Groot Gouda, woensdag 20 februari 1946

Binnenschippers moeten zich voor wat betreft de gevolgen van t ezettingsschad € vervoegen bij de afdeeling vaartuigen van den dienst van het college van algemeene commissarissen voor den wederopbouw Goudsche Rijweg 104 te Rotterdam en voor molestschade bij de firma R Mees Zoonen Blaak 10 aldaar Sub b Vorderingen en aanschaffingen ten behoeve van de Geallieerde vooral Canadeesche Legers moeten vóór 20 dezer worden aang meld en wel uitsluitend door middel van de op het raadhuis tusschen 9 en 12 uur kosteloos verkrijgbare formulieren welke portvrij kunnen worden opgezonden zie ook Ned Staatscourant van 7 januari 1946 no 4 Voor burgerart eid en inkwartieringsgelden geschiedt de aanmelding door bemiddeling van de afd B Vil van het Departement van Oorlog te Apeldoorn Jachtlaan 108 uit de door den burgemeester ingediende opgaven Voor roerende goederen Diensten onroerende goederen en Bedrijven bezige men in elk geval deze gratis verkrijgbare formulieren die zonder gebruik van enveloppe kunnen worden gepost Deze aanmelding loopt vooruit op de indiening van declaraties welke t z t zal worden verlangd RichtHjnen voor deze aanspraken zijn gegeven in het Besluit Regeling Vergoeding Militaire Vorderingen en Aanschaffingen 1945 Staatsblad F 292 Sub c Vorderingen geschied door Militair Gezag O D B S Stoottroepen enz vallen buiten den sub b genoemden aanmeldingsplicht doch worden afgewikkeld door de Vorderings Officieren der afdeelings Militaire Commissarissen te sGravenhage B P M gebouw Carel van Bylandtlaan 30 Claims ontstaan door schade toegebracht door geallieerde militairen metzijnde oorlogsgeweldschade dienen welvóór 20 dezer te worden ingediend bijhet C B V M V doch op andere formulieren voorgeschreven door het Ministerie van Oorlog t w A voor algemeene schade en B voor gebruik van onroerende goederen diefstal plundering inkwartiering eveneens gratis ter secretarie verkrijgbaar Claims ontstaan door schade toegebracht door Nederlandsche mnitairenworden behandeld door de afd B 1 van het Ministerie van Oorlog Plein 4 te sGravenhage Doodelijk ongeval In September 1944 werd tijdens den terugtocht der Duitschers in ZeeuwschVlaanderen de R K kerk te Philippine zoodanig vernield dat de kerk geheel moest worden gesloopt Aan deze werkzaamheden is thans een 15 tal arbeiders bezig Uiteraard bestaat hiervoor bij groot en klein veel belangstelling Maandagmiddag omstreeks 5 3U uur waren de arbeiders bezig met een steunpunt van een der pilaren waarop het zware bovenstuk van den hoofdingang rustte voor omverhalen gereed te maken Op onverklaarbare wijze stortte een zijpilaar van den hoofdingang plotseling naar beneden tengevolge waarvan twee kinderen oader het puin werden bedolven en gedood Een derde knaap liep zware verwondingen op Het eerste Russische schip in Amsterdam s haven Voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog is gisteren een Russisch schip in de Amsterdamsche haven binnengevalHet is het 7500 ton metende S S Viacheslav Molotov dat komende van Liverpool naar Amsterdam opstoomde om te dokken D yiezenformulieren bij den A N W B verkrijgbaar ters te doen te hebben maar groot was zijn schrik toen hij eenige vuurwapens op zich gericht zag Hij werd overmeesterd en gekneveld aan den kant van den weg gelegd De lading van den wagen die aan een expeditieonderneming te Utfechtt toebehoorde bestond o m uit 400 hter genever die voor Utrecht bestemd was Deze genever werd overgeladen in een auto van de bandieten die daarmede wegreden De chauffeur werd later door passeerenden gevonden en uit zijn benarde positie bevrijd De politie stelt naar het gebeurde een onderzoek in WADDINXVEEN Controle stamkaarten De bewoners van den Bodegraverstraat weg inwoners der gemeente Waddinxveen worden allen persoonlijk verwacht op Donderdagmiddag a s tusschen 2 uur en half 5 iD de cantine van het Veilinggebouw Meegebracht moeten worden het trouwboekte persoonsbewijs en de 2e distributiestamkaart Voor Inwonende kinderen beneden den leeftijd van 15 Jaar kan de stamkaart door een der ouders ter controle worden overlegd Toon allen uw dank tegenover de ambtenaren die pedaal voor den Bodegraver traatweg naar de velling komen opdat de iwis naar het dorp niet gemaakt behoeft te worden door prompt allen aanwezig te zijn en de vereischte papieren mede te brengen BINNENLAND PRINS BERNHARD G B E Naar het A NP verneemt heeft het den Koning van Engeland behaagd op voordracht van Veldmaarschalk Sir Bernard Montgomery aan Z K H Prins Bemhard te verleenen het Knight Grandcross hl the Order of the British Empire als erkenning van zijn groote verdiensten als bevelhebber der Nederlandsdie strijdkrachten gedurende de operaties in Noord en West Europa Kurhaus wordt Het Badhuis De jury die moest uitmaken welken naam het Kurhaus te Scheveningen voor taan zal dragen heeft besloten het MetBadhuis te noemen Burgemeester de Boer naar Indië Naar A N P verneemt zal de heer F de Boer die op 28 Februari als waarnemend burgemeester van Amsterdam aftreedt op 15 Maart per vliegtuig naar Indië reizen om daar zijn functie van directeur van de Stoomvaartmij Nederland te hervatten Nederland icidt met 65 5 punt tegen 52 5 punt Maandagavond is de tweedaagsche landenzwemwedstrijd tusschen Denemarken en Nederland in de fraaie overdekte zweminrichting te Kopenhagen begonnen De belangstelling was buitengewoon groot Onder de aanwezigen bevonden zich Koningin Alexandrine en verder de Nederlandsche gezant in Denemarken jhr Van Lennep met zijn echtgenoote Vóór den aanvang vond een défilé van beide ploegen plaats en werden de volksliederen gespeeld Na den eersten avond heeft de Nederlandsche ploeg de leiding genomen met een voorsprbng van 13 punten Van de 8 zwemnummers welke op het programma stonden won Nederland er 5 terwijl ook de waterpolo wedstrijd door onze landgenooten met 5 3 werd gewonnen Ondanks het verschil in punten was de spanning den geheelen avond buitengewoon groot Toen er nog 2 nummers moesten worden gezwommen de 2 estafetttes 3 x 100 m wisselslag dames en heeren gaf de stand 37 5 punt voor Nederland tegen 36 5 punt voor Denemarken Op de 100 m borstcrawl dames bezit Denemarken op het oogenblik de twee snelste zwemsters van de wereld Fritzi Nathansen en Karen Harupp Bep van Schalk en Haanie Termeulen gaven prachtigen strijcf te zien om althans de tweede plaats te bezetten hetgeen evenwel niet gelukte De tijd van de winnares Nathansen was 1 min 7 5 sec Herman Smitshuizen won gemakkelijk de 200 m schoolslag in den uitnemenden tijd van 2 min 47 9 sec voor den Deenschen kampioen Esmann die Ru van Feg gelen achter zich liet De uitslagen van den eersten avond luiden 100 m borstcrawl dames 1 Fritzi Nathansen Denemarken 1 07 5 2 Karen Harupp Denemarken 1 082 3 Bep van Schalk Nederland a JW 45 46 47 48 49 50 WIT 26 27 29 3K 32 39 9 Wit zet en wint Plakt dit diagram op karton U heeft et gemak van Opg no 2 voor clubdajémers beginners at n Zwart 12 13 14 17 19 22 tot 25 25 Wit 30 31 35 36 37 38 42 45 48 W Wit zet en wint Opg no 2 voor clubdammers gevorderden At P V D iKZwart 4 12 18 19 21 23 24 29 Wit 16 27 33 35 38 40 42 44 Wit iet en wint Men mag van alle opgaven oplossing inzenden doch kan slechts eenmaal voor ee prijs In aaamerking komen Clubdammers kunnen niet voor een p der thulsdammeriklasse In aanmerking kome Oplossingen tot 14 dagen na plaatiiofl bureau Groot Gouda Markt 67 Op dè linkerbovenhoek vermelden Damrubri Voor pcrsooaU k antwoord ▼ P f iBslnlten Veel occetl 46 Indië week te Utrecht aangevangen De Indië week te Utrecht is gisteren officieel geopend in het groot Auditorium der Rijksuniversiteit door den praeses van het Studentencomité voor Oost en West den heer Oosters waarbij o a tegenwoordig waren Z Exc de Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen Mr Dr J M A Logemann Jhr v Holte tot Ecbteld secr van de commissie van herstel der Universiteiten prof J Boeke rector magnificus de professoren Fischer en Schmutzer als adviseerende hoogleeraren voor het udentencomité de burgemeester U A W ter Pelkwijk en vertegenwoordigers der verschillende Studentencorpora het Convent van de Christenstudenten Prof Boeke beschreef in zijn rede de moeilijkheden van de Indische bevolking zoow£l inwoners als Europeanen M die terue komen zijn van alles berootd aldus spreker en hebben recht op waardeering en hulp Met de daad moeten wij toonen dat wij met hen meeleven En op uitnoodiging van het comité van Oost en West zullen wij alle krachten bijeen brengen De jongeren hebben het voorbeeld gegeven in het verzet tegen den bezetter laten de ouderen toonen dat zij dit nieuwe voorbeeld van de Studenten inzake steun aan Indië op prijs stellen Het internationaal reizen is ietwat vergemakkelijkt omdat de formulieren voor het aanteekenen van uit te voeren betaalmiddelen en geldswaardige papieren vanin het buitenland geopende accreditievenen van andere waarden waarover de reiziger in het buitenland de beschikking krijgt voortaan bij den A N W B verkrijgbaar zijn Tot dusverre moest men deze bij het verlaten van het land aan de grens in de haven of op het vliegveld invullen Nu kan men dit rustig van te voren doen Minister Logemann sprak eveneens over de mate van berooidheid waarin de landgenooten terugkomen met schaniel bezit in slechte gezondheid komen zi bescherming zoeken in het vaderland Wel hebben wij hier onze eigen moeilijkheden maar toch is door n nationale inspanning veel leed te verzachten Nadat de heer C Voute ab actis van het comité voor Oost en West het slotwoord h d gesproken begaven de genoodigden zich naar het Centraal Museum waar de Indische tentoonstelhng officieel geopend werd S S man ontvlucht In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is het den S S man W Hendriks uit Deventer gelukt uit de Van Heutzkazerne te Kampen te ontvluchtten Minister Vos naar Amerika Onder de passagiers van het vliegtuig dat 20 Februari a s voor het eerst sinds de bevrijding van Schiphol rechtstreeks naai Amerika vliegen zal bevinden zich de minister van Handel en Nijverheid Ir H Vos en eenige van zijn hoofdambtenaren Het doel van de te voeren economische besprekingen is het bevorderen van de inschakeling van den particulieren handel bij het handelsverkeer tusschen Amerika en Nederland De gevangene zat opgesloten in een celop de derde verdieping Hij wist echteruit te breken en als ervaren geyeltouristwas het voor hem niet moeilijk uit dekazerne te komen Hendriks is een bekend uitbreker want dit is reeds de zevende maal dat hij uit een kamp in Nederland ontvlucht is DAMRUBRIER Red H Tenwolde Rectificatie Vorige 2de opgave stond voor thuisdammers Dit moet zijn voor dubdammers beginoer 3de opgave stond Wit zet en wint m i Zwart zet en wint Inzending der beide opgaven metéénw K verlengd Opgave No 2 voor thulsdammers at Tl 12 13 M IS 19 22 en 23 ZWART 12 3 4 5 Populierenhout voor klompen De landenwedstrljd Denemarken Nederland De directie van Staatsboschbeheer heeft de voor velling aangewezen hoeveelheid populierenhout in dit kapseizoen ten behoeve van de Iclompenvoorziening welke zulks dringend noodzakelijk maakte nogmaals verhoogd en wel met 2000 m3 De totale hoeveelheid populierenhout voor de fabricage van klompen is daarmede gebracht op 83000 m3 1 084 4 Hannie Termeulen Nederland 1 085 Nederland 3 punten Denemarken 8 punten 200 m schoolslag heeren 1 Herman Smitshuizen Nederland 2 47 9 2 Esmann Denemarken 2 51 8 3 Ru van Feggelen Nederland 2 52 4 4 Ebbe Denemarken 3 00 8 Nederland 7 punten Denemarken 4 punten 100 m borstcrawl heeren 1 Kees Hoving Iede land 1 02 1 2 Christensen Denemarken 1 03 0 3 Chrisophersen Denemarderland ken 1 04 7 4 Joop van Merkensteyn Nederland 1 04 8 Nederland 6 punten Denemarken 5 punten 200 mschoolslag dames 1 Wil Haverslag Nederland 3 005 2 Gret Sonnesen Denemarken 3 06 2 3 Greetje Jellema Nederland 3 07 5 4 Lykke Rose Denemarken 3 10 8 Nederland 7 punten Denemarken 4 punten 200 m rugslag dames 1 Karen Harupp Denemarken 2 44 5 2 Greetje Gaillard Nederland 2 49 0 3 let Koster van Feggelen Nederland 2 51 2 4 Birti Ovepetersen Denemarken 2 57 1 Nederlaiid 5 punten Denemarken 6 punten 100 m rugslag heeren Denemarken 1 12 5 2 Geerling Nederland 1 114 0 3 en 4 De Groot Nederland en Madsen Denemarken 1 14 9 Nederland 4 5 pynten Denemarken e 5 punten 3 x 100 m wisselslag estafette dames 1 Nederland Ie ploeg Koster v Feggelen Haverslag en v Schaik 3 min 50 6 sec 2 Denemarken l e ploeg 3 min 52 7 sec 3 Nederland 2e ploeg Gaillard Jellema Termeulen 3 min 54 4 sec 4 Denemarken 2e ploeg 3 min 58 7 sec Nederland 14 punten Denemarken 8 punten 3 x 100 m wisselslag estafette heeren 1 Nederland Ie ploeg De Groot Smitshuizen Hoving 3 min 33 0 sec 2 Denemarken Ie ploeg 3 min 36 5 sec 3 Nederland 2e ploeg Geerling v Feggelen van Merkensteyn 3min 41 5 sec 4 Denemarken 2e ploeg 3 min 42 8 sec Nederland 14 punten Denemarken 8 punten Waterpolo Denemarken Nederland 3 5 Nederland 5 punten Denemarken 3 punten Totaal resultaat Nederland 65 5 punten Denemarken 52 5 punten Aanmeldingsplicht Militaire Vorderingen en Instelling Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen C B V M V Duinweg 20 22 te s Gravenhage Hoofd H J C Kamsteeg Te onderscheiden zijn vorderingen op de a voormalige Duitsche Weermacht t de Geallieerde Legers c de Binnenlandsche Strijdkrachten Militair Gezag Stoottroepen CD enz Sub a Vorderingen op de Voormalige Duitsche Weermacht worden door bovengenoemd bureau niet behandeld Hieromtrent moge worden verwezen naar de vroeger verschenen publicaties Voor zeoveel vorderingen als regelmatig gedaan kunnen worden beschouwd dienen deze dus aannemelijk gemaakt en geregistreerd te worden door den burgemeester Wanneer sprake is van onregelmatigheden of diefstal dient aanmelding te geschieden en wel vóór 1 Maart bij de Schade En quêteCommissie te s Gravenhage Zeestraat 71b terwijl de afhandelingen van de gevallen betreffende het gemis van genot van door de Duitsche Weermacht in gebruik genomen gebouwen wordt behandeld door het Commissariaat voor Oorlogs en Bezettingsschade Beekensteinschelaan 37b te Amersfoort De landbouwof agrarische schaden ressorteeren onder den Rijksdienst van landbouwherstel Hooge Nieuwstraat 6a te sOravenhage Schoolbesturen en semi publiekrechtelijke lichamen dienen zich te blijven w enden tot de Rijkscommissie van Advies Gr Hertoginnelaan 196 s Gravenhage voorheen Kerklaan 2B Apeldoorn Politiepersoned wjpnde zich voor schade tengevolge van Duitsche gevangenschap tot de evengenoemde Schade enquêtecommissie Vorderingen op Dultschiand instellingen of ondernertTingen in te dienen bij het Nederlands me Clearingsinstituut te Amsterdam Nieuwe Spiegelstraat 3 5