Groot Gouda, vrijdag 15 februari 1946

Radio programma van hedenavond IhLVERSUM 1 301 m wrRV 18 00 NCRV Klein Orkest o l v Pietv d Hurk 18 30 Gram muziek 18 40 Pianorecital door Coos v Overbeek 19 00 Nieuws 19 15 Weeroverzicht 19 20 Mo BNI o f S ProgT V d Ned Strijdmachten Luchtmacht 20 00 Nieuws 20 05 Kaoel van de Kon Marine o l v Oijsb Nipuwiand ± 20 25 Ned liederen bij de S door Harry v Os 21 00 Op de brug 21 15 Concertgebouw trio 22 00 Nieuws 15 Van Oost tot West van Noord tot 7uid 22 30 Rafio Philh Orkest o l v Koos V d Griend 23 30 Gram muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415um VARA 18 00 Nieuws 18 15 Ben Silberman en zijn Novelty Serenaders m m v The Novelty Sisters 18 45 Het gesprek op de steiger 19 00 Tony Schifferstein speelt oude bekenden 19 15 Buitenlandsch weekoverzicht door Drs L de Jong VPRO19 30 Luthersche Kerk door Ds Mr b G Hoevers Den Haag 20 00 Nieuws 20 05 Janine Weill piano 20 30 De ziekteft van de Maatschappij en hun genezing door Ds H J yiispelblom Bever 21 00 Op de brug VARA 21 15 Gram muziek 21 30 Men Brammetie Flapoor en z n vrienden Nadruk verboden De Apontaren pan door G Th Rotouui t Beste jongens en meisjes Jullie zullen wel benieuwd üjn hoe ik mij ec nu weer uit zal redden Het is geen lolletje om zoo klem te zitten Ik ben er zelf nog van streek van als ik er aan denk en de herinnering heeft mij by net vertellen zoo aangegrepen dat ik er weer heelemaal van streek van ben Daarom moet ik even wachten voor ik met het vertellen van myn avonturen door kan gaan j t Maar morgen ben ik mijzelf wel weer de baas en dan zal ik jullie verder mee laten leven met mijn geschiedenis Tot morgen dus v JMie vriendje BRAMMETJE FLAPOOR i hun uitzending niet opportuun zij blijven van meening dat deze uitzending ten aanzien van de te Batavia gehouden besprekingen vertroebelend zal kunnen werken besprekingen met de minst mogelijke vertraging voort te zetten In deze kringen wordt het mogelijk dat Sjahrir zeer spoedig naar Oost Java zal reizen om Soekarno te ontmoeten Soekarno maakt een tocht door dit gebied voor hij naar Djokjakarta terugkeert De dag van Sjahrirs vertrek is nog niet vastgesteld ging zal afwenden goed te keuren De Leventijnsche kwestie in den Veiligheidsraad Toen de Veiligheidsraad gistermorgen bijeenkwam was het eerste punt op zijn agenda de klacht van Syrië en Libarton t gen de aanwezigheid van Bntsche en Fransche troepen in hun landen Het debat verviel tot een discussie over de procedure en wel voornamelijk over de vraag of de Raad over een kwestie kon beslissen zoolang er nog sprake was van een toestand en nog niet van een geschil De heer Van Kleffens verklaarde dat indien een lid van de Vereenigde Naties mededeeling deed van een geschil de Raad gebonden was dit m de technische beteekenis te aanvaarden Minister Bevin was van dezelfde meening Indien een taat zeet dat er een geschil bestaat en het land waartegen de lacht is gericht dit van de hand wijst dan is er een Na een bespreking van bijna IV2 uur besloot de Raad met 8 stemmen vóór om nu nog niet vast te stellen of de betrokken aangelegenheid een geschil was üe zitilig wird verdaagd tot Vrijdagmorgen 12 uur f Zeven dooden bij nrijnotploffing Nabij het voormalige Fort aan den Stabroekschen Steenweg even over de grens van het grensplaatsje Putte deed zich Maandagmorgen P otseKng een hevige ontploffing voor Een groep Belgische militairen en Duitsche krijgsgevangenen waren er aan het mijnen opruimen Tengevolge van de e xplosie vonden zes Dutschers en een Belg den dood verschillende omstanders werden gewond Ue oorzaak van het ongeval is nog met bekend PROVINCIALE PUBLICATIE Hoofdkwartier 23e divisie te Bandoeng Het hoofdkwartier van de 23e Britsche divisie is heden officieel te Bandoeng gevestigd daar generaal majoor D L Hawthorn van Batavia naar Bandoeng is vertrokken Het is altijd de bedoeling geweest dit hoofdkwartier te Bandoeng te vestigen maar de verplaatsing is tot nu toe belet door den stand van zaken te Batavia en door de ernstige overbevolking van Bandoeng Bij Uppmann Rosenthal Co Sarphatistraat ingeleverde effecten K Daar Lippmann Rosenthal en Co Sarphatistraat niet bij machte is om binnen den gestelden termijn te voldoen aan de verplichting tot aangifte van de effecten welke bij haar zijn ingeleverd wordt belanghebbenden in overleg met het centrale bureau voor effecten registratie van de vereeniging voor den effectenhandel met klem aangeraden zich er van te overtuigen dat deze aangifte is geschied door hun bank of commissionnair Indien zij daarvan geen zekerheid kannen krijgen dienen i zij J ippmann Rosenthal en Co Sarphatistraat daarvan te verwittigen en in ieder geval voor zooveel mogelijk zelf een aanvraag tot rechtsherstel in te die I nen vi een voor de effecten registratie aangewezen inleveringskantpor Decreet geallieerd opperbevelhebber op Oost Java De bevelhebber van de Geallieerde troe pen op Oost Java verbiedt in een decreet van 5 Februari De publicatie en verspreiding e d van strijdleuzen en opruiende geschriften welke aanleiding kunnen geven tot rassenhaat Op overtreding van dit verbod staat gevangenisstraf en of B een ander decreet van 5 Februari wordt bepaald dat men zich van 19 30 tot 05 25 niet in de open lucht mag begeven DE PARLEMENTAIRE COMMISSIE VOOR NED INDIË In gemeenschappelijk overleg hebben de leden der sociaal democratische eerste en tweede kamerfracties besloten zich te onthouden van persoonlijke deelneming aan de delegatie van het parlement naar Ne dedlandschIndië Van de l edier fracties wordt er op gewezen dat reeds de leden der vrijzinnig democratische fracties in gelijken zin een afwijzend standpunt hebben ingenomen en dat dit standpunt gedeeld wordt door de leden der SristenDemocratische Tweede Kanierfractie alsmede door enkele niet tot een bepaalde fractie behoorende Tweede Kamerleden die inmiddels echter tot de Sij vèn den Arbeid zijn toegetreden Het besluit kan derhalve worden beschouwd als een beslissing van de jia emer taire vertegenwoordig ng v d Haitij S ij en aan de voorzitters der beide Kamers wordt o a medegedeJcl 3at het feit dat bedoelde leden een be noeming niet aanvaarden met inhouat 3at de fractie niet van meen ng is het gevallen besluit te moeten eerbiedigen b y door mede te werken aan de goedkeuring van de op deze afvaardiging betrekkin hebbende begrootingspost boch ten aanzien van de beslissing omtrent peisoon ijSe deelneming aan deze delegabe aSten haar leden zich uiteraard geheel vrii te besluiten overeenkomstig hun opvattingen omtrent het landsbelang Overigens wenscht onze fractie aldus gaat het schrijven verder geenszins het nut te ontkennen van een te juister tiid utgezonden parlementaire commissie de dan de plannen van de regeering ot reconstructie van het Koninkrijk die in Engelsche landverrader wordt opgehangen Oe 26 iarige Thomas Halier Cooper kantoorbediende te Brook Green die bij het Duitsche Ministerie van Êuitenland scl e Zaken werkzaam was Propagandistische strooibiljetten had en dienst had g daan in het z g Britsche VrijwiHigerskorps alsmede in de Waffen S S za 21 dezer in de gevangenis van Fenton viUe worden opgehangen Coooer was wegens hoogverraad ter dood veroordeeld maar in hooger beroep gegaan Dit beroep is thans door Lod Goddard verworpen Zal Sjahrir zeer spoedig naar Soekarno reizen De republikenische regeering schijnt oV+o vnnr te leggen voordat zij eenig karta voor te h j persoon Sj rcoSnta af vS sf ï o P g IfrerS H voV narsr fitting was dat S hnr zoo sF o g W bruari a s in Duitschland den 90sten sterfdag van den Duitschen dichter Heinrich Heine herdenken DE ZETEL VAN DE U N O De commissie voor het kiezen van een zetel heeft het voorste om de U N O voorloopig te San Francisco te vestigen verworpen met 21 tegen 19 stemmen terwijl het voorstel om de Organisatie tijdelijk te New York onder te brengen is aangenomen met 25 tegen 13 stemmen Grieksche protest tegen toelating van Albanië Griekenland heeft bij den Veiligheidsraad geprotesteerd tegen de toelating van Albanië tot de U N O Bevin spreekt zeer ernstige woorden over de voedselcrisis in de wereld Dinsdagavond luisterde een zeer ernstige vergadering van Vereenigde Volken naar den Britschen Minister van Buitenlandsche Zaken Ernest Bevin die sprakover het tekort aan vijf millioen ton tarween het tekort van twee millioen ton rijst over de geheele wereld Bevin hield eenpleidooi voor een algemeene krachtsinspanning over de geheele wereld om hongersnood op groote schaal te voorkomen 2rT n ml roZl een plan dat den steun geniet van En vraagt en w j aien 22 TO Metropole h S j Frankn k Orkest o l v Dolf v d Linden 22 35 ge j d ei l Angelus de la Mer en v nm 5 t an V P R O 22 40 Avondwijding door Dr t d Spelberg 23 00 Nieuws De heer Bevin vroeg de vergadering j x nrtlcxi iron r n VA RA 23 15 Sweet and 3wing door Wil Walis 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting Bevordering schout bij nacht Pinke De opperbevelhebber van de Koninklijke Nederlandsche Marine in Neder landschIndië schout bij nacht A SPinke is met ingang van 28 December 1945 bevorderd tot vice admiraal A90ca van G Gonggrijp bij het Residentietooneel De N V het Residentietooneel heeft het 4 bedrijvig Indische drama Agoca van den Nederlandschen schrijver C Gonggrijp op zijn repertoire genomen Johan de Meester heeft de regie Men hoopt de première half Maart te geven Zweedsche oodwoningen voor Nederland Met het Zweedsche stoomschip Irma zijn gistermorgen 110 noodwoningen gearriveerd welke door onze regeering in Zweden zijn aangekocht bestemd voor de geteisterde gebieden Mr J J Schrieke voor het Bijzonder Gerechtshof Op 19 Maart zal voor het Bijzondere Gerechtshof te s Gravenhage terecht taan Mr J J Schrieke die in bezettingstijd Sccretcris Generaal van het Departement van Justitie is geweest Onderscheidingen voor Amerikaansche officieren De Minister Van Oorlog heeft op 12 Februari onderscheidingen uitgereikt aan kolonel Frank M S Johnson den tegenwoordigen militairen attaché der Vereen Staten van Amerika alhier en aan den WarrantOfficer Rudy H Finold een zijner assistenten op grond van uitstekende diensten door hen gedurende den oorlog voor de Nederlandsche zaak verricht o a in verband met het uitwerpen van levensmiddelen Zij ontvingen respectievelijk het commandeursen het ridderkruis in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaar4en Nederlandsche Dok Maatschappij INDIË Uit het jaarverslag van de Nederlandsche Dokmaatschappij over 1944 blijktdat het exploitatiesaldo bedraagt i 566 038 terwijl aan interest werd gekweekt ƒ 53 274 tezamen makende f 619 312 welk bedrag wordt afgeschreven op dokken fabrieksterreinen gebou wen enz Voorgesteld wordt aan de d videndenreserves een bedrag groot ƒ 155 UUU te onttrekken BUITENLAND De 908te sterfdag van Heinrich Heine Naar de Duitsche Nieuwsdienst in Ie Britsthe zone meidt zal men op 17 e OFFICIEELE PUBLICATIE Toewijzingen scheerzeep Het C D K deelt mede dat detaillisten in scheerzeep de bonnen T 18 der ta bakskaart alsmede rantsoenbonnen voor scheerzeep in de week van 17 t m 23 Febr a s bij de distributiediensten moevj ten inleveren ter verkrijging van toewijzingen rio 630 Eventueele restantbonnen moeten zij opzenden aan hun grossier Grossiers moeten deze bonnen in de week van 24 Februari t m 2 Maart a s bij de plaatselijke distributiediensten inleveren tegen toewijzingen 630 Restantbonnen moeten zij opzenden aan hun fabrikant Nummertoewijzingen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat in de week van 17 t m 23 Februari a s nummertoewijzingen zullen worden uitgereikt voor versnaperingen 664 689 suiker 665 brood 666 Am bloem 667 inl bloem 668 reductie j bloem 669 670 671 rijst 672 boter 673 margarine 674 675 vet 676 kaas 677 678 eieren art 37 melk 679 680 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegels vleeschwaren art 52 aardappefen 681 682 lucifers 685 686 De toeslag bedraagt voor versnaperingen suiker bloem rijst en kaas 50 voor boter vet melk vleeschwaren en lucifers 10 De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis 5 x het aantal ingeleverde rantsoenen de toewijzingen voor margarine op basis van x het aantal ingeleverde rantsoenen De toewijzingen zijn behalve die voor melk en aardappelen geldig voor detaillisten van 24 Februari t m 9 Maart voor grossiers van 24 Februari t m 23 Maart De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 24 Febr t m 2 Maart de toewijzingen 666 en 667 voor brood en 685 en 686 voor lucifers zijn reeds van 17 Februari af geldig De reductiebonnen 668 zijn peldig van 17 Februari t m 16 Maart De bonnen 016 voor 3 oz Meat and Vegetables moeten doof slagers op afzonder ipplakvellen en met een afzonderlijk gstbewijs worden ingeleverd