Groot Gouda, donderdag 14 februari 1946

GROOT GOUDA = f ALGEMEEN mGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M J van lom Bwlactic L J A v d Steenho fen Redactie u j NUMMER 154 fnikker Drukkerij Ventijl Gouda DONDERDAG 14 FEBRUARI 1946 i yji 1 werden reeds afzonderlijk met het vorenstaande in kennis gesteld De bovenstaande mededeeling is daarom in het bijzonder bestemd voor alle winkeliers en bedrijven welke niet via de bedrijfsorganisaties op de hoogte zullen worden gebracht Ook van hen wordt verwacht dat op basis van vrijwillige medewerking aan de wenschen van den Minister wordt voldaan 2de Opv Nu mag het weer Het be tuur van het Goudsche Revue ea Cabaretgezelichap Zoek de Vroolijkheid deelt mede dat zij op Dinsdag 26 Febr 46 In de zaal Kunstmin de tweede opvoering zal geven van de sensatie revoc Nu mag het weer Men wordt verzocht zich vroegtildig van plaatskaarten te voorzien om teleurstellingte voorkomen Kaarten voor dezen avond ziJD te verkrijgen bij de volgende adressen Sigarenmagazijn van den Berg Kleiwegstr Slgarenmag de Groot Wachtelstraat bij den heer T van den Berg en bij de leden vanhet gezeUchap Zeemans thuiskomst Bij de opvoering van de Plnksterbloem werd van verschillende zijden gevraagd om nogmaals Zeeman s thuiskomst op te voeren Thans is het Vlaardingsche Gezelschap D O B bereid om dit stuk voor de derde maal op te voeren op 6 Maart in Concordia voor de N C G O V Hel Jeugddlenstkoor Vrede Dlr de Heer Ph Isarin verleent haar medewerking PassaglerslUst NOORDAM op ons borcau ligt voor icderen belangstellende de lijst van repatrieerende opvarenden vanaf heden ter inzage iideecUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht I Plaatselijke nachevorst bewolkt m eenige regen weinig wind plaatselijk ochtendmist De Venlo spelers in de Goudsche Schouwburg met Anton Coolen De Vreemdeling STADSNIEUWS HET INTERKERKELIJK RECREATIEOORD Uit de overweging dat het gewenscht en noodzakelijk is iets te stellen tegenover de huidige danswoede en het bioscoopbezoek door jongeren is de gedachte voortgekomen tot oprichting van een Interkerkelijk Recratieoord I R dat wil zeggen één groot interkerkelijk jeugdhuis waar de jongeren van alle kerkelijke gezindten den vrijen tijd naar eigen verkiezing kunnen doorbrengen Er Z9I een recreatiezaal voor pl m UW personen in komen waar de diverse leugdvereei igingen hun vergaderingen en eezeUige avonden kunnen houden voorts een goed geoutilleerde leeszaal een ontspanningszaal ter beoefening van gezelschapsspelen teneinde het huidige ver gaderruimteprobleem met één slag op te losseh 4 Het gaat er dus om dat de jeugd weet waar zij heen kan wannéér zij eens een uurtje of langer met haar tijd geen raad weet altijd thuiszitten gaat nu eenmaal woensdag j l kwamen afgevaardigden van een 4 tal kerken bijeen om de mogelijkheden van dit plan te bespreken Naar voren werd gebracht dat het werk van De Instuif zou worden tegengewerkt doch de afgevaardigden Van de Ned Herv Kerk verklaarden dat deze met in de behoefte kan voorzien aangezien het zaaltje veel te klein is Op 20 Februari zal men wederom bijeenkomen en zal beslist worden of de uitvoering van het plan mogelijk is of niet Wat is er in Gouda te doent Reunie I Vrijdag t m Woensdag 1 Gibraltar thalla Theateri Vrijdag t m Woensdag De Bewaarschool Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag De wilde engel Donderdag 14 Febr 8 uur Hotel De alm Vergadering van de R K Middenstandsver De Hanze Idem 8 ubr Nieuwen Schouwb Trouw avond Spreker E van Ruller hlst spel Nederland vecht door 1 Idem 7 15 uur Concordia Propagandaavond van de jodan Boys Donderdag 14 Febr 7 30 nw T Gouw Blljartwedstr Rembrandt Anti Poedel Vrijdag 15 Febr 7 15 uur Concordia Propagandavond van de odan Boys Zondag 17 Febr Rest Ter Gouw BlIjartwedstrljden 11 30 uur De rollende Bal E N D 3 uur De Pianco Valkenbosch Vanaf Vrijdag dagelijks van 10 tot 22 uur tentoonstelling van de V I tn Soc Oni Genoegen In een goed bezette Schouwburg ging gisterenavond dit stuk met even de sfeer van de Zuidelijke provincies dat temeer aansprak door het zachte Zuidelijke accent van de opvoerenden Uit deze opvoering waarvan de baten komen voor geteisterd Venlo spreekt de vitaliteit van de zwaar getroffen stad De spelers die zich goed in hun rollen hadden ingeleefd hebben dit tot stand gebracht in een overbevolkte stad die nog altijd aan allerlei gebrek heeft waar In een vcor één gezin bestemde woning er nog vaak vijf moeten huizen Bovendien deden zij dit midden In hun werk na afloop moest men aanstonds in den nacht terug teneinde te omstreeks 4 uur weer in Venlo en s morgens om half negen negcö uur op het werk te zijn De kapelaan geestelijk adviseur van de tooneelvereeniging vertelde een en ander van den toestand en bracht Goi da een woord van vriendelijk dank voor de hulp die het bood AANSTELLINGSVERGUNNING VOOR BOUWVAKARBEIDERS De aandacht wordt er op gevestigd dat reeds sedert 21 December van hetvorig jaar in de bouwnijverheid geen arbeiders in dienst mogen worden genomendan met toestemming van de Gewestelijlce Arbeidsbureaux Deze regeling bedoelt blijkens de considerans van het desbetreffende besluit dat is opgenomen in de Ned Staatscourant van 21December 1945 vooral te voorkomen dat arbeiders uit andere bedrijven die in die bedrijven of bedrijfstakken moeilijk kunnen worden gemist in grooten getale overgaan naar debouwbedrijven Werkgevers in de bouwnijverheid die arbeidskrachten in dienst wenschen te nemen moeten een verzoek daartoe indienen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau oj bijkantoor in het gebied waarvan het werk is gelegen waarbij de arbeider zullen worden tewerkgesteld Het stuk dat vooral in het eerste bedrijf wat breed was opgezet had bondiger kunnen zijn en was psychologisch naast allerlei rake trekken niet altijd even sterk De spelers hebbea de verschillende karakters met kleur doen uitkomen Het hjnst werd wellicht de rol gespeeld van de moeder die in bet stuk cok de goed verantwoorde figuur is van vrouwelijke intuïtie die telkens als vanzelf den zuiversten weg door de verschillende moeilijkheden gaat Om onzen goeden naaml Het is nog maar tot zeer weinige landgenooten doorgedrongen zoo vertelde inlftUterpresident Schci merhorn Zaterdag op het congres van de Partij van den Arbeid te Amsterdam dat Nedeiland den goeden naam die het vóór 1940 in de democratische landen had thans voor een groot deel verloren heeft Door de gebeurtenissen in Indonesië en door de berichten die hierover in het buitenland clrculeeren borden wij door vele van on e geallieerde Bondgenooten beschouwd als een reactionnalre koloniale mogendheid mede dank zij de acties v n oud officieren textielmagnaten ed Willen wg zorgen dat wij onzen goeden deraocratlschen naam weer terug krijgen dan moet duidelijk èn in het buitenland èn in Indonesië de stem van vooruitstrevend Nederland gehoord worden En dit moet reeds nu geschieden als we wachten tot de verkiczingen is het wellicht te laat Daarom is het de plicht van lederen Nederlander die den goeden naam van ons land aan het hart aaat hiervoor te demonstreeren door zijn aanwezigheid op de groote v g dering van het Goudsche comi té Nedcrland Indonesië op Maandag 18 Februari in de belde za en van Kunstmin Aanvang 8 uur Kaarten a f O 20 aan het bureau van Groot Gouda en verder bij alle aangesloten organisaties Krachtig was de uitbeelding van den smid de wat traditioneel tooneel matlge ronde rauwe kerel Ook In andere figuren waren teiken aardige trekken op te merken Agne meermalen in haar houding van afwending de kinderen met aardige humoristische trekken Zoo werd ook de ondankbare taak van meester Bosch overtuigend gespeeld SLUITING tü OPENSTELLING WINKELS B en W van Gouda deelen het volgende mede u Bij Koninklijk Besluit van 10 October1945 no 78 is wijziging gebracht in deop het gebied van de sluiting en de verplichte openstelling van winktls bestaande regelingen In een circulaire van 15 October 1945 no 21226 afd J Z aan de gemeentebesturen licht de Minister van Handel enNijverheid dezte wijziging toe Onder beer heeft de gemeenteraad thans de bevoegdheid voorschriften te gevpn ter zake van de verplichte openstellingVan winkels en van hotels koffiehuizen restaurants en dergelijke inrichtingen met uitzondering van de z g ijssalons Tot vaststelling van de in het vorigelid bedoelde voorschriften zal wordenovergegaan wanneer zulks in het belangder gemeentenaren noodzakelijk mochtblijken d w z wanneer de winkeliers respectievelijk exploitanten hun zaken eigener beweging niet of niet in voldoendemate openstellen Bij de openstelling dient in het bijzonder ook met de belangen van het in het arbeidsproces betrokken gedeelte van het ♦ publiek rekening te worden gehouden De Minister wenscht daarom dat de winkels op de werkdagen tusschen Z en 14 uur minstens gedurende éen uur voor het publiek geopend zijn terwijj sluiting gedurende den Zaterdagmiddag zooveel mogelijk dient te worden tegeiigegaan Over deze punten dient onder meer in overleg met de bedrijfsorganisaties naar een bevredigende oplossing te worden gestreefd zoo mogelijk met vrijwillige medewerking der winkeliers ca De besturen der bekende vakgroepen BURGERLIIKE STAND GEBOREN 12 Febr Pieter zoon van P de Gruijl en C Brinkman Scheltemastr 9 Maaike M D dr van J van Berkel en A Molenaar Boelekade 105 Anrie N W zn v N W van Loon en C M Sauer Naalerstraa t 12 Henrica G dr vanH G Atteveld en A C Kraanen Lethmaetstr 54 GETROUWD 13 Febr A A vanUnen en C A Th Stolk W J G IJP laBr en W Z org S H van Buuren en G J M de long W van der Hoeven en E M Breugelmans K Runhart en M Piket 1 C de Heer en van Dijk G W Oosterwijk en P M Leps T Schouten en C W Otterspeer OVERLEDEN 12 Geertrui deBeij wed L C van Eijk 61 jaar o De toeschouwing waaronder ook burgemeester en mevrouw James zich bevonden heWn met een hartelijk applaus aan het einde blijk gegeven van bun waardeering Biljartvereeniging Moordrecht districtskampioen Fiets was fietsen Avonds vergat de heer B uit de van de Palmstraat zijn rijwiel binnen te zetten Toen hij zich den volgenden morgen deze nalatigïïid herinnerde bleek dat reeds over het karretje hadJontfermd Het stoifd tenminste niet meer achter het huis Kaasdiefstal Inbrekers verschaften zich toegang tot het kaaspakhuis van de Fa v E door verbreking van een ruitje Via het kantoor kwamen de dieven bij de stellingen waar zij 6 kazen van 40 f a 5 Kg meenamen SPORTNIEUWS De competitie van Damlast De uitslagen van de competitiewedstrijden van de Damver UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Distributienieuws Aangezien op het spreekuur van den leider van den distributiekring bijna uitsluitend informaties wordert ingewonnen betreffende schoenen textiel en banden over aanvragen die elk op haar beurt toch in behandeling komen wordt bekend gemaakt dat met ingang van heden het spreekuur van den leider is vervallen Eventueele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend informaties over loopende aanvragen kunnen op de gebruikelijke dagen aan de loketten worden ver krefifen In verband met de uitreiking van bonnen e d voor schoenen banden en textiel die gestagneerd wordt door den grooten stroom van aanvragen kunnen aanvragen voor het verkrijgen van banden schoenen en textiel niet worden ingediend in het tijdvak van 11 Februari t m 31 Maart 4ö Alleen a s moeders kunnen hun aanvragen als gebruikelijk indienen Aan dezen maatregel moet terwille van een vlotte werkwijze bij den distributiedienst streng de hand worden gehouden Doordat Zondag te Gouda Moordrech ibelangrijkste concurrent Per Aspera ad Astra slechts met 5 3 van Bergambachtwon is de biljartvereeniging Moordrecht districtskampioen van Gouda enOmstreken geworden Dit is voorwaar eencoede prestatie welke zelfs de grootsteoptimisten niet durfden te voorspellendaar hierbij het sterke Per Aspera metzijn ongeslagen cempetitie record moestworden verslagen Wat toch inderdaadgebeurde De eindstand is dan geworden 1 Moordrecht 30 pt 2 Per Aspera ad Astra 28 pt 3 Bergambacht 20 pt 4 N S H 18 pt Biljartkampioenschap 3e klasse In het Posthuis werden voor het kampioenschap 3e klasse district Gouda dewedstrijden Moordrecht 3a Belvedere 3aen Moordrecht 3b Belvedère 3a gespeeld Damlust luiden A V Beuzekom N Gerhards A Rodenbach C de Pater H V Eijk A Kooy p Verboom J de Bode Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de i T k i worden gSsaald aan den DUtrlbutledienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew van awivrage het nummer draagt tusschen 32565 en 32999 op Vrüdag 15 Febroari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur 1 1 2 0 2 0 11 lI 11 2 0 2 0 P van Dam P van Dam Al V Bcuzekom M Zijlstra A Boer J Backer C de Pat r A V d Berg C Molenaar De mooiste partij werd gespeeld door den heer A Bloot van Moordrecht In 11 beurten maakte hij zijn partij uit zijn tegenstander W Zeverboom geen kans gevend Slecht op stoot was P Twigt die toch nog met moeite juist zijn partij wist te winnen in 29 beurten Spannend was de partij tusschen P Blok Belvedère en C Wolvers Moordrecht Op het laatst moest Blok nog 2 caramboles en Wolvers nog 3 maken Hiervoor waren drie beurten noodig waardoor Blok tenslotte in 28 beurten uitmaakte S J Schrooder afgebr De laatste partij tusschen P Snel Belvedère en W de Wilde Moordrecht