Groot Gouda, zaterdag 16 februari 1946

Brammetie Flapoor en x n vrienden Nadrak perboden IRadio programma van hedenavond De Avontaten van HILVERSUM I 301 m vqO18 00 Harry Fryer en zijn orkest ï v Tino Rossi 18 30 Journalistiek ifnverzicht door Paul de Waart 18 45 ïjrvolg concert 19 00 Nieuws 19 15 Ï NlO i9 3b Progr voor de Nederl Skrachten Gabaret 20 00 Nieuws So 20 05 Introduction Handel 20 10 Ews 22 15 Oram muziek 22 35 Avondgebed en koorzang 22 55 Oram muziek 2300 Sylvestre Trio 23 30 En tenslotte 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Meisjeskoor De Krekels o l v Leida Hulscher 18 30 Het rijk overzee 18 45 Groningsch halfuurtje 19 15 Lezing namens het Soc Dem Jongeren Verbond VfR O 19 30 Bijbelvertelling door Ds b i Arisr 20 00 Nieuws VARA 20 05 En nu oké 21 15 Doodenliuis hoorspel 21 45 Ned liederen door het omroepkoor o l v Fred Boshart 22 00 Nieuws 22 15 De dood van den ambtenaar Voordracht door Willem van Capelle 22 30 Eddy Walis speelt 23 00 Nieuws 23 15 Benedict Silberman èn zijn Novelty Serenaders 23 40 Kwartet Jan Corduwener 24 00 Sluiting 69 Toen mijnheer Zandbergen zag dat zijn belager in de klem zat kreeg hij moed Q je weg leelijkerd Ga je d r uit riep hij Hij pakte het voeteneinde van zijn vernielde ledikant en begon Bram daarmee op z n kop te timmeren Onder woedend getrompetter spande Bram nu alz n krachten in voor een laatste verwoede poging om zich los te rukken gelijkheid dat de ontwikkeling in Nederlandsch Indië op korten termijn tot een grondwetsherziening leidt nog gaarne m eerste instantie behandeld zag door de thans fungeerende Staten Generaal In de commissie welke onder voorzitterschap zal staan van den Minister vanBinnenUndsche Zaken en waarvan deMinisters van Justitie en OverzeescheGebiedsdeelen als ondervoorzitters deelzullen uitmaken zullen vooraanstaandeleden van de beide Kamers der StatenGeneraal zitting hebben Een familie van kosters Te Maastricht vierde de koster van de parochie St Pieter M Rosier zijn zilveren jubileum Bij dit jubileum valt HÓLLAND BELGIË De Oranje truien scoorden negen maall Vaak heb ik het mijn man hooien vertellen Tien tien tien riepenwij in het Stadion Maar het tiendedoelpunt bleef uit en het bleven ernegen Meer dan genoeg overigens want nooit heeft het Nederlandschevoetbalelftal in een interlandwedstrijd een grootere overwinning behaald Nu er voorbereidingen getroffen worden voor nieuwe internationale ontmoetingen droomt mijn man erweer van deze interlandwedstrijdenbij te wonen Dat kan Ik begrijpen maar ditmaal hoop ik mijn man tevergezellen en ook bij dat schouwspel tegenwoordig te zyn Zal het nu werkelijk tien tien tien worden Trouwens ik zeg nu ook vaak tien tien tien maar dan denk ik aan de tien procent korting van de bekende koffie en theezaak van de Gruyter By de Gruyter ontvang ik voor tien gulden cassabons een gulden contant terug Opmerkelyk hoe vlug men tien gulden aan cassabons by elkaar heeft Zoo vorm ik m in ci en spaarpotje voor de eerstvolgende interlandwedstriid Nederlandsche oorlogsbruidjes naar Amerika regeling enz voor den reis naar Parijs Diegenen die nog geen formulier hebben ingevuld moeten dit aanvragen bi den Commanding General Western Base Section U S Army Hotel Majectic Avenue Kleber Paris France telefoon Balzac 5200 toestel 2451 of 3268 De aandacht van de ooriogsbruidjes wordt er op gevestigd dat hoewel er aan boord van de schepen voldoende babyvoedsel en verdere benoodigdheden voor den reis naar Amerika aanwezig zullen zijn de schepen overvol zullen zil Vrouwen en kinderen zullen aparte bedden hebben mkar de vrouwen zullen hun bedden zelf op moeten maken hun hutten schoonmaken en op hun eigen kinderen Ingezonden mededeeling Aan het ALGEMEEN ZIEKENFONDS Omstreken fan Gouda Markt 26 Gouda kunnen voor spoedige indiensttreding geplaatst worden EENIGE KANTOORBEDIENDEN M of Vr EEN JONGSTE BEDIENDE M ot Vr Sollicitaties uitsluitend schriftelijk FLINKE NETTE MEISJES kunnen in alle afdeelingen bij de $ TO0MWA$$CHERIJ DA ALM A NS worden geplaatst ook is er plaats voor meisjes die slechts halve dagen kunnen komen Gelegenheid tot aanmelden bestaat dagelijks van 8 12 en van 2 6 uur aan het kantoor Fluweelensingel 25 SCHOUWBURG CONCORDIA GOUDA S nyunDUn ggTHAVEN 27 TELEFOON 3483 Dinsdag 19 Februari 8 uur Cabaretgezelschap LOUIS HOLST Sr wet de Radio cabaretrèvue Heden overleed tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden mijn innig geliefde Vrouw en onze lieve zorgzame Moeder BQIBERTA BBEH geb v d Kteijn In den leeftijd van 48 Jaren Gonda C A Brem Retttwijk A S van Dijk Brem E van Dijk Gouda A Brem G M Brem Gouda H Februari 1946 Kiroemelkiloot 113 De teraardebestelHng zal plaats hebben Maandag 18 Februari a s te 12 uur vanaf Diaconnessen huls De Wijk te 12 40 uur op de Algemecne Begraafplaats te Gouda Auteur Anton Beuving Muziek Tom Erich Medewerkenden r ii V Bartic Bikkel Louis Holst Sr Clairc Russell Zang Boranini Telepaath Bep Spij Schetsen Louis Holst Jr Schetsen voordracht Jaap Groot Accordeon Een avond waar U geen pijt van xull hebben f f 1 50 f 1 plus bel PlaatsbesprekenPrijzen der plaatsen f 2 l 3V i f vanaf 17 Febr aan de zaal VEILING Notaris F J J MOEREL te Gouda zal op Maandag 18 Februari 1946 s avonds half 8 in Hotel De Zalm aldaar in eene zitting publiek vcrkoopen PBRCEELBN 1 lm 4 Viar woonhuizen en erven aan de Helmerstraat 12 14 16 en 18 te Gouda weekhuur f4 50 Het perceel Pr HendrlkatrJSla inmiddela door d n eigenaar onderhands verkocht Aanvaarding op den betaaldag der kooppenningen 18 Maart 1946 Bezichtiging als gebruikelijk Hypotheek beschikbaar Nadere Inlichtingen bij den Notaris CRABETHSTR 46 Tel 2601 VRIJZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A S Zondag 10 30 uur Mej Ds C P Thomsen K l k it d varvrtermd WILLEM DE BEUN Muxiekichool Westhaven 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal VEILING wegens sterfgeval Notarl K ZEEVAT te Haastrecht ïai op Woensdag 6 Maart 1946 voormlddags om 11 uur in bet Oifé Huil den Hoek te Haastrecht PUBLIEK VERKOOPEN 2 Woonhuizen met erven te Haastrecht aan de Lieievng nrs C 114 ben C114c teaamen groot 4 34 aren p perccclcn z verhuurd voor 3 35 per wtck p p Betaaldag April 1946 Nadere inlichtingen orden verstrekt ten kantore van otmden notarU Adverteert in HET WATER IN ALMELO BLIJFT ZAKKEN Naar wij van den burgemeester van Almelo vernemen is het water in den loop van gistermiddag wederom gezakt Talrijke woningen zijn daarmede drooggekomen De gas en electriciteitsvoorziening zijn volkomen hersteld en gisteravond brande voor het eerst de straatverlichting weer Burgemeester Ravesloot heeft een bezoek gebracht aan talrijke woningen in de stad en bij de boeren in de naaste omgeving De schade welke zich nog niet in cijfers laat uitdrukken is uiteraard aanzienlijk de vloeren vertoonen groote gaten en vele binnenmuren zijn ingestort Thans wordt getracht via het departement van openbare werken en wederopbouw de beschikking te krijgen over barakken welke als noodwoningen dienst zullen kunnen doen De bedoeling is deze toe te wijzen aan bewoners wier woning zeer ernstig geleden heeft en aan bewoners van woonschepen die gezonken zijn Ernstige schade is voorts toegebracht aan de ondergeloopen textielfabrieken waarvan de machines door het water geledert hebben Deze schade moet des te ernstiger worden geacht aangezien de fabrieken voor de ramp op volle toeren werkten voor de Nederlandsche textielvoorziening Ook hier valt de schade nog niet te becijferen Het Roode Kruis biedt nog steeds krachtige hulp vooral bij de voedselvoorziening terwijl van gemeentewege een extra rantsoen brandstof in het vooruitzicht is gesteld Grondwetsherziening Naar wij vernemen is op korten termijn de instelling te verwachten van een Staatscommissie welke de taak zal worden opgedragen om in zoo kort mogelijken tijd te onderzoeken in hoeverre het wenschelijk is wijziging te brengen m de bepalingen van het dertiende hoofdstuk van de Grondwet en aan de Kroon de noodige voorstellen ter zake te doen Het betreft hier een incidenteele herziening van zeer urgenten aard die de regeerjng vopral met het oog op de mo Dezer dagen zijn de gegevens bekendgemaakt over de vervoermOgelijkheden in Maart van de eerste 2000 echtgenooten en kinderen van Amerikaansch militair en burgerpersoneel uit Frankrijk België Nederland en Luxemburg de rest van de 6000 vrouwen en kinderen in de vier Westelijke Europeesche landen zullen in April en Mei naar Amerika vervoerd worden s len IS Het eerste schip dat vertrekt uit Le Havre zal zijn de Goethals op 5 Maart waarna resp op 12 19 en 24 Maart zullen afvaren de Vulcania de Zebulon Vance en de Argentina Aan elk bruidje zal een instructiebrief worden toegezonden waarin haar medegedeeld wordt wanneer en waar zij zich moet melden voor vervoer naar Amerika de bagage Met SPOED gevraagd Pakhuis of Fabrieksruimte Tegen goeden huurprijs Br on der no 1289 bur v d blad EX POL GEVANGENE ruim 3V2 jaar In conc kamp zoekt sedert de bevrijding een WONING oi gedeelte van woning Wie helpt hem daaraan i echtpaar zonder kinderen Pr onder 95 bur v d blad troef 70 Hij zette z n handen stevig in het kozijn werkte zich zoo ver mogelijk naar voren en schoot toen opeens met n ruk achteruit Inderdaad had deze poging zoodanig succes dat het halfsteensmuurtje bezweek en Bram met vensterraam en al buiten op de grond rolde aan te teekeuen dat het kosters ambt reeds door zijn vader grootvader overgrootvader en verdere voorouders ruim 400 i in dezelfde familie werd waargenomen De familie heeft al 4 parochiekerken in de achter ons liggende eeuwen bediend De Vereenigde Staten en Roemenië De Vereenigde Staten en Roemenië hebben besloten ambassadeurs uit te wisselen OFFICIEELE PUBLICATIE Toewijzingen tabak Het CD K deelt mede dat detaillisten in tabak in het Noorden des lands dus in Nederland boven Haringvhet en Waai in de week van 17 t m 23 Februari toewijzingen 683 en 684 zullen ontvangen op baiis van één maal het aantal ingeleverde rantsoenen vermeerderd met lu procent Salpeterproductie De productie van salpeter bij Mekog te IJmuiden is weer begonnen Dezer dagen heeft de eerste zending plaats gehad Vooral voor de landbouw is dit van groote beteekenis Oude materialen en afvalstoffen Het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen is met ingang van 13 Februari 1946 verplaatst van Paleisstraat 7 en Lange Voorhout 18 naar Kanaalweg Z Voorloo pig is het Romea ele on ch e bereiken onder de nrs 557568 en 55 3Di DAMES Laat thans Uw vilthoed weer vervormen bij Maison Van Eijck Grocncndaal 12 Gonda Biedt zich aan voor ORGELLES en BIJLES L O en M U L O P W A V TfllET Cronjê8tr 22 Gcp Onderwijzer WONINGRUIL gevraagd Amsterdam Gouda Alb Thijmstr 3e etage netten stand 2 kamers en keuken f 6 50 p w Brieven L S METAAL Hcercngracht 286 Amsterdam