Groot Gouda, zaterdag 16 februari 1946

Met qedieU i cu de week Professor Geyl hoogleeraar in dé geschiedenis reeds jarenlang strijder voor meerdere samenwerking tusschen Nederland België en Zuid Afrika als cultuurgebieden van den Nederlandschen stam werd reeds in October 1940 met een honderdtal lotgtnooten overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald bij Weimar in Duitschland Als journalist vroeger was hij correspondent te Londen van de Nieuwe Rotter damsche Courant en al § historicus had professor Geyl uitteraard heel wat geschreven In Buchenwald en later in St Michielsgestel heeft hij voor het eerst gedicht Zijn pas verschenen dichtbundel O vrijheid werd in kranten en letterkundige bladen besproken Wij geven hier een vers dat een strafoefening beschrijft die de Duitschers herhaaldelijk in het concentratiekamp gaven Als gijzelaars waren de Nederlanders niet aan deze straffen onderworpen maar vanuit het afgerasterd deel van het kamp konden zij het kampleven van de Haftlinge den heelen dag waarnemen Sirafexerciüe Achterwerk geheven draaien twee kerels vinger aan de grond knipmes gevouwen om zichzelve rond Hun beul heeft al veel scherts met hen bedreven doen kikkerspringen elkaar klappen geven vol in t gezicht Harder Geen schijn Zó hond kort jaagt hun de adem door dë open mond maar draaien doen zij bang voor t lieve leven Ja toe maar Zon jë in je jonge macht jij snotaap die dit werk zo acht loos leidt lachend bij andere oefening in t veld Je hebt in die mensen menslijkheid verkracht Maar wij slaan t gade met meewarigheid die ook voor jou is kweekling van t Geweld Wat de Si c i Herdenkingsavond van de Stichting Trottw fonds Jodan JBoys baad de spelers in de dramatische gedeelten maakte een goede beurt Uit één der DE BEWAARSCHOOL De film La Maternelle die deze week in Thalia Theater draait plaatst ons een 15 tal jaren in de ontwikkeling der filmindustrie terug Wij zien wederom één der eerste Fransche films die in ons land uitgebracht werden en het is in vele opzichten een genoegen thans van deze rolprent nog eens te kunnen genieten Natuurlijk moet er eenige clementie ingeroepen worden want de mode is sindsdien veranderd en het verhaal zou als het een nieuwe film betrof met meer vaart en élan uitgebeeld worden Maar dit alles nemen we gaarne om na zooveel jaren nog eens te genieten van het spel der kinderen in de Bewaarschool die in deze film de hoofdrol vervullen We leven mee met de verschillende raak getypeerde karakters die duidelijk aan toonen dat deze kinderen niet speciaal Fransch zijn het zijn dezelfde die we ook hier in de groote steden tegenkomen Hieromheen wordt ons geschilderd de figuur van de werkster Rose een meisje uit beteren stand in slechte omstandigheden geraakt die werkster wordt in de Bewaarschool Er ontstaat een idylle met den dokter Libois en na een conflict met één der meisjes uit de school geeft zij toch de voorkeur aan haar werk tusschen de kinderen Dit is in zeer korte trekken aangeduid het felle stuk kinderleven en kinderleed dat ons in deze film gegeven wordt en al is hij dan niet van dezen tijd hij geeft ons toch het probleem van alle tijden dat altijd actueel blijft DE WILDE ENGEL Mariene Dietrich is de ster van de film diè in den Schouwburg Bioscoop gebracht wordt Zij speelt er de rol van de zangeres in de herberg in Bottleneck een dorp in het Verre Westen Het geheelmis dan ook een typisch Wild West product Cew boys wilde schietpartijen en zware gokspelletjes in de herberg wisselen elkaar af Vaart zit er ongetwijfeld in en aan spanning ontbreekt het ook niet James Stewart is de nieuwe adjunct sheriff die in deze ongeregelde samenleving orde zal gaan scheppen De sheriff had gehoopt afgaande op zijri naam een groot vechter te zullen zien maar Stewart doet het op een kalme maar indrukwekkende manier En hij slaagt dank zij de medewerking op het eind van Fren chy de zangeres die hem in het heetst van den strijd beschermt en er de dood bij vindt Mariene Dietrich zingt er op haar manier eenige liedjes in en zij weet het canaille achtige van de zangeres prachtig uit te beelden Ook in de bijrollen zijn goed getypeerde figuren te zien In het voorprogramma wordt Nederlands nieuws en wereldnieuws gebracht met wederom opnamen van de vergadering der Ver Naties GIBRALTAR Réunie brengt dez week een film van groot Fransch formaat Gibraltar een film met spanning van den eersten tot den 19 11 40 rengen laatsten meter van fantastischen maar achteraf zeer logischen opzet een rolprent die de toeschouwers werpt midden in een uiterst geraffineerde spionnageaffaire De cynische Erich von Stroheim is de krachtfiguur die met zijn fantastisch brein elke onderneming aandurft en als coiffeur de wereld doet sidderen Naast hem staat de bekende actrice Vivane Romance die hem tenslotte noodlottig wordt Om den rustverstoorder in Arabië weeft de Britsche Geheime DienTt haar net waaruit ten slotte niet uit te ontsnappen valt De film bevat tal van goede opnamen en bezit naast genoemde acteurs een groot aantal medespelenden van naam Met een goed verzorgd voorprogramma biedt Réunie aan het bioscooppubliek een uitstekend programma waarvan genoten zal worden Donderdagavond gaf de Stichting Trouwfonds haar eersten herdenkingsavond in den Nieuwen Schouwburg De druk bezochte bijeenkomst er waren bezoekers uit alle omliggende gemeenten werd geopend met het Ie couplet van het WilheJmus en gebed Daarna hield de heer E van Ruller oud illegaal hoofdredacteur van Trouw een herdenkingsrede waarin hij 30 Jan 1933 den datum waarop Hitler in Duitschland aan den macht kwam plaatste tegenover 30 Jan 1943 toen in een villa aan de Klapheklaan te Aerdenhout besloten werd tot de oprichting van Trouw Met enkele oogenblikken stilte werden zij herdacht die hun teven gaven bij de verspreiding en uitgave van het illegale Trouw Het historische schouwspel Nederland vecht door dat hierna werfl opgevoerd il racht in groote lijnen de gebeurtenissen in ons land in beeld gedurende de oorlogsjaren De eerste scène brengt reeds dadelijk het verraad dat vóór 10 Mei 1940 in het leger heerschte De familie v Dijk waarvan de zoon Hans luitenant was komt tot de conclusie dat er verzet moet worden geboden Nederland moet doorvechten Hans gaat echter in begin 1943 ovei tot de N S B waar hij een belangrijke functie krijgt te vervullen op het bureau van de afdeeling Geheime Dienst Zijn broer Jan wordt gearresteerd omdat hij een revolver in zijn bezit heeft maar hij wordt bevijd en zet rnet de verloofde van Hans die deze verloving heeft verbroken vanwege zijn N S B schap en den vroegeren sergeant v Doorn den strijd voort Tenslotte blijkt op den dag der bevrijding dat Hans slechts N S B er werd om als spion voor de goede zaak te kunnen werken en een verzoening met zijn familie en zijn meisje is het gevolg De opzet van dit stuk dat geschreven werd door J Hoeve is goed weldoordacht en in zijn fragmentarischen opbouw overzichtelijk Er is echter een groot bezwaar en dat is de tekst die juist op de hoogtepunten te kort schiet Daardoor konden De zuivering van het gemeentepersoneel Berisping en ▼ crlagingen in rang Bij besluit van den 0 mm der Koningin In ZuidHolland is ingevolge de bepalingen van het Zuiveringsbesluit l9 5 aan C Hoek slachthulsknechtweger aan het Openbare Slachthuis een schriftelijke berisping toegediend I A Spruyt boekhouder 2de klasse bij den dienst van Gemeentewerken werd fnet ingang van 4 Febr jl teruggezet in den rang van adjunct commies met toekenning van het maximum der aan dien rang verbonden jaarwedde waardoor de staking welke teg n hem was uitgevaardigd is Ingetrokken De plaatswerker bij de Gemeente Lichtfabneken A M Wassing werd teruggezet io den naast daaronder gelegen rang waarbij bepaald werd dat hij wordt uitgesloten van bevordering gedurende 2 jaren te rekenen vanaf 5 Februari Gemeente allerlei De beslliaing op het verzoek van P C Burghoorn om vergunning tot het verbouwen van perceel Baaostraat 9 is verdaagd totdat door het Prov Bur v d Alg Ge voor den Wederopbouw vergunning zal zijn verleend voor de uitvoering Op de gemeente secretarie ligt ter Inzage tot en met 25 Februari de vastgestelde verordening tot wijziging van de Marktbebouwingsverordening Binnen 6 weken na afloop van den termijn van Inzage kunnen bezwaren worden ingediend bl Gcdep Staten MBDBDBBLINGBN PLAATSELIJKE DISTKIBUTIBDIBNST GOUDA TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald worden op Ingediende aanvragen voor extra textlelpunten aan loket 11 van den distributiedienst Peperstr volgens onderstaand schema i No s 29000 29399 op Maandag 18 Februari No s 28206 28599 op Dinsdag 19 Febmari No s 20072 20546 op Woensdag 20 Febr No s 30200 30513 op Donderdag 21 Febr No s 32177 32564 op Vrijdag 22 Februari Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Schoeoén Textiel In de week van l tot en met 23 Februari 1946 zullen de loketten van de afdeellngen Schoenen en Textiel t ltsluitend geopend zijn vo3r oproepingen Nieuwe aanvragen en informaties omtrent reeds ingediende aanvragen kunnen gedurende dit tijdvak niet in behandeling worden genomen behalve aanvragen van a s moeders en huwelijken nergens die stemming bereiken die hier de juiste geweest zou zijn Zeer goed waren de geluidseffecten en opnamen van radiouitzendingen tijdens den oorlog die een levend element gaven aan menige scène Het beste spel gaf Rie Kruithof te zien als de verloofde van Hans kalm en ernstig bij haar verzetswerk goed typeerend in haar verhouding tegenover Hans Goed spel gaven ook Aat v d Tol als Hans Nico V d B erg als zijn broer lan Paul Rodenburg als setgeant van Doorn en Trini Hordijk Heins als diens vrouw te zien De overige rollen waren matig en Leo Maat als Vader en Annie v Stokrom als Moeder wisten van hun bovenal dramatische rollen niet dat te maken wat het stuk noodig had Deze beide rollen stellen wel zware eischen aan amateurs en zooals gezegd de tekst kwani hen niet te hulp De iiggie een niet gemakkelijke taak bij dit stuk was bij P B Bedeker in goede handen Na een dankwoord tot de opvoerenden werd door de aanwezigen een ovatie gebracht aan spelers en schrijver waarna de avond werd gesloten met gezang en gebed Op 14 Maart zal in het Thalia The ater een tweede opvoering gegeven worden terwijl waarschijnlijk een derde avond zal volgen Chr Sportver De Jodan Boys Donderdagavond gaf de Chr Sportver De JodanBoys haar eersten propaganda avond sinds de bevrijding in gebouw Concordia aan de Westhaven De voorz de heer J de Weger opende den avond met het zingen van lied 1 vers 1 waarna hij in gebed voorging In zijn openingswoord gewaagde spr van het doel der jodan Boys n l de sportbeoefening op Zaterdagmiddag Het programma dat geheel door eiggn krachten werd verzorgd werd vlot afgewerkt en getuigde van goede voorbereiding Vooral De 12 De heele huishouding is in de war want Gezina ligt met griep in bed Dat is voor een man een moeilijk ding Als hijzelf ziek is loopt er thuis niet veel mis omdat hij in de huishouding toch meer de verzorging geniet Het is zelfs een voordeel dat zij dan altijd weten waar hij is Hulp is er op het oogenblik niet te krijgen Ik wist niet dat het zoo n werk was om eiken morgen de kachel aan te maken en aanmaken is nog niet zoo erg maar eerst dat uithalen Natuurlijk heb ik door Olivier wel wat zwarte brand maar s nachts aanlaten dat gaat toch niet En dan die leveranciers aan de deur Dat vinden ze zoo gemakkelijk maar je kunt maar heen en weer loepen de bakker de groenteboer de melkboer Ik heb daarnet de melk P S Ik dacht er bij het schrijven aan dat ik de melk had opgezet en zag ineensi dat die al overkookte aangebrande lucht in huis het fornuis smerig schoonmaken Zoo is er van den verderen brief deze keer niet meer gekomen schetsen die werden opgevoerd bleek duidelijk hoe de vereeniging te kampen heeft met terreinmoeiliSkheden en werd de hoop geuit dat hieraa i spoedig tegemoet mag worden gekomen Aan het slot van dezen avond die llleszins geslaagd mocht heeten sprak Ds Verheul een kort sluitingswoord waarin spr wees op het belapg der sport voor onze jeugd en sloot hij na het zingen van lid 2 vers 1 2 met gebed Jaarvergadeiing van Vires et Celeritas Dinsdagavond hiefld de Athletiek en Handbalvereeniging Vires et Celeritas haar jaarlijksché algertleene vergadering in Centrar In zHfi openingswoord memoreerde de voorzitter de Keer Wirtz den gang van zaken in het afgeloopen jaar en eerde het in het concentratiekamp omgekomen lid Reinie Gompers met 1 minuut stilte De jaarverslagen van secretaris en penningmeester en der commissies werden allen goedgekeurd Jl Tot bestuursleden werden benoemd en herbenoemd de heeren B Wirtz W A C V Zevenhoven J van Houten W Kreeuwen C A M Heij A A de Jong en mej B Sch olten HANDBAL Excelsior I Vires et Celeritas II Zondag wordt op het Ona terrein de wedstrijd Excelsior 1 V et C II gespeeld Aaanvang 10 uur De blauw witten die nog steeds ongeslagen bovenaan staan maken een pracht kans voor het kampioenschap 3c Klasse C rayon Gouda UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Opvoering van Morgenrood Naar wij vernemen zal de Tooneelver Morgenrood op Woensdag 20 Februari een uitvoering geven in t Centrum Opgevoerd wordt het blijspel in 3 bedrijven Niet ieder paar hoort bij elkaar van A M Copini Muzikale medewerkmg verleent het Duo Rincheval Akkerboom Kaarten voor dezen avond zijn verkrijgbaar bij bestuur en leden Een drukke voetbaldag Zondag hebben de Waddinxveensche voetballers een drukken dag Alle 4 de elftallen komen in het veld Waddinxveen gaat de verre reis naar Schoonhoven ondernemen en zal de punten daar vyel moeten laten Voor Waddinxveen 2 ligt er winst in het verschiet daar zij Haastrecht 2 ontvangt Wanneer dit elftal met hetzelfde vuur deji strijd aanbindt als jlZondag tegen V E P 1 kan er winst behaald worden Waddinxveen 3 ontvangt Boskoop 1 en met de noodige geestdrift verwachten wij een gelijk spel Of zal er revanche worden genomen voor de kleine nederlaag te Boskoop geleden Deze wedstrijd vangt om 12 uur aan Waddinxveen 4 tenslotte gaal naaf Q D S 2 en zal de punten wel mee naar huis kunnen brengen Wordt er gespeeld als Zondag j l dan is dat heel goed mogelijk