Groot Gouda, vrijdag 22 februari 1946

8U Gelukkig duurde het niet lang of de schilder verscheen weer boven de wateroppervlakte Help He p nep hi Bram die hem juist bereiken kon trok hem met zijn slurf naar de kant en sloeg hem toen zijn slurf zo stijf om de hals dat de man bijna geen adem meer kon halen En zo trok hij hem op het droge De Indonesiërs wenschen een onderzoek door de Vereen Volken De leden van het Indonesische Werkcomité hebben in een XVoensdag te Batavia gehouden vergadering den wensch tekennen gegeven dat door de UNO eenonderzoek wordt ing f f d aar den toestand in Nederlandsch lndie Dit werkcomité is een kl in adviseerend hchaarngekozen uit de leden van het CentraleNationale Comité en de houding Van ditlichaam in de huidige politieke ontwikkeling is wellicht een veelzeggende aanwi zing voor de reactie van het veel groove lichaam dat min of meer de functievan volksvertegenwoordiging vervult or io rpQnliihe wordt een voikssicuuihhb einde vast te stellen dat de verantwoordelijkheid welke door de Nederlanders en aanzien van de Indonesiërs wordt gevoeld zonder basis is daar de Indonesiërs de Repubnkeinsche regeenng daarmede hebben belast In de toelich ting op het besluit verklaarde het comité De Indonesiërs erkennen de nesische reaeering als de eenige in tantie welke bevoegd is namens Indonelii te onderhandeten De Nederlanders negeeren dit standpunt door zichzelf naar voren te brengen als de eenige regeering Dit beteekent dat zij de erkenning van een Nederlandsche koloniale regeermg vragen Tengerste ontkennen de Nederlanders dat de toestand veranderd is en dat sfnds 9 Maart 1942 toen de Nedeflanders zich onvoorwaardelijk aan de japanneezen hebben overgegeven de souve reiniteit in andere handen zou z jn overaegaan ten tweede negeeren zij de proclamatie van de Indonesche onafhankelij kheid op n Augustus 1945 welk rechtop onafhankelijkheid door het handvest vkn rie Vereenigde Volken is erkend ten derSe negeeren zij t de facto bestaan van k Indonesische regeering OFFICIEELE PUBLICATIE Nummertoewijzingen r Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de I aatselijke distribut e stensten in de week van 24 Februari t m f Maart de volgende nummercoupure zullen uitreiken jam 690 thee byioy brood 666 Am bloem 667 Inl bloem r fiS Treducte melk 693 694 wascn poeder 695 aardappelen 696 697 eieren a t 37 De toeslag bedraagt voor jam ï voor de ovenge artikelen waar l v ór de evenredige bevoorrading gddt 10 De toewijzingen voor thee wo den uitgereikt op basis van het aantal mgeleverde rantsoenen van de bonnen 736 met verrekening van de twee nog met afgerekende voorschotten Voorts moe en ie bonnen 737 en 36 voor zu dvruchteö worden ingeleverd Er worden geen toéwSzhigen uitgereikt doch er zal verrekening van het voorschot plaatsvinden Bo nltaan de nummertoewijzingen me zondering van die voor melk en aardappelen zij n geldig voor detaillisten van 3 lm 16 Maart voor grossiers van 3 t m 30 Maart De toewijzingen voor meH en aardappelen zijn geldig van 3 t m y Maart Biammetie Flapoor en x n vrienden De Avonturen van TaTSedenavond van ooa ionn Nieuws ï iri 0 Progr voor de Ned Strijd Panzera bariton zi h puivelstnler sonate an Yehud Menuh n 2r20 verv g story DE OORLOG NA DEN VREDE door G Th Rotman Het veelvuldig voorkomen van explosies ongelukken en dergelijke vooral in streken die in de frontlinie hebben gelegen heeft de Rijksinspectie v d Luchtbescherming en het Brandweerwezen er toe gebracht in samenwerking met den Opruimings en Bergingsdienst te Breda i een blad uit te geven waarin wederom ernstig gewaarschuwd wordt tegen de groote gevaren die aan explosieven verbonden zijn oonn Nieuws 22 15 A u u ouaers en nei uuuciwijicuu h oow Slagwoorden van onzen ijd door gjjjf springstoffen en wapentuig Lnnrd Verhoeven 22 35 Avondgebed en j jg e et belangrijkste parool dat bernaru tenslotte 24 UU gceven wordt Er wordt een dringend beroep gedaan niet alleen op de jeugd maar ook op de ouders en het onderwijzend personeel gegeven wordt Verschillende staaltjes worden opgesomd van kinderen die pantservuisten mitrailleurs e d als souvenirs verzamelen Ouders maken de kachel aan met buskruit Per maand komen er nog ongeveer 100 menschen om tengevolge van het onoordeelkundig bewaren van en omgaan met allerlei oorlogstuig Bovendien is de schade die door de explosies aangericht wordt door de materialenschaarschte niet altijd te herstel Dat het geschrift dat op groote schaal verspreid wordt er toe zal bijdragen dit euvel te beperken valt niet te betwijfelen koorzang 23 00 En tenslotte Sluiting TÖ PTons Daar lag de schilder in de beek Het water spatte peters ver omhoo en niets was er meer van den ar S Klodder te zien Ontsteld over de Slgen van hun daad renden Bram Totn en Menelik naar de Pl ts es onheiS om nog te redden wat er e redden 5S wTnt de schilderij was niet meer te redden die was voorgoed bedorven r nilrnn 18 45 De rechtsbijstand Sf he N V V door Mr J Mannoury foOO Tony Schifferstein speelt oude belenden 19 15 Buitenlandsch weekoyer P Rrr9 30 Ne d Kerk door ds P Smits te Huizum 2000 reuws on O S Bach Cantate No 18 2Ü 3U ue Skfén van de Maatschappij en hunne geSg door Ds H J Mispelblom Beyer BUITENLAND ÏS f ircSra Madou zingt 2U0 L vraagt en WU d f 22 00 Me voor het doel De ingenieurs die belast zi n met het werk zijn dan ook vol goeden moed S5 S amour tt De Parlementaire Commissie Nederlandsch lndië De Parlementaire Commissie NedIndië is thans als volgt samengesteld M 1 M van Poll voorzitter H A Korthals H J W A Meijerjnk Jf r B C de Savornin Lohman Ch J I M Welter Tot haar secretaris heeft de commissie benoemd mr J van Andel Gzn cornmi c ariffier van de eerste Kamer oer SSOnraal Binnenhof 23 Js Graven hage De comi iissie stelt zich voor op koFten termijn naar Ned lndi e verrekken Zij ial aar arbeid beperken to het inwinnen van mlichtmgen 1 erv s zullen door de commissie of hare leden niet kunnen worden toegestaan Invloed van de zonnevlekken op onze aarde Volgens Canadeesche geleerden moet men rekening houden met minder gosde oogsten ovef de geheele wereld gedurende eenige jaren als gevolg van de rnnevlekkel iie nu het hoogtepunt van haar elfjaarlijksche cyclus bereiken Ue ffijk 5a 5 Sk en ï ïeïvt a d ingenindelevenso vSo 22 40 Avondwijding door Dr f b Soelberg 23 00 Nieuws V aÏ A T3 15 Sweet and swmg door Wil Walis 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting WADDINXVEEN Controle Bev Reg en Distriljutiestanikaarten heden op aarde door deze groote j regeermg om er bi beroep gedaan op de regeermg om er bij de Vereenigde Volken op aan te dringen een commissie naar Indonesië te nden om zich er van te vergewissen dat alleen leiegrdiccicu i Indonesische Republiek de feitelijke Henri Busipie rec janJeMa Jso S enTan de zo Kunnen orden veroorzaakt Zij die mededeelden door ziekte verhinderd te zijn zich persoonlijk ter gemeentesecretarie te melden worden deze week aan huis gecontroleerd Telegraïeeren via de maan Oliebronnen onder den zeespiegel Een medewerker van de Sunday Ji mps verneemt dat de eerste Bntscne poging Taar olie onder den zeespiegel fn de golf van Paria tusschen Tnntdad c i het vasteland van Zuid Amerika te Soren binnenkort zal worden uitgevoerdDr e van de grootste Britsche Petroleummaatschappijen financieren de onderne Het boren naar olie onder de zee is reeTs eerder geprobeerd met name in de golf van Maracaibo ten Westen van VpnP7iiela waar een aantal bronnen ïniee mijlen uit de kust op een diepte an ma i u m 60 voet olie leveren Ver der zijn er oliebronnen in de golf van Sra bii Borneo waar men van de kust Spierïn heeft aangelegd en m de Kasr Hip zee ter hoogte van Bakoe uc ilrrré S l dU o J erterno en He on epe water e e r n o Sn en f P j e ïi e e n a d er et rinrerSe e Zij die verzuimden zich te meden zullen bij de in de komende week te houden uitreiking van bonkaarten oegetroffen en uit de vriendelijke ontvangst niet in ontvangst kunnen nemen aT igSn n Td etaarr etp E èarr dTers rSn SsSin J n ïr a 3 New York naar de maan werden ge stuurd in Parijs op te vangen zi n geduïS dën tijd da deze twee steden dit hemellichaam tegelijkertijd zien Ministerie van Nationale Unie Dp Nation Beige maakt gewag van eei voorontwerp voor een ministerie van irNat onale Unie onder e d ng van an Acker met als plaatsvervanger De bchrij ver die tevens Minister van Jus it e zou worden Er zouden 7 kath mm sters 4 Toe comm en 2 liberale ministers in A or den opgenomen Donderdagmiddag had de controle plaats van de bewoners aan den boüegraafschestraatweg onder Waddinxveen Dank zij de goede samenwerking tusschen het Bestuur der buurtvereeniging en het Gemeentebestuur behoefden debewoners zich niet persoonlijk in Waddinxveen te komen melden De t uurtvereeniging stelde een localiteit van net Veilingsgebouw aldaar vóór de controle beschikbaar zoodat de ruim 300 bewoners de lange reis naar het dorp kon worden bespaard j k Dat deze gang van zaken oor de oeweners van den Straatweg op hoogen prijs wordt gesteld bleek mt de goede voorbereiding welke het Bestuur der Buurtvereeniging voor deze co J merken dat zij hun distributiebescheiden welke men den ambtenaren bereidde BINNENLAND Prins Bernhard op Buckingham palace tijoe en ci nuv v o jj i jjiaTiiSi DnltsGlilaiiil terug II6IUUIUO H h n et goederen i nmpn de eerste schepen met goederen St ïef Roergebied S a een schip me meubelen voor Arnhem Dan mag zeker niet ver efen worden de zendingen met s hddeVije n en andere waardevolle artikelen te vermelden die al eed gedurende geruimen tijd met vrachtauto s uit Mun chen worden aangevoerd De installatie van het wals len persbedriif een groote plaatwalsenj pu SÏÏ machfnes veel gereedschapsweiictmeen wagons met materieel een groot Stal tramwagens enz enz en ook zelfs e n partij radio ontvangapparaten kunnen binnenkort worden vervoerd Ook van de Russische autoriteiten is al vrii lane geleden een bericht gekomen S zH het principe van restitutie d w z van teruggave der geroofde goederen erkennen Hel is met hen alleen nog met S een pracische regeling voor de urt vnerlne ervan gekomen Mogen wij nogvoering crvdii g goederen die hopen dat er van ae vcic g Corh naar deze zone zijn gegaan naar Sach sen en Theuringen naar de omgeving i ui iron tP 7iin Kolonel ir L F Otto commissaris rreneraJl voor de Nederlandsche economiSbelangen in Duitschland heeft gisteraiind ov fden zender Hilversum 2 n de iibriek Departementen spreken gesproken over de geroofde goederen welke iiit Duitschland terugkomen Er komen goederen terug Jammer genoeg ÏÏniet alle goederen Veel is verloren geraan of intusschen verbruikt Z k H Prins Bernhard is heden door koni George van Engeland in audien ie ontvaneen in Buckingham Palace en heett ald a de lunch gebruikt De komng zal PritiQ Rernhard de versierselen uitreiKen varhefKmght Grand Cross of the order of the British Empire Eerste vliegtuig der Transatlantische luchtverbinding New York A dam aangekomen mnuten later dan den vastgestelden tiif Taiveerde Woensdagmorgen om 40 r efflagship Amsterdam van de American Overseas Airlne een Uou aeveer twee miiiiuci r r 1 rn eYaïine VeTging 1 de vo va P ft Sn ch mate Ne der andsche zijde waren er electro den en nd rd eelen vanjad overwelkoming aanwezig de v E Tvlrélr eS onderdeèTen van radio SXd teS r erviesgoedvan rt luiSTnlKsch Vlaanderen rold e S binnen heelemaal i i iiSe r 9fH velel Met autocolonnes werden de sleep tank uit Wagemngenen de g verwelkoming a Verkeer woordiger van t TBackrdyrecteu en Energie de heer J paeker unc van den Riiksluchtvaartdienst wethouder W F Schokking van Amsterdatn en oe directeuren der K L M de heeren A Plesman en H Martin j che Met bestemming het Nederlandsche Roode Kruis had het vliegtuig o m medicamenten aan boord Naar uit de eerste woorden van de passagiers bleek is de reis b zonder vlot verlpo n ondanks de sneeuw en koude So jrlïegveir ffvtd zich een en r m ttatïelangstellenden die zic allen om het vliegtuig schaarden toen deur van de cabine open gmg passagiers bleek is de reis b zonder viu c v j eningen en de geheeie nsuu hier een belanj verloopen ondanks de sneeuw en koude an Qazelle njwie fabriek en an j jn welke de ontvangst mmder aangenaam mie teruggevoerd Langs den Kijn maakten