Groot Gouda, donderdag 28 februari 1946

L VAN DER LINDE en M VANWIKSELAAR hebben het geaoegcn U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking D V zal plaats hebben op 14 Maart a s om 12 uur n m Kerkelijke inzegening door den Weleerw Heer Ds v d Krift in de Oranjerie van het Kasteel Renswoude om 12 30 uur Gouda 22 Febr 1946 Kldweg 112 Renswoude Dotputraat A 66 Gclcgcaktld tot lelldtette Reoiwoude Hotel kDc D Bn 2 Maart 6 9 nurn m Gouda Caft De Kroon bo enxaal Kleiweg 97 9 Maart 3 5 uur nm Toekomitlg adree Gouda Kleiweg 110 Op 11 Maart hopen onze geliefdeOuders v Boclof de Gcrritje de Jonfl Schouten hun 25 Jarig Huwelijksfeest te vieren Pief Janny Marittje Lthi en Dirk Antje Maarten Co e Stolwijkerslnis 0119 Haastrecht Voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van mijn Vrotfw HUBERTA BREM j betnigen wij onzen bartelijken dank C A BREM Gotida Karneaelluloot 113 Oodergeteekenden betuigen hun hartelMken dank mede namens hun Kinderen Behuwd en Kleinkinderen aan Buren en bekenden de Bntïrtvcreeniglnaeovwr 4 mooie sang d r kloderca F KOK A KOK Eikel Gevraagd oette WiokeljoSroaw ft A VERZIJL Markt 20 Le der en Staalwarenhandel Antwoordaóperttntie no 3743 Piet ik wil iets meer van je weten Br onder no 4000 bur v d blad Ambtenaar zoekt voor 1 April zit slaapkamer met pension Brieven onder no 4776 bureau van dit blad mevrouw KAMPHUISEN Crabethstraat 63 vraagt een WERKSTER voor 2 ochtenden per week Biedt zich aan CHAUFFEUR voor Trachtanto Br onder no 4773 bur v d bl Joogelui die wenschen te trouwer zoeken zit en slaapkamer met gebruik van keuken Brieven onder no 4762 bureau vanditblid TE KOOP AANGEBODEN een draadharlge Fcw terrltr f 20 Nteawe Haven 161 oole haafdkachel Kleiweg 8 g a n HeeieBwiatertai donkerbl f 55 Brieven ooder ao 4750 borean van dit Mad prima leeren Heeren eklter Te bevragen Weth Venteweg 168 Beddcnzclk e voor wiegen en kifiderledh kantje Bockenbergitraat 24 I pracbt drenoir 4 GramoCoont 5 pracht Naaiboacn eiken 4 Blotmentafeli I marmeT Waecbtafcl 5 Lampekapptn a avoadi tni cben 7 9 nnr SingcUtraat 7 Blanw woUeadamcf zwcmpak xwarledaBei ichocaca 40 Hanglamp xgan modem C Huygenatraat 55 3 pettea tec tl d 7 aar ca overKhaencn a 3i Burgvlletkade 65 TER RUILING of te koop gevraagd twee maaeicve flcta Wmdca voor Laidtpreker Pr Hendrikitr 87 1 paar xw kcerca moUfaas m 40 voor cea yaar maat 41 Westhaven 64 l g it i heeren molitrci maat 40 veot ditoof wcrkacboenen maat 42 S 43 GasHtraat 13 aa 6 nut Gabardine oagcaaia leeftijd 12 voor lc f li d 16 jaar of voor Dame a cveat met bl bctaliag of t koop Bargvlietkad 65 2 damcamantele vooroori kw 1 awaggcr model voor 2 oageB aaen 16 f Waadclwageallc voor jongeeepak vaa I6 Botbaatraal 14 Weer het oude gezellige thee nurtje Douwe Egberts Thee is nu weer de oude verkwikkende drank het middelpunt van een ecjit genoeghjk thee uurtje Ieder pak D E bevat een melange van goede theesoorten tehcrts f ouwe Lg THEE Bij de NtV Tot Aanneming vatt Werken vh H J Nederhorst te Gouda kan geplaatst worden ten STENO TYPISTE Kennis van de Engclsche taal vcrcischt Sollicitatiesmondeling of schriftelijk te richten aan kantoor der N V Turfmarkt 8 Do NUTSSPAADBANK lo Goudo Ooslhnven 12 i piolinjonft van MAANDAG 4 MAADT 1946 wederom geopend eiken werkdag van 10 tot 1 en van 2 30 tot 4 u Zaierdags van 10 lol 12 uur Het Bestuur Op kantoor van MBUBBLFABRIBK te dezer stede wordt voor spoedige Indiensttreding gevraagd een jongste bediende en een ib aankomend bediende Brieven onder no 4765 bureau van dit blad OVERAL zijn onze Siroopwafels Koek en Gebaksoorten bekend WAAROM Om hun prima kwalit eit Banketbakkerii Fa NEEF EN RABOUW Achter de Viachmarkt 88 Telefoon 3335 b g g h 2276 Schouwburg Bioscoop GOUDA BOËLEKADE Vanaf Vrijdag tm Dinsdag Annabella Louis Jouvet in de op de Biënnale te Venetië bekroonde film Hotel DU Op ledere etage van dit Hotel speelt zich een wereld af van liefde haat en meBSchelijkc hartstochten met als achtergrond het werkelijke leven Toegang bopen 18 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur 2Londag i voorttellingea 3 uor 5 uur 7 uur en 9 15 uur Ptaatsbespreking 1 mm voor iedere poorstetling Hotel De Zalm Gouda vraagt voor direct een NET KINDERMEISJE bekend met verstelwerkzaamhedeot Hoog loon Intern Betaal geen cent te Teel tl I LAGERE PRIJZEN nu van 27 Februa t m 9 Maart voon vM 50 VMr 46 ei 100 rj SniTIRWTEN VM 22 v or 19 cl p 500 rJ ZELFRUZSND BAKMIB VU 26 voor 24 et p i ANKiTBAKKERSPOiOtt jvu 28 voor 26 et p akK CHOC riGUREN EN CHOC NAPOUTAIHS van 35 voor 32 et p 100 r UWMEELTPUmai BN GOEDKOOPi BUDE THALIA Thcatcr Kleiwegl03 T 1 2230 Go d Vanaf Vrijdag tot en met Woensdag een vroolyk progra mma mtt JESSIE MATTHEWS LOUIS BOREL in de masicale comedie Hals over kop Hwd over Heth Regie SONNIE HALE Toegang alle IccftüdcB Aanv der voorst Vrijdag 7 u 9 15 u Zaterd 3 u 7 u 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u PUaKbetptckeii 1 uur voor ledere vootftclling Middag ea Avoadvooratcll uw 0 011 Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE SCHUTTELAAR Flnw SipyiaS CccU fCW fMk Uilgeverij Gouden Qarven Korie Tiendeweg 1 Gouda Drs J Taal Hu o de Grooll Besielling kan ook geschieden bij Grool Gouda MorkióZ en bij den boekhandel en Gouda PrQi f 1 50 REUNIE BIOSCOOP THEATER Directie T J v d Toorea Gtmit Brengt onbetwist d grootatc afwiaaclisg la haar pregraaaa s Vanaf VRIJDAG 1 tot ca aict WOBNSDAG 6 MAAST 1946 eerste vettooningen te Goada TARZAN DE GEVAARLIJKSTE AVONTUREN ilch afqwknd legea een j ef ijjj xcldxaam mooi aatonrichooD NMr hel aecitgcIcMa bock vu Edgar RIM umv Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Good Het UchtuccM ÖE INTERNATIONAtE MINNAAR TV Middag ea voadvooritclll gea TOEGANG BOVEN MJAM Akwvang dagelijks behalve Donderdag 3 u 7 n 9 15 u VrljdV 7u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur PlaaUbciprekca driagead nbevoleB dagelijk li ur voor d a aw Voor bexockeribaltea Gouda tellen wl de gelegenheid plaatien ichilflelijk aan de Directie Deze moeten een half nur voor den aanvang lifn afgehaald Het oordeel vaa dnlxeadea beiockert i RcaaiC itdcr WCCk gOc4 pfOjna STELLA DALIAS BARBARA STANWYCK Eta moeder zoidcr wcer e pfcht DeG uyter Cassabons zijn coMantèn Voor 10 gulden cassabonsi EEN gulden contantJ erMg Adverteert in Groot Gooda P