Groot Gouda, donderdag 28 februari 1946

W GROOT GOUDA vr r rw r rT K EENDRACHT pÈP ASPEEA AP AS TPA o tie L 1 A V d Steenhoven Redactie L J j Drukker Drukkerij Ve rzijg Go da Z r Administratie M J van Loon DONDERDAG 28 FEBRUARI 1946 ur Ma T o f Zt ftl JEME EN DAG BLAD VOOP G OUDA EN OMS JRgEN A I van de jonge Lidmaten om te komen tot verdieping van het kerkelijk besef Hierna hield Ds Koole een inleiding over de taak der Kerk naar aanleiding van het boekje van prof Krammer Spreker bracht duidelijk naar voren datde Synode van 1816 de kerk had vastgelegd en niet meer kon luisteren nochtpreken De tijd die thans achter ons ligtheeft echter de kerk wakker geschud en de taak n l Haar boodschap uit te dragen dat Jezus Christus de Meer der wefeld is éuideiijk uit doen komn Nadatde verschillende vragenstellers beantwoord waren sloot de spreker met dankgebed lii cededM BURGERLIJKE STAND GEBOREN l i Febr Robert z v A v d Klein en W 1 v d Broek Woud tr 35 Febr jozephina M dv J G Wortelboer en I Steem Krugerlaan 53 Franciscus M zo V M Bres en M 1 Compier IJssellaan 87 Febr Allda A drv C B Signer en deBruin F W Reifzstraat 41 Jacobus znv I I Hogen doorn en M Meblui B M singel 75 GETROUWD 27 Febr A Kuik en P Groen M v Bas en C M Brenkman 28 Febr H E Muller en v Wingerden OVERLEDEN Lina v d Arend wed v W i Dercksen 65 Trijntje Mulder 50 j Goudsche kinderen vertrekkeft naar Zwitserland Vanmorgen om kwart voor negen ver NUMMER 166 Weeriverwachting medegedeeld door het K N M L tot morgenavond Wordt verwacht I Hedennacht matige vorst waar sneeuw Hgt Aan de kust temp om bet vriespunt Piaatsel nog eenige zonneschijn doch later toen bew zwakke veiand wind geen JEUGDCRIMINALITEIT EN HAAR ACHTERGRONDEN De oolitie heeft een goeden slag geslagen negen jeugdige boefjes z jn gearresteerd wegens gepleegde d efsta len Itoen oew iwa i i neerslag van beteekenis Bi het lezen van dit bericht n st onAv llekeurig de gedaclite hoe jongens van 16 en 17 a zoo geraffineerd kunnen in Wat Is er In Gouda t do nt Reunie I Vrijdag u m Woensdagi Thaïa Therttri Vrijdag t m Woensdafl i a s over Kop j tM Schouwburg BlOKOop Van Vrijdafl tot en met Dinsdag Hotel Du Nord Donderdag 28 Febr 7 u Nw Schouwburg Rotterd Phllh Orkest o l v Guyla Wem 7 30 u Ned Herv Ver CalviJ D H A Leenman van Ede Idem 3 uur Café Central Markt Vefgadering van alle Groente en Fruithandelaren Kennisgeving Buraemeeiter en Wethouders van Gouda j J I nrmrpnte VelC flC Vanmorgen om kwart voor negen ver q at n deze gemeente vele ge trokken van het station Gouda een der f voorkomen loodat he Uverwegenae aai m w vallen van mazelen voorkomen lOodat het noodzakelijk is maatiegelen te nemen ten einde uitbreiding dezer ziekte te voorkomen Gezien het advies van den Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Oelondheidsdienst te Gouda van 25 Febr 4Ö tot sluiting der bewaarscholen kleutericbooltjes en kinderbewaarplaatsen Gelet op artikel 223 der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda BEVELEN Je hoofden en besturen der openbare en Sèjzondere bewaarstholen en de houders van troKKen van nci siauun vjw tigtal bleekneusjes uit Gouda en onige ving naar Zwitserland teneinde daar wat op te knappen In Utrecht zijn de Sderen in een hospitaaltrein fstapt die hen via Brussel naar Zwitserland voert Vrijdagavond hopen zij d ar aan te komen In ons nummer van morgen komen wij hierop nader terug waar zu uan b hier meer bij de ouders dan bij de deren zelf Van de ouders gaat in deze n geen leiding uit e n zij maken zich door de schuld op den oorlog te lk scHtHven Natuurlijk dragen de oorlo sIXomstandigheden er ve l toe bi dat kinI Vrende zin voor orde en regelmaat hebIJben verloi en en geestelijk ontwricht zijn maar hier is men niet mee klaar r Juist die ouders die hun kinderen in den vooroorlogschen tijd een fatsoenlijke opvoeding wisten te geven kunnen er heel veel toe bijdragen om hen nu weer in het rechte spoor te brengen Dat is niet uitsluitend het werk van J gdvef P g f o scholen Dat is het werk van de ouders In een dergelijk gezinsverband moet hier Scwcrkt worden Ook politiemaatregelen kunnêisijier met allei doen Alhoewel er een zekere preventieve werking van uit gaat zooals D v van het verbod aan kinderen beneden 15 jaar om s avonds na 9 uur bioscopen fe bezoeken t n Xip die ottden dié momenteel in hun taak tekort schieten moeten wij mede namens hen die het goed met de jongeren meenen een ernstig beroep doen Dat zij hun taak spoedig mogen begrij pen deren zeil gevallen g = raf do Yy sdföjven Sze van huis uit zoo slecht Nee dat is niet het geval Twee van de gearresteerde jongens komen uit goede burgerSnen waar ze een goede opvoeding feno en hebben De ouders beseffen echter niet dat het niet goed kan zijn dat hun zoons lederen avond van 7 uur tot SSJeveer half elf of later op straat verfoeven Gemeenirjk leeren z j op die manier niet veel goeds terwijl ooR de noo3 ge controle ontbreekt op de vrienden ïaar zij dan mee omgaan De schuld h Bijeenkomst grot HdmatenT i Hk zonder toepassing van straf en A J H M werd veroordeeld tot 2 maal f 2 of 2 d Omdat hij niet van een rijwielpad gebrmk ij In de Kleine Kerk en t nsdag avond voor het eerst bovengenoemde Gdtoda 27 Februari 1946 1 gemaakt had werd H J veroordeeld tot ƒ 2 50 of 1 dag Daar zij niet gebruik gemaakt had van de aangebrachte overLekpunten bjj de Kle wegsbrug werd a Lr vSf S bïve dienlonderVr sooLïewfjs ble ek te wandelen tot 1 en voor het persoonsbewijs nog tot ƒ 2 5U oi De revue der Weine misdaad Wederom schoolverzuim I A B te W had brood van te licht gewicht voorradig gehad maar buiten Skele waarschuwingen bleek dit de eerste een vergissing van veraacmc k wv en zoo werd hij veroordeeld tot ƒ 35 ot 10 dagen hs KETTING ZAAK Een zaak van ernstiger karakter was die teeen D A v d B te Gouda die als hörloSaker een gouden halsketting had ïeS en verkocht zonder aanteekening te houden in zijn register De ketting was aaSoch voor 130 en door hem weer verkSt voor ƒ 390 Bovendien bleek deze ketting nog van diefstal afl omstig te zijn hetgeen dize traïisactie wel een apart finfff ïaf Mr van Bronchorst verminderde de Ifsch van 300 van den Ambtenaar OM tot 200 of 20 d en zijn vader J e niit aanwezig was en onder dezelfde omïSdighTdeTeen horloge verhandeld had tot 100 of 20 dagen I htPrtip niet naar school kon om j at hij voor moest komen f f uitslaf had gehad en zij nu geen gfi baüsant verklaarde dat het ook op STADSNIEUWS Het verkeersongeval deze morgen was de zaak tegen V waar n ue rechter er rekening J f nge sch fabriaangereden wagen a tnfeisc kaat was en g Sdig zonderrechtsrijdend verkeer Schuldigtoepassing van straf ludde ae Geheel anders was J J g en was t Sef vis ch rlJnn ng en npr acte Verdathte die slagerzonder acte = gx oogenvan beroep was had op net y SrTa l v£h 4 Sc£ onle r va in va den rïfn teer t e oogde verdachte da zi in momen eel 00 slech gm en er het toch allemaal busjes m f i afBovendien was hu ook f n henge me s mans pech wan hi maaMe er i P Trra chr e r ie J Ld wS z da Mr v Bronckhors tot vrijspraak concludeerde DIVERSEN geld naar school te 4 of 2 HutSaWOnd UITGESTELD naar O M eischte dan ook f 4 In verband met ziekte van den heer pg legd Albert Vogel Jr is de derde avond tweede kwam H tJ t ar de Mij tot Nut van t Algemeen t ekje di P e le die hedenavond in de Reunie ge gezonden Het bleeK a houden zou worden tot nader order UITGESTELD Tn Het bleek dat Piet al een jaar gezonden j geweest en daar VERHUISMISERE Nu kwamen een groot aantal verdachten voor die niet goed op de hoogte bleken te ziin van de voorschriften betreffende de verhuisvergunningen etc Ook voor verhuizingen van de eene womng m dezelfde plaats naar de andere bleek een vergunning noodig te zijn vooral een IS de van kaftiers veranderd waren b eken zoo de voorschriften overtreden cTv hoorde wegens dit feit ƒ 5 of 2 d tegen zich eischen A A iT riaJ en G Y die zich van den dommeLff tot ƒ 2 o 1 dag C A de Gr dievLn de V Baerlestraat verhuisd was naare n eigen huis op de Vest werd t zwaarder aangerekend en werd tegen hem geeischt ƒ 7 50 of 3 dagen Een viertal werd wegens de omstandigheden waaronder de verhuizing geschied was schuldig verklaard zonder toepassing Ta n st af tïrwijl i ev ver 1 maan weer zal voorkometiomdat Mr v BroncK horst het toch noodig oordeelde ook de amblenares van de bevolking hierover Tenslotte w erd Mevr C d J die naar Lekkerkerk verhuisd was vrijgesproken omdat Lekkerkerk buiten de competentie HiXmedetas deze zitting weer ten êinde7en bevat hij voor velen die met zoo nrecies met de voorschriften op de hoogte hSen te zijn dat efke verhuizing nu eena f n deTórpen is aan een vergutrning Benoemd tot commies Met ingang van 1 Januari 945 Ud h r P H Koemans adjunct commiesbijder i bevorderd tot commies Herdenking van den Slag in de Javazee Niet alleen op alle Goudsche scholen dpch ook in het openbaar IS g sj verlcheen de burgemeester met e n ge zTh een dertigtal padvinders hadden op gesteld die met hoornsignaal en ge one 5 t ee mnuten stilte aanKonuiguc verkeer stilgelegd Hi rte maar K srSeSp = § e vader a ook J J at S g is an omdat ZIJ uaar mci d ngen Fo c rr S o r r f op len S va n lJll Sp u T Sa ff f o 3 dage De vozende dejm 1TZJ £ iüia hé t e leerjaa heeft 14 jaar uie uij j genomen doorloopen J S r Xon krijgen omdat hij een betreKKin gedaan Dit was ronder gewetensbezwaar ge j XtV dat t 8st feeniaar toch geen iiSfandsche instenin Bronckhors bracht verdacme o J Sra Sf r n Toffide Z o tT t trerhe era e ee irf t fe y Wou er had thiusgehouden 5 S aar daar de zoon Aanvragen extra Textielgoedercn Antwoord op Ingediende magen kan worden geheld aan d Dl dienst loket 11 Peperstraat door h w bewü van aanvrage het n tusschen 20547 en 20940 op Vrudng 1 Maart tus hen 9 30 en 12 uur 2 en 3 30 uor HET KLEINVERKEER Het fietsen zonder brandend voSrr en achterlicht kostte C d S 2 maal 50 of dag K J R w 2 verklaard NlDEilUliO HELPT W Ku oordeelde v l j n een jaar hecht met een PJoeft J V met de leerTenslotte was nog J jaar zijn plichtwet in confhct gekomen