Groot Gouda, maandag 25 februari 1946

G a v ns on tl n la n C B SJ J Cassatieverzoek van Bomis verworpen Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Augustus Borms den activist uit den oorlog van 1914 1918 die na dezen oorIpg opnieuw ter dood veroordeeld werd verworpen Tweede geheim consistorie 200 Tijdens het tweede geheim consistorie dat de Paus Vrijdag met de oude en nieuwe kardinalen heeft gehouden heeft de Patis lederen nieuwen kardinaal een gouden ring van binnen bezet met amethyst en met de kroon van den tegenwoordigen Paus er in gegraveerd aan den vinger gestoken De Paus wees ook ieder der nieuwe kardinalen een van de historische kerken te Rome als titel kerk toe De drie kardinalen die door ziekte afwezig zijn zullen de volgende week in aparte cèremonieele bijeenkomsten de gouden ringen ontvangen en de titelkerk krijgen toegewezen Voordat Paus Pius XII het consistorie voor gesloten verklaarde verrichtte hij de tradition ele ceremonie van het sluiten en openen der lippen als symlsool van de discretie die de kardinalen in acht moeten nemen en van hun recht van meening en stem te kennen te geven in kwesties die zij te beoordeelen krijgen Britsch lndische mariniers taken Sir John Godfrey vlagofficier van de Koninklijke Britschlndische Marine heeft in een verklaring voor de radio te Bombay gezegd Er heerscht een toestand van open muiterij waarin de mariniers hun zeifbeheersching volkomen schijnen te hebben verloren De strijd voort te zet teft is het toppunt van dwaasheid wanneer men de overweldigende strijdkrachten die ter beschikking van de regeering staan in aanrtierking neemt Zij zullen tot het uiterste gebruikt worden zelfs indien het de vernietiging van de vloot waar U zoo trotsch op bent beteekent Volgens de laatste berichten wordt het aantal schepen van de Koninklijke Britsch lndische Marine die zich in de haven van Bombay in handen van de stakers bevinden op 20 geschat SPORTNIEUWS De voetbaluitslagen District II Ie klaise Stormvogeli Fcije noord 0 1 Blauw Wit V U C 6 1 2e klasse B Velox Vriendenschaar 2 4 Alle overige wedstrijden zijn afgelaicht en worden nu op 3 Maart gespeeld G S V junioren Onder het motto Wie de jeugd heeft heeft de toekomst hi ld G S V Zaterdagmiddag voor haar ca 100 junioren een gezelligen middag onder leiding van den heer P Kolster Nadat de juniorenleider P van Dijk een openingswoord gesproken had traden de jongelui zelf op waarbij vooral de imitator succes oogstte Hierna sprak de fteer Kramp die er o m op wees dat wanneer deze jongens goede sport menschen wilden worden zij dit met alleen op het sportterrein moesten toonen maar ook in het dagelijksch leven Na het vertoonen van enkele komische films sloot de heer v Dijk onder dankzegging voor de geschonken versnaperingen dezen geslaagden middag AUTOMOBILISMB Litcrut Wedstrijd Ook in de automobielsport is het infer nationale contact hersteld En het ziet naar uit dat ondakns de vele moeilijyi den wd rWede het automobielleven en dt industrie over het algemeen nog hebben te kampen reeds dit seizoen verschillende belangrijke internationale snelheidswei strijden zullen wordeij gehouden De In ternationale Sportcomïnissie is dezer da gen te Parijs bijeen geyifeest en heeft eca programma goedgekeurd dat welgeteld 25 wedstrijden bevat Enkele der belang rijkste data zijn 22 April Groote Prf van Nice 30 Mei 500 mijl race van Indianapolis Amerika Omstreeks 30 Mei Wedstrijd voor Sportwagens te Brussel 9 Juni Wedstrijd voor Sportwagens tt Chimay België 16 Juni Groote Prijs van Penya Rhen te Barcelona 12 14 Juli Internationale Alpenrit voor Sportwagens in de Fransche Alpen 21 Juli Groote Prijs der Naties in Zwitserland 14 Augustus Groote Prijs van Nederland 25 Augustus Stelvio bergwedstrijd 1 September Wedstrijd voor Sportwagens te Luik 1 September Circuit van Milaan 8 September Groote Prijs van Parijs 5 October Bo nington Grand Prix Engeland Zooals men ziet is voor een eventueelcR Grooten Prijs van Nederland 24 Augustus gereserveerd De KNAC moest ongeacht de vraag of deze wedstrijd zal kunnen worden gehouder vetligheidshalve een datum doen vaststellen Aangezien echter ten aanzien van het circuit van Zeist waar deze Groote Prijs zou worden g houden nog vele moeilijkheden zijn op te lossen dient te worden afgewacht of deze wedstrijd zal kunnen doorgaan De P O D Gouda vraagt voor onmiddellijke indiensttreding eenige Administratieve Icrachten Behoorlijke opleiding vercischt bij voorkeur Diploma H B S of Gymnasium Persoonlijke aanmelding Kamer 33 Dienstgebouw Oosthaven 31 Zakenman Meubelbedrijf vraagt BANKCREDIET of f 2000 TER LEEN Brieven onder no HOI bureau van dit blad HOTEL nDE ZALM GOUDA vraagt voor direct NET KEUKENMEISJE t oor de afwasch HOOG LOON PLUS KOST Verloofd ALI NIEUWLAND en HANSVAN REKUM UTRECHT 3 Maart 1946 Kanaalstraat 105 Leidschekade UObii Vecloofd RIET ZUYDAM ADRI DEN DUYF Gouda Borg Martenssingel 17 Ouderkerk a d IJssel Lageweg 2 8 ThuU van 3 30 5 uur Gouda 2 Maart 1946 Aan zijn vele vrienden Heden ontvingen wt de vreeseli ke medcdeeling van het Nederlandsche Hoofdkwartier te Bangkok dat onze Zoon en Broer Poul Gerard Voorn MUllie Sergeant Ie Kluic der lafpbtcile K N I L in het krijgsgevangenenkamp Kuie Siam Thailand spoorweg den ISden Apr l 1M5 op 25jarigen leeftijd is overleden Zij die eenig bericht over zijn laatste levensdagen kunnen geven worden dringend verzocht ons hiervan medcdeeling te doen Steijnkade 29 te Gouda P Voorn R C N Voorn van Wingerden Grattie Voorn Piet Voorn Mincrvaplein 10 Amsterdam Rosidi ten Houten Voorn Hans ten Houten lid lifT ïiriio Ciliijn Woensdagavond gaat de dienst njet door Donderdagavond 28 Febr 1945 OB 7 30 nar Ds H A LsBnmai van Ede APOTHEEK Te Arnhem assistent e gevr onder gunstige arbeids voorwaarden Brieven met Inl aan Apotheek Pa HERENS v h BOOM Kastanjelaan 5 Arnhem IbniiiftlliiiitUii HUWELIJK Eenzame 1 Blijf toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen naar een oprechten levenskameraad Dank zij de Vcrccnigde Ncdcrlandschc Bcnsiddeliogtkaatorcn kunt U immers ook in contact komen met iemand die evenals Uzelf oprecht verlangt naar een welgemeende kennismaking en huwelijk Wij hebben immers massa s ingeschrevenen uit alle plaatsenen dorpen uit geheel Nederland ook alt Uw provincie zoomedc uit de plaats Uwer iawoaing ca direct omgeving daarvan O zc bemiddeling is voor jong en olid voor werkenden gegoeden middenen boerensland Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen heeren die in een moederloos gezin met huwelijk als doel een serieuze huishoudster zoeken of dames die als zoodanig geplaatst wenschen te worden ook diiect van dienst zijn Kom toch direct even rustig en vertrouwelijk praten 95 pCt der ingeschrevenen kan direct kennismaking worden gegarandeerd De strengste geheimhouding verzekerd VerecnigdeNedcrlandsche Beiniddelingskaoforcn Exceliior De grootste organisatie in Europa geh onder vroawel ke Directie Kantoren door geheel Nederland Voor Zuid Holland Goudat Gottwe 90 s Gravenhage Woudenbergstr 50 Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209B Geopend van I S u ook Zondags i Maandags gesloten Hoofdkantoor i Haarlem Kampertingel 48rood Dagelijks geopend van 2 5 uur ook Zaterdags s Zondags gesl Te koop gevraagd EEN BANJO v BE KKUM Heerenstr 118 Te koop SPOEPJ een bankstel en groote eiken spiegel nieuwe vooroor logschc zwarte oude Daasesmaatel kl maat en zwait wollen vesten pracht skunk bont ZOUTMANSTRAAT 58 na 7 uur Ter mi iig aaigebodcn Nieuwe zwarte gekl Damesjapon l m mt 14 voor 42 Damcsjumper zw voor Damesvest Hooge zw jongenisch mt 38 voor 35 en lage br meisjesschocnen m 30 v hooge schoenen maat 32 of 133 Damespant m 39 met hak voor m 40 PEPERSTRAAT 72 ni 7 uur Gevraagd voor het schoonhouden van het kantoor een Werkster voor 4 dagen per week s morgens van holf acht tot half tien NOTARIS G V WILLIGEN Oosthaven 39 Gevraagd oet Dagmeisje SCHUTTELAAR Fl Singel 38 p v p tici TE KOOP GEVRAAGD Kinderwagen TER RUILING 1 pnat I o n M achoeoen n 33 34 voor babypop merk ichildpad 30 i 40 cM Aadrcai P C Botbttraat 106 een paar nieuwe hooge zwarte heerrnicbocatn m 39 voor damea lange broek of te koop Verkaalk Cbr de Wetitraat 26 9 totjhr BAEDTin t LICHT V die gev end Is tot één uur s nachts detectiefjes te lezen zegt Mr Meterman Waarde heer ik begrijp volkomen despanning v aarin Gij verkeert wanneer de misdadiger om kwart voor één nog niet opgespoord is Ais jurist kan ik dat levendig meevoelen Maar denk toch aan Uv Hl electriciteitsrantsoen Want heusch wanneer U daar overheen gaat wordt U afgesloten I En bovendien Gas en licht oer en Fabrieken kunnen werken Public c h Mt V Handel en Nijverheid I b v Hiikakolenbureau Rotterdamsch Philharmonisch Orkest DONDERDAG 28 FEBRUARI 19 f Nieuwe Schouwburg 7 uur Dirigent Gyula Bando Solist Willem Neske Viool Programma t L v BEETHOVEN Oavcf tare Bgmont F MENDELSSOHN Concert voor viool en ofKCf FK LISZT Lca Prelodca Toegangsbewijzen ad f 2 vanaf heden verkrijgbaarbi Boekhan I de V n Wildstraat 4 Plaatsbespreking ad f 0 10 Donderdag Februari aan de Schouwburg van 10 30 u tot 12 30 u Kantoorbediende gevraagd M ofVt pet 1 Mei of 1 Juni op rustig Assurantiekantoor Goede hand schrijvend typen en accuratesse vcreischj Brieven met verl salaris enz onder no 4518 bur v d GROOT GOUDA het meest gelezen blad voor Gouda en omg