Groot Gouda, donderdag 21 februari 1946

De A onfaren n Bcamniet e Flapoof en i n vrienden Nadrak verboden door G Th Rot man De benzineprijs in Denemarken De benzine kost thans in Denemarken Kr 9 70 per Liter dat is 38 7 cent Geen evacuee s meer naar Austi lië Volgens een bericht in de Melbourne Herald zullen de meesten der 4500 evacué s in Australië naar Nederland terug keeren en er zullen geen evacué s meer uit Nederlandsch lndië naar Australië gezonden worden Gebrek aan deviezen is de voornaamste reden waarom het oorspronkelijke evacuatieschema dat in de verpFaatsing van lOOQO geïnterneerden naar Australië voorziet niet wordt uitgevoerd Britsche ministers naar Britsch Indië In het Hoogerhuis is Dinsdag officieel bekend gemaakt dat drie Britsche ministers naar Britsch Indië zullen gaan om met de Indische leiders de structuur van den Indischen grondwet te bespreken Zij zijn Lord Pethick Lawrence minister voor Indië Sir Stafford Cripps minister van handel en Albert Alexander eerste lord van de admiraliteit Nederlanders op de Radar en Radioconferentie te Londen De Nederlandsche gedelegeerden ter Radaren Radio conferentie te Londen georganiseerd door den Britschen Minister van Burgerluchtvaart zijn de heeren S L Hop en O J Sels Genoemde conferentie is Maandag geopend door Lord Winster Minister van Burgerluchtvaart Twintig landen zijn vertegenwoordigd Onder meer zal de toepassing van radar in de Burgerluchtvaart worden besproken De conferentie duurt tot den eersten Maart 78 Als een bal rolde de arme schilder naar beneden en het schilderij rolde mee Nu eens kreeg het schone kunstwerk een schop dan weer rolde de schilder er overheen zodat weldra de flarden er bij hingen En tot overmaat van smart zagen Bram Tom en Menelik die verschrikt toekeken dat onder aan de heuvel een diepe beek stroomde 77 De steen die Brammetje zo plotseling in de zak wierp was echter zo zwaar dat de schilder die maar op zo n klein klapstoeltje zonder leuning zat pardoes achterover viel en holderbolder langs de helling naar beneden rolde Bovendien schopte hij onder t vallen zijn schilderij dat al bijna af was en zo mooi dat je gewoonweg niet zien kon wat het voorstelde de lucht in PROVINCIALE PUBLICATIE Teelt van witlofwortelen De teelt van witlofwortelen kan in 1946 vrij plaats vinden met dien verstande dat het telen alleen mag geschieden door bedrijfsgenooten a die over een tuinbouwteeltvergunning beschikken Evenals vorig jaar kunnen de telers van witlof hun getrokken wortelen aan drogerijen leveren De volgende drogerijen zijn hiervoor ingeschakeld Drogerij Hollandia te Limmen Drogerij Noivita te Badhoevedorp Drogerij Grogrado te Heeswijk Drogen De Bunte Houn te Oudwolde en Drogerij De Vooruitgang te Ouddorp De wortelen kunnen tegen den prijs van 30 per 1 000 per k g franco veiling of gebruikelijke laadplaats geleverd worden Dit jaar is de verplichting om aan de drogerijen te leveren niet opgelegd V Pootaardappelen voor volkstulnders De Voedselcommissaris voor ZuidHolland maakt bekend dat voor volkstuinders dit jaar weer pootaardappelen beschikbaar zijn Zij dienen zich tot het verkrijgen hiervan te wenden tot den plaatse lijken bureauhouder van het districtwaaronder zij ressorteeren Volljstuindersvereenigingen of groepen volkstuindersdienen zich met een lijst waarop de namen eh adressen en de te beteelen oppervlakten vermeld staan te wenden tot den plaatselijken bureauhouder door middelvan een gemachtigde plaatselijke distriebutiediensten inleveren in veelvouden van 100 en met eea minimum van 100 Inlevering moet geschieden met een ontvangstbewijd M D 342 24 Tezamen met de nieuwe punten kunnen de oude roode en blauwe punten keukengerei extra ingeleverd worden mits gescheiden van de nieuwe De detaillisten ontvangen het orgineel van het ontvangstbewijs terue alsmede een toewijzing Met deze toewijzingen kunnen zij zich bevoorraden bij hun grosier of fabrikant üe fabrikanten moeten de toewijzingen opzenden aan het Rijksbureau voor metalen Bezuidenhoutscheweg 15 Den Haag De detailisten zullen nog richtlijnen betreffende deze distributie ontvangen van de ondervakgroep detailhandel in huishoudelijke artikelen Nassau DiUenburgstraat 24 te Den Haag Detaillisten in serviesgoed moeten de ontvangen punten bewaren Inlevejing dedezer punten kan niet plaats hebben Nadere mededeelingen betreffende de herbevoorrading zullen door het Rijksbureau worden gtdaan Detaillisten zullen nog richtlijnen ontvangen van de ondervakgroep detailhandel in glas porselein en aardewerk Lange Nieuwstraat 11 te Utrecht Vordering van granen op basis van de richtprijzen Diverse groepen van verwerkers zijn niet meer in hun aankoopen gelimiteerd terwijl ook aan den handel vrijheid is geaten in onbeperkte mate granen zaden en peulvruchten uit de binnenlandsche oogst aan te koopen mits deze op de voorgeschreven wijze worden verantXoord Het vormen van extra voorraden kan evenwel niet worden toegestaan daar dit tot stagnatie in de geregelde voorz en ng aanleiding zal kunnen geven HandeS die vooTraden vormen en verwerlïs die grootere hoeveelheden hebben aangekocht dan voor directe beboette noodzakelijk is dienen fr fr J g J ening mede te houden dat bij l en tot vor dering zal worden overgegaan op basis van de vastgestelde richtprijzen voor granen zaden en peulvruchten Teelt van aardbeien Aan telers van aardbeien wordt bekeftd xemaakt dat de teelt van aardbeien ge ed vrij is Men is echter wel verplicht TOor deze teelt vergunning aan te vragen bij het bureau Voedselcommissans afd Tuinbouw Anna Paulownastraat 22 Den Haag of via de plaatselijke bureauhouders Toewijzingen tabak en lucifers Het C D K deelt mede dat in een gedeelte der vakpers ten onrecht is vermeld U M da de oewijzingen 685 en 686 geldig zun voor tabak en de toewijzmgen 683 en 684 voor lucifers Dit moet zijn 683 en 684 VOO tabak en 685 en 686 voor lucifers Sowjet nota over atóoraspionnage in Canada Radi vMoskou heeft een verklaring van de Sowietregeering uitgezonden waarin gezegd wordt dat Sowjet agenten in Canmla technische Inlichtingen hebben eekregen waaruit echter bleek dat de Sowiettechniek op dit gebied verder s gevorderd Deze agenten waren met gemachtigd tot deze actie en n zijn terug h nchtingen betroffen bepaalde technische gegevens welke met door de Sowietregeering met het oog op hoogere echiische resta ies in de Sowj et Un e werden verlangd en welke in publicaties betredende pllatsbepaling door midde van radio enz en ook m het bekenoe Amerikaansche pamflet over de atoom energie kan worden gevonden De mededSg zegt verder dat de SowjetamSadeur en andere medewerkers van de ambassade in Canada in het geheel niet bij deze zaak zijn betrokken Strijd in Mandsjoerije ontbrand Een woordvoerder der communisten heeft vefklaard dat de strijd tusschen de KwoUntang Centrale Chineesche regeerine en de communistische strijdkrachten zich in Mandsjoerije over een front van 72 km ten N W van Liaoyang ten Zuiden van Moekden uitbreidt De woordvoerder voegde eraan toe dat de strijdkrachten der Kwomintang dfe onder het commando van generaal Toe Yoeming staan en over tenmins 2 door Amerikanen getrainde en uitgeLte legers beschikt druk blijven uitoefenen tegen de plaatselijke Volksstrijdkrachten Aanvulling Bonnenlijsf Officlëcle bonncnlijst voor de eerstt helft vaa de 3e periode 17 Febr t m 2 Mrt 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Bonkaartcn ka kb kc 603 algemeen 250 gram am itroop e d 100 gram cacao 100 gram koffie M p va 112 gram huishoudzeep 2 doosjes lucifers b 15 reserve 1 Kg aardappelen Bonkaarten la Ib Ic 602 a 08 IVï liter melk b08 en cOS melk 3 liter melk 018 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 603 algemeen 250 gram jam stroop e d 100 gram cacao pl m 112 gram huishoudzeep 2 doosjes lucifers Bonkaarten ld le 602 d 08 e 08 melk 5 liter melk 518 aa4 ppelen 1 Kg aardappelen Tabak p Versnaperlngenkaart QC 513 2 rants tabaksartikelcB geen import sigaretten V 14 100 gram chocolade of suikerwerken X 14 100 gram ld ld Bovengenoemde bonnen kunnen recdi op Vrijdag 22 Febr a s van smorgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondering vaa de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 25 Februari mag worden afgeleverd De lucifers op bon 055 en 554 algemeca Aanvragen serviesgoed Hpt TDK deelt mede dat ziekenhui Srn moeSnjS ot resp Rijksbur Keramische P od f kade 1 Den Haag en het JksDureau metalen BezuidenhoutscKeweg 15 Den ïïfaj Hotels e d moeten aanvragen om ser fesgoed en metalen keukengere nchfp frit den gewestelijken secretaris van ten tot aeu ë piikshureau voor Bedrijfshoreca resp tot Kijksouredu metalen Meubelen keukengerei serviesgoed Het C D K deelt mede dat handelaren in houten meubelen de van het P bl e c ontvangen vergunningen P f k den aan sectie meubelen van het Suïeau voor hout N Spiegelstraat 7 Am sterdam Het R l sbureau draagt zorg voor herbevoorrading van dert handel npfaülisten in metalen KeuKengcic moe en de van het PubHek ontvangen pen geplakt op opplakvellen bij de Toewijzingen tabak Het C D K deelt mede dat grossiers in tabak in het Noorden des lands dus inNederland boven Haringvliet en Waal in de week van 24 Febr t m 2 Maart toewiizieingen G 41 en G 42 zullen ontvangen wijiigiiigti i orHp rantsoenen wiizieingen G 41 en ü4 zuiien onivdugcu L e lucucr uh uu y nn basis van de ingeleverde rantsoenen zullen In verband met de bevoorradlnfl va v n de couDures 650 en 651 vermeerderd den handel eerst in den loop der week vtrmet 10 Ikrllgbaar zijn ADIOPROGRAMMA VOOR H VOOR HEDENAVOND S MScel en seinble Chr K Vakverbond Spreker O Hordijk ft Gram muziek J9 00 Nieuws 19 15 KoSicht 19 20 Scala orkest te Mi Sten Verzoekprogr 20 00 Nieuws SrRV20 05 Mandolinata en Dameskoor Fred Boshart 20 45 Dameskoor tv Fred Boshart 21 10 Wonden in geuonH Nederland door C v d Bom K Or4koncërt door Henk Loohuys Sm Nieuws 22 15 Vart Oost tot West n Noord tot Zuid 22 30 Hobokwartet r nï 22 45 Liederenrecital door Bertus Kaar 23 10 Gram rnuz 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting SvR fs W Ni wt IS is Les gars de Pari olv Frans van Capelle met Jane GeoL 18 45 Sportbeschouwing door Wil van Beveren 19 00 £ ijf hed 19 05 Muzikale acrobatiek 20 00 Nieuws 20 05 De RegeermgsvoorlichS enst antwoordt 20 20 toncertgeSouworkest o l v Eduard v Bemum m m V sTcolai Orloff piano Pianoconcer van Tsiaikofski In de pauze Materieele en geestelijke wederopbouw van Nederland 22 20 Ouderen en jongeren 22 30 The Ked white and blue Stars 23 00 Nieuws 23 15 Gram platen 23 45 Pianomuziek 24 00 Sluiting BUITENLAND Mijnwerttersstakingen Le Soir deelt mede dat Maandagmiddag stakingen zijn uitgebroken m de kolenmijnen van de Borinage en in die van het Centrum evenals in talrijke mijnen in het district van Charleroi Verklaring van het I AlWndia Congress Dr Azad voorzitter van het AH IndiaCongress heeft Dinsdag verklaard dat het congres de voorbereiding van een uiteindeiijken en beslissenden strijd zal overwegen indien de Britsche regeering in gebreke blijft naar den letter en naar den geest haar in September 1945 gedane belofte spoedig het volledige zelfbe stuur in Britsch Indië te vestigen na te komen Japaosche steun aan Indonesiërs Naar de Voorlichtingsdienst van het Nederlandsch lndisch leger bericht stellen de Japanneezen hoewel zij daarvan steeds weer de nadeelen ondervinden riog altijd wapens en munitie ter beschikking van de Indonesiërs en gaan zij voort deze militair af te richten Het volgende is daarvan een voorbeeld Tusschen de Japanneezen en de Indonesische afgevaardigden in Padang Sidempoean aan de Noordwestkust van Sumatra was een overeenkomst gesloten Men zou een overval doen op een Japansche munitieopslagplaats waarbij de Japansche wacht volkomen verrast zou zijn De resultaten echter kwamen niet overeen met de afspraak Twee Japansche wachten werden gedood en daardoor ontstaken oe Japanneezen in een zoodanige woede dat zij uit wraak 200 Indonesiërs gedood hebben Iets dergelijks gebeurde aan de Oostkust van Sumatra tusschen Siantar en Prapat waar 70 Indonesiërs gedood werden Volgens berichten uit Tapanoeli is daar een levendige handel in Japansche vuurwapens gaande Moorsche troepen naar Spanje Verscheidene schepeh zijn onlangs uit Ceuta en Melilla in Spaansch Marokko naar Algeciras Malaga en Valencia vertrokken met Moorsche troepen aan boord welke naar men meent te weten de garnizoenen in deze plaatsen Jn geval van nood moeten versterken Men zal zich herinneren dat generaal Franco tijdens den Spaanschen burgeroorlog zooveel mogelijk gebruik maakte van Moorsche troepen Deze worden tot het beste ye ÖJmateriaal in het Spaanche legerj i Kend ZWEMMEN Landenwedstri Denemarken Nederland De voorsprong na den eersten dag van de zwemwedstrijden tusschen Denemarken Nederland is niét verloren gegaf Integendeel de Nederlandsche ploeg had na den den eersten avond een voorsprong van 13 punten vvelke tenslotte tot 25 punten kon worden opgevoerd dank zi ederom fraaie overwinningen o p de Cide estafettenummers