Groot Gouda, woensdag 20 februari 1946

F GROOT GOUDA i EENDRACHT AD ASTPA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen fnikkcr Drukkerij Verzijl Oouda ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NUMMIER 159 Administratie M J van Loon WOENSDAG 20 FEBRUARI 1946 Bur Markt 67 Gouda Td 309J Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS Ijzerbonnen als handelswaar Een hoeveelheid ijzerbonnen voor plm 4000 kg ijzer werd door S uit de Tuinstr van D uit Rotterdam opgekocht voor den prijs van 25 et per kg Hij verkocht ze te Gouda voor 30 cent maar vloog daarbij tegen de lamp Ook V uit de Zeugestraat eta V d K uit de v Baerlestraat kregen een bekeuring daar zij als koopers waren opgetreden in deze ijzerhandel De Baden Powell dag Het Ned Padvindsters Gilde deelt mede dat ter gelegenheid van den Baden Powelldag den Padvindsters denk en dankdag op Vrijdag 22 Februari des morgens om 7 uur een vlaggenparade gehouden wordt achter de Waag voor de kabouters padvindsters en pioniersters van de groepen I en II Over den gezamenlijken broodmaaltijd van de padvlo fsters s avonds en de kampvuren van de vendels afzonderlijk worden de bijzonderheden Vrijdagmorgen bekend gemaakt Liberale Sfaafspart Op Woensdag 13 dezer sprak oud min Jhr Ir van Lidth de Jeude voor de leden en introducé s der Goudsche afdeeling van de Liberale Staatspartij over zijn ervaringen in oorlogstijd te Londen De druk bezochte vergadering luisterdemet groote aandacht naar de interessanteuiteenzettingen van den hee v Lidth deJ ude De voorzitter Mr H P C M de Witt Wijnen vatte de vele ervaringen van den spreker in het na woord samen en conclu 1 deerde dat ook in Engeland de wenschelijkbeid van bekwame niet te leer door een ideologie bezaten ministers en de noodzakelijkheid van een goed functioneerend parlement was gebleken De penningmeester de heer N Bruynje deed een enthousiast beroep op de leden om in verband met de komende verkiezingen de contributies te verhoogen en nieuwe leden te winnen De vergadering betuigde krachtig haar instemming Volksuniversiteit Het bestuur van de Goudsche afdeelingvan de Volksuniversiteit deelt het volgende mede Na een serie cursussen waarop wij metvoldoening terug kunnen zien zal ditcursusjaar op representatieve wijze besloten worden door twee voordrachtsavonden van een onzer bekendste letterkundigen Simon Vestdijk Deze zal eigen mg onuitgegeven erk toelichten en daaruit voordragen Ue eerste avond zal gewijd zijn aan dichtwerk terwijl de tweede avond een nieuwe roman tot onderwerp zal hebben In verband met de te verwachten groote toeloop zullen deze avonden gehouden worden in de groote zaal van de Réunie en wel op de Donderdagen 7 en 14 Maart aanvang W i herinneren nog aan de mogelijkheid om voor de tweede helft van het cursusjaaT nog lid te worden Aanmelding aan het Leeszaalgebouw Oosthaven 54 tSifkren we nog mededeelen dat een bijzondere sluitingsavond gegeven zal wordei waarop Albert van Dalsum en foudv Niihoff Genesius van Henri Ghéon zullen voordragen In verband met de hooge kosten zal van de leden een iatirentree geld gevraagd moeten worsen erwfindien plaatsruimte het toelaat aan niet leden tegen een hooger beS toegang verleend kan worden Nader gegevens zullen tijdig bekend gemaakt worden Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de Infledtende anyragen n worden gehaald aan den Di butiedlenst loket ll P perstraat door hen wier bewUs van aanvrage het nummer draagt tttsschcn 30200 en 30513 op Donderdag 21 F bni rltMHi i 9 30 en 12 uor en 2 en 3 30 ur Het keerpunt in one koninkrijk II Sjahrir s ideeën Voordat Sjahrir tot premier was verheven en de leiding van het Indonesische kabinet op zich nam schreef hij de brochure i Persjeangan Kita Onze Strijd welke in October j i op Java vant de pers kwam In deze brochure waarin Sjahrir zijn ideeën uiteenzet neemt hij scherp stelling tegen de fascistische tendenzen die van zekere zijde onder de Indonesische jeugd worden verspreid Deze opvattingen scheidt Sjahrir van de groep SoekarnoSoebardjo en van de figuur op den achtergrond den 61 jarigen Hadji Salim In zijn voorwoord zegt Sjahrir duidelijk dat het vraagstuk van leiding geven aan het Indonesische volk een vraagstuk van be redeneering en beschouwing Is en niet een kwestie van eigen wenschen In dit artikel willen wij ops bepalen tot het eerste hoofdstuk in Sjahrir s broc ure waarin hij de gevolgen van de invloeden van de Japansche beietting op de mentaliteit van de lodonesiiche jeugd bespreekt De verwachting zoo zegt hij en het verlangen om onze onafhankelijkheid korte Red te kunnen behouden leven algemeen onder alle lagen van ons volk en olmmer in onze historie bereikte de vrijheidsbeweging een hoogte als nu Zij is in de eerste plaats een strijd om de persoonlijke bevrijding van willekeur honger en ellende Sjahrir erkent dat de huidige ontevredenheid met alle gevolgen van dien voor een zeer groot deel veroorzaakt is door de Japanners Zij immers zagen een algemeenen opstand voor oogen en leidden de steeds groeiende haat tegen hen in andere banen waardoor deze zich tegen dt blanken richtte iietaccn resoluiten afwierp De Indonesische jeugd werd grondig door de Japanners verpest De politieke opvoeding ontbrak geheel en al en de jeugd werd niet opgevoed tot het drageif van verantwoordelijkheid De gezaaide haat is nu uitgegroeid tot moord en roofpartijen die zuiver fascistisch zijn De vertraagde geallieerde bezetting bood de Indonesische Republiketnscbe regeerlng de gelegenheid haar macht te vestigen Dit werd echter niet naar behooren gedaan bmdat er geen sterke figuren waren Groeiende verwarring was hiervap het gevolg en onder deze omstandigheden kon de nationalistische agitatie de vormen aannemen die in het geheel niet gewenscht werden De fascistische mentaliteit van de Indonesische jeugd die hierdoor tot uitdrukking kwam vindt Sjahrir zeer te betreuren Hij zegt dat hierdoor de Indonesische Republiek de gunstige publieke opinie weer gaat verliezen De arbeiderswereld staat wantrouwend tegenover de fascistische wreedheden terwijl de Kapitalisten bevreesd zijn dat hun kapitaal niet de verwachte opbrengst zal opleveren anneer de rust zal zijn weergekeerd Dit alles zal worden opgevat als blijk van het onrijpe In onze nationale gevoelens De haat tegen Indo s etc zal de wereld opvatten als gebrek aan nationaal bewustzijn bij de massa Zooalsuit het bovenstaande blijkt schroomt Sjahrir niet de huidige situatie op Java scherp te veroordeelen met ais gevolg dat het nationalistische blad Merdeka de uitlating lanceerde dat het gaat om de idee en niet om een premier m a w dat de extreem georiënteerde nationalisten met Sjahrir s kabinet zuilen breken als hij in zijn besprekingen met Or Van Mook te ver m ocht gaan NIEUWS IN HET KORT Studenten van de Universiteit van Cairo en leerlingen van middelbare scholen hebben hun anti Britsche demonstraties die nu vier dagen duren voortgezet In Alexandrië werden 2 studenten bij een demonstratie toen de politie het vuur opende gedood Reuter De Parijsche radio heeft vandaag bekend gemaakt dat een ernstige hongersnood het Zuiden van Algerië bedreigt Uehuidige graanvoorraden zouden slechtstot het midden van deze maand voldoendezijn Reuter u Het Makassarsche blad De Dag deelt mede dat de Japanners op de Kei eilanden 14 geestelijken w o Mgr Aerts hebben vermoord Twee overgeblevenen werden door de bevolking verborgen gehouden Dè Perzische eerste minister Ghayan Sultaneh heeft het recht van vereeniging voor politieke partijen hersteld SPORTNIEUWS VOETBAL Hoe staan de Goudsche clubs er voor Veel verandering is er X Zondag iet gekomen in de ranglijst van de 2de klasse B Hilversum verloor van U V V en verhuisde van de 5de naar de 6de plaats Daartegenover wist Vriendenschaar zich van de 6de naar de 5de plaats op te werken door een 5 2 overwinning op Elinkwijk Overigens behielden alle clubs dezelfde plaats In de 3de klasse B echter hebben nogal wat verschuivingen plaats gehad Laakkwartier handhaafde zich ongeslagen aan den kop en Scheveningen wist de 2de plaats te behouden G S V bezet ondanks het feit dat het Zondag niet speelde de 3de plaats maar kans op het kampioenschap geven wij het stellig niet meer Ona en G D A bleven onveranderd 4de en 5de terwijl Westerkwartier door gelijk te spelen tegen Ona opklom van de 8ste naar de 6de plaats Het verliezen van R V C en Tonegldo spreken hier natuurlijk ook een woordje in mee Zij ginge resp van de 6de naar de 8ste en van de 7de naar de 9de plaats De overwinning van Olympia op Gromvliet tenslotte bracht het eerste elftal van de 10de naar de 7de plaats terwijl Gromvliet thans als hekkensluiter optreedt De ranglijsten zien er nu als volgt ultt2de klasse B H V C 10 9 O 1 39 10 18 Unitas 10 7 2 1 27 11 16 U V V 9 7 1 1 31 12 15 Elinkwijk 9 6 1 2 26 16 13 Vriendensch 10 6 O 4 30 19 12 Hilversum 10 5 I 4 26 24 11 Velox 10 3 1 6 20 24 Gouda 10 2 2 6 16 25 Slledrecht 10 2 0 8 9 28 Hercules 9 1 1 7 8 34 S V W 9 0 8 6 35 3e klasse B i Laakkwartier 9 9 0 0 36 11 Scheveningen 9 8 u 1 30 15 G S V 9 6 1 2 20 15 O N A 9 4 2 3 36 25 G D A 9 4 1 4 26 23 Westerkwart 9 2 2 5 26 35 Olympia R y c 10 9 2 2 2 1 6 6 22 30 3336 Tonegldo 10 2 1 7 24 42 Gromvliet 9 2 ü 1 18 36 18 16 13 10 9 6 6 5 5 4 De uitslagen van de wedstrijden in de afd Gouda zijn Ie klasse A Waddlnxveen 2 Haastrecht2 31 Ona 4 Donk 2 3 1 Gouda 4 Unio 1 0 3 2e klasse A Stolwijk 2 Ona 5 2 3 Bergambacht 2 Oudewater 2 6 2 2e klasse B Waddlnxveen 3 Boskoop 1 1 5 Esto I Nieuwkoop 1 2 2 Vep 2 C S V 4 3 0 3e klasse A Bergambacht 3 Oudew 3 6 3 3e klasie B G D S 2 Waddinveen 4 3 0 3e klasse C Nieuwkoop 2Vep 3 2 1 Van alle overige wedstrijden in deze atd werden de terreinen afgekeurd G S V Nieuws Causerie Alle leden adsjiiranten n junioren worden verzocht Donderdag 21 Februari des avonds 8 uur in de achterzaal van Café Restaurant De Beursklok aanwezig zij daar de heer D Nijs voorzitter van de R V ö A V De Musschen en scheidsrechter van de KNVB voor onze vereeniging een causerie zal houden De heer Nijs zal dien avond spreken over vereenigingsbelangen en de spelregels Inderdaad een leerzamen avond op voetbalgebied Ook de doiiateurs kunnen deze causerie bijwonen j Voor de junioren wordt a s Zaterdagmiddag in een der zalen van Het Blauwe Kruis aan de Westhaven een ontspanningsmiddag aangeboden aanvang 4 uur Die junioren welke nog niet zijn voorzien van toegang bewy zen kunnen deze geheel kosteloos verkrijgen bij de volgende junlorlelders A van den Berg Zoutmansplein 23 en P van Dijk Muilepoort 14 Geen Frankrijk Nederland Uit Parijs wordt vernomen dat de interlandwedstrijd Frankrijk Nederland op 9 Juni a s niet zal doorgaan k ucUUM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Aanvankelijk stormachtige later langzaam afn wiijd tusschen N W en W nog regen hagelof natte sneeuwbuien vooral in het N des lands Daling v temperatuur Wat is er in Gouda te doent Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Gibraltar Thalla Theateri Vrijdag t m Woensdag De Bewaarschool Woensdag 20 Februari 8 uor Nieuwen Schouwburg Operaconcert Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger oven Het nieuwe besef Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Ds Joh v Welzen Idem 7 30 uur Concordia Wijkvereen Oranje Trouw met De Firma staat op springen Donderdag 21 Febr 8 u Nieuwe Schouwburg 5e en laatste opvotring revue 40 45 Idem 8 u Reunie Nat Jongeren Verbond Herdenking van de Slag in de Javazee ATHLETIEK Adriaan de Ruijter naar Indië Een enorme athletiekloopbaan De bekende Boskoopsche athleet A de Ruijter heft er de athletiek aan gegeven I ln Zuid Holland en vooral op de Goudsche velden was hij een lange afstandlooper die door zijn geweldig volhouden en onvermoeid trainen een voorbeeld voor topprestaties Was Reeds in 1932 begon hij op 22jarigenleeftijd zijn athletiekloopbaan Zijn bekende duels tegen Friezekoop op 1500 m 3000 m en wegwedstrijden waren destijdshoogteiiMnten die een belangrijken stootaan de athletiek in Gouda e o gaven methet minst later aan zijn vereeniging Vireset Celeritas te Gouda Zijn prestaties mochten er wezen Niet minder dan 21 maal behaalde hij een kampioenschap van de Goudsche Athletiekkring op 800 m 1500 m en 3000 m te beginnen in 1933 De G A C records van 1500 m 3000 m en 5000 m staan nog op zijn naam resp met 4 min 13 sec 9 min 14 sec en 16 min 10 sec Tijd 800 m 2 min 0 4 sec Vijf maal werd hij Zuidhollandsch kampioen op de 5 km waarvan 3 jaar achter elkaar het baan en l maal het wegkampioenschap Ook op de Kamp van Nederland werd hij 1 maal 2 3 en 4 op de 5000 m Het laatste jaar verscheen hij met meer op de velden Men versleet hem voor oud Ingewijden wisten beter Zijn groote liefde voor de athletiek werd door een nog sterkere vaderlandsliefde overheerscht Als K P er en bij de Wapendroppings verrichtte hij prachtig werk Het vaderland riep hem Nu is de sympathieke athletiekstrijder als officier scheep via Engeland naar Indië Zijn sportloopbaan heeft hij voor het vaderland er aan gegeven Dat zegt veel voor zoo n enthousiast UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Burgerlijke Stand Geboren Arie z v W Verburg en J Karreman Ondertrouwd JV Vos oud 30 jaren en J Mak oud 33 jaren Gehuwd D Duiverman oud 26 jaren en C Hol oud 21 jaren Overleden A de Mik oud 69 jaren wed van J Verwaal overl te Gouda REEUWl Bantditisme op den Ri sweg Maandagavond omstreeks 7 uur reed een vrachtauto op den Rijksweg onder Reeuwijk in de richting Utrecht toen 3 personen door handopsteken te kennen gaven mee te willen rijden De chauffeur stopte dan ook daar hij meende met lif