Groot Gouda, vrijdag 1 maart 1946

RJ Begrafenisvereeniging In de gehouden vergadering van de R K Begravenisver is besloten de contributie te verhoogen met 50 cent in elko klasse Ook de draagloonen zullen warte i verhoogd Voor den politierechter Door den politierechter te R dam wer de werklooze B van den Weth Venteweg die overbruggiugsuitkeering genootveroordeeld tot drie weken gevangenisstraf voorw met een proeftijd van driejaar dar hij naar gebleken is in 1945 bij een werkgever in loondienst is geweest Biljartnieuws T O P Vrijdag j l gaf prof Valkhof uit R dan in het café van den heer N J van Dam een biljartdemonstratie Hij speelde een partij van 300 car tegen 100 car in 24 beurten waarmede de partij was geëindigd ten gunste van Valkhof Hierna speelde zijn partner een driebanden spel tegen N J van Dam Jr welke de partij won met I car in zijj voordeel Hierna gaf de heer Valkhof verschillende fanta iestooten te zien waarmee hij de omstanders met verbazing vervulde Burgerlijke Stand Geboren Maria d v J v Es e D Rozendaal Barbera d v P de Vo en J V Es Overleden te Gouda Huig Vp meulen oud 77 j wedn van M A Kwlnkelenberg Gehuwd Th A Uljee oud 23 j te Gouda en C M Hoogeveen 23 j Predikbeurten voor Zondag 3 Maart Nederl Herv Kerk Reeuwijk dorp v m 9 30 uur de Eerw Heer De Pater van Haastrecht n m 2 30 uur Ds H Roelofsen Nederl Herv K k te Sluipwijk v m 10 en n m 4 uur Ds E S de Lmf Geref Kerk a d Brug vm 10 en n m 5 uur Ds P Warmenhoven 0 2 J Benschop k Bakker 2 0 J NoomenC Krielaard 1 1 A Verwaal A Bakker 0 2 R v d Hek J Bakker 1 1 Predikbeurten voor Zondag 3 Maart Ned Herv Kerk 10 uur Ds W de Voogd V d Straaten Bed H Doop Ned Herv Geref Evang 9 30 uur Ds Japphen van Waarder 6 30 uur Evane G de Pater Geref Kerk 9 30 en 6 30 uur Ds Van Nes van Den Haag HAASTRECHT OUDEWATER EN POLSBROEK Doktersdienst De doktersdienst op Zaterdag 2 Maart en Zondag 3 Maart zal voor Haastrecht Oudewater en Polsbroek worden waargenomen door Dr J Hoving te Oudewater MOORDRECHT Burgerlijke Stand Geboren Aagje Jannie dochter van A Rienstra en L van Jeveren Uitreiking bonkaarten De uitreiking van de nieuwe bonkaarten KA t m KE zal plaats vinden in het distributiekantoor aan de Dorpstraat voor NIET zelfverzorgers op 12 Maart a s voor de letters A t m M en op 13 Maart a s voor de letters N t m Z De nauit reiking zal plaats vinden op Donderdag 21 Maart a s in het agentschapskantoor te Nieuwerkkerk a d IJssel De loketten zullen voor deze uitreikingen geopend zijn van Maandag tot en met Vrijdag van 9 12 uur en van 13 16 u s Zaterdags alleen van 9 12 uur Tegelijk met deze uitreiking zullen opde stamkaarten zegels worden geplaktvoor de bevolkingscontrole Met pensioen De heer J de Jong die 31 jaar bij den Gemeente Reinigingsdienst is geweest heeft thans dezen dienst met pensioen verlaten SPORT NIEUWS REEUWIJK Vergadering L T B Dezer dagen kwam de afd Reeuwijk van den L T B in vergadering bijeen De heer H Spruijt werd tot voorzitter herkozen terwijl de heer Stolwijk zijn be noeming niet meer aanvaardde In zijn plaats werdgekozen de heer J van Zoest Pzn Uit het verslag ran den penningmeester bleek dat er een voordeelig saldo in kas was Een nieuwe contributieregeling werd ingevoerd Voor de veehouders zal deze bedragen f 1 per ha voor de kweekers werd een regeling getroffen per IOC roeden land zulks op proef van een jaar Het ledental was thans 86 zoodat bijn alle veehouders lid zijii De lagere Landbouwschool komt nu te Bodegraven maar t zal de vraag zijn of de Regeering subsidie zal geven Hf leergeld zal wellicht f 2 50 per week bedragen terwijl men zich voor 6 Maar moet opgeven De kringen van den L T B zijn nu gesticht de voorzitter en de secretaris zijn lid evenals één van de kweekers Voor het vierde 25 ledental werd g kozen de heer O de Jong Voor de Vereen Melkveeh in Haarlem werden de volgende voorstellen ingediend splitsing groote bedrijven klom pen en laaj zenvoorziening dienstbodenvraagstuk Tot onderwijzeres benoemd Aan de pas opgerichte neutrale kleuterschool Fröbelschool gevestigd in hei voormalige stempellokaal aan de Reeuwijksche brug is tot onderwijzeres benoemd mej T de Jong uit Gouda Mevr Van Tienhoven verleent als directrice m den voormiddag haar medewerking tw zijn thans 21 kinderen op het schooltje WADDINXVEEN Huwelijksvoltrekkingen De heer G Herfst oud wethouder dezer gemeente heeft wederom op zich genomen de huwelijken in deze gemeente te voltrekken Wij hopen dat hij nog vele gelukkige huwelijken mag sluiten Lezingen Comité Het Lezingen Comité organiseert wederoaeen bijeenkomst Donde dag 7 Maart a s des avonds te o uur zal in het Centrum door Drs G Wejtmljse uit Rotterdam een lezing worden gehouden over De Botsing tusschen gOoa en genie In een tragisch Kunstenaarsleven een voordracht over het leven en werken vW onzen grooten schilder Rembrandt Voor nadere bijzonderheden zie men ae aanplakbiljetten P P W 1946 Vires et Celeritas organiseert dit jaar wederom haar Provinciale Park Wegwedstrijd in het Van Bergen IJzendoornpark e w op Zaterdag 23 Maart a s aanvang half vijf Deze loop welke voor de 12e maal wordt gehouden gaat over een afstand van 3000 m eter voor de senioren terwijl de junioren 1200 meter afleggen Buiten de deelname van de K N A Uleden is deze wedstrijd ook opengesteld voor hen die een andere sport beoefenen of geen lid van een sportvereeniging zijn Voor deze aparte groep welke uitsluitend uit Goudsche deelnemers zal bestaan worden ook fraaie invidueele prijzen beschikbaar gesteld Inlichtingen voor deelname worden verstrekt door het secretariaat der Techn Commissie J van Kesteren Goejanverwellendijk 23 te Gouda Groeten uit het Amerikaansche Holland Behalve de groeten van burgemeester Elmer Schepers en van den gemeenteraaa der stad Holland bevat het blad üooa Will Messages van onderscheidene orgd nisaties en instellingen aan de verwant instellingen in Nederland zooals de r mer van Koophandel de scholen o padvinders het Amerikaansche legioe de zakenlieden de Rotary Club de literaire kringen het museum enz fJ pagina toont aan dat men in het Am i kaansche Holland de herinnering aai het land van afkomst door middel van bloemboUenvelden klompendansen j lendammerkleederdracht en een ri oe landsch boerendorp in miniatuur zoove mogelijk levendig probeert te houaei De vele HoUandsche namen in de dc richten en advertenties en het aanpuzen van Nederlandsche gewoontenvooral ook van gerechten bewijst oveigens wel dat de bewoners van oe Amerikaansche stad trotsch gaan op HoUandsche afkomst en de banden nhet naamverwante land zooveel niogeywillen aanhalen De opening van de vbinding door de lucht is als een weikoroaanleiding daartoe spontaan aangegpen I 1 Bij opening luchtlijn Amerika Nederland Ter gelegenheid van de opening der verbinding door de lucht tusschen Amerika en Nederland heeft de Amerikaansche stad Holland in Michigan speciale blijken gegeven van sympathie met het land waaruit velen der voorvaderen van haar bewoners afkomstig zijn Als onderdeel van deze hulde uitingen heeft het plaatselijk dagblad The Holland Evening Sentinel zijn editie van 16 Februari onder het opschrift in Oranje letters over de volle breedte van de voorpagina Holland Greets Holland by Air geheel aan Nederland gewijd Tweehonderd nummers van het blad werden tijdig afgedrukt om met het eerste vliegtuig uit New York naar Amsterdam te worden meegezonden Tevens werd meegegeven een officieele groet in de Nederlandsche taal van de burgers van Holland aan den burgemeester van Amsterdam en het Nederlandsche volk alsmede het verslag van een plechtigheid in Hope College Memorial Chapel ter herdenking van de komst der Hollanders naar dit gebied 99 jaar geleden UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Jong en Oud H D C De datnwedstrijd tusschen Jong en Oud en H D C werd door de Haastrechters gewonnen met 13 19 De gedetailleerde uitslagen luiden P Blanken W J Anker 2 0 G Graveland E Eegdeman 0 2 P Noomen M A W Oskom 0 2 M Meerkerk L Groenendijk 2 0 C Stoppelenburg Sr P de Wild 1 1 P Honkooi P v d Linde 1 1 C Stoppelenburg Jr H Vergeer 2 0 B Noomen J Uenk 0 2 J Both P V d Ham 0 2 C Slappendaal I J Sturm 1 I H Honkoo T D Both Q 2 J de Jong V Versteegt C J B Agenda Dc watcrpolo compctitic Nu de wintercompetltit van de kring Gouda der K N Z en R B ten einde loopt is het niet onaardig de geleverde prestaties eens nader te bekijken zoomede demogelijkheden die de komende wedstrijden nog brengen kunnen Beginnen wij met dc damesafdeeling die een halve competitie speelt dan zien wi dat Gouwe het kampioenschap reeds behaald heeft A Z C moet nog tegen Boskoop spelen en G ZC tegen B Z C Weet Boskoop te winnen wat niet waarschijnlijk is dan kan het de tweede plaats nog bereil en B Z C zal de overwinning op G Z C wel weten te behalen en als Boskoop verliest tot de 3e plaats op kunnen klimmen De stand is hier Gouwe 5 4 0 19 18 A Z C 4 3 10 10 1 5x Boskoop 4 2 0 2 4 4 4 O ZV 5 2 O 3 3 12 4 B Z C ♦ 1 2 5 5 3 G Z C 4 0 0 4 0 80 X A Z C 2 verlleipunten Voor de Trekvogels Zaterdag 2 Maa t 3 30 uur Vluchtmiddag en luisterbiieenkomst Zondag 3 Maart v m 10 uur Vluchtraad bij Wim Ijssellaan 70 Voor de Roode Wachten Zaterag 2 Maart half 8 Kern De Flierefluiters Litteraire en voordrachtsavond door M Veerman bij Ank O de Boompjes 127 Zondag 3 Maart half acht Kern Ue Feniks Klassieke muziekavond door en bij dhr J Nijhuis Oosthaven 70 Volksdansgroep Zondagmiddag 3 uur in school I Bevoegdheid tot stemmen bij volmacht Kiezers die herhaaldelijk of althans op de dagen waarop een stemmmg wordt gehouden buiten de gemeente waar zi op de kiezerslijst voorkomen werkzaam zijn zijn bevoegd om bij volmacht te stemmen Ook de echtgenooten van deze personen voor zoover zij mede afwezig zijn in verband met beroep of werkzaamheden van haar man kunnen bi volmacTit stemmen jo fr fl In de afd bl de heeren zijn nog verschillende wedstrijden te spelen en er valt nog niet uit te makeil wie de winnende ploeg zal zijn De stand is fG Z C 2 5 2 3 0 15 6 7 Gouwe 1 5 2 3 0 13 7 7 Boskoop 1 6 2 2 2 6 66 S Z en P C 15 2 3 0 8 6 5x B Z en P C 17 0 16 6 23 1 X S Z en P C I 2 verliespunten Belanghebbenden moeten een daartoe strekkend verzoek indienen bi het gemeentebestuur met redenen omkleed voor 15 Maart a s Formulieren zijn gratis tergemeentesecretarie verkrijgbaar Zoodra het verzoek is ingediend doch niet later dan een week na de candidaatstelling moet belanghebbende die van degevraagde bevoegdheid gebruik wil maken daarvan IN PERSOON mededeelingter secretarie doen Van de aanwijzing van een gemacntigde wordt een schriftelijke volmacht opge OZ V 1 en A Z C comb zijn de rivalen in de afd b A Z C moet alle tegenstanders nog een keer ontmoeten De wedstrijd tegen O Z V kan daarbij beslissend zijn O Z V immers heeft aan een gelijk spel voldocade Om het kampioenschap te behalen O Z V 1 5 4 0 1 15 3 8 B C 1 5 2 0 3 6 74 AZ C comb 3 1 1 1 3 5 3 Gouwe 2 5 1 1 3 5 14 3 De gemachtigde moet eveneens IN PERSOON ter secretarie medede len dat hii de volmacht aanneemt Dit dient binnen 5 dagen te geschieden na de aanwijzing Als gemachtigden mogen slechts zij optreden die bevoegd zijn aan de verkiezingen deel te nemen Tenslotte de afd c G Z C 3 heeft hier het kampioenschap reeds behaald met een totaal van 9 punten S Z en P C 2 moet nog twee wedstrijden tegen Boskoop 2 en een tegen O Z V 2 spelen Eenlgewflzlglng In de rangvolgorde zal dit zeker meebrengen maar door haar 4 verliespunten zal S Z en P C 2 niet veel gewicht meer in de schaal kunnen leggen Hier is de stand G Z C 3 6 3 3 0 8 39 Boskoop 2 4 112 5 53 O Z V 2 5 113 4 73 S Z en P C 2 3 1113 4 3x X hiervan zijn 4 verliespunten in mindering te brengen Dinsdag 5 Maart a s worden de wedstrijden voortgezet In het Spaardersbad met Dames G Z C B Z C Heeren a G Z C 2 Gouwe 1 Een kiezer mag niet meer dan een aanwijzing als gemachtigde aannemen behoudens een tweede indien beide aanwijzingen zijn geschied door personen die tot zijn huisgenooten behooren Er kcvmen vischdemonstraties Vele vrouwen ondervinden moeilijkheden bij de vischbereiding Hoe moet ik schoonmaken hoe koken höe stoven höe bakken Een antwoord hierop geeft de Afdeel Visch van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Deze Afdeeling organiseert namelijk eenil§ e vischdemonstraties in tal van gemeenten Er wordt visch schoongemaakt en gefileerd en een demonstrante laat zien hoe men de visch het beste kan klaarmaken De demonstraties trekken overal veel belangstelling Zij zullen gehouden worden op Dinsdag 5 Maart om 3 uur n m eif op Woensdag 6 Maart om 3 uur n m in De Beursklok Markt 40 Thérèse Raquin Woensdagavond gaf de Soc Ons Genoegen wederom een uitvoering en men had daarvoor het gezelschap De Komediante genoodigd dat Therese Raquin opvoerde van Emile Zola Men dient bij de beoordeeling van deze opvoering twee gezichtspunten in te nemen het spel en het stuk Beginnen wij met het spel dan moeteroote hulde gebracht worden aan de spelers die erin geslaagd zijn hun bovenmatig moeilijke opgave op een dergelijke wijze ten uitvoer te brengen In alle rollen werd uitstekend spel te zien gegegen enspeciaal Gerard Schild en John Valk als de heeren Grivet en Michaud waren aannemelijke types u tj 1 Het moeilijkst hadaen de drie hoofdrollen het echter wel Magda Janssens lsde moeder Elise Hoomans in de titelrolen John Qobau als de schilder Laurent wisten het geheel te redden door sterkspel want en hier komen wij meteen aan het tweede punt het valt niet mee om een dergelijk stuk aannemelijk voor testellen en het niet belachelijk te laten worden I In den tijd van Emile Zola mag een dergelijk stuk vol opgeschroefde sentimentaliteit er in gegaan zijn als koek onze generatie wil nu eenmaal wat anders Er is geen behoefte aan overdrevenheid zooals die in dit stuk ten toon wordt gesteld De hedendaagsche schouwburgbezoeker heeft doorgaans fantasie genoeg om zich de situatie te kunnen voorstellen hij hoeft het niet voorgekauwd te krijgen De drie hoofdrollen zagen gooals gezegd kans het stuk het preadjgaat draak te onthouden en dat is geen sinecure geweest Was er echter met dezelfde moeite met een geslaagde opvoering te geven van een stuk dat wat meer tot het huidige publiek spreekt En dat hoeft heusch nog geen modern stuk te zijn f rmfmT Wmsi i m i mmf m