Groot Gouda, vrijdag 15 februari 1946

oorlogsgeweld zullen nog nadere mededeelingen volgen Ten slotte kunn i ó gevallen van gezinsuitbreiding ver uf Bingen worden aangevraagd voor een aantal ledikanten overeenkomende njev het aantal personen waarmede het sem wordt uitgebreid De scheerzeep wordt na 3 Maart afgeleverd Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de scheerzeep op bon T ig der tabakskaart na 3 Maart a s zal worden afgeleverd De aandacht wordt er op gevestigd dat een stukje scheerzeep 50 gram en niet 45 gram weegt gaan voeren thans ook aanvragen indienen om metalen keukengerei en serviesgoed Als bewijsstuk moet een huurcontract of dergelijk stuk worden overgelegd A s moeders kunnen 3 maanden voor de bevalling een aanvraag indienen om een babybedkruikje een babyteil en eventueel andere noodzakelijke artikelen In geval van brand niet veroorzaakt door oorlogsgeweld kunnen bij verwoesting thans ook aanvragen worden ingediend om metalen keukengerei en serviesgoed Hierbij moet een verklaring van het hoofd van politie worden overgelegd alsmede een opgave van de artikelen waarover men nog de beschikking heeft Betreffende gevallen van verwoesting door OFFICIEELE PUBLI SPIL Textiel serviesgoed keukengerei en meubelen voor huwenden Het C D K deelt mede dèt zij die dp of na 18 Februari a s in het huwelijk treden met ingang van 18 Februari wederom aanvragen om textiel serviesgoed metalen keukengerei en houten meubelen kunnen indienen bij den distributiedienst der gemeente van vestiging van het a s gezin Zij moeten hiertoe een verklaring van ondertrouw vermeldende den datum van afgifte en den vermoedelijken datum van het huwelijk overleggen 2ij die na Café Re taurant DE BEURSKLOK Markt 40 Goiuk Vanaf 16 Februari iederen ZATERDAG en ZONDAGAVOND DANSEN tnei medMf mh Bo Ohi kwadd Zalon disponiboi M SOOperionoa Eigenaar H J MABBE Financieëde instelling vraagt een bekwaam tevens geroutineerd typiste en bekend met eenvondigf administratie ten minste in het bezit van Mulo dipl Aanvangssalaris f 125 per maand Brieven onder no 31 v Bark s Advertentlebur Kleiweg 39 Gouda Eea Dame mt cei FITNB naak gf MAISON DANSSCHOOL BRON MUL Zaal Kunstmin Eiken Zondagavond Soiree Dansante Aanvang 7 30 u Medew van The Oké Rhythm $ ta Hcd n overleed tot onze diepe droefheid nog geheel onverwachts zacht en kalm onze lieve Vader Behuwd Grooten Overgrootvader ARIE VERSTOEP Wednwoaar van Willemijntje Cornelia de Jong in den ouderdom van 83 jaren Bergen J A Urbanas Baasam Wed J H Verstoep de Jong Gouda L Verstoep en Kleinkinderen Gouda 13 Februari 1946 Comtlis Ketelstraat 79 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 16 Febr a s te 2 u ur vanaf het sterfhuis 2 30 uur op de Algemeene Begraafylaats te Gouda Voor de vele blijken van deel niilg betoond bij het overlijden van mijn innig geliefde Vrouw en zwgzame Moeder Behuwd en Grootmoeder KUuwje Timnierniaii gtb Van VUrt bctnigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank Namens allen A Roos Timmerman St Jobstraat 19 Gouda P DE BOER Jr Art MmmDllG 18 FEIR AFWEZIG Gevrmagd R K MEISJE voor heele of halve dagen of WERKSTER Mevr Steenkamer N Haven 147 Gevraagd eCR lüéisje voor ring en stripwerk Hoog loon Gcbr Kastelein Raam 240 NET MEISJE zag zich gaarne geplaatst in een tifinkel Brieven onder no 435 2 bur v d bl i Voorjaars BLOEMEN en PLANTEN Fa C L Gevraagd Rink Meisje voor de ochtendaren of Werkster voor 2 dagen per week AênmMen Firma MUL Korte Tltndewcg 4 Gevraagd HMjp M de ItuMoitdfni v M dag of dag en nacht werkster aanwezig sAvtmds en 2kadagsvri Mevr KAARS Westhaven 36 hun huwelijk een zelfstandige huishouding gaan voeren als bewijs waarvoor een huurcontract of dergelijk bewijsstuk moet worden overgelegd komen in aanmerking voor handof huishouddoeken alsmede voor dekens en matrassen Voorts ontvangen zij speciale vergunningen voor meubilair Zij die zich na hun huwelijk niet zelfstandig gaan vestigen ontvangen handof huishouddoeken benevens dekens Onverschillig of zij zich alsdan niet zelfstandig vestigen ontvangen zij een aantal punten voor serviesgoed en metalen keukengerei Repatrieerenden uit Ned Indië kunnen wanneer zij een zelfstandige huishouding Op onze Katoennettcn afdeeling en Kluwzaal kunnen wij nog cenige NETTE MEISJES plaatsen voor lichte werkzaamheden N V De Goadsche Machinale Garenspümerij Daiftinstituut W Kok Turfmarkt 120 Telefoqn 3436 A S Zaterdag en Zondêgttvond openbaar Dansen met een geheel nieuwe band stelt U prijs op CORRECT te leeren dansen neemt dan bij ons Uw club of privé lessen I Gefileerde Kabeljauw jj Geheel panklaar f 1 55 per K G m Alle Vlschhandelarcn te Gouda hebben deze bevroren in voorraad Neem proef het is iets parts om te I stoven heerlijk om te bakken I VOOR ELK WAT WILS SPEGALE SPEELGOED RECLAME DE WINKEL VAN SINKEL Speelgoedwinkel t i tut compleet met tooabuk wecgicha ttc I l OW Poppcnkoppcn vanaf f 155 Beweegbare Teddybeer f 4 50 Sponsen Doozen f 0 30 Hel wlnterboek met oag 70 verh raaditli plaatjei enz 3 50 lE TH ALLEBRANDI KLEIWEG 78 GOUDA TEL 3418 Rotterdamsch Philharmonisch Orkest DOflQtRDAG S8 FEBRUARI 1946 Nieuwe Schouwburg 7 uur Dirigent Gyula Bando Solist Willem Noske Viool Programniat L ▼ BBBTHOVBN Ouvcrtarc Bgmoat F MBNDBLSSOHN Concert voor Tiooi en orkest FR LISZT Lea Prélndea Toegangsbewijzen ad f 2 vanaf heden verkrijgbaar bij Boekhandel de Ven Wijdstraat 4 Plaatsbespreking ad f 0 10 DondefdaglS Februari aan de Schouwburg van 10 30 u tot 12 30 u Aan het ALGEMEEN ZIEKENFONDS Omstreken van Gouda Markt 26 Gouda kunnen voor spoedige indiensttreding geplaatst worden EENIGE KANTOORBEDIENDEN riW o yr EEN JONGSTE BEDIENDE M o Vr Sollicitaties uitsluitend schriftel k ZONDER BON REMOULAOE SAUS DUYVI8 SALATA TOMATEN KETCHUP HERTIE AROMA VAN HOUTENS PUDDINQPOEDER BLIKJES HARING PèTé SOEP IN BLIK Hollandsch an Amerikaanach Ceklertche Vleeichwaren Fa C den Boer Groeoendaal 13 Tel 2012 Wie kan voor ons regelmatig loitfiidistrie itrat liitwirlfis a i Rlli Slkaatrutwcg 63 Valeriaan Tinctuur Hoffmann s Druppels Eau des Carmes Myrrhe en Lepelblad Verkrijgbaar bi i Drogisjerij Cnbetb Crabethstr 14 Tel 2133 D L D kxheoni Apoth Aaaist Tevens gevr een net wiBkelmclsje in knop Olivia s en Azalea s Voorjaarsstuicjes jloeia l hundi C liFF Mm3BI3 lirlil4 Per 1 April gevraagd nette Slagersbedicade of Slagers Halfwas of Slagers leerling g g onnoodig zich aan te melden Slagerij Fa C Kaars Weath 36 Wed ser P G vraagt KENNISMAKING 50 60 j of plaats als Huishoudster kinderen geen bezw Sal onnoodig Br onder no 4348 bur v d blad YakkniiillgB Reparaties door Gediplom Bontwerker Te koop diverse Bontjassen Bunsings en Vossea Bel oaa op en wQ komen dirtct TBLBPOON 2298 O BASS Plu w aingel 28 Gouda Gevraagd Een Handdraaier fo klein bedrijf vast werk hoog Gezocht te Gouda of naaste omgeving voor gczia van twee persoBtt klein BOVEN of BENEDENHUIS of gedeelte van woning met eigea of met gebruik van keuken Eventueel rniZen met etage op goe stand te Leiden M H TEUNISSEN J de Wittstr aat 38 ORGEL te koop gevraagd w Brieven met opgave merk prijs aan P WEBER Beatrijsstraat 28b Rotterdaa PIANO te koop gevraagd Br met opgave van prij en merk Mej H A v Eliwi N ozemanstraat 14 Rotterda a Wij zoeken een gebruikt ORGEL ter overnamt Gebr KOOY Boskoop ars Nleuwstraat i TEJCOOP een halfGothisch miRUMEI iMEIIlEIEH met vooroorlogsche bekleedinfl Bestaande uit groot gebeeldho dresMOir ovale tafel 2 fantea 4 itoefen geheel nieuw Brieven onder oo 20 bur v d bW A h Uert in Groei Goudö