Groot Gouda, donderdag 28 februari 1946

Brammetje Flapoor en z n vrienden Nadnk verboden RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Gram muziek 18 40 Pianorecital door Miek Engelenburg 19 00 Nieuws 19 15 Gram platen rNIO 19 30 Prqgr voor de Ned Strijdkrachten Metropoie orkest 20 00 Nieuws KRO 20 05 Huldebetoog aan Z Em Kardinaal de Jong NCRV 21 00 Apollo 21 30 Renske Niewee met Het Ned lied 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws Het actueel tieiuid 22 25 De vaart der volken door Dr L W G Scholten 22 45 Zangrecital door Jan Schipper 23 15 Gram platen concert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM n 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 18 45 Sport beschouwing door A Kleyn 19 00 En nu naar bed 19 05 Avondmelodie 20 00 Nieuws 20 05 De Regeeringsvoorlichtingsdienst antwoordt 20 20 Radio Philh Orkest o 1 v Albert van Raalte m m v Lola Bobesco viool 21 45 Materieele en geestelijke wederopbouw van Nederland De zorg voor de jeugd door prof dr M J Langeveld 22 00 Gram progr door dr H M Merkelbach 22 20 Ouderen en jongeren Hoe zat ik op de schoolbanken door Ingrid Pieters 22 30 Groote violisten spelen kleine werken 23 00 Nieuws 23 15 The red white and blue Stars 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting De Avonturen mn door G Tb Rotman Amerikaansche nota nopens toeliomst van Spanje De diplomatieke correspondent van Reuter meldt dat de ontvangst van een nieuwe Amerikaansche nota over de toekomst van Spanje door officieele Britsche kringen in Londen Woensdagmorgen werd bevestigd Ofschoon bijzonderheden over den inhoud nog niet bekend gemaakt zullen worden weet men dat de nota aandringt op de wenschelijkheid de regeering van generaal Franco te vervangen door n voorloopig bestuur totdat de Spaansche openbare meening gepost kan worden vermoedelijk door het houden van verkiezingen Een afschrift van de nota is ook naar de Fransche regeering gezonden De Duitsche voedselsituatie 88 Tussen het publiek bevond zich een beeldschone Spaanse dame En die dame zette opeens midden onder de voorstelling haar beeldschone mondje open dat het allen omstanders door merg enbeen ging Mijn tasje is gestolen Help gilde ze Er ontstond een algemene verwarring de mensen keken elkaar wantrouwend aan maar niemand ontdekteden dader 87 Nu Fok was een reuzen aanwinst voor de troep Uit zichzelf kende hij allerlei kunstjes en hij was bovendien zeer leerzaam zodat de schilder hem al gauw allerlei nieuwe kunstjes kon leren De schilder en de anderen konden nu ook om beurten eens vJat rust nemen Ja het ging prachtig en zo gaven ze op zekere dag een grote voorstelling op het marktplein te Grenadinia de los Hidalgos Naar Reuter verneemt heeft de Britsche regeering een rapport van veldmaarschal Montgomery ontvangen over de voedselsituatie in Duitschland Montgomery wijst er op dat er verband bestaat tuschen de industrieele productie van Duitschland en de voedselpositie Hij wijst voorts op het gevaar voor voedselrelletjes waarvoor de geallieerde troepen de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen en hij vraagt of er niet iets gedaan kan worden in deze zeer moeilijke situatie Wanneer niet spoedig extra voedsel in Duitschland geïmporteerd zou worden zal de voeding spoedig beneden de duizend calorieën per dag komen BcB ei voor kinderen vam 1 4 ja r Voor de kinderen van A Jaar xal deze week wederom een bon voor een t worden aangewezen Bioemrantsoen gehalveerd Bi het Ingaan van dén winter Is het 14daagsch rantsoen bloe van 200 op 400 gr gebracht Nu de winter teneinde loopt U het met het oog op onze voorraden geïmporteerde bloem gewenscht weer tot het oude ranuoen van 200 gr terug te keeren Doordat het broodrantsoen alleszins voldoende kan worden geacht kan deze verlaging zonder groot bezwaar voor den consument worden uitgevoerd Heeft Sjahrir ontslag aangeboden In het Londensche blad The Star van gisteren komt het volgende bericht voori Volgens niet bevestigde berichten uit Batavia zou Sjahrir de IndonesUche leider na besprekingen met andere Indonesische leiders ïi n ontslag hebben aangeboden Volgens andere berichten van Britlsch United Press ontvangen de Indonesische leiders nog steeds tetegrammen waarin pressie op hen wordt geoefend om alleen volledige onafhankelijkheid te aanvaarden Ook in den Haag kon het bericht omtrent De Britsche regeering bestudeert nu de mogelijkheid graan naar Duitschland te exporteeren zonder daarmee zichzelf of andere landen tekort te doen BELGIË De Schrijver belast met een onderhandelingsopdracht De Prins Regent heeft den heer De Schrijver voorzitter van de Christelijke Volkspartij belast met een onderhandelingsopdracht Over het algemeen geacht wordt aangenomen dat de onderhandelingsopdracht bestaat in et samenstellen van een Kabinet waarin de formateur geen eerste minister is Drastische verminderii van Duitsche rantsoenen Zij worden met eenderde verlaagd Een speciale verslaggever van het A N P seint De voedselschaarschte in de wereld en speciaal in Jxei Britsche rijk heeft het militaire bestuur in Britsche zone van Duitscfüand genoopt tot drastische vermindering der rantsoenen voor de Duitsche burgerbevolking Naar officieel is medegedeeld zal het rantsoen met een derde worden verminderd met ingang van 4 Maart aanstaande Nota Egyptische rcgccring De Egyptische regeering beeft l i het Engelsche mlnliterle van Bultenl Zaken een nota ingediend waarin onmiddellijke ontruiming van Cairo en Alexandrië door de Engelsche troepen wordt verzocht V S voor afschaffing militairen dienstplicht De Republikeinsciie leider van het Huis van Afgevaardigden Joseph Martin heeft de commissie voor militaire aangelegenheden van het Huis ervan in kennis gesteld dat de regeering pogingen in het werk stelde een internationaal verooü voor den dienstplicht in vredestijd te bewerkstelligen Martin diende een motie in voor een wereldcampagne waarin de V b voorop zouden gaan ter opheffing van NIEUWE BONNBNLIJST Voor de tweede helft van de 3e periode 1946 van 3 Maart t m 16 Maart 1946 Bon 06 voor schoenreparaties g j j volgende bonnen geeft recht op Het C D K deelt mede dat bon 06 der het koopen vam Lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met leder en of rubber zolenmateriaal Het aantal voor elke reparatie benoodigde bonnen is aangegeven op de bij den schoenhersteller aanwezige lijst Men moet dezen bon eerst bij den schoenhersteller inleveren wanneer deze de reparatie binnen ca 14 dagen kan verrichten Bon 06 Leder blijft geldig en kan m combinatie met reeds aangewezen en nog aan te wijzen bonnen worden gebruikt Correspondentie betreffende deze regeling richte men tot het Rijksbureau Huiden en Leder te Amsterd m of tot de Vakgroep Petroleum voor kookdoeleinden of verlichting Het C D K deelt mede dat zij die in het bezit zijn van een Petroleumkaart voor kookdoeleinden of verlichting op onderstaande bonnen rfezer kaarten gedurende de maand Maart de daarachter vermelde hoeveelheden petroleum kunnen koopen Op bon 25 t m 28 der kaart UA 510 vier liter op bon 25 en 27 der kaart UB 510 vier liter op bon 67 der kaart UC 510 vier liter en op bon 121 en 122 der kaart UD 510 drie liter Hoeveel vleesch op een bon van 100 gram Het C D K deelt naar aanleiding van desbetreffende verzoeken mede dat op een bon voor 100 gram vleesch de volgende hoeveelheden vleesch of vleeschwaren gekocht kunnen worden Versch rund kalfs varkens schapenvleesch zonder been 100 gram versch paarden vleesch 150 gram vleesch in blik 4 oz plm 112 gram meaf and vegetables 8 oz plm 225 gram versche tong lever of hart van runderen schapen kalveren varkens en paarden 175 gram versche zwezerik van runderen of kalveren 265 gram OFFICIEELE PUBLICATIE den mil dienstplicht en vermindering iuok in oen naag un i c v vaUVologswapenen Hij stelde voor dat Sjahrir i ootsl g niet bevettigd worden doelstellingen via de U N O zouden kt üT i INDIË w t Bonkaarten ka kb kc 603 060 066 algemeen 800 gram brood 200 gram bloem 400 gram suiker 125 gram boter 250 gram margarine 100 gram vet 100 gram kaas 800 gram brood l 1 kg aardappelen algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen b 16 reserveb 17 reserve Sir Archibald Claris Kenuit Batavia verfMkkeji Bonkaarten la Ib Ic 602 029 030 03 U vleesch 100 gram vleesch 025 aardappelen 2 Kg aardappelen a 10 melk l i Üter melk b 10 c 10 melk 3 liter melk Bonkaarten kd en ke 603 560 561 algemeen 800 gram brood 200 gram bloem 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 400 gram brood 500 gram ri st of kindermeel 1 ei 562 algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen d 16 en d 17 ttKtvt e 16 reserve Sir Archibald Clark K rr is Woensdagmorgen vergezeld van enkele raadgevers met onbekende bestemming uit Batavia vertrokken Men bericht thans dat hi lijdende is aan een plotselinge aanval van maaggriep Hij moest in zijn auto worden geholpen Ofschoon geen bijzonderheden raet betrekking tot zijn reis zijn bekend gemaakt zijn welingelichte kringen van meening dat deze reis in verband staat met belangrijke beraadslagingen waarvan ir Archibald Clark Kerr een uitstel niet raadzaam achtte Het is echter mogelijk dat hij van deze gelegenheid gebruik zal maken om tegelijkertijd eenige dagen volslagen rust te houden in afzondering Indonesische Mders op Banka gevlucht Oiiderhandelingen met muiters te Menado afgebroken d 18 reserve Bonkaarten ld en Ie 602 529 530 531 vleesch 100 gram vleesch 525 aardappelen 1 Kg aardappelen d 10 e 10 melk 5 Liter melk Tabakskaarten enz t 15 2 rants tabaksartikelea geen import sigaretten V 15 100 gram chocolade of suikerwerken X 15 2 rants tabaksartikelea geen importsigaretten De bonnen voor melk en aardappelen xQa geldig tot en met Zaterdag 9 Maart a s Vo6r de week van 10 Maart t m 16 Maart a s zullen nog bonnen worden aangewezen voor vleesdhr melk aardappelen jam tabak versnaperingen enz Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 1 Maart a s van smorgens 8 uur 4f worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melk en aardappelca waarop terst met ingang van Maandag 4 Maart mag worden afgeleverd Wij vernemen uit betrouwbare bron op Markka dat de ie e esische verzet te P P i P vluchrzhn Daar men verondersteld had voedselvoorraden naar het Z f f j te Pankalpinang zou plaats dat de belangrijkste slag tegen de N f i en Naar hen verteld was vinden had de inheemsche bevolking 2ij keeren echter zouden de Nederlanders J f l f L arrtoedracht van zaken beseffen naar hun haardsteden terug nu U de ware loeord j broken De muiters De onderhandehngen met de mu ers n M president van de A C T U AustralianCommittee of Trade Umons ae heerriarev heeft gisteravond verklaard 51 geloof dat het geschil vrijwel tot oplossing gekomen is Het leven op Poeloe Weh weer normaal Een correspondent van Enta die een Zullen de Austr havenarbeiders Nederlandsche schepen laden Gisteren is een bespreking gevoerd tusschen de Vakvereemgingen van Australische havenarbeiders en den Australischen Raad van Vakve eenigingen Het lijkt niet onwaarschijnlijk S de boycot u SrSt Ïeft aan PÓereweh vlrkenrklulTe v che uier van underenbezoek gebracht heftt aan van runderen kalveren varkens rzagSrnl 1 vfeldSrwJ ze zal Roeten geschiede het leven daar weer vrijwel normaal is Hoewel het eiland over het algemeen n e verwaarloosden toestand verkeert £ f het weinig directe oorlogsschade gekden Twee vin de drie kolenlaadsteKs zjn onbeschadigd en z oodra de nvoer van bunkerkolen mogelijk is zulïï er weer schepen kunnen bunkeren versche nier van runderen kalveren varkens en schapen 330 gram staart van deren en kalveren 430 gram varkenspooten 665 gram gerookt en of gekookt rund kalff varkens schapen paardenvleesch gerookte roÏÏwïsttHïCki Tt l i Op de bonnen 072 en 566 voor k i I geleverd brood 165 gram zure zult 200 gram XTa uiÏtiïeirinSenworst nier Lttluitend b itenl dsche k u wordo rf