Groot Gouda, dinsdag 12 februari 1946

zwaar tegen den handel in aandeelen aangevoerd dat de intrinsieke waarde momenteel niet valt te berekentn in verband met het ontbreken van gegevens zie b v de Indische fondsen en van bijzonderheden met betrekking tot de te verwachten schade Dit moge juist zijn Het argument u inderdaad steekhoudend doch heeft men deze bezwaren niet gevoeld in 1 onden waar gedurende den ganschen oorlog Inc ische fondsen werden verhandeld En voelt men deze bezwaren niet in Zurich en Parijs waar aandeelen Kon Olie worden veihandeld Wij zouden op deze wijze nog wel even kunnen doorgaan doch sluiten met een verwijzing naar den handel in aandeelen Handelsvereeniging Ams eroam te Parijs In de tweede plaats wordt tegen de e handeling van effecten in vrij geld heffingen en de regeling van de oorlogswaarbij een kooper van effecten die na de heropening van de beurs op 7 Jan j l met verkoopvergunning in het varkctr werden gebracht met vrij geld ingeval van verkoop wederom vrij geld terugverkrijgt dikwijls aangevoerd dat op deze wijze een dubbele koersvorming zou worden verkregen Zulks valt evenwel o i te vermijden Immers alle orders komen door elkaar ter beurze bij de betreffende hoeklieden terecht Of de afrekening aan de cliënten nu in vrij dan wel in geblokkeerd geld dient te geschieden is een kwestie waar de beurs als zoodanig verder buiten staat De beslissing hieromtrent behoort tot de taak van den bankier of commissionnair en laat de koersvorming ter beurze onbeïnvloed Wij kunnen niet inzien dat het feit dat cliënt A door zijn bankier op geblokkeerde rekening wordt belast en cliënt B door zijn commissionnair op vrije rekening wordt gecrediteerd van invloed kan zijn op de bepaing van den koers van verhandeling ter beurze Banbiljettenregen te Rotterdam Woensdagmiddag omstreeks kwart voor drie kwam er een ware bankbiljettenregen neer op den Goudschesingel te Roterdam OVeral fladderden briefjes van ƒ 10 n ƒ 25 Natuurlijk begon er onmiddellijk een wilde jacht Enkele men TWEEDE KAMER Schriftelijk ingediende vragen Bij den voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn de volgende schriftelijke vragen ingediend Van den heer Bierema aan den Minister van Verkeer en Energie Is het den Minister bekend dat verschillende fabrieken o a Kartonfabrieken wegens gebrek aan steenkolen weer stopgezet zijn moeten worden Kan de Minister mededeelen hoehet te verklaren is dat in tegenstellingtot bijv België de Nederlandsche mijnenmeer dan een jaar na de bevrijding nogslechts de helft produceeren van hetgeenvoor den oorlog werd voortgebracht Is de Minister niet van oordeel dat nu aan de mijnwerkers toegekende bevoorrechting voor het verkrijgen van distributie artikelen en een aanzienlijke verhooging der loonen blijkbaar geen effect sorteeren over de ongetwijfeld bestaandebezwaren dient te worden heengestapt thans ook buitenlandsche arbeidskrachtente werk te stellen opdat het gebrek aanbrandstoffen geen belemmering blijvenvormen voor het economisch herstel vanons land Van den heer Mes aan den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen Is de Minister niet van oordeel datde Kamer onvoldoende in het bezit is gesteld van officieele inljchtingen omtrent de gebiedsdeelen Surinafhe en Curagao Zijn sedert Mei 1940 geen verslagen of rapporten omtrent deze gebiedsdeelen in het bezit der regeering gekomen Zoo ja is de Minister dan bereid zooveel mogelijk te bevorderen dat bovenbedoelde inlichtingen c q verslagen of rapporten omtrent Suriname en Curagaoaan de Kamer worden verstrekt Van den heer Wendelaar aan den Min president 1 Heeft de Minister het volgende courantenbericht gelezen Op het radiobericht betreffende censuur in Nederland hebben de Nederlan ders in Batavia vrij veel commentaar g leverd Er is bijna niemand buiten militair verband wiens post niet is gecensureerd DE BEURSHANDEL Vrij eo geblokkeerd oefeoeo druk uit op de koersen In de financieele inlichtingen van de Rotterdamsche Bank N V lezen wij de volgende beschouwing over de herleefde effectenhandel Wie gemeend mocht hebben dat het openstellen van de mogelijkheid om ter beurze ook met vrij geld aankoopen te doen van obligaties en pandbrieven eenige verruiming van den handel tengevolge zou hebben is bedrogen uitgekomen De mededeeling van den Minister van Financiën in dezen zin heeft hoegenaamd geen resultaat gehad de omzetten zijn integendeel zelfs iets teruggeloopen Zulks kan bevreemding W ken omdat toch het aantal verkoopvergun jngen en het totaal bedrag dezer vergunmngen eerder een verruiming van den handel doen verwachten De verklaring van een en ander moet eenerzijds gezocht worden in het bestaan van een vrij belangrijk aantal g imiteerde verkooporders die bij het tegenwoordige koerspeil nog niet uitgevoerd kunnen worden en anderzijds bij de kooper s die steeds minder van zins blijken te zijn de betrekkelijk hooge koersen te betalen Het komt ons voor dat de koopers op den duur inderdaad gelijk zullen blijken te hebben met hun afwachtende houding Immers wanneer straks overgegaan zal worden tot het opleggen van de aanslagen voor de Vermogensaanwasbelasting en de Vermogensheffing zal eensdeels een groot bedrag aan geblokkeerde saldi aan den fiscus ten gowie komen en dus niet langer voor aankoopen ter beurze beschikbaar blijven terwijl het anderdeels niet ondenkbaar is dat sommigen over zullen moeten gaan tot liquidatie van een deel hunner beleggingen m a w onder de huidige omstandigheden tot liquidatie van hun bezit aan obligaties en druk op het thans bestaande koerspeil kunnen uitoefenen Reeds thans is de onttrekking van een deel van de geblokkeerde gelden te bespeuren ten gevolge van inschrijvingen op het 3 Grootboek 1946 De conclusie dat het koerspeil in de afgeloopen wee k op een in het algemeen iets lageren stand terecht kwam tengevolge van de immobilisatie van een belangrijk deel der geblokkeerde gelden lijkt in dit verband niet geheel gerechtvaardigd Opleving eerst door vrije handel Van een werkelijke opleving van den beurshandel zal eersf sprake kunnen zijn indien effecten welke met vrij geld gekocht zijn ook weer tegen vrij geld verkocht kunnen worden Indien dan ook nog de handel in aandeelerf wordt hervat zal de beurs haar ouden luister kunnen terugvinden Tegen de toelating van aandeelen t t den handel en tegen de verhandeling van effecten in de vrije geldsfeer zijn door den Minister van Financiën in zijn persconferentie van verleden week te Amsterdam eenige bezwaren aangevoerd Wij wijdden ons vorige overzicht aan deze bespreking doch zouden thans ten aanzien van een tweetal punten nog eenige opmerkingen willen maken n de eerste plaats werd als een be Dijk Schipbeek bij Colmschate doorgebroken De dijk Schipbeek bij Colmschate is over een lengte van twintig meter doorgebroken Het water stroomt over de landerijen in de richting van den IJssel Vele boerderijen zijn geisoleerd Alles is in touw om menschen en vee te redden Oxe is evenals de gemeiente Diepenveen overstroomd Het gemeentebestuur vati Dortherbeek en het Waterschap Salland zenden personeel naar de bedreigde plaatsen Mgr J P Huibers tien jaar bisschop van Haarlem Mgr J P Huibers Bisschop van Haarlem vierde zijn tienjapg pontificaat Ter gelegenheid daarvan celebreerde de Bisschop in de vrijwel geheele bezette Kathedraal een Pontificaal Lof daarbij geassisteerd door Deken J C W van der Wiel en Plebaan F Filbry Onder het Lof hield de Bisschop een predicatie op tekst Onder Uw Bescherming en herinnerde er aan dat het 88 jaar geleden is dat het Wonder van Lourdes plaats greep Mgr wijdde tenslotte zijn Bisdom aan Maria toe zooals de priesters de huisgezinnen de jeugd en de jeugdleiders die Mgr een prachtige oorkonde hebben aangeboden als huldeblijk schen liepen naar het Hoofdbureau van Politie en zoo werd er een bedrag van ƒ 490 gedeponeerd Pas veel later werd door een Veemarktbezoeker aangifte gedaan dat hij JF 2000 in briefjes van ƒ 100 en ƒ 25 kwijt was en de mogelijkheid werd dus niet uitgesloten geacht dat men hier de oplossing van het raadsel gevonden had De politie heeft het geval nog in onderzoek Doch inmiddels vraagt men zich af of als van 2000 verloren guldens er nog maar een kwart als gevonden wordt aangegeven er te Rotterdam zooveel oneerlijke menschen rondloopen Een nieuwe regeling voor de distributie van serviesgoed Met ingang van 18 Februari 1946 zullen de plaatselijke distributiediensten een begin maken met het verstrekken van speciale bonnen van nieuw model aan hen die op of na 18 Februari huwen en aan de gerepatrieerden uit Indië die zich zelfstandig gaan vestigen Aan een gezin van 2 personen zullen bonnen ter waarde va 35 punten worden verstrekt voor lederen persoon meer ontvangt men 5 punten extra de koopvergunningen door de plaatselijke voorzieningscommissies uitgereikt aan de gedupeerden zijn met ingng van 15 Maart ongeldig De getroffenen moeten dus hun vergunningen voor genoemen datum honoreeren Op 15 Maart 1946 zal een bon ter waaide van 1 punt van de levensmiddelenkaart van personen tot 21 jaar worden geldig verklaard voor den aankoop van serviesgoed Deze bon zal voor onbepaalden tijd geldig zijn Binnen afzienbaren tijd na 15 Maart zal voor dezelfde categorie personen een bon ter waarde van 2 punten geldig worden verklaard welke bon eveneens onbeperkt geldig zal zijn Het publiek kan den eersten bon zooals dat ook bij de bonnen voor schoenreparatie gebruikelijk is bewaren teneinde deze tezamen met den tweeden bon te besteden Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de bevoorrading der detaiUisten zeer geleidelijk kan geschieden daar de Nederlandsche productie van serviesgoed i v m de brandstoffenvoorziening en het tekort aan arbeiders nog beperkt is Voorts kunnen er voor import geen deviezen beschikbaar worden gesteld Het zal dus geruimen tijd duren voordat een ieder zijn punten in goederen zal hebben omgezet Men mag zijn bonnen eerst dan aan den winkelier afgeven indien deze in staat is de verlangdje goederen uit Zelfs brieven van Nederlandsche departementen zoowel aan particulieren als aan Nederlandsch Indische Departementen gericht worden gecensureerd Dit heeft veel verbazing zoo niet verontwaardiging gewekt Is het juist dat de heer Sluizer inde werelduitzending van de radio op 3 Februari ook he ft gesproken over censuur welke dezer dagen op brieven vanburgers uit Indië is toegepast een censuur welke eveneens blijkt uit een grootaantal enveloppen welke aan den stellervan deze vragen dezer dagen uit verschillende plaatsen werden toegezonden alsmede uit een brief waaruit een gedeelte door de censuur is weggeknipt Kan de Minister mededeelen hoeeen en ander te rijmen is rn zijn verklaring in de Tweede Kamer op 31jan Duitsche herstelleveranties De Minister van Financiën heeft aan de Kamer overgelegd een nota omtrent de resultaten van de Internationale Conferentie van Parijs inzake de Duitsche herstelleveranties Zooals bekend is de totale omvang der door Duitschland te presteeren herstelleveranties nog niet vastgesteld De verdeeling van deze nog onbekende hoeveelheid zal gebieden naar de in de overeenkomst fleergelegde pefcentages Voor elk land zijn twee percentages vastgestj la en wel voor industrieele en andere kapiitaaiuitrusting koopvaardijschepen en binnenschepen categorie B en voor alle overige herstelleverantTes categorie A Nederland volgt op de vijfde plaats met 3 90 en 5 60 Daar alle herstelleveraihtiés welke Duitschland kan opbrengen onder de overeenkomst zijn begrepen Is er geen plaats meer geacht voor latere afzonderlijke hersteleischen Dit wordt tot uiting gebracht door de bepaling dat de onder teekenende mogendheden haar aandeel uilen beschouwen alé bejü ekking hebbend Jp alle hersteleischen foowel van overheidszijde als van particuliere zijde welke als gevolg van den oorlog zijn ontstaan voorraad te leveren Voorinlevering is niet toegestaan yoort 16 bepaald dat met ingang van 18 Februari o a dekschalen soepterrines visch en vleeschschotels broodschalen en sauskommen vrij mogen worden verkocht Dit beteekent niet dat deze artikelen dan volop te verkrijgen zullen zijn Het is slechts de bedoeling deze vroeger op veel punten gewaardeerde artikelen gemakkelijker onder het publiek te brengen Nadere bijzonderheden hieromtrent zullen binnenkort bekend worden ge rn33Ïct De detailhandelaren hebben inmiddels reeds richtsnoeren ontvangen van de ondervakgroep detailhandel in glas porselein en aardewerk Lange Nieuwstraat 11 Utrecht DE OLYMPISCHE SPELEN EEN VELDSLAG De vice voorzitter van den Australischen Zwembond de heer Carter uit Queensland verklaarde dezer dagen op n bondsvergadering Olympische spelen zijn niets anders dan een veldslag tusschen landen en ik hoop dat ze nooit meer zullen worden gehouden Er was altijd veel te veel geharrewar over het benoemen van officials en te veel twist over de uitslagen en de taalmoeilijkheden Hij pleitte vervolgens voor een spoedige hervatting van de Empire spelen De bond besloot ondanks de uitlating van Carter zoo spoedig mogelijk voorbereidende maatregelen voor de Olympische en de Empire pelen te treffen Nederlandsch Olympisch Comité als overkoepelingaorganisatie In een buitengewone algemcene vergadering van het Nederlandsch Olympisch Comité Federatie voor Lichaamsvaardigheid zi n Zaterdagmiddag ter orienteering de voorstellen besproken welke door de Commissie van Drie Ir Th P Tromp K J J Lotsy en A W Sabel waren Ingezonden De aanwezigen spraken zich unaniem uit voor een oveilcocgellngsorganlsatie op het gebied van de sport in Nederland maar slechts in den vorm van het huidige Nederlandsch Olympisch Comité zij het dat dit lichaam door wijziging van statuten en reglementen Op breederen basis zou moeten worden gebrachtMet dank voor de speciale commissie van Drie voor de verrichte werkzaamheden werd staande de vergadering een N C C commlssie ingesteld bestaande uit de volgende vijf personen T van Deutekom Arnhem K Lotsy Dordrecht Mr H van IWIanen Den Haag A W Sabel Zaandam en Ir Th P Tromp Eindhoven jegens de voormalige Duitsche regeering of haar publiek of privaatrechtelijke on derdeelen Vooroorlogsche vorderingen alsmede vorderingen op Duitsche particulieren vallen hier dus buiten Eveneens zijn afzonderlijk met name gehandhaafd vorderingen op Duitsche regeeringsinstel lingen voor sociale verbeteringen en benevens vorderingen uit hoofde van Duitsche bankbiljetten bezettingskosten clea ringvorderingen en vorderingen uit hoofde van Reichtskreditkassenscheine zijn daarentegen wel onder de bedoelde hersteleischen begrepen De hierboven uiteengezette regeling inzake het niet verder naar voren brengen van latere afzonderlijke hersteleischen laat onaangetast alle poli tiej e territoriale of andere eischen welke eventueel met betrekking tot de vredesregeling met DuitschlarSI zullen worden gesteld Deze eischen kunnen dus eveneens nog naar voren worden gebracht Ten aanzien van de verdeeling van industrieele en andere kapitaaluitrusting alsmede voor schepen zijn eenige bijzondere bepalingen geschapen Voor zoover thans bekend is de overeenkomst op 14 Januari j l geteekend namens de Ver Staten het Ver Koninkrijk Frankrijk Nederland België Luxemburg en Yougo Slavië Aangezien deze landen tezamen meer dan 80 van de toegekende reparatie quota vertegenwoordigen is de overeenkomst op dien dag tusschen deze landen van kracht geWorden uiteraard onder voorbehoud van ratificatie Aan het einde van deze no ta is er vooreen bepaalde conclusie nog weinig plaats te minder omdat de materie aan de handvan de officieele teksten bij gelegenheidvan de ratificatie der gesloten reparatieovereenkomst aan de orde zal wordengesteld Daarenboven zal de practijk moeten leeren welke waarde het aan Nederland toegekende deel der Duitsche herstelleveranties in werkelijkheid zal blijken te hebben Elke grond ontbreekt thans nogvoor een ratning van hetgeen Nederlanduit dezen hoofde ten deel zal vallen Hetblijft derhalve raadzaam de verwachtingen niet te hoog te stelen J liettemin isde regeering van oordeel dat de percentages die aan Nederland zijn toegekend verhoudingsgewijze niet zijn achtergebleven bij hetgeen redelijkerwijze kan worden verwacht Radlopr HILVERSUM K R O 18 C K R O kiosk Lutz 18 30 1 Fred Bosha pen ga 19 zicht 19 25 voor de Nee gramma 20 Orkest Vere lijk Orkest Je pauze l g esprek 21 lomburg lineorkest bed en kooi De herv £ van de Ine Veiligheidsr derom een afgevaardig kende dat Indonesië e landsche a Brittannië De Indones viel onder c heidsraad e den Bevin s nen begrijp Als ande naar voren lieerde ov gebruik va gebied wei fens wilde noeilsky d bevoegd v vijandelijke zeer ernst Manoeih aan in de te nemen het niet n den Volke Hij stel werd gev mengestei Groot Bri1 de Sowj welke con ten gaan ïn te stell gen en v Raad De vooi ter sprak eerden al lad een Dr We naar zijn delegeerde Raad was in zijn be de bespn geen sten het recht werd in z gedelegee Mr Vai Ie kenner gens arti zijn daar voegdhedi op dat h meene be zelf de p Stettinii de Veree slechts ee resolutie klaarde e de Raad Uitd Terwijl tiete hoo onderzoe eenigde 1 den geve Amerikg dingen ei Ook d een nieu wordt a vergader van den Voorgesl missie n den opze tot 40 V die de 1 moet bei De he dit voon landsche voor vo Westche Fairfield r