Groot Gouda, woensdag 13 februari 1946

Weer sinaasafkpelen voor jeugdige personen Het C D K deelt mede dat personen geboren in 1925 of later wederom in aanmerking komen voor 500 gram sinaasappelen Men moet hiertoe bon B 73 C 73 D 73 of E 73 der Bonkaart K 602 uiterlijk op Zaterdag 16 Februari a s bij een detaillist in groente en of fruit inleveren Inlevering bij andere detaillisten is niet toegestaan De aflevering der sinaasappelen zal zoo spoedig mogelijk gebeuren NIEUWS IN HET KORT Radio Moskou maakt den dood van Anton von Rintelen den organisator van den fascistischen staatsgreep in Oostenrijk in 1934 bekend Reuter PROVINCIALE PUBLICATIE Opgeven van pluimvee De voedselcommissaris voor Zuid Holland maakt bekend dat elke pluimveehouder die meer dan 10 stuks pluimvee bezit en momenteel een grooter aantal stuks pluimvee in zijn bezit heeft dan opgegeven bij de registratie op 9 Dec 45 vóór 28 Febr 46 bij den plaatselijken bureauhouder een opgave dient te doen van het juiste aantal stuks pluimvee dat op zijn bedrijf erf of terreinen aanwezig is Bij pluimveehouders die verzuimen de opgave te verstrekken zal het pluimvee dat niet opgegeven of boven een reeds eerder opgegeven aantal wordt aangehouden in beslag genomen worden ten behoeve van de geteisterde gebieden TENTOONSTELLING authentieke en complete DUITSCHE Vj ter beschikking gesteld door de Royal Navy in de Societcitszaal van Ons Genoegen Boelekade van VRIJDAG 15 FEBRUARI tot en met DONDERDAG 21 FEBRUARI Op de tentoonstelling wordt een duidelijke technische beschrijving ge geven van dit geheime wapen De opbrengt komt geheel ten goede aan de oorlogsslachtoffers Geopend van 10 nor s morgens tot 10 nnr s avoB4s Stichting Nationale Hulpactie ROODE KRUIS een gastronoom Gevraagd liulpindehaishottdüig van 8 4 uar en Zondags vrij MEVR V d DUNGEN Bnrg M artensatraat 3 Fünke rjiijme zolders te hirar geW uigd in Gouda Brfcyen onder no 1255 bureau vM it Uad Adverteert in Groot Gouda FREDDY De Heer en Mevrouw KRAMER KLEIJN geven U hierbi kennis van de geboorte van hun Zoon Frederik Jan Gouda 13 Febr 1946 Joubertstraat 164 Tijdelijk St Jozef Paviljoen HedeA ontvingen wij het treurig bericht dat in een kamp op Java N O I In 1943 in den ouderdom vao 33 jaar is over lethen onze lieve Dochter Zuiter Behuwdzuster en Tante Nelly de Weger in leven itewardes der Stoom▼aart ▼ Maatschappij Nederland Uit aller naam A DE WEGER A C DE WECER Geeverdlng Gouda Februari 1946 Turfmarkt 5 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen voor de beiangttelilng ia het bijzonder aan den huisarts Dr Arn Beek Doktoren Directrice en Zusters van De Wijk vcxH de goede behandeling bij de ziekte het overlijden bcweicen aan onzen geliefden N an Vader Elchuwd en Grootvader Hermanns Zeltcnrijch Uit aller naam A ZELTENRIJCH Kranendonk Ridder van Catsweg 132 R K Meisjes zoeken kennismaking met R K Heerea tusschen 30 35 j met vaste betrekking Brieven met foto welke op eerewoord worden tcruggez no 4274 bur van dit blad WONINGRUIL Wie wil woning ruilen f 4 X p w voor woning f 4 7 per week Korte Akkeren Liefst onder de Boompjes Br onder no 4283 bur v d bl SINIMSStlUU PEEUIS vraagt MEISJES voor alle afdeellngen en JONGEN V Expeditiewerk Aanm Bleekerssingel 59 61 GEVRAAGD Jongste Bediende Mannelijk Persoonlijk aanmelden ANTOON DESSING Oosthaven 24 Gouda Net basmeiije 15 17 jaar Zaterdags en Zlondags vrQ Van s morgens 8 30 uur MEVR DE GANS Peperstraat 26 Te koop aangeboden prima fel siksi SUiPKiMER bestaande alt 2 pers Ledikant 2 Naehtk 2 deur8 Kast Tafelde 2 Stoelen Br oader no 4268 bur v d bl zegt MR METERMAN is meestal geen ECONOOM Hij wil dat zijn vrouw lekker kookt maar toch moet zij verstandig met gas omgaan Dat kan Indien U zooveel mogelijk gebruik maakt van de hooikist U weet toch dat U peulvruchten en grutterswaren mits in water gekookt in de hooikist gaar kunt laten worden I Dit bespaart gas en U hebt aan hel landsbelang gedacht till licht bepericen Fabrh k n kuiuH i werken f Puhlic vjk Min v Handti en Nijverheid I b r RiJkekchnhureaUk VANAF MORGEN is den verkoop van Kanioorbenoodigdheden en Vulpe nhouders de aanname van Vulpenreparaiies en Drukwerken l ll I III W UfdcUfkiH det Jkdec en SiaatwaccHkaHdel MARKT 20rT a w Fa B A VERZIJL K Tiendeweg 1 Gouda AuUa BETER BRIEFONDERWIJS Journalistiek en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WÜRMSER en F DE SINCLAIR Engtlsch Pranich Duitsch Ned en Corresp mlddenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratia proefles leervak t Nun vte Adrti GEVRAAGD LEERLING BANKETBAKKER LEERLINGBROODBAKKER STEENLAND S BAKKERIJEN Aanmelden kantoor Nieuwe Haven 1 LBGBK DBS HBILS Torfaarkt 111 DONDERDAG 14 FEBRUARI Groote Openbare Bijeenkomst Oadnwttp GODS PLAN MET ONS Sprcltcfi de H H I icl tela ca Vaa Doora Mcdcw ytrltcnt Zangkoor v h Ltger dM HtlU Totgapg inlj Aaavaq 7 30 ani Wie hetfd k atcUcen Gevraagd METSELAARS VaUiedeo Prima verzorging Aanmelden Noorderstrsat 63 Go da ZAKKENSTOPPERS off Leerlingen gevraagd Fa W Kocmans 6 Zn t Nw Gouwe 1 Gouda Bodedicnst GOUD AL ANGER A AR en omg Alleen Donderdags WEER HERVAT Aaabcvelcnd Bode J DB HAAN Standplaats Bodehuis t Centrum Nieuwe Mar Heeft tl icuipwerlc noodig Vraagt dan even aaa b A de Romph Ie v Ledden Gaelstr 7 9 Vlaardingen Rutme lortctrlDg la EIKENHOUTEN ipek iptcic karn en watchkuipeo waichlobbcn tegcaca ttamptonneo WITHOUTEN ipcclckoipcn wlthbuteo waichkuiptn otlgl oeclc ZuldHoUandKhc maat en waichtobben BEUKEN HOUTEN enmcn 12 M 15 ea 17 liter inhoud afwaichbakie ea Uiltj VERPAKKINGSFUST 5 12 25 45 50 en llS L inh geparaffineerd bi aanvf ooktSOL lah Zeer concnrrectcad In prijt 11 Beleefd aanbevelead Even sensationeel als de Atoombom Il het bock dat LOUIS VAN SEVENUM achreef ti deni zijn vl f jarlg verblijd 1940 45 in een Llmburgtch Klooaler Het ia eea cyel opener en m1 ook vertaald worden In het Engelach Pcaaach Spaaaich ea Rnaaiacfa D titel ia WACHT U VOOR DE VERKLEEDDEN ROMAN VAN PRIESTERS KLOOSTERIrlNSEN EN LEEKEN üc oplaag ia racda oor 3 4 verkocht Dit wcergalooze boekwerk t3 deelta in tin baad koat alcchta een tlealjc welk bedrag tegelijk met liw beatell kaa wordaagnondcnaaa Loaia van Sevennm Bnrgcm ▼ Bi naiBgcl 35 Vcnlo Gevraaod JQNGEN OF MEISJE 15 1 5 jaar voor bediening telefoon en lichte adm 3 dagen per week aan de Groenteveilibg Brieven Voorwillens 5 25 lo PROVISIE Agentschappen ö basis van 25 pCt provisie als bijverdienste aangeboden aan bijv brood en krantenbezorgers of gepens Zeer gewald artikel Toekomstmogelijkheden t Brieven onder no 4289 Bur v d blad £ VUlMflKH JVeiMcli een enkele keer kan oo n apparaat echt branden Mêar goeie koHie branden dii kan van der PlaaisI En daarom zegl P m is van der Plaaii koffie zoo bijzonder fijnt K iOMFFIE I VAN DER PL A AIS If Of FIE BR AN DE RU BOLSWARD Depot Fa J van Wijk Azn Grostief Kei crstr Ruilen een paar zwart satijnen mvondschoenen voor maat39o V Beatri xstraatJ TE KOOP een mah 2 pers waschkast met spiegel en geyser ook a geschikt voor kapperszaak een mah 2 pers waschtatti marmer opzet met 2 waschstellen 1 kl Godin kachel met p pen Te bevragen Gr Fiorisweg ZW