Groot Gouda, dinsdag 26 februari 1946

msm ts GROOT GOUDA m PEP ASPER AP ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 164 Administratie M J van Loon DINSDAG 26 FEBRUARI 1946 Bur J Q fnuiïSi S Eerste vergadering van de Partij van den Arbeid in Gouda Socialisme en geloof vinden elkaar UeeeUdM woordelijkheid krijgen over wat er ge beurt Spreker verwerpt het comm en nat soc omdat deze geloof en persoonlijkheid iutschakelen Ieder lid van de maatschappij moet zich zijn verantwoordelijkheid bewust zijn dat is personalisme De P V d A is niet kerkelijk maar wil steeds de kerken raadplegen Omdat wij den plicht hebben voor betere toestanden te strijden zijn wij nu in de Partij van den Arbeid applaus Door het sprookje van Koning Grimme schetst de heer J P Engels rad soc hoe zij die de welvaart voortbrengen er vroeger niet van profiteerden en een troosteloos bestaan leden Zij kwamen daartegen in verzet en wij kozen hun zijde maar lieten het socialisme staan Na den oorlog waarbij wij gered zijn Na den oorlog waarbü wi r w I L rwrSll S Vv e D T an den rand vf f j lrf il i ïfEÜi Sn overS k t spraken I 7 lo u Ned G f Ge T k 54 Ds Joh V Welzen Idem 8 n Nieuwen Schouwburg Soc Ons Genoegen met het gezelschap De Komedianten in Therese Raquin Idem 7 30 u Vetmarktrestlaarverg Ned Chr Vrouwenbond Donderdag 28 Febr 7 u Nw Schouwburg Rotterd Philh Orkest o l v Gnyla Bando Idem 7 30 u Ned Herv Ver Calvijn Ds H A L euman van Ede x i= r h i ±j s ± i £ is veel dat ons bindt zooals de zin voor persoonlijke vrjjheid Tot die arbeiders die weg zouden willen blijven uit de nieuwe P v d A zegt spreker dat de voedingsbodem voor de partij juist wordt gevormd door den wil van den arbeider Arbeiders laaf de vonk in uw hart overspringen op de P v d A en worden tot een vlam van socialisme zoo roept spreker uit Uit Vrpz Dem hoek belicht de heer C H Hagedorn zijn toetreden tot de P V d A De vroegere leerstellingen van de V D bleken geen basis te zijn voor de toekomst en men besloot in het nieuwe gebouw van de P v d A in te trekken liever dan een serre te bouwen aan het te kleine huis Verouderde vormen moeten verboord om verstarring te voorkomen De nieuwe partij wil naar haar beginselen beoordeeld worden Zij is principieel democratisch vanwege den eerbied voor den medemensch Ons land moet evenals Beveridge het aan Engeland voorschreef de opdracht om hard te werken aanvaarden Er zal geen plaats zün voor hen die aan den kant willen bijven staan De doorbreking van de an ithese gedachte is van het grootste belang Toch zal een flinke conservatieve partij de beste stimulans z in voor de P V d A Wij zullen haar bestrijden niet m£t de wapenen der barbaren maar met de wapenen van den geesti De heer J M Kwinkelenberg oud iileeaal en iroeger partij dakloos coti Seert dat er voor illegalen geen om Sing noodig was na de bevr d ng Zij stonden reeds in dienst van anderen Van een diefstal komt een diefstal Naar aanleiding van een diefstal v J ven gepakt war n Hij wiWe jra g rv fj r r n Sstr rinroone D werd in orde bevonden en V et mee gaan l i S t = de dieven geconfrontead te j ging zijn jas aantrekken en zijn terugkeer f as maar een litieman geen PoW eman was T o s eaTen van 18 et andoorlkist es m 150 sigaren vd postuur Zijn signalement fj t blootshoofds V inbraak in een Tusschen Zarerdaf vond en M S1Sd e Seïï h heeeï m rekers buit van de neeren Geslaagd He ru V taÏÏSd vot semiarts Met vreugde constateert de heer J v Ooyen in zijn openingswoord dat de zaal van Kunstmin geheel gevuld is met belangstellenden die gekomen zijn om op deze eerste bijeenkomst van de Partij van den Arbeid iets meer van haar doel en streven te vernemen Het best kan dat gezegd worden met de woorden van Min Pres Schermerhorn Wij willen een socialistische partij zijn en een strijdbare partij Er moet geen gebrek heerschen en voor iedereen moet een levenskans zijn Na met een enkel woord de Februaristaking van 1941 te A dam herdacht te hebben geeft de voorz het woord aan Mevr J N v Dantzig Melles die als eerste van de 7 sprekers zaL uiteenzetten waarom zij lid werd van e Partij van den Arbeid Voortgekomen uit christelijken huize voelde zij zich aangetrokken tot de SD A P omdat zij wilde strijden tegen het maatschappelijk onrecht dat aan de lagere standen werd aangedaan Daarvoor vocht de arbeidersklasse 50 jaar lang Zij hadden ook te strijden tegen arbeiders van christelijke groepeering In de Partij van den Arbeid is plaats voor iedereen door de breede basis waarop zii gefundeerd is Het Ned volk moet zich ervan bewust zijn dat het mogelijk en noodzakelijk is voor een ieder om een menschwaardig bestaan te hebben Ieder lid van de P v d A weet dat de partij een socialisme wil gebaseerd op gelijkheid en naastenliefde Spreekster bracht dank aan de oude S D A P afd Gouda waarin een goede sfeer heeft geheerscht en hoopt dat deze sfeer ook h de afd van de P v d A zal gaan heerschen Met een speciaal woord tot de arbeiders besluit Mevr v Dantzig Melles haar toespraak Namens de vroegere C D U richt de heer R v d Brug het woord tot de aanwezigen waarbij hij uiteenzet hoe zijn partij steeds inging tegen het stelsel waarbij recht aan onrecht werd opgeofferd en de christ gedachte niet tot ontplooiing komen kon De C D U wilde werken voor een maatschappij die l evrediging van ieders behoefte bracht inplaats van bevoordeeling van enkelen De christenen van dezen tijd moeten meer rekenen met de zonde van de zelfzucht zooals die in het kapitalisme tot uiting komt In hun strijd zagen zij hoe anderen met hetzelfde doel naast hen werkten In de stichting van de P y d A is thans bereikt waarna zoolang is uitgezien één partij van socialistische Nederlanders Na iets van de voorbereidingen door de studiecommissie verteld e ebben constateert spreker dat jong Nederland wacht op wat hier gebeurt Moeilijkheden zullen er zeker nog komen maar door den goeden wil kunnen zij opgelost worden Spreker voelt zich niet onwennig tusschen m nschen van andere richting en is ervan overtuigd dat er in samenwerking veel gedaan zal kunnen worden voor ons volk en ons Vaderland De derde spreker Dr D M Blankhart komt uit Chr Hist omgeving en merkt op dat christelijke en sociale opvattingen zeer goed kunnen samengaan men kan op grond van het geloof tot socialisme komen Wij moeten met hameren op een chr eenheidspartij maar eerst trachten in de kerk geestelijk éen te worden In theorie het kwade veroordeelen is niet genoeg er moet één lijn getrokken worden door allen waardoor wij verant Aanvragen extra Textielgocderen Antwoord op de ingediende aanvragen kan werden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew i van aanvrage het nummer draagt ttisscliett 29400 en 29799 op Woen dag 27 Febrtarl tusschen 9 30 en 12 nar en 2 en 3 30 uur Weeriverwachtliig medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Zwakke nu en dan matige veranderl wind Meest zwaar bewolkt met eenlge neerslag In den nacht met uitzondering van het Z W van het land lichte vorat Overdag temperatuur om het vriespunt Wat Is er In Gouda t do nt Reunie I Vrijdag t m Wocnidagi De Millioencnerfenis Thalla Theftjri Vrijdag t m Woensdag Kinderen der wildernis Schou iibarg Bioscoop Van Vrl dag tot en met Dinsdag Hendrik V Dinsdag 26 Febr 8 u café Central Koa Ned Mij v Tuinb en PlaatkundeJ Zwar zonder onderscheid van richting of ge loof Toch moet het niet meer voorkomen dat men zich niet met politiek wil inlaten Het is thans onverantwoordelijk om als toeschouwer te blijven staan Ook een blokvorming van oud illegalen acht spreker ongewenscht omdat deze licht tot isolatie zou leiden Wij moeten aan den opbouw medewerken en daarvoor is politieke organisatie noodig De P v d A op breede basis opgezet is daarvoor de aangewezen richting aldus spreker Er kan hier iets goeds worden bereikt in den geest van hen die vielen Anders plaveien onze goede voornemens den weg naar de reactionaire hel Als laatste spreker betreedt de heer Th Allebrandi het spreekgestoelte om als middenstander zijn toetreden tot de P V d A uiteen te zetten Spreker trekt Daar sprak de geest van vernieuwing ook al noemde Ds Banning één van de drie hen 3 vreemde snuiters en onruststokers Hier staan thans 7 onruststokers en vreemde snuiters voor U die een paar maanden geleden nog slechts misverstand verwekt zouden hebben maar nu is er een gemeenschappelijk doel de Partij van den Arbeid De politiek dakloozen hadden wel belangstelhng in pol aangelegenheden maar geen der toenmalige partijen lokte hen aan Door de geestelijke winst van dezen ooriog bleek samenwerking mogelijk ongeacht richting of geloof Dat moest leiden tot doorbreking van oude vormen en was de oorsprong van de Ned Volksbew uit welks politiek overleg de P v d A voortkomt Het is niet voldoende om op deze partij te stemmen aldus de heer Allebrandi of er lid van te worden men moet er ook voor willen werken Met een aanhaling uit een boek van Viruly die de wereld als een vhegtuig bestuurd ziet door een automatischen piloot die weliswaar koers houdt maar obstakels niet vermijdt en dus te pletter vliegt verbindt spreker de opmerking dat thans de wereld weer vliegt en weer met een autom piloot Maar wij allen tendijk over Het forceeren van houtgc een vergelijking tusschen dezen avond 1 wassen Inbraak opgehelderd Wegens het ontvreemden van een schrijfmachine uit het Bureau Roerende goederen van vijanden en landverraders aan de Karnemelksloot zijn aangehouden R uit de Geuzenstraat en K uit de Bockenbergstraat Beiden hebben inmiddels bekend Het was om de banden te doen Gisterennacht werd ingebroken bij een bewoner van de Korte Akkeren waarbij een fiets uit de schuur gehaald werd Het was echter niet zoozeer om het rijwiel als om de banden te doen De bewoner vond zijn karretje tenminste op de binmet een autom puuui moa j nenplaats van zijn woning terug waar de hebben de plicht om eventueel in te grij er netjes en rustig de binnen en SPORTNIEUWS OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN GOUDA De 32 28 Opening gespeeld door de heeren Goudriaan wit Jacobi zwart Analyse H Tenwolde Het beste antwoord YVit 32 28 Zwart 18 23 Wit 38 32 Zwart 12 18 Wit 42 38 Zwart 7 12 Wit 47 42 Zwart 1 7a a door zwarts 1 7 moet wit door de nu volgende zet het spelsysteem welke hij wil spelen kenbaar maken 5 34 30 b b Nu wit 32 28 geopend heeft is m i deze zet te vroegiespeeld 3127 is beter b v 3127 17 21 37 31 21 26 op zw 2 24 of 25 sp wit 31 26 41 37 en nu moetzwart zich verklaren 5 20 24 C Ook zwart s zet is hebben de piicnt om evcmucci l 6 j dieven er netjes en lUMig ut u pen en daarvoor is ons de verantwoorde u j gj jg gn hadden afgehaald lijkheid gegeven De daad is aan ons I Nadat Dr Swart nog een opwekkend woord gesproken heeft wordt gepauzeerd waarna de ruim 500 leden in huishoudelijke vergadering bijeen bleven voor het bespreken van enkele punten Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snoepof gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen DÜCKUM en GRONINGEN U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 jusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 u Herdenking van den zeeslag in de Javazee Zooals reeds in de pers werd opgemerkt zal het op Woensdag 27 Februari a s voor de eerste maal mogelijk zi n den slag in de Javazee te herdenken Aan deze herdenking zal ingevolge den uitdiukkelijken wensch van de Regeering het geheele Nederlandsche volk deelnemen Niet alleen zal in de Staten Generaal een herdenking plaats vinden niet alleen zal de Marine en het Leger in het bijzonder deze tragische en grootsche gebeurtenis gedenken ook in de scholen zal door het geheele land een herdenkingsplechtigheid worden gehouden Wl In Gouda willen dit mede doen Op de Goudsche scholen zal de jevgd gelijk de Jeugd van geheel Nederland op Woensdag a s nadat verteld is over den slag in de Javaiee om 12 uur twee minuten stilte betrachten en daarna het Wilhelmus Voorts lal ook op de Markt te 12 uur precies tusschen het Stadhuis en de Waag in een korte en eenvoudige plechtigheid een vlaggenparade gehouden worden waarbij eveneens twee minuten stilte in acht genomen worden Het publiek zlJ doordrongen van het feit dat alsdan herdacht worden de dooden onzer vloot en den slag welke het hoogtepunt was In den strijd van ons Rijk van Nederlander en Indonesiër tezamen tegen den gemeenschappelijken Japanschen vijand