Groot Gouda, dinsdag 26 februari 1946

Rietveld Gr Florisweg 56 24 Febr Jantje dv G H Bunschoten en C Joosten W Tombergstraat 30 Hendrika A M dv J A V Dijk en E A M de Korte Kleiweg 25 REEUWIJK Uitreiking bonkaarten De Distributiedienst heeft bekend gemaakt dat tot uitreiking van bonkaarten tabaks versnaperingenen gecombineerde kaarten zal worden overgegaan te Reeuwijk op Woensdag 27 Februari 1946 in het gemeentehuis voor de letters A t m M en op Donderdag 28 Februari 1946 voor de letters N t m Z In iedere distributiestamkaart moetaanwezig zijn een papiertje waarop geschreven staat Tabakskaart Q A 604 of Versnaperingskaart Q B 604 of gecombineerde kaart Q C 604 naar gelang welke kaart men wenscht te ontvangen Zelfverzorgers moeten hun zelfverzorgersmapje medenemen en voor hen is het beslist noodzakelijk op de hieronder aangegeven data en uren te verschijnen te Reeuwijk in het gemeentehuis op Maandag 4 Maart 1946 van 9 12 en van 1 3 uur voor de letters A t m K niet de sterkste hier is 20 25 beter de uitruil door 30 24 is nu veld 47 met bezet is niet sterk en schijf 24 is als voorpost toch niet te handhaven Bovendien krijgt writ nu een tempo zet door 30 25 6 31 27 d d Profiteert niet van de kans die zwart hier biedt 30 25 moet hier gespeeld worden B v 30 25 14 20 25 r 14 9x20 en nu wit 28 22 met voord 6 17 21 7 37 31 14 20 e e Belet 31 26 door 24 29 met altijd 29 34 na sch winst voor zw 8 41 37 21 26 30 25 10 14 f f heeft nu geengoede zet op 11 17 volgt na 25 14 9x20 27 22 18x27 31x11 6x17 enwit speelt 28 22 na met beter spel 40 34 g g Deze zet is beslist minder goed wat in het verdere spel welbemerkt zal hebben hier moest de afwachtende zet 46 1 gespeeld worden b v 4641 5 10 en nu wit 39 34 24 30 24 29 maakt weinig verschil 35x24 19x39 43x34 en nu moet zwarteen minder goede zet doen of sluiten sluiten is misschien nog wel het bestemaar wit behaalt toch voordeel zie hetvolgende 1319 sluit dus 44 39 2a 22 is niet goed door zw 23 28 SXTS 49 43 2 8 34 30 20 24 40 35 15 20 50 44 10 15 4440 24 29 33x24 20x29 39 33 1420 25x14 9x20 33x24 20x29 en door 30 25 krijgt wit goed spel h 4 10 wit 39 34 en nu krijgt zwart na 24 29 moeilijk spel Tot zoover deze opening Beide spelers hebben de geboden kansen gem s terwijl wit 10e zet fout was door zwart 24 29 33x24 20x40 45x34 kreeg zwart belangrijk voordeel hij had 23 29 na moeten spelen om dit in winst om te zetten Onbekendheid met deze spelgang zal wel oorzaak geweest zijn dat zwart deze zet niet speelde Wit kon zich herstellen en won de partij Critiek op deze analyse wordt gaarne ingewacht Br te richten aan het bureau Groot Gouda Markt 67 Linkerbovenhoek Damrubriek vermelden Gouda Voor pers antw postz insluiten s v p H T VOETBAL Het programma voor a s Zondag Naar de K N V B mededeelt zullen op Zondag 3 Maart in de districten 1 2 4 en 6 de wedstrijdprogramma s worden gespeeld welke voor Zondag 24 Februari golden BINNENLAND De Kardinaalsfeesten te Utrecht Naar A N P verneemt zal bij de plech Hce overreiking van de Kardinaalsbaret en de Pontificale Hoogmis in de Kathedraal Donderdag a s de Koningin vertegenwoordigd zijn door Graaf Du Monceau uit Barneveld o i c u i s Middags om 3 u zal de R K Schooljeugd een eerehaag vormen vanaf de Aartsbisschoppelijke woning naar I ivoh waar dr G Brom een rede zal uitspreken en het koor van Katholiek Utrecht het Te Deum van A Bruckner zal zingen ö l v H Ponten en met begeleiding van s Avonds wordt een fakkeloptocht georganiseerd waarna een défilé om ongeveer 8 uur voor het paleis waaraan naar verwachting ongeveer 30 000 menschen zullen deelnemen Katholieke Volkspartij Het bureau van de Katholieke Volkspartij deelt ons mede dat de verkiezingsraad der partij welke 22 en 23 Febr U te Utrecht bijeen kwam prof mr C P M Romme alsnog bereid heeft gevonden een candidatuur voor de verkiezing tot lid van de Tweede Kamer te aanvaarden UIT DEN OMTREK NeWkramp op de K M A Op de Koninklijke Militaire Academie te Breda is nekkramp geconstateerd Tot nu toe zijn er twee gevallen van deze zeer gevaarlijke besmettelijke ziekte Ter voorkoming van verdere uitbreiding en ter bescherming van de bevolking is de quarantainetoestand op de K M A afgekondigd Geen aardappelen naar Spanje Naar van de zijde der Eenheidsvakcentrale wordt medegedeeld weigerde gisteren een ploeg Rotterdamsche havenarbeiders een boot bestemd voor Portugal met aardappelen te laden omdat bij de arbeiders het vermoeden bestond dat deze aardappelen naar Spanje zullen worden doorgezonden De andere havenarbeiders verklaarden zich solidair Gistermiddag hebben ongeveer 1500 Rotterdamsche havenarbeiders in vergadering bijeen een motie aangenomen en ter kennis van Z E Minister W Schermerhorn gebracht Emigratie naar Frankrijk De Stichting Landverhuizing Nederland schrijft ons Onlangs hebben twee landbouwingenieurs in opdracht van den Minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening een reis door Frankrijk gemaq t teneinde de mogelijkheden van vestiging voor Nederlandsche boeren en tuinders te peilen De resultaten van dit onderzoek welke werden vastgelegd in een aan de regeering uitgebracht rapport komen in het kort op het volgende neer Er is in Frankrijk plaats voor onze boeren en tuinders De landbouw is er op het oogenblik wel rendeerend Momenteel wonen er ca 400 Nederlandsche landbouwers die zich daar in den loop van de laatste 20 jaar vóór den oorlog gevestigd hebben De resultaten welke door deze boeren werden behaald zijn over het algemeen bevredigend te noemen In pricipe biedt Frankrijk als imigratieland dan ook groote mogelijkheden Niettemin komen de beide enquêteurs tot de conclusie dat vestiging op een land of tuinbouwbedrijf thans nog dient te worden ontraden MOORDRECHT BILJARTEN Moordrecht 3B kampioen 3e klasse In den laatst gespeelden wedstrijd tegen Tunnel 3A behaalde Moordrecht 3B het kampioenschap 3e klasse district Gouda ondanks dat zij met 6 2 verloren Zij dankten dit hoofdzakelijk aan de 5 3 overwinning die Moordrecht 3A op Tunnel 3A behaalde In dezen wedstrijd verloor A Bloot in 31 beurten van W V d IJssel In 21 beurten speelde P Twigt remise tegen Boot en wonnen C Wolvers en W de Wilde in 24 en 33 beurten van K Rijswijk en J Furrer Voor 3B kreeg A Arreman geen kans tegen v d IJssel die een goeden wedstrijd speelde en in 18 beurten won Boot deed het tegen C van Adrichem nog beter en won in 17 beurten Daar ook M de Bruyn verloren had van J Furrer moest H Overeynder besHst winnen wilde Moordrecht 3B reeds hedenavond kampioen zijn Hij faalde niet en won in 25 beurten van W Rijswijk De stand is thans Moordrecht 3B Moordrecht 3A Belvédère 3A Sportrust 3 Tunnel 3A gespeeld 8 punten 38 li 7 27J 6 18 Een wel zeer bijzondere competitie voor Moordrecht dit jaar Van de 4 teams die deelnamen werden afdeelingskampioen het eerste drie A en drie B Bovendien werd het eerste team kampioen der Ie klasse en behaalde nu 3B het kampioenschap 3e klasse terwijl 3A thans op de tweede plaats staat en alleen van deze plaats afgaat als de andere teams met 8 0 winnen BURGERLIJKE STAND Geboren 22 Febr Six zv A van Leeuwen en A v d Berg Burgvlietkade 52 23 Febr Antonie G zv L Schouten en C J V Scheppingen Boelekade 45 Pieter C zv K Th J F Vervoort en L v d Meide Karnemelksloot 161 Leendert G zv L G Broer en j v d Weijden Woud straat 36 Grada A dr H Nijeboer en J C en op Dinsdag 5 Maart 1946 voor de S t m Z Coop Melkafzel Centraie Vrijdag hield de Coöp Melkafzet Centrale afd Reeuwijk onder voorzitterschap van den heer W Bunnik een ledenvergadering Aanwezig waren o m de heer Kwaak directeur der C M C te dep Haag de heer Klapwijk hoofdbestuuf der uit Delft en de heer A P L V d Burg Rotterdam Noord De heer Kwaak schetste den loop van de laatste 15 jaren melk politiek en memoreerde het ontstaan van de C Z C in het jaar 1937 werd de z g ConsumptieMelk Centrale opgericht waarvan alle organisaties lid waren Nu na den oorlog heeft de Regeering echter deze Cons Melk Centrale teruggenomen Om nu de belangen der boeren nog eenigszins te redden is door de boeren zonder hulp der Regeering de Coop ConsumptieMelk Centrale in het leven geroepen Deze omvat ongeveer geheel West Nederland en heeft ruim 10 000 leden welke gezamenlijk zullen trachten een loonende melkprijs te bereiken Door verschillende aanwezigen werden vragen gesteld welke door de heeren Kwaak en Klapwijk beantwoord werden 25 000 vlieguren met een gemiddelde snelheid van 200 km per uur op zijn naam heeft vertelde het een en ander over zijn avonturen gedurende den oorlog Zooals wij reeds eerder berichtten maakte Smirnoff een noodlanding op een verlaten deel der Australische kust in 1940 nadat zijn vliegtuig door Japansche Jagers was beschoten Hijzelf werd door 4 kogels geraakt waarvan er 2 in zijn lichaam bleven zitten Toen er eindelijk gelegenheid was ze te verwijderen het duurde eenige weken voor Smirnoff met zijn passagiei § in de bewoonde wereld terugkwamen Waren de wonden geheeld zoodat hij weer ging vliegen met de kogels in zijn arm en bovenbeen Toen hij na anderhalve maand in San Francisco kwam zijn de kogels echter in een ziekenhuis verwijderd Een en ander was voor de Amenkaansche journalisten reden om in hun kranten te vermelden dat Smirnoff niet meer kon vliegen zoolang de kogels niet waren verwijderd omdat de kompasnaald door de kogels werd aangetrokken SMIRNOFF TERUG Arm Holland zei de thans 51 jarige Smirnoff toen hij hedenavond enkele uren na zijn terugkomst in ons land door een aantal journalisten in het Victoriahotel te Amsterdam werd geïnterviewd Arm Holland ik ben er nog van ondersteboven en hij vertelde dat hij ten zeerste was geschrokken toen hij de vroeger zoo fraaie en thans verwoeste luchthaven van Schiphol had gezien De beroemde K L M piloot die het wereldrecord van den afgeraden Gevraagd naar zijn plannen deelde Smirnoff mede dat hij reeds een onderhoud heeft gehad met den directeur der K L M die Jiem op het vliegveld te Valkenburg bij zijn aankomst heeft begroet maar dat nog niet beslist was in welke functie hij weer bij de K L M in dienst zou komen Maar het liefst ga ik weer vliegen zoo besloot de piloot zijn verhaal Het Wetsontwerp Vermogensaanwasbelasting De Minister van Financiën heeft bij de Tweede Kamer der Staten Generaal een wetsontwerp Vermogensaanwasbelasting ingediend Nederlands militaire problemen Uiteenzetting van Min J Meynen De Minister van Oorlog mr J Meynen heeft dezer dagen een uitvoerige en openhartige uiteenzetting gegeven Wat betreft het aantal beroepsofficieren van alle wapens en dienstvakken deelde de minister mede dat op 15 Mei 1940 1596 beroepsofficieren aanwezig waren tegen 1409 op 19 Febr j l Het verschil van 187 werd veroorzaakt door overlijden afkeuren of het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd Van de 1409 actieve beroepsofficieren kunnen ongeveer 200 nog niet worden ingedeeld aangezien de beoordeelingscom missie voor beroepsofficieren geadviseerd heeft deze officieren op grond hunner gedragingen gedurende bezettingstijd of krijgsgevangenschap oneervol of eervol ontslag te verleenen Op 15 Mei 1940 waren er 10 914 reserveofficieren waarvan 3624 boven de 45 j zoodat dus ter beschikking zouden staan 7209 oficieren Door overlijden en ontslagaanvrage moesten 528 officieren worden afgevoerd wegens ongeschiktheid of onbetroywbaar beoordeeling door de be oordeelingscommissie 672 afgekeurd werden 125 officieren vrijgesteld op grond van sleutelpositie in het bedrijfsleven werden 407 officieren terwijl 1377 officieren welke op 10 Mei 1940 in het buitenland vertoefden eveneens werden afgevoerd Niet geregistreerd werden 483 In totaal moesten derhalve 3592 worden afgevoerd Beschikbaar voor indeeling bleven derhalve 3698 reserve officieren Op 15 Febr 1946 waren reeds 2600 reserveofficieren ingedeeld zoodat er op het oogenblik nog 1098 voor oproeping beschikbaar zijn Omtrent het aantal beroepsonderofficieren van alle wapenen en dienstvakken gaf de minister de volgende gegevens Aanwezig waren op 10 Mei 1940 4800 onderofficieren Gedurende het tijdvak er op zijn 225 beroepsonderofficieren overleden terwijl 636 moesten worden afgevoerd wegens het bereiken van den 60 jarigen leeftijd of wegens onbetrouwbaarheid afkeuring marechausseedienst e d het aantal thans ingedeelden is 2317 Voor nog 42 onderofficieren moet een functie worden gevonden Aangaande het aantal dlenstplichtisfe onderofficieren van £ Üle wapenen en dienstvakken werd bekend gemaakt dat op 15 Februari 1946 43292 onderofficieren geregistreerd waren Op dezen datum waren er 20 849 Ingededd Van de 22 443 overblijvertden vallen 681 af wegens onbetrouwbaarheid terwijl 1585 onderofficieren vrijstelling is verleend 20977 onderofficieren die thans nog ter beschikkhig staan zullen binnen afzienbaren tijd worden opgeroepen Momenteel zijn 90i 00 man onder de wapenen geroepen Op een vraag welke maatregelen er zijn genomen om er voor te zorgen dat de jongere officieren en onderofficieren naar Indië gaan en de ouderen die dus voor hun burgerwerkkring het meest belangrijk zijn in het land kunnen blijven om regelmatig met verlof te kunnen gaan en eenigszins hun zaken te kunnen bijhouden antwoordde de min dat hiertoe de maatregel is genomen dat uit alle besaande troepenonderdeelen de jonge reserveofficieren en dpi onderofficieren worden uitgekamd Dezen gaan naar tngeland en naar de kadërscholen voor Indië De ouderen zullen bij de hier blijvende onderdeelen hun plaatsen innemen en zoodra de hier blijvende onderdeelen kunnen wordne uitgediend o a de gezagstroepen kunnen zij zoo spoedig mogelijk worden gedemobiliseerd Het rapport wijst er voorts op dat voor Nederlandsche landarbeiders de kans van slagen gering is De levensomstandigheden op het Fransche platteland zijn van dien aard dat voor Nederlanders practisch niet de mogelijkheid bestaat om als landarbeider eenig kapitaal te vormen en zich tot boer op te werlfen Op grond van bovengenoemde conclusies wordt van officieele zijde aangeraden t av de vestiging van Nederlandsche landbouwers en tuinders in Frankrijk voorloopig de noodige voorzichtigheid in acht te nemen Wel treft de regeering voorbereidingen om in overleg met de Fransche regeering tot een regeling te komen inz k de plaatsing in Frankrijk van Nederlandsche boeren en tuinders die er een lee tijd wö rschen door te maken Telkens wederom duikt de bewering op dat de oorlogsvrijwilligers zoo zijnteleurgesteld dat deze niet tijdig zijn ingeschakeld dat daardoor het enthousiasme gedoofd is etc Ik moge hier nog eens uiteenzetten dat Australië beloofd had 20 gezagsbataljons a 1 000 man is 20 000 oorlogsvrijwilligers op te leiden met het daarbij behoorende kader Toen Australië in Augustus 1940 weigerde deze verplichting na te komen beteekende dit dat voor 20 000 oorlogsvrijwilligers geen direct emplooi was Aangezien Australië deze menschen ook had zullen kleeden bewapenen kazerneeren en oefenen moest dit aantal ongebruikt blijven Engeland had eveneensbeloofd 20 000 oorlogsvrijwilligers voorde Ie div in Ierland op te leiden Ook Engeland kwam zijn belofte niet na z dat wederom 20 000 oorlogsvrijwilligers geen emplooi konden vinden Dit wil niet zeggen dat deze menschen toch met gebruikt zijn Immers in totaal zijn onderde wapenen 90 000 man welke practisca allen oorlogsvrijwilligers zijn Alleen deze 40 000 konden niet ingezet worden op nei moment dat zij voor hun bestemming Australië Engeland ter beschikking stonden