Groot Gouda, vrijdag 1 maart 1946

fF GROOT GOUDA ALGEM EEN DAG BLAD VOO P GOIDA EN OMSTREKEN NUMMER 167 Administratie M J van LoonVRITHAf 1 MAART 1946 Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 VKIJLIAU 1 1V1AAI 1 i7tu p w 25 et Losse numm 10 et Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda EPASPEBv M rLynnrM n aKi n vncs fifniHA FM DMSTPFXEN mm PREDIKBEURTEN Zondag 3 Maart 1946 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur voorm Ds G Elzenga 5 uur n m Ds M C Koole Westerkerk v m 10 uur Ds C A Korevaar 5 uur n m Ds E S de Lint vanSlulpwljk Vereenlglng van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 uur v m Prof dr R Caslmlr van Voorburg Ned Herv Ver Calvljn Geen dienst Remonstr Oereform Gemeente 10 30 uur dhr L V d Lof te A dam Evang Luthersche Kerk 10 uur voorm Ds 1 A Meijer van Rotterdam Oud KathoUeke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Glskes Gereform Kerk 10 uur vm en 5 uurnm Ds Nawljn van Bergum Geref Zondagschool lozef Groen van Prlnstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 j Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 u vm en t uur nm Remon Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur leesdlenst Woensdag 6 Maart Blddagi Ds A de Blols van R dam Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds oh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Ds H C Leep Woensdag 6 Maart 3 uur Gebedsuur Xeger des Heils 10 uur Helllgingsdlenst 3 30 uur openlucht samenkomst N Markt 7 30 uur openbare samenkomst Dinsdag 7 30 uur nam Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbare wm nkomst Leiders van alle samenkomsten Majoor en Mevr H Wels iKlteetedM Weersverwachtlfig medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht I N O wind me des nachts matige vorst Overdag lichte vorst tot temp om het vriesp Veel bewolking met op de meeste plaatsen tijdelijk sneeuwval STADSNIEUWS Spreekuur Burgemeester De Burgemeester Is verhinderd Maandag 4 Maart a s spreekuur te houden Receptie van den Heer Hagedorn De Secretaris van de Kamer van Koophandel te Gouda de heer C H Hagedorn zal ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum bij de Kamer op Donderdag 7 Maart a s des middags van 3 5 uur een receptie houden in Hotel De Zalm alhier A F J Portielje in Gouda Voor het Nafuurk Gen voor Gouda en Omstreken zal de heer A F I Portielje Inspecteur van de levende have van het Kon Zool Genootsch Natura Artls Maglstra te Amsterdam op Maandag 4 Maart a s spreken over eugd en opgroei van roofdieren In Artis Deze avond wordt in het Blauwe de getrainde leiding loopt alles van een leien dakje Als zij hun plaatsen hebben Ingenoéaen zijn ze geheel overgenomen door de Zwitsersche leidsters Wat Is er in Gouda t doanl Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Tarzan Thalla Thesteri Vrijdag t m Woensdag Hals over Kop Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag Hotel Du Nord Maandag 4 Maart 8 uur Blauwe Kruis Nat Gen voor Gouda en Omstr A F J Portielje over Jeugd en opgroei van roofdieren in Artls Wij loopeo eens een der wagons door gtoote bundels allumlnlum kroesjes blikken heerlijke zoete gecondenseerde Zwltsersche melk enorme blikken biscuits manden met broodjes wollen plalds enz Voor alles Is gezorgd en het Is tot in de finesses geregeld Schwester Ludwjg chef convoyeuse vertelt ons van de groote vreugden die de kinderen beleven van al het schoone dat ze onderweg te zien krijgen en hoe opqetogen ze dan raken De route loopt over Antwerpen Brussel Belfort en Bazel In de even stemmig als smaakvol versierde Tivoliruimte die tot in alle hoeken gevuld was hield prof dr G Brom een feestrede waarin hij de gevoelens van Katholiek Nederland vertolkte bij deze groote gebeurtenis Nadat het koor ondersteund door het U S O het Exultate van Mozart ten gehoore had gebracht hield Kardinaal de Jong een toespraak om zijn dank te betuigen Dezen morgen heb ik zei de Kardinaal reeds mijn dank uitgesproken tegenover God en den Heiligen Vader en aan den Pauselijken Internuntius Ik heb mijn dank uitgesproken jegens onze geëerbiedigde en geliefde Koningin die een afgevaardigde zond Zijne Em dankte nu voor het medeleven van het Katholieke volksdeel en de belangstelling sinds de aankondiging van tal van zijden betoond De Kardinaal herinnerde aan de tijd van de bezetting waarover hij o a opmerkte Veel heb ik toen gesproken met de mannen van het verzet en vooraanstaande goede Nederlanders onder wie talrijke predikanten en andere nietkatho lieken Aan hen bewaar ik een zeer dankbare herinnering en een groote hoogachting Het is mij een behoefte de herinnering aan hen nogmaals voor den geest te roepen De leiders van de N S B zijn biJ mijn weten nooit bij mij geweest wel aanhangers van het systeem Ik heb zelden iemand van hen kunnen overtuigen dat hij op den verkeerden weg was Spr dankte ook de feestcommissie en den feestredenaar prof Brom Spr was liever toeschouwer dan medespeler op het tooneel van het leven geweest Hij had zich volkomen tevreden gevoeld in zijn studie op het Seminarie te Rijsenburg Maar God heeft het anders gewild ging de Kardinaal verder Als de geloovigen niet achter ons hadden gestaan dan hadden ook de bisschoppen niets kunnen bereiken in den strijd tegen het nationaal socialisme waarin wij onwrikbaar stand moesten houden tot het bittere einde Als ik naar Rome zal kunnen gaan dan zal ik den Heiligen Vader mededeelen dat zijn Nederlandsche onderdanen goede Katholieken zijn van hun pleegouders In Zwitserland vacantleparadiji Duizenden kinderen mochten reeds van deze uitzendingen proflteeren maar meer nog wachten op een beurt Ofschoon lederepuder overtuigd is van de goede verzorging die hun kind wacht wordt menlfle traan verborgen of weggeplukt maar Neerlandshope wuift uitbundig en mijn heimwee naar de mooie bergen maakt plaats voor een groote vreugde om alles wat 500 van onze kinderen bij het gastvrije broedervolk zullen gaan beleven i j Zoo zal voor een goed deel de geleden oorlogsschade aan een van onze kostbam ste nationale schatten n I de gezondheid weer vergoed worden en wordt Nederland metterdaad geholpen Daarom verdient het onbaatzuchtige werk der kinderuitzending alle waardeerlng en steun Nog vóór t vertrekseln worden de dekensper wagen uitgereikt en kort daarop fluitde statlonchef en trekt de machine zijnnieuwelading naar Europa s zonneterras waar ruim 500 Nederlandsche bleekneusjesgezondheid gaan lepelen Enthousiast beginnen ze hun groote reis en ze zwaaien opgewekt en blij en nadat ze eerst nog even door Artis Deze avond wordt m net mauwc j ouders geknuffeld zijn wachten hun nu Krul gehouden efl vangt aan om 8 u precies toegestoken handen en vriendelijk tehuis n knn nlrpQouders in Zwitserland het Het Rotterd Philharm Orkest De hernieuwde kennismaking met Guyla Bando als dirigent vestigt den Indruk dat het bestuur van het Rotterd orkest met zijn benoeming tot vasten dirigent gedurende dit jaar geen kwade keus heeft gedaan In den korten tijd die verloopen is sedert t vorige concert heeft Bando zich reeds hecht Ingewerkt In zijn dlrlgeeren legt hij vooral den nadruk op het heroïsche element In Beethoven s kunst de Egmont werd met een bravour vertolkt die niet naliet Indruk te maken Wlm Noske vertolkte Mendelssohn s vioolconcert Ik kan mij voorstellen dat de jonge violist zich voelt aangetrokken tot dit bij uitstek zoo romantische concert Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr H Reedijk Crabethstraat 45 en Dr N Tom Burg Martensslngel W Men gelieve boodschappen af te geven des rpShe idl srP Weljer Gouwe 131 nriWkaarten waardoor het mogelijk zal ijn door zeer kleine individueele Hulpverïeening aan de Wnderen van Europa De Belgische minister van Onderwijs Buisseret heeft een oproep voor steungericht tot den jeugd om een hulpact eop touw te zetten speciaal ten gunsteJan de Nederlandsche Gnekscheen Poolsche kinderen i Deze actie gaat uit van het Belgische Roode Kruis onder de bescherming van Koningin Elizabeth Mendelssohn li niet de ontleder der menschilljke xlel Hij Is het zonneklnd dat de de sprankelende lichtzijde der romantiek als een fundamenteek eigenschap van eigen ka rakter aanvaardt Daarmee mist zijn muziek de diepte die wij In een Beethoven een Brahms waardeeren Noske speelde Mendelssohn s concert met overgave het slotdeel werd met vuur ver rSen een g ïn bijeen te bren Sr cho ljeugd wordt voorzien van gen Toch kan Ik den Indruk niet van mij afzetten dat de violist In een concert dat hooger geestelijke eigenschappen van den speler elscht minder zou voldoen De schooljeugd woroi vuu 1 ♦ Dat evenwel Noske s spel met de jaren In beteekenls zal toenemen schijnt mij geilen zijn prestatie zeker Heken 1 F A Bots pastoor O Blom o f m en de heer M Moons Verder ver ege nwo ordigers der groote lanen ke Katholieke organisaties en instellingen de ze heer Kaalberg pastoor van Amefand en een groot aantal gaf n en particuliere relaties van z em Joh Kardinaal Se Jong o a zijn vroegere klassegenooten mid colleea s van het seminarie etc Te oSer half elf begaf zich het KaThedrafe Kapittel een draagkruis voorafgegaan door een aantal seminar sten naar buiten bij den mgang terwijl het v nr hpt Ecce Sacerdos van J winSt ïa nhi f schreed de Kardinaal om Ï0 40 uur de kerk binnen gehuld in de Bisschoppelijke Cappa Magna en onmiddêimk gevo gd door den internuntius rexmgr Paolo Giobbe en de Nederandscïe Bisschoppen P Hopmans met zijn wijbisschop J Baeten J Pp W P A M Mutsaerts en de Procureur van het Episcopaat te Rome mgr dr B Mgr Lemmens die wegens ziekte verhinderd was was vertegenwoordigd door vicaris generaal prof dr Feron Kardinaal de Jon h 1 J morcen zijn per vliegtuig uit Rome ges u dë Kardinaalsbonnet in ontvangst Jenomen Voor deze plechtigheid was de Kathedrale Kerk te Utrecht zoowel van binnen als van buiten smaakvol versierd met witte seringen gele narcissen en gele bloesem Aan iedere pilaar waren eveneens Traaie bloemversieringen aange Oe organist zette het Wilhelmus inonder welks tonen de vertegenwoordiger van het Koninkli k Huis graafJ H h du Monceau en vier Maltheser ridders metCl vuurroode uniformen en sierlijkezwarte mantels met het geborduurde Malthiser Kruis op den linkerschouder volgden Daarachter de lin t Snro ir W Schermerhorn met df dr e proi ir vv Schalk H Ko1schoten de voorzitter der 2e r tw f Kathoheke leden van de Oedepu vincies Brabant Limburg en u vertegenwoordigers de v jf icapitt Monseignorix Apostoliscne en de buitengewoon g h im kj er Bando die tijdens het vorige concert zoo n fijnzinnige weergave bracht van Roussel sTête de l Aralgnée bewees in de 1 ombeau de Couperln opnieuw den Franschen geest goed aan te voelen De oorspronkelijk voor plano geKhreven ó deelige orkestsuite werd muzlkaatesk uitgevoerd Het j PP J Bando s dlrlgeeren dat h j i J veet te doen uitkomen hetgeen juist in deze muziek van zoo groot belang Is om haarvoor vervlakking te behoeden Llsit s Préludes kreeg een beduidend go rwee rgave De dirigent wist het orkest ot een Int ens bMna fanatiek stlmuleeren waarvoor hij een dankbaar applaus verwierf FAKKELOPTOCHT EN DEFILE VOOR KARDINAAL DE JONG Een fakkeloptocht van ongeveer 30 000 menschen en duizenden fakkels trok gisteravond voorbij het paleis van Kardinaal de Jong waar Z E in den erker tusschen den Pauselijken Internuntius mgr P Giobbe en mgr P H Hopmans Bisschop van Breda had plaats genomen Het paleis met het nieuwen bronzen Kardinaalswapen boven den ingang was op plechtige wijze versierd en verlicht Urenlang sloeg de Kardinaal met de Bisschoppen die voor de ramen hadden plaats genomen al groetend het défilé gade Padvinders jeugden sportorganisaties wiS selden af met afdeelingen van Spoor Tram P T T en Politiepersoneel zusterties van de ziekenhuizen Parochievereemgingen Arbeidersen Vakorganisaües trokken in onafzienbare rijen steeds maar langs het paleis afgewisseld door tientallen muziekcorpsen en praalwagens Met ging al naar middernacht toen de laatste groepen eindelijk huiswaarts keerden De Domtoren baadde den geheelen avond in een feestelijke verlichting Geslaagd Aan de Ncd Econ Hoogeschool te Rotterdam slaagde voor het doctoraal exapen economische wetenschappen de heer L A M Rutten Zwitserland helpt metterdaad Donderdagochtend vertrokken een 30 tal kinderen van Gouda en omgeving naar Zlhserland voor een verblijf van drie maanden i Nederlandsche klnderultzendlng HULDIGING VAN KARDINAAL De JONG Ver voor drie uur het tijdstip waarop in Tivoli de huldiging van Kardinaal de long een aanvang zou nemen stond lan den geheelen weg een dichte menigte opgesteld om den Kardinaal toe te juichen Toen de Kardinaal omgeven door een groot aantal kerkelijke en wereldlijke hoogwaafdigheidsbekleeders o w zich 6ok hu de vertegenwoordiger van t Kon Huis graaf dw Monceau btTVond zich in het gereserveerde middengedeelte van de Tivolizaai naar zijn zetel had begeven zette het kbör Kathttliek Utrechf het afd Gouda had deze reis verzorgd en oolc voor de overige plaatsen was Utrecht het oMKtlon waar vóór den oorlog het voorste van de wintersport werd Ingezet ïwaTeen lange Roode Krulstreln v rge reden Den avond te voren zorgvoUe leiding van het Crolx Rouge secour aux en fants eenlge h derd n kinderen weer bij bun dankbare ouders te rugcekeerd gezonder en vol venslust Het wa Sn vroolljk Z stemmen dat onder de overkapping van fe ènwoo d gers van alle semenar ette he kbör Katht liek Utrecht het ëeCs met Weliike en een eek als yineit van Matthieu Cascogne m vertegenwoordigers JJJ J vayen dit begeleid door het U S O eerste perron opklonk l o f een aantal U V V s ertjes die f y aan twee kwamen aanhuppelen de gele kaa t van het Crolx Rouge Suisse op h Na voorafgaande teer nauwkeurige registra tie worden hnn wagons aangewezen en oneer