Groot Gouda, donderdag 28 februari 1946

Geblokkeerde saldi van minder dan ƒ 100 vrij Het Ministerie van Financiën deelt mede dat in overeenstemming met de op 29 Januari 1946 gedane toezegging van minister Lieftinck thans in de zevende uitvoeringsbeschikking deblokkeering 194o is bepaald dat tegoeden op geblokkeerde rekening welke volgens den stand per 1 Maart 1946 na kassluiting minder dan ƒ 100 bedragen met ingang van 2 Maart 1946 naar vrije rekening worden overgeboekt Generale Synode Geref Kerken De Generale Synode kwam gisteren slechts kort in openbare vergadering bijeen De discussies over het rapport betreffende de belijdenisgeschriften en ten aanzien van de nieuwe formuleering 1905 duren voort Tot besluiten is men nog n et gekomen Het Kardinaalschild aangebracht Gisteren is het smeedijzeren wapenschild van den nieuwen Kardinaal vervaardigd bij den edelsmid Brom te Utrecht boven den ingang van het Kaleis aan den Maliebaan aangebracht Het Bisschopswapen waarin het wapen van Ameland de geboorteplaats van Kardinaal De jong reeds was verwerkt is nu boven den staf en het kruis gedekt door den Kardinaalshoed met palmen en vijf rijen kwasten Amerikaanschc Piloten naarhuii DlBtdagmorgen vertrok van Schiphol naar NewYork de bekende vlieger Parmentler met de D C 350 Met dit toestel worden de Amerlkaansche pitottn die hier hun K L M coUega i geïnstrueerd hebben op de Skymaiter weer naar hun vaderland gebracht Commodore is de Amerikaansche Piloot Mac Lore Parmentler vliegt mee als tweede bcataurder om In Amerika een nieuw loestel voor de K L M op te halen H M de Koningin in den Helder Aangrijpende plechtigheid bij het l 4it aKe v ggen t leugddeputaties naar het monument toe YirtMlog dii oiiYr 8 artikelen Knjgt ieder zijn deel De Nederlandsche hutsvrouwen dte dagelijks Honig s artikelen op het men hadden staan zullen natuurlijk wel eens Iets meer willen weteiT over de verdeeling van deze uitmuntende voedlngsartlkden Hoewel het gemakkelijker en voo deeliger zou zijn om slechts enkele rayons met de totale productie te bevoorraden sparen Honig s Fabrieken kosten noch moeite om over het geheele land een zoo billijk mogelijke verdeeling van Honlgs artikelen te ve if Het ligt voor de hand dat er op velerlei gebied nu nog moeilijkheden zijn maar de Honlgs Fabrieken doen hun uiterste best leder gezin een eerlijk deel te be VOETBAL Bondselftal Zwaluwen 4i 3 De wedstrijd van het bondselftal tegen de Zwaluwen op het 5parta terreln te Rotterdam gespeeld werd olet opgediend op het witte damast van de sneeuw want met man en macht had men dit weggeruimd et veld was echter zwaar te bespelen zoodat de 22 uitverkorenen het niet gemakkelijk hadden om op het vooTdceligst voor het forum te komen waar de keuze commlssle met arends1 likken hun spel gadesloeg Over het algemeen was men gtnelgd met wat meer respect naar de zijde van het bondselftal te kijken hoewel dit in den loop van den wedstrijd niet gemotiveeid bleek daar In het Zwaluwen elftal ook nog wel iets te bewonderen was De opstelling van beide elftallen was als volgt Boadselftal doel Kiaak Stormvogels achter WilderS Blauw Wit en v dJLlnden Ajax midden van Buitenen H Ö V S Kuppen Slttard en v d Veen Ajax voor Helleman V UC Wilkes Xerxes A Lenstro Heerenveen Smit Haarlem en Ooms D W V na de rust Draeger Ajax Zwaluwen Sarls B V V achter Potharst Ajax en Choufoer Quick den Haag midden Hoevers Velox Hal EUnkwtjk en StiJger Blauw Wit voor v d Engel O H C V d Vegt H B S Roozen Haarlem Rijvers en Bouwmeester beiden N A C Van de beide midhalfs heeft Hal eigenlijk nog beter voldaan dan Kuppen die slechts een matige partl speelde Holleman op de rechtsbuiten plaats was beslist beter dan v d Engel die zonder twijfel op zijn retour is Roozen was zeer actief rfctlever dan Lenstra och de Fries heeft de finishing touch welke bem zoo gevaarlijk maakt Uit de moeilijkste situatie weet bij te schieten en dan meestal zeer gevaarlijk Van de spelers in de nlddenllnles bulten de midhalfs beviel ons Stijger het beste In de achterhoedes bleek Wilders toch wel de beste te zijn hoewel Choufoer nog steeds n uitstekende kracht is Jammer was het dat hl den wedstrijd niet kon uitspelen om zorgen De directie Is er zelfs toe overge gaan om zich niet bl een tekort aan arbeidskrachten neer te leggen en heeft In andere plaatsen waar meer personeel beschikbaar was afdeellngen opgericht om de productie te kunnen vcrhoogen Ingezonden mededeeling Prof Mr A Josephus Jitta over het voorontwerp bedrijlsschappen In een onder voorzitterschap van den heer ir J Klopper gehouden drukbezochte De verhouding Frankriik Spanje Spaansche troepen aan de Fransche grens De Parijsche radio heeft medegedeeld dat alle verloven voor Spaansche grenstroepen zijn ingetrokken Van Spaansche zijde is dit echter niet bevestigd Nader wordt vernomen dat Francogistermorgen heeft besloten de SpaanschFransche grens te sluiten De Qorrespondent te Hendaye van tiet A F P meldt heden dat vele eenheden van het Spaansche leger waaronder ook Marokkaansche troepen aan de Fransche grens zijn aangekom i Men zal zich herinneren dat I I Éer s corre ondent te Gibr tar oi gs melding maakte van het passeeren van aansche troepen uit Marokko door Algeciras AJ P mddt voorts dat de grens reeds imictisch gesloten is De Spanjaarden zouden een Fransdie u tie verwacht hebt en en de Spaansdie p e htfdaK e mensdien die tdt Hendaye komen lagen Dl aeio r J v Vi d Vegt speelde geen slechten edstr d döcbovcr het algeoiecn U hl niet conatut monument voor hen die vielen Het was gisteren een groote dag voor Den Helder Voor het eerst na den oorlog heeft H M de Koningin deze zoo zwaar getroffen stad met een bezoek vereerd en Den Helder is er trotsch op dat het bij de door het geheele land gehouden herdenking van den slag in de Javazee de eerste plaats inneemt de plaats waarop het recht heeft omdat allen die zich in 1941 met waren heldenmoed tegen een oppermachtigen vijand in de Javazee te weer hebben geste d van deze marmestad uit met hun schepen naar Indie zee hebben gekozen Enkele minuten voor drieën arriveerdft H M de Koningin gekleed in een grijze bontmantel vergezeld van den minister van Landbouw ir S L Mansholt den minister vkn marine M de Booi den vice admiraal G W Stoeve den commendant der marine overste J L d tngelbronner én den chef staf luit t r zee Ie klasse F W Maas In haar gevolg bevonden zich haar hofdame Jkvr L 1 h de Beaufort haar adjudant luit ter zee Ie klasse Uoossens en haar particulier secretaris de heer M Kohnstamm In een doodsche stilte van een minuutherdachten daarop alle aanwezigen de Bevallenen De plechtigheid bereikte zijn hoogtepunt m et de kranslesgingen Bijgestaan BINNENLAND Prof Dr F Sassen gaat heen als directeurgeneraal van het onderwijs Bii KB is prof dr F L R Sassen directeurgeneraal van het Onderwijs met ingang van 1 Maart benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden M S INDRAPOERA Het m s Indrapoera van de Rotterdamsche Lloyd met ruim 1200 repatrieerenden aan boord is Quessant gepasseerd en werd gisteravond in de Downs verwacht DE NIEUWE AUTOBUSSEN MET OPLEGGER VAN DE NED SPOORWEGEN Zoolang het personertverkeer per sjwor nog niet normaal kan geregeld worden islls tijdeUjke maatregel de inschakekng van autobussen noodzakelijk De Spoorwegen hebben nu in totaa besteld 250 tractors bestemd voor 240 opleggers dus 10 tractors in reserve vbor revisiedoeleinden verder m autobussen voor 47 personen en 425 autobussen voor 38 personen In totaal ko men er dus 240 tracto ussen en 925 gewone autobussen Vondels Lucifer in Bern opgevoerd Laatstleden Zondag heeft de Studentenvereeniging der Bernsche Universiteit in Agi Rj ansche kerk aldaar Vondels Luciler opgevoerd De voorstelling geschiedde ten bate van de Amsterdamsche Universiteit Betaling bijdrage aan bedrijfsorganisaties Het Min van Financien deelt mede De Nederlandsche Bank verleent een algemeene vergunnig nr 34a fanjeden van de bedrijfsgroepen effectenhandel handelsbanken landbouwcredietbanketi en spaarbanken tot vrijgave van tegoed op geblokkeerde rekeningen ter betaling van bijdragen en heffingen verschuldigd aan hoofdgroepen bedrijfsgroepen onder bedrijfsgroepen vakgroepen en onder vakeroepen alsmede aan Kamers van Koophandel en Fabrieken voor zoover de re Vergeet tl niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snocpof gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschcn HUBER en KNIJNENBURG U behoeft alleen Uw tweede dlstribntleitamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kont tn het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 ttuseiien 9 J0 en 12 n of 2 en 330 a negen de eerste krans aan den voet vanhet gedenkteeken neer waarna zij ineenige oogenblikken stilte hulde brachtaan de gevallenen u Uitbundig toegejuicht door de Heldersche bevolkiW verliet onze vorstin om omstreeks dlf vijf de stad Voor haar bezoek aan Den Helder bracht M de Koningin een bezoek aan de Wieringerm eer keninghouder itlgeschreven is in het handelsfegister der Kamer en zulks op de volgende voorwaarden 1 Aan de bankrelatie waar de geblokkeerde rekening wordt gehouden moet de declaratie van de bijdrage of heffing worden overgelegd 2 De bijdrage of heffing mag slechtsverschuldigd zijn over het jaar 1945 ofoudere jaren Dê algemeene vergunning no i is ingetrokken C A O in de textielindustrie goedgekeurd Naar wij vernemen zijn de bepalingen betreffende de loonen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst in de Textielindustrie thans door het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurd en met ingang van 25 Febr j l van toepassing verklaard Het College heeft slechts enkele wijzigingen van ondergeschikte beteekenis in de ter goedkeuring voorgelegde loonregelmg zooals die in gezamenlijk overleg door de Unie in de Textielindustrie en de Federatie van Werkgevers was opgemaakt aangebracht Officieele noteeringen van de Nedertandsche Bank N V van 27 Februari 1946 af Valuta s t t en schriftelijk 2 64 2 66 2 64 2 66 10 68 10 70 6 038 6 068 61 50 € 1 75 55 13 5 43 53 30 53 60 63 10 63 40 2 62 2 2 67 2 New York t t New York schriftelijk Londen Brussel Zurich Kopenhagen Oslo Stockholm Bankpa pier 10 64 6 00 61 00 54 73 52 92 62 62 Dollars 10 74 6 10 62 25 55 83 53 98 63 90 P Sterling Belg Francs Zwits Francs Deensche Kronen Noorsche Kronen Zweedsche Kronen vergadering van het Departement sGra venhage van de Nedertandsche Maatsch voor Nijverheid en Handel heeft prof mr A C Josephus Jitta Woensdagmiddag in het gebouw van het Kon Instituut van Ingenieurs een voordracht gehouden over het voorloopig wetsontwerp over de bedrijfsschappen Na een historisch overzicht te hebben gegeven merkte spr op dat er op het oogenblik een sterke t reactie heerscht tegen de liberale opvattingen Met volle zeilen koersen we in de richting van het socialisme Den inhoud van het vo ontwerp behandelende betoogde spr dat zijn bezwaren gaan tegen de bepalingen op economisch terrein de bedrijfschappen kunnen namelijk het geheele bedrijf regeeren De comiflissaris in wiens aanstelling het voorontwerp voorziet heeft er voor te zorgen dat het bedrijfschap waakt voor het algemeen belang Als belanghebbenden er niet in slagen het algemeen belang te behartigen is iedere publiekrechtelijke organisatie ten doode gedoemd aldus de toelichting der regeering De bevoedheden van den commissaris gaan buitengewoon ver en als het bedrijfsschap niet weet wat het wil kan de commissaris zijn besluiten ter vernietiging voordragen en dan kan hij verordenende bevoegdheden krijgen Goed achtte spr in het voorontwerp de bedoeling de overheid te ontlasten van die zaken welke zij niet aan kan Daardoor zal echter scherper controle gevergd worden waartoe vele ambtenaren noodig zullen zijn De regeering ontwikkelt twee motieven voor het ontwerp Het bedrijfsleven vraagt erom Spr ontkent dit Het tweede argument is juist De overheid kan het niet aan Maar vraagt spr moet daartegen nu een nieuwe bureaucratie worden geschapen Prof mr Josephus Jitta vatte zijn bezwaren aldus samen Er worden quasi functies opgedragen aan het georganiseerde bedrijfsleven maar feitelijk worden de organisaties ingeschakeld in de overheid Vervolgens zijn er de bezwaren tegen den voorgestelden commissaris t Ontwerp zoo betoogde hij tenslotte vloeit voort uit een verkeerd stelsel dat gemeen is aan fascisme nationaalsocialisme en communisme Het stelsel is een totalitaire gedachte op economisch gebied gecamoufleerd achter moderne gilden BUITENLAND Frankriïk krijgt Parlement met twee Kamers De leiders van de drie voornaamste partijen hebben zich in beginsel accoord verklaard met het plan van Vincem Auriol den voorzitter van de Nationale Vergadering waarin wordt voorgesteld dat het Fransche Parlement uit twee Kamers zal komen te bestaan en wel een Kamer die de souvereine vergadering zal vormen en een Kamer die een zuiver adviseerend lichaam zal zijn De MrK r wilde aanvankelijk dat ook de tweeae vergader ng wetgevende bevoegdheid zou krijgen terwijl de socialisten en communisten voorstanders van een enkele vergadering waren De nieuwe voorstellen vormen een compromis tusschen cieze twee rpeeningen Spaansch Fransche grens in Marokko gesloten De Spaansche autoriteiten hebben degrens tusschen Spaansch en Fransch mrokko gesloten De Spaansche autoriteitenin Marokko hebben deze stap gedaanhangende instructies uit Madrid De Fransche spoorwegarbeidm hebben het verkeer met Spanje reeo stopgezet Aanval op Spaansche Ambassade te Brussel In aansluiting op het protest van linlwgeoriënteerde nieuwsbladen tegen ae Icuties in Spanje en de daarm verva eisch de diplomstieke relaties met fanc te verbreken en de voorbereidende oyc eenkomsten voor een uitgebreid econ misch verdrag tusschen België en ï panj ongedaan te maken hebben 5W 7L ten van de Brusselsche versiteit k teren voor het getïouw van de spaf TL Ambassade te Brussd een protestdefflon stratie gehouden tegen de execiities v Spaansche republikehien in Madrid w gendarmes werden opgeroepen om Spaansche Ambassade te beschermen een kloppartij waarin verscheidene p sonen werden gewond w den ae denten uit elkaar gejaagd Dne persow werden gearresteerd