Groot Gouda, woensdag 27 februari 1946

Biet een kort woord nadat eerst staande het Wilhelmus was gezongen Na wat muziek en eenige voordrachten nam M Bubberman het woord Hij wees er op dat wij nu In een tijd leven waarin niet afgebroken doch opgebouwd dient te worden Evenals tijdens de bezetting is ook nu ons volk weer in drie groepen verdeeld n l zij die zonder e nlgc belangstelling of Idealisme hun werk doen en alleen denken aan zichzelf ten tweede zij die opbouwen of afbreken al naar het hun portemonnaie spekt ten derde zij die belangeloos al hun krachten geven aan den opbouw van een nieuw Nederland Alle aanwezigen spoorde spr aan zich bij de derde groepte scharen H erna kwam het eigenlijke doel der vergadering ter sprake de behartiging van ce belangen der oud B S ers door sectie IX Waar hulp noodig Is zal die worden ver leend Als oud B S er moet men echter niet overal voorrang vragen Er zijn misschien anderen die het harder noodig hebben Van het stellen van vragen werd dankbaar gebruik gemaakt De vergadering werd gesloten met een opwekking allen mee te doen aan het défilé op 4 Mei a s ter herdenking van onze gevallenen SPORTNIEUWS Boksen Maandagavond boksten onze stadgenooten van de boksvereeniging Gouda In het gebouw Lommerrijk te Rotterdam Kramer school Owdrecht w o p van Verkley school Gouda J V d Tak school Gouda w o p van Gabel school Nicolaas De Vries school Nicolaas w o p van Dortland school Gouda V d Pool school Gouda w o p van Kleef school Lagarda Th V Pomeren school Gouda verl d opg van Otter school leperen M V Pomeren school Gouda w o p van Jansen school Oorschot Verbeet O niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snocpof gecombineerde kaart moet hal fn als Uw naam ligt tusschen GROOD en HOYING U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 tïisschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 u UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Terug in het Vaderland De heer W C Scheer die 18 jaar geleden naar Indië was vertrokken is thans teruggekeerd De ou4ste zoon die voor het uitbreken van den oorlog naar Nederland was gekomen om zijn studie te voltooien werd naar Duitschland gebracht doch kon na de bevrijding te ugkeeren De heer Scheer die Comm van Politie was in Indië kwam gescheiden van zijn vrouw en kind in een kamp terecht en woog bij de bevrijding nog slechts 94 pond waarmede hij 50 van zijn normale gewicht had Na 4n een ziekenhuis opgeknapt te zijn is hij thans per Noordam gerepatrieerd Na een jaar verlof zal hij zijn dienst weder aanvangen Nederland helpt Indië in Haastrecht De gehouden lijstcollecte ten bate van Nederland helpt Indië heeft in Haastrecht de som van ƒ 1600 opgebracht Haastrechtsche Damclub De gehouden competitiewedstrijd der Haastrechtsche Damclub tegen Stolwijk werd ndoor de HaatstTechtenaren gewonnen met 13 9 REEUWIJK Gemeenteraadsvergadering Maandagmorgen kwam de gemeenteraad voor de tweede maal bijeen In deze vergadering legde de heer $ chouten een verklaring af dat de SD A P nu was overgegaan naar de Partij van den Arbeid De notulen der voorgaande vergadering werden goedgekeurd De voorzittter deed mededeehng van ingekomen stukken Omtrent het schrijven invoering schoolartsendienst vraagt t iheer Schouten of dezen dienst zich öok zal uitstrekken tot de kleuterschool STADSNIEUWS Al jong op het slechte pad Als verdacht van diefstal werd de ló jarige B uit de Hyroniemus v Alphenstraat aangehouden die in het Spaardersbad f 15 had gestolen Het geld werd in de voering van zi a kleeren verstopt Poging tot diefstal Maandagavond poogden eenige dieven bij N in de Prins Hendrikstraat in te breken Zij hadden reeds een tasch met bonnen en geld in handen toen een der heeren een paar melkflesschen omliep Op het geraas werd een kind wakker dat dadelijk begon te roepen Het resultaat was dat de dieven aan de haal gingen met achterlating van de tasch Je moet maar pech hebben Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde Afd Gouda en Omstreken Gisteravond sprak in café Central de heer J Zwartendijk uit Boskoop over het forceeren van houtige gewassen Spreker onderscheidde hierbij ten eerste houtgewaasen die In kassen zijn geplant b v rozen ten tweede gewassen die tijdelijk in kassen worden gebracht zooals b v Seringen ten derde planten die in kassen In potten worden geplaatst b v Azalea s en Hortensia en die we allen willen probeeren te vervroegen Verschillende van deze houtige gewassen moeten geheel verschillend behandeld worden daar de eene iteeds zijn bloemknoppen heeft gevormd Sering terwijl de ander nog eerst een tak moet vormen aan welks eind dan de bloemknop voorkomt rozen Daarbij moeten we zorgen voor goede kassen deze moeten flink hoog zijn goed dicht en goed het licht opnemen zoodat de zon ook goed kan doordringen daardoor wordt stevig gewas verkregen en zijn de planten minder voor verschillende ziekten vatbtiar Ook moet men met de bemesting oordeelkundig te werk gaan Verwarming met kachels kon spreker niet aanbevelen daar dit veel narigheden meebrengt en In de meeste gevallen te droge temperatuur Beter Is stoom of centrale verwarming waarbij dan een vochtige temperatuur kan verkregen worden In t algemeen moet men rekening houden met de streek waar de planten in de natuur voorkomen en zorgen dat door allerlei fatoren die groei op z n voordeeligst nabij gekomen wordt Om goede kleur op de blpemen te krijgen moet men zorgen dat Ueht en temperatuur evenredig samengaan Tenslotte deelde spreker nog een en ander mede over het op kleur brengen van Hortensia s en eindigde zijn leerzame lezing met de mededeellng dat ondanks vele theoretische proeven en wetenschappen de eenvoudige kweeker die goed oplet en met liefhebberij van zijn planten maakt vele mlslukzal kunnen voorkomen en dus ook C eiiii het meeste succes zal hebben Bqeenkomst oud B S ers Maandagavond belegde Secïle IX van de B S In het Veemarktrestauiant een vergadering voor oud B S ers De oud dlstrictscommandact van de B S de heer M A de Korte opende dezen avond DE TAALZEEF Haar eenigste zoon is gestorven Vreeselijk zielig vooral daar we nietweten wat er met haar andere tweezoons n l de eenige en de eenigere gebeurd is Men spreekt van mooi mooier mooist goed beter besi Méar eenig eeniger eenigst Eeniger dan eenig kan niet eenig is al alleen Wanneer haar eenige zoon sterft zal onze eenige gedachte zijn een diep gevoel van medelijden En tegelijk zullen wij de bakvisch kunnen gelukwenschen omdat ze op haar verjaardag zoo n allereenigst boek heeft gekregen Dit een heel ander woord eenig en beteekent zooals er maar één van is dus bijzonder buitengewoon Naar de afleiding beschouwd kan dit woord ook geen overtreffende trap hebben maar och zullen we dat onze opgroeiende jeugd maar niet vergeven zooals we ze fantastisch en zooveel andere woorden op hun tijd ook vergeven Dat gebruik slijt wel weer af zooals het brabbeltaaltje van de drie jarige kleuter ook vanzelf tot grootemenschentaal vergroeit Tenslotte kennen we nog het woord eenige in de beteekenis van enkele Wanneer onze menige dochter dus eenig taalgevoel heeft zal ze zich nooit en te nimmer eenigste dochter noemen Het begrip hiervoor te versterken was vafi dit stukje het eenige doel ties Een positief antwoord hierop zal in een volgende vergadering worden ge geven Met algemeene stemmen werd aangenomen een voorstel om in de kosten van ouderdomsverzekeripg van de vroedvrouw te Haastrecht die ook m de atd Stein onder Reeuwijk haar diensten verricht ƒ 25 bij te dragen De heer 1 van Houwehngen had p aswater van den plas Elfhoeven bij de Vri hoef te koop gevraagd B en W stelden voor geen piaswater te verkoopen maar waren wel bereid om piaswater m erfpacht te geven DU werd aangenomen Aan den heer E C de Greef werd op zijn verzoek wegens vertrek naar elders eervol ontslag verleend als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim Evenzoo werd aan den heer Broer als onderwijzer aan school B te bluipwijk eervol ontslag verleend Tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim werd benoemd de heer A C ten Cate hoofd der Chr school aan de Brug tot onderwijzer aan de 0 1 school B te Sluipwijk de heer J T crwcii B en W vroegen gelden beschikbaar te stellen voor opruiming van de betonnenmuur aan de Burg Lucasselaan De heer Vergouw vraagt om het opruimingswerk te doen met arbeiders die overbruggingsgeld genieten Hiermede zal rekening worden gehouden Met algemeene stemmen werd hierop het voorstel van B en W aangenomen B en W stelden voor om over te gaan tot herstel van de Weth Venteweg de Burgem Lucasselaan en de Not d Aumerielaan De heer Schouten vraagt of B en W zich verantwoord achten dit werk alleen op te dragen aan de firma Koudasfalt BINNENLAND Amsterdamsche oud onderofficieren 1930 1939 voeren actie Ondanks het slechte weer en gemis aan trams hadden ca 150 Amsterdamsche oudonderofficieren van de lichtingen 1930 1939 gevolg gegeven aan den oproep van den heer J O de Haan om bijeen te komen in hotel De Pool ter bespreking van hun grieven en moeilijkheden En wel de achterwege gelaten motiveering de slechte salarieenng en onvoldoende zorg voor nabestaanden kortom alles wat samenhangt met de situatie waarin deze groep mannen opnieuw dreigt te geraken als gevolg van het korte bericht dat deze onderofficie len snel orde op hun zaken moesten stellen omdat zij op korten termijn voor onbepaalden tijd onder de wapenen zouden worden geroepen De voornaamste punten van bespreking waren de mogelijke uitzending naar Indië de al of niet wettigheid voor een eventueel besluit daartoe het onbepaalde van den dreigenden onbepaalden tijd en de vraag of er geen andere groepen eerder hadden opgeioepen kunnen worden dan juist deze oudere gehuwde zich veelal eerst kort een positie veroverd hebbende oudgedienden Dit comité zal vooreerst telegrammen sturen naar den minister president en de ministers van Oorlog en Handel en Nijverheid Voorts zal het contact zoeken en aankndopen met reeds gestichte gelijke organisaties in het land en vervolgens n audiëntie bij den mtnist r van Oorlog aanvragen VERBOUW VAN SCHOKKERERWTEN Er is aanleiding de aandacht te vest gen op den verbouw van schokkererwten Dit gewas dat vóór den oorlog voor export van belang was is in de bezettingsjaren in de verdrukking geraakt daar toen vooral op kwantiteit werd gelet terwijl de opbrengst van schokker in het algemeen die van kleine groene erwten niet kan evenaren zoodat bij gelijke prijzen aan laatstgenoemd product de voorkeur gegeven zal worden Nu er weer exportmogelijkheden zijn en nu gebleken is dat voor export naar Engeland schokkers de voorkeur hebben dienen de verbouwers van erwten ernstig te overwegen of uitbreiding van den schokkerverbouw geen aanbeveling verdient Hoewel door verschillende omstandigheden nog niet mogelijk is iets definitiefs over de erwtenprijzen mede te deelen kan toch worden opgemerkt dat voor zoover dit product voor export naar Engeland in aanmerking komt er aanleiding bestaat te verwachten dat schokkererwten circa f 5 per 100 kg meer zullen kunnen opbrengen dan kleine groene erwten Het Kroonprlnsellfk Pa Prins Bernhard Is In ernstige mate overwerkt door de opeenhoping van taken welke hij vervult en moet op medisch advies eenige weken volstrekte rust houden Te dien einde heeft Z K H zich naar een herstellingsoord begeven dat ultsloltend Is gereserveerd voor officieren die rust behoeven De gezondheidstoestand van H K H Prinses Juliana is langzaam vooruitgaande doch laat nog niet toe dat H K H den Prins vergezelt Het ligt In de bedoeling van de Pilnses om zich zoodra zq geheel zal zijn hersteld naar de verblijfplaats van den Prins te begeven Na volkomen te zijn uitgerust zullen hunne koninklijke hoogheden vervolgens de Inspannende reis naar Scandinavia aanvaarden en ten tweede wie houdt toezicht op het werk De voorz zeide dat B en W dit voorstel deden terwijl opgaven van prijs bij anderen wel niet anders zal zijn en ten 2e dat de heer Groenendijk het toezicht houdt Weth Boom meent dat directe verbetering hoogst noodzakelijk is het water in de sloot staat al gelijk met den weg Na een lange discussie werd het voorstel van B en W met 5 stemmen tegen verworpen Gevraagd zal nu worden dat Koudasfalt bestek en onkostenrekening maakt terwijl daarna het werk bij openbare inschrijving zal worden aanbesteed Hierna volgde de gebruikelijke rondvraan VEREENIGING NEDERLANDSen FABRIKAAT De Ver Ned Fabrikaat die in den oorlog verboden werd heeft haar veelomvattende werkzaamheden weer hervat en heeft zich in een rondschrijven tot haar vroegere leden gericht Daarin wordt omschreven op welkewijze de ver haar doelstellingen wiltrachten te verwezenlijken zooals dooreen eigen stand op de Jaarbeurs een maandblad films en voorlichting omtrent kwaliteits productie en industrieele vormgeving f Tevens wil men de jeugd trachten te boeien door het organiseeren van excursies naar bedrijven In dezen tijd van opbouw en gedeeltelijke vernieuwing van het econ leven is de ver voor nieuwe taken gesteld en zij zal deze op breede en verdiepte basis oplossen Daartoe ontvangt zij reeds steun van verschillende regeeringsinstanties en den Econ Voorlichtingsdienst De ver is thans gevestigd Prinsegracht 73 Den Haag telefoon 330100 DAMRUBRIEK Red H Tenwolde Probleemwedstrijd ladder U kunt NU beginnen mee te doen Groot Gouda looft 2 50 en 1 prijs in elke klasse uit 3e opg voor thuisdammers Zwart Dam op 5 t schijf op 30 Wit Dam op 36 2 sch op 29 en 20 Wit zet en wint 3e opg voor clubdammers beginners Zwart 1 3 6 19 23 en 29 Wit 26 28 32 34 36 40 42 49 Het tusschen de cijfers beteekent tot b y 1 5 beteekent 1 2 3 4 5 Wit staat positieoneel verloren er eigt 29 33 en 17 21 Wit offert door 28V 22 een schijf en wil deze door 36 J i 4 141 41 36 27 21 16x27 31x24 tefiig winnen Dus uit de aanvangstand wit ö 17x28 36 31 zwart speelde om ae schijf te behouden nu 18 22 wit 27xi 13x22 en nu haalde wit dam en won oe partij Hoe haalt wit dam is de vraag De tuschen haakjes gepl zetten sp zw 3e opg voor clubdammers gevorderden At L Schut Zwart 4 8 13 18 21 22 28 35 Wit 24 26 Zwart aan zet speelde 14 l Z 10 8 12 21 27 16x47 Uit at overblijvende stand zet wit en wint Een extra prijs van f 2 50 wordt voor goede oplossers beschikbaar gesteld Oplossingen binnen 14 dagen inzenoen bur V d blad Markt 67 Gouda Op den linkerbovenhoek Damrubriek ƒ den Voor persoonlijk antwoord s v p postzegel insluiten HILVERSUM VARA 18 00 orgel 18 30 l man en de l Novelty Sist mijn vaderlai VpRO 19 3 het Vrijz P 2a00 Nieuws VARA 20 0 V d slag ir 20 20 Oram i uit ontwakei De Ramble V Koos V Woude vioc den voetbal Zwaluwen Quintet 23 23 30 Dansr Vergaderii Na aann wetsontwer ging van c De heer tegen dit o er voor goe Kamer uiti der van afs Terwille hi laging var te accepter groot ged gedragen bedenkelij Wat de een groo vraagt zie handhaver wanneer c De heer der ingen breiding v niet beko administra Hij verl moeilijkhe verwerpin het ontW let we stemming De hee geacht te stemd De ver TC REGI VAl De N heeft een voorstelle waarin zi volledige den De lijk de pi verwerke rechtmati zelfbesch werpt de uitgangsi een koloi Men mof overleg i tegenwo king op De an r B 2 r js j a