Groot Gouda, vrijdag 15 februari 1946

R E E U W IJ K Geslaagd Onze plaatsgeonot de heer C Hacfe slaagde te Utrecht aan de Rijksuniversiteit voor het candidaatsexamen Ie gedeelte in de medicijnen WADDINXVEEN Drankwet Bi Burgem en Weth Is ingekomen een verzoekschrift van S Bestebreurtje te Rotterdam om eea verlof A ingevolge de Drank wet voor een localitelt in het cantine gebouw der N V Louis Dobbelmann alhier aan de Noordkade nr 32a Voor 26 Februari a s kunnen tegen het verleenen van het gevraagde verlof schiiftelijk bezwaren bij B eo W worden Ingebracht Brandweer alaroi De brandweer alarm Installatie Is overgeplaatst naar de Provinciale brug over de Gouwe Ingeval van braad belle men dus voortaan nr 4S8 Op de vragen van den heer Bierema betreffende het in werkelijken djenst oproepen van reserve officieren en onderofficieren heeft de Minister van Oorlog de heer Meynen geantwoord dat hi erkent dat deze oproepingen waar het dikwijls personen boven 30 jaa r betreft die min of meer belangrijke maatschappelijke functies vervullen somtijdsscha deliik zijn voor net economisch herstel van ons land Hij is zich bovendien zeer wel bewust niet alleen van de maatschappelijke maar ook van de persoonlijke bezwaren aan de bedoelde oproepingen verbonden Dit neemt niet weg dat de maatregelen welke hij moet nemen om te komen tot de vorming van een gezagsapparaat en voor Nederland en voor het Rijk hem dwingen tot deze oproepingen over te gaan De Minister wijst er tevens op dathet nog niet in voldoende mate tot het Nederlandsche volk schijnt doorgedrongen te zijn dat Nederland zich in omstandigheden bevindt waarbij vooralsnog de militaire belangen in vele ge Eerste blijvende geboaw op Schiphol geo eiid H Veenendaal voorgesteld als directeur der K LJVI Het is feest geweest op Schiphol Tusschen de ruïnes van loodsen en hangars is een nieuw bouwwerk verschenen dat Donderdag officieel geopend werd Het is het eerste permanente gebouw dat na de bevrijding is klaatgekotnèn en het za dienen als cantine voor het personeel van de K L M Acht maanden fs er op het vliegveld gewerkt in een ongelooflijk tempo en het is geen luxe dat de K L M ers thans een behoorlijke zaal krijgen waar zij wat kunnen uitblazen een kopje koffie drinken of een warme hap eten De feestelijke drukte op Donderdag j l gold niet alleen de plechtige opening van Samen op weg In opdracht van Nederlands Volksherstel is door den cineast Otto van Nijenhoff een film vervaardigd getiteld Sa nen op Weg Deze film is thans gereedgekomen Op Vrijdag 22 Februari a s des ochtends om 10 45 uur zal deze film voor een aantal genoodigden voor de eerste maal officieel worden vertoond in Metropole Palace Carnegielaan Den Haag Het is geen propagandafilm in den gewonen zin van het woord Zij bevat vele authentieke en geën sceneerde opnamen van den bezettingstijd de dagen der bevrijding en de maanden van herstel welke hierop zijn gevolgd en waarvan een stimuleerende werking op de toeschouwers zal uitgaan Overeenkomst bereikt tusschen N V V en E V CL Naar den heer Koenen landelijk secretaris van de E V C het A N P mededeelt werd tijdens de fusie besprekingen tusschen vertegenwoordigers van het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen I en de Eenheids Vakcentrale gehouden op 12 en 13 Februari op bijna alle punten overeenstemming bereikt met betrekking tot de fusie dezer beide organisaties Aan een kleine commissie is opgedragen n fusierapport samen te stellen dat binnen den kortst mogelijken tijd aan de wederzijdsche besturen zal worden voorgelegd Zoodra het rapport door dezle besturen is aanvaard zal het ter verdere behandeling aan de betrokken organisaties van beide vakvereenigingen worden doorgegeven Tarwe voor Enropa Volgens mededeeling van het Departement van Landbouw zal ongeveer de helft van de 225 000 000 bushels tarwe die Amerika verwacht uit te voeren in de eerste zes maanden van dit jaar worden toegewezen aan de Europeesche landen die UNRRAhulp ontvangen en aan Frankrijk De rest zou worden gedistnbufeerd onder België Nederland Noorwegen LatijnschAmerikaansche landen en militaire bezettingszones zooals Duitschland en Japan De UNRRA hoopte iets meer dan een derde van deze Amenkaansche exporten aan te koopen ter verdeeling onder Italië Griekenland Joegoslavië Tsjecho Slowakije Polen Albanië cMk en Oostenrijk R K Midd Vereen De Hanze Gisteravond hield de R K M V De Hanze in Hotel De Zalm haar eerste ledenvergadering Ia zijn kingswoord verwelkomde k voorzitter d Hluwen geestelijke adviseurPater de Riet en zette de taak der vereeniging welke uitslaitend standsorgaaisatie bedoeldte zijn uiteen en wees op de nieuwe wflzcvan vergaderen Deze zal bestaan uit eenzakelijk gedeelte en daarna een gezelligaamenzijn Hierna werd overgegaan tot het kiezen van een Voorzitter n een nieuw Bestuur dat uitgebreid werd tot 7 personen Urwijl een propaganda commissle weid ingesteld best ttit 4 personen Na sluiting door den voorzitter den heer Van Loon werd nog eenigen tijd ia gezellig samenzijn bijeengebleven PREDIKBEURTEN Zondag 17 Februari 1946 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk v m 10 uur voorm Di X C VoUeweyder n Nieuwerkerk a d IJssel 5 uur n m Dl Gerh Huls Westerkerk v m 10 uur Ds C A Korevaar 5 uur nam Ds M C Koole Vereeniging va Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 uur v m Me Ds C P Thomsen Ned Herv Ver Calvijn Geen dienst Remonstr Oereform Gemeente lO SUX uur Ds Nienhuls Evang Luthersche Kerk 10 uur voorm Dr i Rlemens van Lelden Oud Katholleke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giikes Gereformeerde Kerk 10 uur vm Ds ten Brink 5 uur nm Di v d Stoel van Boskoop Geref 2 ondagschool lozef Groen van Prinstererschool Groenendaal en vervolgkl 1216 1 Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 u vm ta 4 uur nm Rlem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Icesdicnst j Woensdag 20 Febr 3 en 7 uur Ds A de Blols van Rotterdam Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur JH A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds oh van Welzen Vrije Evang gem geb Z ugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m D Bos Zendeling met verlof 10 30 u vm Uturg jeugdlenst Woensdag 20 Fehnwrl 3 uur Gebedsuur Leger des Heils 10 uur Helllgingsdien t 3 30 uur Openlucht samenkomst op de N Markt 7 30 uur Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr H Wels Zaterdag 7 uur nm Bidstond 7 30 uur Straatzang Maandag 7 30 nm Gedenkdlenit Dlnsd 7 30 uur nam Ledenvergadering Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr C van Elk Kattenslngel 79 en Dr A Kcttler Gouwe 166 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdlenst Ff E Grendel Lange Tiendeweg 9 UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Biljartkampioenschap 3e klasse District Gouda Voor het kampioenschap 3e klasse district Gouda speelde Woensdagavond de Biljartvereeniging De Tunnel tegen Moordrecht 3A en 3B Behaalde Moordrecht 3B Dinsdagavond tegen Belvedère 3A het beste resultaat fhans wist Moordrecht 3A den besten uitslag te behalen A Bloot die Dinsdag zoo n goede partij speelde was nu iets minder hoewel hij toch op een goede partij kan terugzien Met gering verschil verloor hij van W v d IJssel in 21 beurten P Twigt kan op een goede partij terugzien en won in 19 beurten van J Boot die nog 6 caramboles moest maken Een spannende partij speelden C oWolvers en K Rijswijk die in 28 beurten remise maakten De laatste partij werd door W de Wilde in 25 beurten van K Furrer gewonnen zoodat Moordrecht 3A met 5 3 won De beide kopspelers van Moordrecht3B die meestal voor hun team winst boeken waren thans hopeloos uit vorm Nukreeg A Arreman moeilijk spel ook terwijl zijn tegenstander W v d Ijssel juistgoed speelde en in 19 beurten won Arreman bleef op 16 caramboles staan In 28 beurten verloor C van Adrichem terwijlhij nog 3 caramboles moest maken vanJ Boot Een behoorlijke partij speeldeweer H Overeijnder hij won in 22 beijretn van K Rijswijk Ook M de Bruynwaser dezen avond goed in en won m 24 beurten van K Furrer waardoor Mooiidrecht 3B dus 4 4 speelde DE OPROEPINGEN a vallen dienen te praevaleeren boven maatschappelijke en persoonlijke belangen De oproepingen staan in geenerlei verband met een te geringe aanmelding van personen die de militaire loopbaan als hun beroep wenschen te kiezen Immers zijn deze oproepingen noodzakelijk om de op zeer korten termijn naar Nederlandsch lndië uit te zenden onderdeelèn van kader te voorzien Voorts om kader vrij te maken voor de 2de divisie en tenslotte onl te voorzien in het kader dat te werk wordt geèteld in de instructiebataljons aangewezen voor de opleiding van het jonge to omstige kader uit de lichtingen 1945 1946 Schiphors eerste blijvende gebouw dochook het feit dat de heer H Vetnendaal hoofd van het Technisch Bedrijf der K L M op dezen dag in dienst van deK L M was In een kernachtige toespraak nchtte de Directeur van de K L M de heer Plesman zich tot dei ju l en dealde oiider luid applaus van alle aanwezigen mede dat aan de Aandeelhoudersvergadering zou worden voorgesteld den heer Veenendaal evenals den heer H Martin tot mededirecteur van de K L M te benoemen Tenslotte werd dé cantine door de aanwezigen daadwerkelijk ingewijd door het nuttigen van een broodje met kaas en een kop koffie Het aantal dergenen die de militaire loopbaan alS hun beroep wenschen te kiezen is groot Voor zoover zij nog nooit een militaire opleiding hebben ontvangen duurt iTun opleiding te lang om hén voor de op korten termijn te vervullen taken in te schakelen Het is wel mogelijk bestaand kader in eenige maanden te herscholen doch niet om in zoo korte tijd recruten tot kaderlid op te voeren Voor zoover zij wel een militaire opleiding hebben ontvangen zijn zij in de vervulling der bovenomschreven taken reeds ingeschakeld en in het binnenlandsche luchtnet naar EindhovenMaastricht naar Enschedé en en LeeuwardenOroningen p regeeringsvliegdienst De toestand in Almelo Het water zakt 4 MAART GROOTE DAG VOOR DE NEDERL LUCHTVAART K L M heropent drie lijnen Het Europeesche luchtverkeer van de K L M zal van 4 Maart af al weer zeven lijnen tellen terwijl verschillende buitenlandsche maatschappijen in samenwerking met de K L M dit aantal nbg belangrijk vergrooten Op genoemden datum zullen de K L M diensten op Londen en Parijs worden heropend Vooral het her vatten van de luchtverbinding met Engeland is van groote beteekenis vooide Nederlandsche luchtvaart De dienst Amsterdam Londen is n l de oudste K L M lijn Thans zijn weer vluchten mogelijk van Amsterdam naar Stockholm per K L M of A B A naar Kopenhagen Malmoe per K L M of A B A naar Praag per K L M naar Zuerich per K L M of Swissair naar Brussel per K L M of Sabena naar Parijs per K L M of Air France naar Madrid Lissabon per K L M naar Londen per K L M of B O A C naar Batavia of tusschenliggende stations per Netherlands Air Transport naar New York per American Overseas Airlines aan dit verkeer zal de K L M zooals bekend is zeer binnenkort ook gaan deelnemen In Almelo is het water weer sterk gedaald In vele stadsdeelen zal vandaag weer electrisch licht zijn terwijl zoo mogelijk ook weer den geheelen dag gas zal zijn Uit Groningen arriveerde een aantal pompen welke beschikbaar gesteld zijn door de Rijksinspectie Brandweerwezen waarmee de kelders thans worden drooggepompt Uit Rotterdam worden voorts nog enkele groote pompen verwacht De toestand is daardoor aanmerkelijk gunstiger geworden mede doordat een groot aantal booten waaronder talrijke punters uit Giethoorn zijn gearriveerd Ook de voedselpositie is aanmerkelijk verbeterd I opheffing van enkele bepalingen in de veehotfderij Met ingang van 11 Februari 1946 vervalt voor de veehouders de verplichting het op hun bedrijf aanwezige vee in het veeboekje te registreeren Met ingang van denzelfden datum worden voor den handel in rundvee en schapen de aankoopververgunningen afgeschaft terwijl dan ook het vervoer van rundvee en schapen niet meer door een geleidebiljet behoeft te zijn gedekt De opheffing van deze bepalingen geldt niet voor den grensstrook met België ter breedte van 5500 meter Voor nadere bijzonderheden zie men de uitvoerige berichten in de vakbladen Te Berlijn hebben drie Fransch sprekende personen uit de brandkast van de Veterinaire Faculteit Platina tot een vooroorlogsche waarde van driekwart millioen gulden gestolen Reuter De Nederlanders kunnen ons iets Zeeren Waardeerend artikel in een Engelsch blad Mevr Xenia Field waarnemend directrice van het Britsche Ministerie van Bevoorrading die vorige maand de gast is geweest van de Nederlandsche regeering schrijft onder bovenstaand opschrift een zeer waardeerend artikel in het Engelsche dagblad de News Chronicle waarin zij o a zegt Ik ben teruggekeerd van een bezoek aan vier Nederlandsche Staatsmijnen bij Heerlen Wat daar gebeurt is voor Engeland van belang waijt evenals wij staan de Nederlanders voor het probleem om van onder den grond het materfaal te halen dat de raderen der industrie boven den grond moet laten draaien Evenals zijn Engelsche kameraad toont de Nederlandsche mijnwerker geen verlangen om onder den grond te werken Hij moet er toe gebracht worden En dit is voo ons de belangrijke les het werkverzuim in Nederland vermindert Nederlands steen koolmoeilijkheden zijn gelijk aan die van ons De productiecijfers zijn ver beneden het vooroorlogsche peil maar Nederland heeft één voordeel de gemiddelde leeftijd der mijnwerkers is jonger dan de onze 35 jaar Maar de Nederlanders pakken het probleem aan met de vaste overtiii ging dat aangezien steenkool vooraan staat in de behoeften des lands zoo ook de mijnweker vooraan moet staan In de eerste plaats wordt den mijnwerker een goed loon betaald In de tweede plaats krijgt de mijnwerker extra voeding In de derde plaats hebben de Nederlanders een nieuw puntenstelsel ingevoerd dat het werkverzuim tegenhoudt en de productie bevordert Hiermede krijgt hij een belangrijke voorrang als kooper van goederen waaraan in Nederlandsolie gezinnen behoefte bestaat De viertje factor is de vacantie De Engelsche mijnwerkers krijgen een week verlof met doorbetaling van loon In Nederland hangt het aantal vacantiedagen af van den aard der werkzaamheden en van het aantal dienstjaren en varieert van 12 tot 18 dagen voor den zwaren arbeider Bovendien zijn er negen openbare feestdagen In de zesde plaats de behuizing een Nederlandsch mijnwerkersdorp kan met een Engelsch niet vergeleken worden Reeds in Nederland had mevr Field haar verbazing geuit over de fraaie wohingen der mijnwerkersgezinnen De arbeiders worden zooveel mogelijk in hun dorp gelaten en per autobus naar de schacht gebracht Ten slotte wordt groote aandacht besteed aan de sociale hulp Er zijn sociale werksters vrouwen die daartoe speciaal zijn opgeleid die een steun etl vriendin der mijnwerkersgezitinen zijn