Groot Gouda, vrijdag 15 februari 1946

GOUDA k ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Kedactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Riiksen fnikker Drukkerij Vejatljl üouda NUMMER 155 Administratie M J v i Bur Markt 67 Gouda Tel 30 ▼ as Loon VRTTDAG 15 FEBRUARI 1946 Bur Markt 67 Gouda Tel SMB NED VOLKSHERSTEL HAR K Door het landelijk Bureau H A R K is wederom een partij goederen voor Gouda beschikbaar gesteld Het plaatselijk H A R K Comité onderafd van Ned Volksherstel zal via het bureau deze goederen onder de bevolking distribueeren Hoewel er nog een respectabel aantal aanvragen ter afhandeling liggen wordt thans een ieder in de gelegenheid gesteld aan te vragen Echter uitsluitend schrifélijk kunnen deze aanvragen geschieden Waar thans het bureau overbelast is met deze en andere werkzaamheden wordt het publiek verzocht zich hieraan te houden en uiet persoonlijk doch uitsluitend schriftelijk aan te vragen Men vermelde op de aanvrage naam adres geboortedat en nummer T D van ieder voor wie men aanvraagt Zijn er in de omgeving van Gouda gesneuvelde geallieerde militairen begraven De Amerikaansche Gravendienst verzoekt ons nogmaals een beroep te doen op de bevolking van Gouda en omgeving om de graven van gesneuvelde geallieerde piloten alsmede voorwerpen of onderdeelen van neergestorte toestellen of hun bemanningen aan te geven bij den burgemeester van de plaats van inwoning of rechtstreeks bij de Am Gravendienst Graaf Florisweg te Gouda tel 2556 jjet ligt zooals wij reeds mededeelden in de bedoeling de gesneuvelden op centrale begraafplaatsen ter aarde te bezorgen Op aller medewerking wordt m deze een dringend beroep gedaan SPORTNIEUWS J Stuvel cromvliet hand van In het Spaardersbad wordt de wlntercotB petitie van den K N Z en R B voortgezet op Dinsdag 19 Februari a s met de volgende wedstrijden Dames t Boskoop B Z C DKUct Gouwe O Z V Heeren b i B Z C 1 O Z V 1 Heerca c Boskoop O Z V 2 Mixed Hockey Qiib Voor dit weekeind zijn de volgende wtAstrtjdcd vastgesteld op het tweede veld vaa het Gouda terrein aan de Nieuwe Vaart Zaterd 16 Febr G M H C Ü Ervea I da stanvang 3 15 aar 2 ondag 7 Febr G M H C I Exccltior Hl dames aanv 1 30 nor STADSNIEUWS 27 FEBRUARI 1942 Slag in de Javazee Een heldhaftigen strifd tegen een ontzettende overmacht Aan de eene zijde de Nederlandsche vloot een schitterend product van de HoIIandscbe tuinigheid aan de andere zijde een groote overmacht van den militaristischen tegenstander Toch Schout bij Nacht Doorman weifelde niet hij viel aan En zijn mannen volgden hem I De uitslag van den strijd kon niet twijfelachtig zijn Door man moest het onderspit delven Doch was dit een nederlaag Neen Dit was geen nederlaag veeleer een overwinning In de Javazee verwierven wij het respect onzer bondgenooten In de Javazee werd den grondslag gelegd voor de uiteindelijke overwinning op apan Moge de Slag in de avazee voor ons het symbool worden van een nieuw krachtig en durvend Nederland Wij hebben tegenover Dooman en zijn makkers een schuld te vereffenen Zij gaven voor het Nederlandsche Rijk hun leven Laat Nederland nu toonen dat het dit offer waardig is Nederlanders laat uw gebroken geweertjes mentaliteit en Icusca als geen man geen cent achterwege Laat dezen oorlog U een les geweest zi n Boawt aan uw toekomst Bonwt een sterk leger en een krachtige vloot op Met l t oog hierop besloot het Nationaal ongeren Verbond In samenwerking met het comité Onze Marln en de vereenlging Onze Vloot door het gcheele land herdenking sa vonden te organiseeren Voor Gouda Is desc avond gesteld op Donderdag 21 Februari In de Rcnnle dca avonds 8 uur precies Kaarten z n verkrijgbaar vanaf Zaterdag 16 Februari en wel bij A W Molenbeek Joubertstraat 102 W M van Hulzen Markt 56 C Laageraar Martcnssingel 103 j v Eijk Gravin Jacobastraat 38 A B Mnarling Oosthaven 40 Zilveren jobilenm van den heer Hagedorn Op 7 Maart a s zal het vijfentwintig jaren geleden zijn dat de heer C H Hagedorn zijn eerste verbinding kreeg met de Kamer van Koophandel te Gouda Hij werd toen adjunctsecretaris van de Voorbereidingscommissie daarvoor Notaris van Kranenburg was daarvan secretaris ZoO bleven de functies ook toen op 1 April 1921 de Kamer tot stand was gekomen Bij het aftreden van notaris van Kranenburg op 21 November 1928 werd de heer Hagedorn secretaris Hij bleef dat van het kantoor Gouda toen op 1 April 1942 de combinatie tot de Kamer van Koophandel voor Zuid Holland tot stand kwam Het Is te begrijpen dat handel en nijverheid op 7 Maart willen doen uitkomen hoezeer het werk van den secretaris wordt gewaardeerd die altijd zoo welwillend snel en zakelijk op allerlei gebied inlichtingen en hulp weet te verschaffen Geschaakt en teruggekeerd All verdacht van diefstal van een konijn en tabak van eigen teelt uit een schuur aan den Verbindingsweg werd J v d S uit de Heerenstraat aangehouden De 5 Kg tabak waren Inmiddels voor f 20 totaal In Rotterdam van eigenaar verwUseld Het konijn en de zak waarin de balt vervoerd was waren nog aanwezig en konden aan den rechtmatlgen eigenaar worden teruggegeven Herstel van ons gezag In Indonesië be ttekent oorlog Het NÉderlandsche volk wil geen nieuwen oorlog Het verheugt zich In zijn pas verworven vrijheid ea beseft wat deze voor het Indonesische volk waard is Daarna voUedige zeifbotemmlng voor het hdoaMisdtt volk blaacB bet Rljksverband Demonstreert daarvoor op de groote verfiadtrla In de geconblneetde zalen van Kunstmin op 18 Febr a s Ingebroken Tijdens afwezigheid van den bewoner hebben eenige dieven kans gezien de achterdeur van de woning te openen en hun slag te slaan bij den heer H Deze miste bij zijn thuiskomst zijn leeren jas een transportrijwiel en twee pakken textiel ier waarde van f 400 Bordini s Hypnose Variété Knappe staaltjes van suggestie liet BordinI zien tijdens zijn optreden in Concordia op Woensdagavond Gedurende 25 jaar treedt hij nu op en dat hij zijn vak verstaat bewees hi op dezen avond weer eens Zijn momentwerk is verbluffend de dames en heeren die hij op het tooneel noodigt zijn op slag willoos in zijn handen Weliswaar zijn zijn experimenten ingesteld op het amuseeren van een groot publiek waardoor de voorstelling niet aan fijnheid wint doch dit neemt niets weg aan de prestaties Vanuit de koffiekamer weet hij z n slachtoffers nog onder bedwang te ouden en ze over het tooneel te laten rolIcJi Plet LeenhouU trad als confereiRier op en bracht het aardige liedje AI loop Ik naar de 80 en een goede Aapjeskoetsier ten tooneele Overigens bleef hij beneden het gemiddelde Lla Snel vulde het programma aan met enkele liedjes waarvan haar song op De Microfoon wel het beste was Tezamen met Piet Leenhouts voerde rij nog een tweetal schetsjes op van niet bQster hoog gehalte Bij het aanbreken van de pauze werden BordinI bloemen aangeboden namens zijn medewet kers en den heer Grander die het geheel op vaardige wijze begeleidde Vermelden wij tenslotte dat Bordlnfop 18 of 19 Maart opnicaw eco voorstelling la Concordia zal geven Hoera er is glas Gistermorgen arriveerde een wagon met 12 ton vensterglas it BelglC aan het station alhier Dit glas zal grootendeels onder aan detailhandel hier ter stede wordan gedtstrlbaeerd Jammer Is het dat door amb eoarlj de wagon een week In Utrecht bleef staan Maar het begin Is er Dat er spoedig nog meer kome NED REISVEREENIGING Afdeeling Gouda Op Maandag 18 Februari om 8 uur houdt de Ned Reisvereeniging afd Gouda haar jaarvergadering in de achterzaal van Café Central ingang Zeugestraat De heeren Hagedorn en Van Bommel treden volgens rooster af doch zijn terstond herkiesbaar Na afloop zal een korte film worden vertoond van de boottocht naar Oudewater en Woerden waarna de heer Van Bommel eenige lantaarnplaatjes van Zwitserland zal vertoonen Op de eerstvolgende lezing op 6 Maart in de Beursklok zal de heer H journalist te Rijswijk aan de lichtbeelden de Glorie van Nederland laten zien In verband met het 40 jarig bestaan van de N R V zal aan dezen avond een feestelijk karakter worden gegeven Mede in verband met dit jubileum zal in de Openbare Leeszaal een expo itie van boeken op reisgebied worden gehouden in de week van 18 Maart Kunstmestdistributie Voor oogst 1946 werd een voorloopigekunstmesttoewijzing verstrekt Deze toewijzing geschiedde op basis van het aanvraagformulier vermeldende het bouwplan 1945 of werd nog verder teruggegrepen Door bijzondere omstandigheden zullen velen voor 1946 een geheel anderbouwplan hebben uu Zij die hun toewijzmg willen hebben op basis bouwplan 1946 geven dit bouwplan schriftelijk op aan Bureau Voedselcommissaris voor Zuid Holland Anna Faulownastraat 22 Den Haag Telers die na 1 Jan 1946 land huurden of pachten kunnen dit opgeven onder vermelding vah naam adres en registratienumnier van eigenaar en eventueele vorige gebruiker van bedoeld land benevens den datum waarop dit in gebruik genomen is Geslai S omgeleid doo7 den heer J Sluiter Voor het examen boekhouden van de Nwi Associatie voor Practijkexamens is Saagd dè heer A Bontebal ahi er d e 1 l Aj f r iKleecUüM Weersverwachting medegedeeld doot het K N M l tot morgenavond Wordt yerwBchti Bewolkte lucht doch geen regen van beteekenls Zwakke tot matige wind tnsschen N W en W Zelfde temperatuur als vandaag Wat Is er in Gouda t doan t Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Gibraltar Thalla Theateri Vrijdag t m Woensdag De Bewaarschool Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag De wilde engel Vrijdag 15 Febr 7 15 uur Concordia i Propagandavond van de Jodan Boys Zoadag 17 Febr Rest Ter Gouw Blljartwedstrijden 11 30 uur De rollende Bal E N D 3 uur De Planco Valkeobosch Vanaf Vrijdag dagelijks vaa 10 tot 22 uur tentoonstelling van de V I In Soc Ons Genoegen Maandag 13 Febr 8 uur gecomb zaleU van Kunstmin Meeting van Com Nedcrl Indonesle Idem 8 uur hotel Central Jaarvergader Ned Relsvereen tevens film en lantaarnpL 1ste klasse B Olympia 3 Moordrecht 2 11 nur Nlcowerkerk 1 Lekkerkerk 3 2de klasse A Stolwijk2 Ona5 Ammerstol S V 2 DoDk 3 Bergambacht 2 Ottdc i water 2 2de klasse B Waddlnxveen 3 Boakoop 1 12 nur Esto 1Nieuwkoop 1 Bodegravciti G D S 1 VEP 2 G S V 4 2 30 nur de laatst gespeelde wedstrijden Is de in de 2de klasse B Na stand H V C Unltas U V V Ellnkwljk Hilversum Vrlendensch Velox Gouda Slied recht Hercales S V W 33 9 22 11 27 42 24 13 26 20 27 17 20 24 13 24 8 22 8 29 5 32 31 10 24 12 20 15 SO19 2623 3033 2029 2337 1829 1530 O 2 1 1 O 1 2 O I i 8 6 6 6 5 5 3 1 2 1 O 9 9 8 8 9 9 10 9 8 8 3de klasse A Groot Amners 2 Schoon hoven 3 Bergambacht 3 Oudewater 3 12 uur Haastrecht 3 Amm S V 3 12 nar Nieuwerkerk 3 Stolwljk 3 12 nur SchooO hoven 4 Lekkerkerk 4 12 uur 3e klasse B Boskoop 2 Boakoop 4 Moordrecht 3 Zwervers 3 11 30 uur CDS 2Waddlnxveen 4 Donk 4 Donk 5 3de klasse C Esto 2 Nleuwkoop 2 12nnr G S V 5 Bodegraven 3 11 uur Nieuwkoop 2VEP 3 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen aan om 2 nur Vermelden wfl tenslotte nog dat op Zaterdag a s worden gespeeld de wedstrijden In de 3e klasse B is de stand i Laakkwartier Schevenlngen G S V O N A G D A R V C Westerkwart Tonegido 16 14 13 9 9 5 5 5 4 4 8 7 6 4 2 2 2 2 1 O O 1 1 1 1 1 1 O 2 8 8 9 8 9 8 8 9 Promotie en degradatie 45 46 De kampioenen van de Ie klasse A en Ie klasse B van de afd Gouda spelen een geheele competitie om één plaats in den K N V B De nos laatst en voorlaatst in de Ie klasse A en B degradeeren automatisch naar de 2e klasse De kampioenen van de 2e klasse A en B spelen een gehecle competitie om één plaats In de Ie klasse De not laatst en voorlaatst van deze klassen dfegradeeren automatisch naar de 3e klasse De kampioenen van de 3e klasse A Ben C spelen een geheele competitie om 2 plaatsen in de 2e klasse lodlen bij promotie twee elftallen van dezelfde vereenlging In dezelfde afdeeling zonden komen dan komt zoodanig elftal niet voor promotie In aanmerking Jodan Boys 1 Wl A 1 aanvang 3 30aor Zwaluwen 2 Jodan Boys 2 te Rotterdam en Jodan Boys 3 O N A comb op het terrein van Vires et Celeritas Olympia Voor 2 ndag a s zijn de volgende wed streden vastgesteld 2de klasse B i Gouda S V W 3de klasse B Cromvllet Olympia en O N A Westerkwartier G S V en Donk hebben beide een vrijen Waterpolo Gouda en S V W zullen elkaar voor de eerste maal in deze competitie ontmoeten en ofschoon Gouda stellig een betere kans heeft op de overwinning zal zij aan S V W een flioken tegenstander hebben Gouda kan de twee winstpunten best gebruiken teneinde beter bij de middengroep in haar afdeeling aan te sluiten Olympia gaat bij Cromvllet op bezoek ea ook deze ploegen hebben hun eerste ontmoeting Het zal xeker een spannenden strijd worden daar belde ploegen ongeveer gelijkwaardig zijn De geringe onderlinge verschillen tusschea de 5 laatst geplaatste vereenlglngen maken den strijd in deze afdeeling wel bijzonder Interessant ON A ontvnngr Westerkwartier Hier heeft O N A betere papieren al hoewel Westerkwartler zich niet zonder meer gewonnen zal geven De komende 2 ondag houdt dtu vele verrassingen in ook voor de vmcalgbigai bulten Gouda j Voor de afd Gouda s a de volgende wedstrUden va tge teld i 1 stc ktesK A Waddlnxveen 2 Haaatr 2 Ona 4 DoBk 2 12 nar Gooda i Ualo l 12 nar