Groot Gouda, woensdag 13 februari 1946

Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m MfRV 18 00 Met band en plaat voor naraat 18 15 Engelsche les voor beginflincen 18 45 Willem Vogel orgel en Maartie Kliffens sopraan 19 00 Nieuws 19 15 Weeroverzicht 19 20 Andres Sego DNfcT 19 30 Progr voor 4€ Ned Strijdkrachten Koninklijke Marine 20 00 N c rV 20 05 Radio Philharm Orkest niv Albert van Raalte soliste Jo VinJent sopraan 21 00 A Kuiper Humor 9120 Vervolg concert 22 00 Nieuws w 15 Van Noord tot West van Oost tot Tnid 22 30 Groote orkesten spelen pop muziek 23 15 Gram muziek 23 59 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Harry de firoot en zijn Vibrafoon sextet RN 10 18 30 Het rijk overzee VAR A 18 45 Overheidsleiding en be lastingpoJitiek door H J Hofstra 19 00 Orkest luan Petro VPRO 19 30 De beginselverklaring van het Vrijz Prot door Ds J Zuurdeeg 2000 Nieuws VARA 20 05 Ensemble Cantaro o l v lan Corduwener m m v Elly Roxon en Charles Aerts 21 00 Drie vrouwen 21 15 Gram muziek 21 30 Residentie orkest O I V Kees Hartvelt m m v Atie Brede rode sopraan 22 15 Gram muziek 22 30 Eddv Walis speelt 22 45 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Argentijnsche taiv go s 23 30 Bekende dansorkesten 24 UU Sluiting f Salarissen in de Amerikaansche De A ntorcn an Brammetjc Flapoor en x ii vrienden Nadrak verboden Vakbeweging Twee der Amerikaansche bladen achten het onlangs gepubliceerde financieele verslag van de C l O Congres of Industrial Organizations omtrent de 36 bij de C l O aangesloten vakbonden de beste weerlegging van de beschuldigingen d C I O arbeidersleiders vette salarissen ontvangen uit de contributies van de arbeiders De Philadelphia Record zeide o m alle bij de C l O aangesloten vakbonden leggen rekening en verantwoording af aan de leden omtrent alle uitgaven Het hoogste salaris dat aan eenig bondsbestuurder van de C l O wordt betaald is 20 000 dollar voor Philip Murray leider van den Bond van arbeiders in de staaalindustne Een vakbond betaalt ziin president 15 000 dollar twee andere bonden betalen 10 000 dollar en alle andere vakbonden betalen hun voorzitters minder dan 10 000 dollar waarbij 25 bonden slechts 6 000 dollar of minder betalen Deze salarissen zijn matig vooral als men ze vergelijkt met het hoogste salaris dat bijvoorbeeld door de General Motors in 1943 werd betaald it l 459 041 dollar In alle 36 vakbonden worden regelmatige democratische verkiezingen gehouden Alle leden hebben gelijke en volledige stemrechten De contributies ziin matig Onderscheid in verband met ras kleur sexe of geloof is verboden in 35 van de 36 vakbonden 66 De afstand was echter veel groote r dan Bram gedacht had en bovendien vergat hij dat hij niet de vaste bodem van Afrika doch slechts een schamel houten afdakje onder zich had Hij ging er dan ook onder luid gekraak dwars doorheen terwijl tegelijkertijd een angstig gegil van onder het dakje opsteeg 65 Brammetje en Menelik keken leelijk op hun neus nu ze dat heerlijke maaltje misgeloopen waren Ze besloten maar wat over de daken rond te wandelen tot het donker was Intusschen ontdekten ze een mooi afdakje en toen de maan opkwam klom Menelik langs een gootpijp naar beneden terwijl Bram na eenig aarzelen moedig de sprong naar omlaag waagde doorG Th Rotman Een gemeenschappelijk Comité van Voorlichting samengesteld Gedurende de conferentie van gistermiddag welke ten huize van Sir Archibald Clark Kerr is gehoude n hebben Dr van Mook en Sjahrir besloten tot de vorming van een gemeenschappelijke Commissie van Voorhchting deze zal bestaan uit Dr Posthumus hoofd van de Neder lands€hlndische Regeeringsvoorlichtingsdienst als vertegenwoordiger van Dr van Mook de heer G Whitteridge namens Sir Archbald Clark Kerr It kolonel Wilcox namens generaal Stopford en Mr AU Boedardjo namens Sjahrir Dit comité zal tot taak hebben gemeenschappelijke verklaringen in de pers op te stellen en te fungeeren als inlichtingen bureau en distributie centrum voor het uitgeven van perscommuniqué s uit alle bronnen ten van bepaalde punten uit de verklaring der Nederiandsche r jeering Voorts is de evacuatie van Rapwi ambtenaren uit het binnenland besproken Overeengekomen werd dat nog meer be ddngen gevoerd zullen worden zoodat eze en andere kwesties uitvoeriger t ehandrfd zullen kunnen wm den Nog geen commentaar in MCTdeka Tot op heden is nog geen commentaa op de Nederiandsche voorstellen in he Indonesische blad Merdeka verschenei Sir Archibald bezoekt Sjahm en ontvangt Dr Van Mook Men verneemt dat Sir Archibald ClavK Kerr Maandagavond Sjahrir in zijn K jis heeft bezocht en dat hij Dr v Mook gisterochtend om 11 30 uur op de Ambassade heeft ontvangen De Britsche Gt zant heeft gisterochtend ook de republikeinsche burgemeester van Batavia i itvangen Gisteren heeft het Republikeinsche Centrale Nationale Comité in haar vei gadering een beroep op de republiek gedaan om de organisatie van de Vereenigde Volken uit te noodigen zoo spoedig mogelijk een commissie van onderzoek naar Indonesië te zenden teneinde de volgende doelstellingen te bireiken a Een doelstelling zooals deze is gewsnscht doox de Sovjet Oekrainsche delegatie b Om te onderzoeken hoeveel lederten leiders van de Nederiandsche Nazipartij nog hun ongehinderde activiteitonder de Nederlanders iil lodoaesië wtoeienen Argentinië als collaborateur BUITENLAND INDIË IN DEN VÊJUGHEIDSRAAD Egyptisch voorstel Gisteren zijn de besprekin gen in den Veiligheidsraad over het al of met zenden van een commissie naar Indië aanvankelijk zonder aanwezigheid van Bevin voort Mexico steunde het Russische voorstel Brazilië verklaarde zich er een tegenstander van De Fransche afgevaard gde Bidault wilde liever eerst de resultaten van de huidige besprekingen zien Ook Stettinius verklaarde zich er tegen Polen daarentegen was er voor Minister van Klef fens zeide nJgmaals dat het uitzenden van een commissie met noodzakelijk was Manoeilsky bleef echter aandringen totdat Egypte een amendement indiende dat inhield dat de Britten hun troepen alleen zouden gebruiken voor het ontwapenen van japannersr en haar dan terugtrekken Tevens verlangde het amendement den uitslag der onderhandelingen te vernemen Hedenavond 9 uur zal het Egyptische voorstel worden besproken Het kruisverhoor van Paulus De kwestie van den penrnmenteri zetel der U N O In aansluiting op ons bericht van gisteren deelen wij nog mede dat er gestemd is over het Nederiandsche voorstel om de dgemeene vergadering pas in September a s in Amerika te houdert Dan zal een definitief besluit over het uit eindeUike tehuis vgn de organisatie genomen worden Dit voorstel werd met 22 tegen 17 stemmen en 4 onthoudingen aangenomen Het woningprobleem in Amerika In opdracht van president Truman heeft Wilson Wyatt een programma ontworpen om in de woningnood in verband met den terugkeer der gedemobiliseerde militairen te voorzien Tegen heteind van 1947 moet een begmzun gemaakt met den bouw van 2 700 00U woningen in de lajge en middelmatige prijsklasse Het was ook vteor de gedelegeerden van de U N O ëen verrassing toen het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Washington gisteren een gedocumenteerd memorandum publiceerde waarin de regeering van Peron er rechtstreeks van wordt beschuldigd positieve hulp te hebben verleend aan de Asmogendheden en het Amerikaansche blok te hebben ondermijnd door een camouflage strategie Hierdoor is de regeering van Argentinië volgens de verklaring der Amerikaafische regeeri ng er gedeeltelijk in geslaagd op het Westelijk halfrond een totalitaire staat te stichten Afschriften vau het 131 bladzijden tellenden memorandum zijn aan de leiders van de missies van alle Amerikaansche republieken behalve Argentinië overhandigd en worden onder de diplomateke vertegenwoordigers van Amerika in Latijnsch Amerika verspreid als p asis voor het inter Amerikaansche overleg Dr Zuleta Angel voorzitter van de voorbereidende commissie der U N U heeft naar aanleiding van deze publicatie aan een correspondent van Reuter meegedeeld dat Amerika het recht heeft de zaak voor den Veiligheidsraad te brengen indien het Departement van Buitenlandsche Zaken meent dat de huidige regeering van Argentinië een gevaar vormt voor den internationalen vrede en veiligheid Maar indien de houding van de V b tegenover de huidige regeering i Argentinië zuiver interne aangelegenheden betreft dan geeft het Charter van de U N O geen recht tot interventie Andere Latijnsch Amerikaansche afgevaardigden ter Japanners voegen zich bij IndQr nesiërs in Noorden van Bandoeng Bij de Indonesiërs die het noordelijk Tieel van Bandoeng beheerschen heeft z een aantal Japanners gevoegd Volgens betrouwbare berichten is aan hen t oppertoezicht over de verdediging van NoordBandoeng toevertrouwd Van Indonesische zijde is bekend gemaakt dat van 15 Februari af het Noordelijk deel van Bandoeng voor de inwoners van het Zuidelijk deel der stad hermetisch gesloten zalzijn De Chineezen in het Noordelijk deel geven er den voorkeur aan te blijven Bestuurshervormingen op Borneo Naar wij vernemen bevat het Bandjermasinsche blad Borneopost een mededeeling omtrent een vergadering van Nederiandsche en Indonesische bestuursambtenaren waarin de Conica Commanding Officer of The Netherlands Indies Civil Administration de heer Oberman verstrekkende maatregelen betreffende de ontvoogding van het Indonesische bestuur officieel heeft afgekondigd Nader is gebleken dat deze maatregelen niet alleen betrekking hebben op het gebied dat onder beheer van de Conica staat met name het HoeloeSoengai gebied maar dat deze verscheidene streken van Z W en Z O Borneo ingevoerd zijn of alsnog ingevoerd zallen worden Uit deze maatrege léri blijkt dBinifeuwe koers op evidente wijze De afdeelmg Hoeloe Soengai wordt bestuurd door een Nederlandschen assis tentresident De Duitsche veldmaarschalk Paulus heeft gistermorgen bij het kruisvernoor door verschillende verdedij s verklaard dat de inhoud van de meeste teiegramnen van aanhankelijkheid welke door e bezetting van Stalingrad aan H tler werden gezonden hem volkomen noekeml zijn Hij heeft als bevelhebber van het l gcr van Stalingrad slechts een telegr m gezonden aan het slot van den strijd en de bedoeling van dat telegram was voor honderdduizenden gevallen soldaten eenigen zin te geven aan hun offer Maar na ai hetgeen ik later heb ervaren betreur iR het dït telegram te hebben doen zenden aldus voegde Paulus hieraan toe 1 oen de verdediger Sauter bleef aandringen en zeide dat het Duitsche volk zeer verwonderd geweest was over de telegrammen welke vanuit Stalingrad naar Hitler gestuurd werden antwoordde Paulus ik verzoek U mij deze telegrammen voor te leggen want ze zijn mij volkomen onbeIcend De antwoorden van getuige deden den indruk ontstaan dat de Duitsche propaganda zich zelfs niet on tf en heen boodschappen van aanhankelijkheid aan den Führer van mannen die bi duizenden in de liel van Stalingrad stierven te fantaseeren Dettglgs opvolger van Montgomery Sir Sholto Douglas maarschalk van de R A F is benoemd tot oRPerbeyelhebber van de Britsche troepen in P f iL7 militair bestuuider van de Britsche zone in Duitschland en Engelsch I d an ae Geallieerde Controleraad voor Duitscn land als opvolger van veldmaarschalk Graaf Montgomery van Alamein die met ingang van 26 Juni a s tot hoofd van d n imperialen generalen staf is benoema UNO zijn van meening dat al mogen de nieuwe beschuldigingen dan ook niet de Jisitie van de Argentijnsche delegatie ter UNO beïnvloeden de komende verkiezingen in Argentinië 24 Februari er ongiïwijfeld een weerslag van ondervinden zulleh INDIE Giral liedt eerste Kabinetszitting te Parijs BESPREKING TUSSCHEN VAN MOOK EN SJAHRIR In een officieele verklaring wordt meeffedeeW dat Dr Van Mook Dir dagfvoSd om 6 00 uur Batavia tijd ten S van Sir Archibald Clark Ke en beforeking heeft gehad met Soetan Sjahrir Debfjeenko st die plaats vond m een vrienischappelijken J f het grootste deel gewijd aan het toehcn Giral de minister president van de Snaansche Republikeinsche regeering S de eerste kabinetszitting sinds z jn aankomst in Frankrijk geleid Hij zeide foöSens te zijn het MEN VERWACHT IN FEBRUARI o ffi 5i r JK KS SE In Toulouse bevinden zich 15 000 t geweken Spanjaarden Deze stad word ZTvS S Spaansch Republikeinsche hoofdstad genoemd 11 I I W I jiinjninuwwmxii i W WfBOwBI w ff r t tii irftH i w i jaap afc imï i ii ruW M