 214 000 in de week eindigende op 3 Maart 45 Daarna werd de toestand chaotisch Nog succesrijker waren de aanvallen op de waterwegen Op 23 Sept 44 werden het Dortmund Eems Kanaal en het Mittellandkanaal uitgeschakeld in October het Rijnverkeer Fataal was dit voor het kolenvervoer zoodat in 1945 vele locomotieven wegens kolengebrek niet meer konden rijden Ook de industrie gevpelde de terugslag Het rapport concludeert d at de geallieerde luchtmacht een beslissende factor was voor de overwinning in West Europa ter zee en te land Haar overwicht maakte de invasie mogelijk en verlamde de oorlogsproductie van den vijand BUITENLAND aAAT TSJANG KAI SJEK HEEN De Washingtonsche correspondent van de Times meldt dat generaal Tsjang Kai Sjek in een gisteren gehouden persconferentie te Tsjoengking over de toekomst van zijn land de Kwomintang en zichzelf heeft gesproken Hij verklaarde dat informeele besprekingen met de Sow jet Unie aangaande economische concessies aan de Sowjet Unie worden gevoerd Volgens geruchten in Tsjoengking verlangt de Sowjet Unie het gemeenschappelijk bezit en beheer van de mijnindustrie en andere ondernemingen in Mandsoe rije Tsjang Kai Sjek zeide voorts dat zijn verantwoordelijkheid aan het Chineesche volk met de oprichting van de nieuwe coalitie regeering ten einde zou zijn In Tsjoengking beschouwt men deze uitlating als een aanwijzing dat hij zich eventueel zal terugtrekken Tóen men den generaal vroeg of hij zich candidaat stelde voor het presidentschap nadat de constitutioneele regeering zou zijn samengesteld antwoordde Tsjang dat hij er nog niet aan gedacht had De rantsoeneering in België Verscheidene wijzigingen hebben zich in de Belgische rantsoeneering voorgedaan sedert de laatste maanden Speciaal voor de volgende 30 dagen laat de voedselvoorziening zich goed aanzien Zoo is de koffie verhoogd van 300 gr op 350 gr per bon Men ontvangt 600 gr margarine in plaats van 500 gram en 300 gram boter In plaats van 250 Deze maand wordt geen reuzel verstrekt vorige maand 200 gr doch daarentegen krijgt men 150 gr vleesch en groente in blik ook ontvangt men 1 dl tafel olie een product dat sedert lang niet rerkocht wordt Daarentegen is het rantsoen eierpoeder van 280 gram gebracht op 140 gram Fransche aanklager beschuldigt Seyss Inquart De Fransche aanklager Mounier zeide gisteren dat Seyss Inquart op 18 Sept 1945 aan den Amerikaanschen ondervrager Dódd vertelde dat hij slechts een schijnfiguur in Nederland geweest was en dat hij niet met werkelijke macht bekleed was geweest Voordierif in Oostenrijk was hij alleen maar een uitverkoren telegrafisf geweest Mounier verklaarde Seyss tracht zich achter den Fuehrer te verstoppen maar wij weten dat hi Hitler s voornaamste afgevaérdigde in Nederland was en dat hij de volle verantwoordeHjkheid voor den terrreur daar moet dragen Hij beval massadeportaties Onder zijn bewind werd een grootf zwarte markt in Nederland opgezet en gehandhaafd In den winter van 1944 45 verbood hij het vervoer van voedsel uit de Noordelijke provincies naar de Westelijke waardoor een hongerwinter ontstond die 125 000 jdooden kostten To het duidelijk wes dat de Duitsche zaak verloren was hd ben de Duitschers onder leiding van Seyss een programma uitgevoerd dat Nederland in onbeschrijflijke armoede stortte Zij vernielden fabrieken scheepswerven havens mijnen bruggen en spoorwegen ü veroorzaakten overstroomingen zij stalen grondstoffen en machines en brachten die naar het Reich K np Taainnwutiie uic iii = r en zij brcken brandkasten en safes open mindef wTs cfan de Amë e tilen juweelen en andere waardevolle meer productie verloren door lüchf am oorwerpen Een onthulling over Jajpan s capitulatie Het eerste Japansche aanbod voor onvoorwaardelijke capitulatie werd ontvangen op 25 Juli 1945 twee weken voordat de SowjetUnie aan den oorlog ging deelnemen en 13 dagen voor t loslaten van de eerste atoombom Aldus heeft de kapiteinter zee Zacharias onthuld de chef van den dienst voor de psychologische oorlogvoering tegen Japan Hij voegde hieraan toe dat de Ver Staten niet het voornemen hebben hun troepen uit Japan terug te trekken alvorens de zekerheid te hebben van het bestaan eener Japansche regering die gekozen is met den vrijelijk uitgesproken wil der bevolking en alvorens zij van oordeel zijn dat de toestand in dit land zoodanig is dat het den wereldvrede nooit meer kan bedreigen Een tunnel door den Mont Blanc Voor Mei van dit jaar zal een begin worden gemaakt met de werkzaamheden voor den aanleg van een tunnel door den Bont Blanc den hoogsten berg van Europa 4810 meter gelegen op de FranschItaliaansch Zwitsersche grens In Turijn is daartoe een maatschappij opgericht Er is voldoende kapitaal bijeengebracht om aan alle financieele moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden Italië dat bij het plan zeer geinteresseerd is krijgt aldus een rechtstreeksche verbinding met Geneve Parijs en de havens aan het Kanaal De gedeeltelijk door den berg heen aan t e leggen verkeersweg zal een lengte krijgen van 12 km en genaamd worden de Route Blanche Duitsche vluchtelingen in Denemarken kosten drie procent van Deensch Nationaal inkomen Tijdens een vergadering van de humanitaire sociale en cultureele commissie der vereenigde volken heeft de Deensche Ministerpresident Gustav Rasmussen cesproken over het probleem van Duitsche vluchtelingen in Denemarken De tegenwoordige volksverhuizing in Duitscl nd heeft als gevolg dat het Duif Wpeensch grensgebied van Sleeswijk olstein een bijna dubbele bevolking heeft gekregen Er zijn thans 210 000 Duitsche vluchtelingen in Denemarken een aantal dat gelijk staat met 5 25 procefnt v n de totale bevolking van het land VoorlooiÜ g geschat kosten de vluchteUngen per dag 750 000 Kronen aan de regeering ofwel tusschen de 250 en 300 millioen Kronen per jaar hetgeen neerkomt op drie procent van het nationaleinkomen I asmussen eindigde met tezeggen dat Denemarken deze vluchtelingen niet in haar bevolking wenscht opte nemen en hoopt hen zoo g w mogelijk kwijt te zijn Z Bij Sir Herbert Baker s dood Sir Herbert Baker de architect die o m de Bank of England bouwde is op 83jarigen leeftijd overleden Hu bouwde Church House waar thans de Veiligheidsraad van de U N O vergadert Martins Ban in Lombardstreet India House in Aldwych en Soutafrican House in Trafalgar Square REISGEHOOTEN Sluik haar had ze en haar linkeroog loenste een beetje Haar jukbeenderen staken nogal naar voren en gaven haar gezicht iets bols Een shawl zoo in de kleur van bessensap met veel water en een regenjas die in de rui was omhulde haar En haar beenen Nee laat ik het daar niet over hebben Aanvankelijk had ze de coupédeur niet open kunnen krijgen maar met behulp van een medereiziger lukte het en ze plofte midden op de bank neer schuin tegenover de mijnheer in het hoekje Zouwen we nou nog moeten vechten De rust van den mijnheer was gedaan Zijn gezicht verried zijn intieme gedachte Weer zoo n kletsmeijer Beleefd kwam zijn antwoord Ik denk van niet Maar ja hoe gaat het Het ijs was gebroken of er zelfs heelemaal niet geweest in haar oogen tenminste en het gesprek ging voor t Voor4at de trein ging rijden wist de mijnheer dat haar moeder 24 kinderen had en nog allemaal in leven of ze allemaal zoo stompzinnig kijken dat haar zuster een drieling had gekregen dat zij het maan bij 3 kinderen had gelaten dat haar man naar Duitschland had gemoeten en 5 jaar ondergedoken was g est Mijnheer was in één keer volledig op de hoogte en Het verhoogde haar charme Ze blies dikke rookwolken uit en vertelde tusschen de bedrijven door dat haar man niet rookte maar wel een rookerskaart had genomen dus daar vaarde zij wel bij Ze haalde diep op en spoog in een prachtige boog door het open raampje Gelukkig niet langs den mijtiheer die innerfijk deze prestatie 4ievig bewonderde Met kinderen is het niks vond ze Ze gooien vandaag den dag het eten nog op straat ook en vroeger crepeerde ze van den honger Je most ook altijd in je eenigheidje voor ze zorgen en als nou § traks me man nog naar Ind ë mot of ze ga hier vechten dan zit je weer L het is wat Mijnheer scheen daar niet zoo over te kunnen spreken hij knikte alleen maar De trein ging rijden en de conversatie werd eenzijdig Mijnheer kon het niet allemaal meer verstaan en beperkte zich tot een Ja ja U kan tenminste voort kwam zij weer toen mijnheer een lijvig boek te voorschijn haalde Zooveel intellect deed haar verstommen maar helaas niet lang Wat mijnheer nog uit haar vertelsels opmaakte was een goedkeuring aan het adres van de Spoorwegen over het betere reizen en dat dat de reden was dat ze nou maar eens naar d r zuster ging Die met de drieling vroeg mijnheer Ja mijnheer de drieling Mag U wel met Uw verkoudheid oppassen bij die kinderen want U hoest niet onaardig Ze voelde de hatelijkheid niet De trein sukkelde voort en zij praatte voort Mijnheer luisterde allang niet meer Hij las en knikte Zalig zijn de onwetenden luidt het Bijbelwoord Als za dit eens las Maar ze zal het niet lezen Ze is zalig OFFICIEELE PUBLICATIE Registratie schade aan griend en riet Telers die tengevolge van oorlog som standigheden schade hebben geleden aan griend en riet behooren deze schade persoonlijk aan te melden vóór 30 April 1946 bij de plaatselijke beureauhouder van den Provincialen Voedselcommissaris in wiens district de schade geleden is De betrokkenen ontvangen bij deze aangifte een registratieformulier dat witerlijk na drie dagen ingevuld en onderteekend weer bij denzelfden plaatselijken bureauhoud r moet worden ingeleverd Toewi zing betonijzer Land en tuinbouwers in de provincie Zuid Holland die voor een toewijzing betonijzer ten behoeve van het vervaardigen van betonnen rasterpalen in aanmerking wenschen te komen kunnen hun aanvragen indienen hij het bureau van de voedselcommissaris Anna Paulowna straat 22 te s Gravenhage Deze aanvraag moet geschieden op A formulieren welke verkrijgbaar zijn bij de Kamers van Koophandel Een toewijzing wordt alleen afgegeven wanneer het bënoodigde betonijzer aanwezig is Prijzen voederbieten en suikerbietenzaad Voor voederbieten en suikerbietenzaad oogst 1945 zijn de navolgende prijzen vastgesteld voor voederbietenzaad groot handelsprijs geselecteerd ƒ 146 75 niet geselecteerd ƒ 130 50 verbruikersprijs 10 kg en meer geselecteerd 200 75 niet geselecteerd ƒ 1 50 verbruikersprijs minder dan 5 kg geselecteerd ƒ 223 50 niet geselecteeïd ƒ 201 25j verbruikersprijs 5 10 kg geselecteerd ƒ 211 25 niet geselecteerd ƒ 190 25 Voor suikerbietenzaad groothandelsprijs ƒ 100 verbruikersprijs 10 kg en meer ƒ 138 verbruikersprijs 5 lÖ kg ƒ 145 verbruikersprijs minder dan 5 kg ƒ 153 De prijs voor het voederbietenzaad geldt voor alle drie typen Genoemde prijzen gelden alle per 100 kg Asbestcementgolfplaten Nederlandsche fabrieken zijn begonnen met de productie van asbestcementgolfplaten de productie zal aanvankelijk geringer zun dan de vraag Dit is ook de reden waarom de bureaux voor den wederopbouw een urgentie volgorde hebben vastgesteld volgens welke de toewijzing zal geschieden Zoodra het handelsaccoord tusschen Nederland en België zal zijn gesloten mag een niet onbelangrijke import van asbestcementgolfplaten uit laatstgenoemd land worden verwacht Daar de maten van deze P afwijken van het Nederlan l che product zullen zij in eerste instantie dienen voor herstel van objecten welke destijds zijn uitgevoerd met Belgische platen Met ae behoeften hier te lande is bij de bestelling rekening gehouden Vlakke asbestcement platen zijn vrij verkrijgbaar