Groot Gouda, vrijdag 1 maart 1946

De A ntnren n BrammeUe Flapoof en n vrienden Nadruk verboden door G Tb Rotman 90 Maar wacht Fok wist raad Hij was een goede speurder en had zoiets al meer bij de hand gehad Hij liep naar de dame en snuffelde een poosje aan haar k eren Ziezo ik heb het luchtje te pakken dacht hij toen en ging al de orns anders één voor één besnuffelen Allen keken vol spanning toe Zou hij den dader vinden 89 Op het geschreeuw kwam een politieagent aanlopen Maar die kon ook al niet uitmaken wie t gedaan had hoe kwaadhij ook keek Want de dief die zich nogsteeds onder de omstanders moest bevinden scheen opzettelijk niet weggelopen te zijn om de aandacht niet op zich te vestigen En de agent had geen lust daar opstraat al die mensen hun zakken om telaten keren en hij kon ze toch allemaal niet meenemen ook derlandsch Indië Natuurlijk zoo werd daar verklaard liggen de beslissingen hieromtrent in handen van de regeermg ji Londen maar voorloopig is in onze missie geen wijziging gekomen Wij zijn hier om de Japanneezen en de geallieerde geyangenen van hier te voeren Nationale Comité leverde geen positieve resultaten Eerste zittingsdag Centrale komst van Yalta dat de herstelbetaliifgen in de eerste plaats moeten ten goede komen aan de landen die den zwaarsteh ooriogslast hebben gedragen die de grootste oorlogsverliezen hebben geleden en die de overwinning op den vijand heb j ben georganiseerd Na den vorigen oorlog heeft men Ib maanden noodig gehad om de verdeeling der Duitsche herstelvei goedingen vast te leggen De tusschentijdsche Spaansche regeering Welingelichte kringen te Washington hebben een toelichting gegeven op wat men moet verstaan onder de tusschentijdsche regeering waarover gesproken wordt in de Amerikaansche nota aan de Fransche regeering Men wil een regeering gevormd door personen die reeds in Spanje verblijven en onder wie zelfs leden van de huidige regeering kunnen zijn De voornaamste voorwaarde voor t lidmaatschap dier regeering zou zijn de het lidmaatschap dier regeering zou de ernst der wil tot het houden van vrije verkiezingen Men wenscht voorts dat zoodra deze tusschentijdsche regeefrmg gevormd is Engeland Frankrijk en de Vereenigde Staten aan zullen bieden een commissie van waarnemers te zenden om de voorbereidingen voor de verkiezingen en de verkiezingen zelf te controleeren op dezelfde wijze als d commissie die de Grieksche verkiezingen zal observeeren De commissie zou zich tezelfder tijd kunnen overtuigen van de bedoelingen der regeering en van de echtheid der verkiezingen Men is er in diplomatieke kringen van overtuigd dat wanneer de bedoelde gemeenschappelijke verklaring wordt gepubliceerd een breuk tusschen Spanje en Frankrijk onvermijdelijk zal zijn Sjahrir heeft gisteravond in een telefonisch onderhoud met Batavia veritlaard dat de eerste zittingsdag van het lndonesis he Centrale Comité te Djokjakarta geen positieve resultaten heeft opgeleverd Hij zeide verder dat het comité nog twee dagen in zitting bijeen zou zijn Vrijdag zullen nog een aantal woordvoerders van de verschillende Indonesische politieke partijen en groepeeringen hun gezichtpunten naar voren brengen Men verwacht dat Sjahrir zijn belangrijkste redevoering op Zaterdag zal houden waarna men tet stemming zal overgaan BUITENLAND OFFICIEELE PUBLICATIE Nummertoewijzingen Het C D K deelt mede dat in de week van 3 t m 9 Maart a s numm rcoupures zullen worden uitgereikt voor versnaperingen 699 700 suiker 701 brood 702 Am bloem 703 Inl bloem 704 reductie bloem 705 706 rijst 707 boter 708 margarine 709 710 kaas 711 712 melk 714 715 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegels vleeschwaren artikel 52 aardappelen 716 717 De toeslag bedraagt voor versnaperingen suiker bloem rijst kaas 50 voor boter melk en vleeschwaren 10 De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van 5 x het aantal ingeleverde rantsoenen de toewijzingen voor bloem op basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen De bonnen 033 en 533 voor kaas moeten op afzonderlijke oppiakvellen en met een afzonderlijk ontvangstbewijs worden ingeleverd Ten aanzien van deze bonnen vindt geen voorichotherziening plaats De diensten zullen voor deze bonnen toewijzingn 713 uitreiken Restantbonnen 033 en 533 kunnen tezamen met de bonnen 034 en 534 worden ingeleverd De bonnen 710 en 806 voor Engelsche chocolade zal verrekend worden Bovenstaande toewijzingen behalve die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 10 Maart tot en met 23 Maart 1946 voor grossiers van 10 Maart tot en met 6 April De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig in de week van 10 tot en met 16 Maart De toewijzingen 702 en 703 zijn reeds geldig in de week van 3 tot en met 9 Maart De reductiebonnen zijn geldig van 3 tot en met 30 Maart Grossiers in lucifers ontvangen toewijzingen G34 G44 G 45 of G46 op basis van 2 x het aantal ingeleverde rantsoenen van de toewijzingen 685 en 686 waarbij van de coupures 619 en 620 een onbeperkt aantal rantsoenen kan worden ingeleverd INDIË Het terugtrekken van Britsche en Britsch Indische troepen uit Nederlandsch Indië Generaal Sir C Auchinleck opperbevelhebber in Britsch lndié heeft gisteren in het Hoogerhuis den Raad van State te NewDheli verklaard dat een begin zal worden gemaakt met het terugtrekken van Britsch Indische troepen uit In aonesië Sir Auchinleck legde deze verklaring af in antwoord op een pogmg van een lid van de congrespartij om toestemming van het Huis te verwerven tot uitstel van de motie omtrent het verdere gebruik van BritschIndische troepen in Indonesië met de bedoeling de Indonesische Nationalistische Onafhankelijkheidsbeweging te onderdrukken Inmiddels meldt Reuter dat omtrent het terugtrekken van de Britsche troepen uit lava nog niets bekend fs en dat de berichten als zou dit terugtrekken tegen de maand April bepaald zijn voortspruiten uit wenschen die de vaders der gedachten zijn Reuter ontleent dit bericht aan officieele tegenspraak van het hoofdkwartier der geallieerde troepen in Ne In de prachtige leeszaa l van de Kamer rier Volksvertegenwoordigers heeft de m De heer Rueff voorzitter van de internationalen dienst voor herstelbetalingen 3fe na den heer Spaak het woord voerde d uk voornamelijk op de essentieele verschillen tusschen de beginselen zelf van de herstelbetalingen 1919 en 1945 n 1919 zoo zegt N steunde het recht nn herstelbetaling uitsluitend op de geSen schade en de oorlogsuitgaven wa ren uitdrukkeli k van de aan Du tech and opgelegde lasten uitgesloten Duitschland moest herstellen niet goed niakeiu In 1945 integendeel beslist de overeen Politieke collaboratie wordt niet gestraft In een officieele verklaring betreffende de personen die gedurende de Japanschebezetting met de Japanneezen gecollaboreerd hebben herhaalt de NederlandschIndische regeering dat niemand in ditland vervolgd zal worden louter en alleen vanwege politieke collaboratie metde Japanneezen daar het noodzakelijk is dat men het verleden afsluit en men aanden wederopbouw begint Het is duidelijk dat desalniettemin die personen die mi sdaden hebben bedreven waarvaniedere stand en elk ras in Indonesië voelt dat deze bestraffing verdienen voor den rechter gebracht moeten worden Daartoe zal het volk zelf door zjin wettelijkeen vertegenwoordigende lichamen beslissen over de vervolging van deze misdadigers Wat betreft de verschillende handelingen begaan ais gevolg van Nationalistisch enthousiasme en politieke overdrijving gedurende de periode volgende op de japansche bezetting meent de regeering die zich ten volle bewust is van den noodzaak om onderscheid te maken tusschen vaderlandslievende en misdadige bedoelingen dat gelijksoortige maatstaven aangelegd moeten worden daar de toekomst van Indonesië eischt dat pacificatie niet vergezeld ga van politieke vervolging of wraak RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 M NCRV 18 00 Gram muziek 18 20 Bel Canto 19 00 Nieuws 19 20 Gram platen RNIO 19 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Marine kapel 21 00 Op de brug 21 15 Gram muziek 21 30 Radio Philli Orkest o l v Koos v d Griend 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws Het actueel geluid 22 20 Vervolg concert 23 15 Gram muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM n 415 M VARA 18 00 Nieuws 18 15 Dolf v d Linden en het Metropole orkest m m v Netty V Doorn en Tonny v Hulst zang 18 45 N V V Kwartiertje Het antwoord hoorspel 19 00 Vervolg Metropole orkest 19 15 Buitenlandsch weekoverzicht doorDrs L de Jong n VPRO 19 30 Ned Herv Kerk door Ds P Smits Prof Sassen tevens raadsadviseur bij O K en W Nader vernemen wij nog dat prof dr F L R Sassen die met ingang van 1 iviaart tot hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden is benoemd met in ganp van denzelfden datum tevens is benoemd tot Raadadviseur bij het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Anton van Duinkerken spreekt te Leuven Naar de Belgische Nieuwe Standaard bericht zal prof Anton van Duinkerken cp Dinsdap 5 Maart a s voor de Leuvensche studenten spreken over christelijk humanisme RNIO 20 00 Nieuws 20 05 Bach Cantate No 1509 uVPRO 20 30 De ziekte v d Maatschappij en hunne genezing door Ds H J Mispelblom Beyer 21 00 Op de brug VARA21 15 Jessie Matthews zmgt 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 Eddy Walis speelt 22 35 New Symphonie Orchestra o l v John BarbiroUi VPRO 22 40 Avondwijding door Dr b D Spelberg 23 00 Nieuws VARA Dansmuziek 23 45 Meme Bianchizingt 24 00 Sluiting BINNENLAND MEER TABAK maar over 3 è 4 maanden Volgens de mededeeling van den heer A Polak directeur van het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten bestaat er een mogelijkheid dat over 3 a 4 maanden de pakjes van 40 gr weer 50 gr ruilen bevatten hetgeen een vermeerdering van 25 beteekent Er zijn plannen in wording om sigaretten in 3 prijsklassen op de markt te brengen t w 40 50 en 60 cent SPAAK KRIJGT OPDRACHT TOT ONDERHANDELEN Het Kabinet van den Prins Regent dedt mede de Prins Regent heeft gistemamiddag den heer De Schrijver voomtter van de CVP die hem op de hoogte bracht van den negatieven uitslag van riin onderhandelingen ontvangen ue heer De Schrijver heeft gevraagd van zijn opdracht ontheven te worden De PrinS Regent is op dit verzoek ingegaan en heeft den heer Spaak met een meuwe informatieopdracht belast Byrnes ovefr de Sowjet Unie De Amerikaansche minister van Buitenlandschf Zaken Byrnes zeide gisteravondslechts een niet te verontschuldigen tragedie van vergissingen zou een ernstigconflict tusschen de Vereenigde Staten en de Sowiet Unie kunnen veroorzaken Ondanks de verschillen in onze levenswijzen bewondert en respecteert ons volk onzeceallieerden en het wenscht ook verder de vrienden te zijn van onze partners in een weeld van toenemende vrijheid en rijzende levensstandaard Doch in het belang van den wereldvrede en onze traditioneele vriendschap moeten wij er duidelijk op wijzen dat de Ver Staten het handvest wenschen te verdedieen Wij willen en wij zullen niet terzijde staan wanneer macht of bedreiging met macht wordt gebruikt in strijd met de beginselen en het karakter van het handvest GEALLIEERD BUREAU VOOR DE HERSTELBETALINGEN Amerika zal 25 millioen boekjes sigarettenpapier leveren Na 1 April zullen alle winkeliers engrossiers weer bij hun eigen fabriek kunnen bestellen In Nederland wordt thans voor 45 millioen guWen per jaar yerrookt Binnenkort zullen er weer importsigaretten tegen hoogen prijs in den handel worden gebracht Uitbreiding van rundveestapel De rundveestapel is sinds 1943 met 243 245 dieren toegenomen en gestegen tot 2 182 202 stuks zooals blijkt uit ae uitkomsten van de Decembertelling van ket Centraal Bureau voor de MatistieK De melkveestaped zal in 946 vermoedelijk ruim 80 van dien in 1939 bediagen Het aantal melk kalfkoeien en diacntige jongvee onze melk kaas en boter leverintfes voor 1946 is echter naar veihouding minder toegenomen dan het aantal stuks niet drachtig Pngvee Op grond van de toename van het aantal dieren alleen dus J if Jl voedingsomstandigheden gfl lk 1 ge bleven vergeleken met 1943 zou in 194b eSi verSging van de melkopbrengst verwacht kunnen worden van ea JO Dank zij de verbeterde veevoederpositie zijn de melkopbrengsten dezen wmter per dier aanzienlijk hooger geweest dan in den winter 1943 zoodat wanneer tenminste de invoer van krachtvoeder en kunstmeststoffen een gunstig verloop heeft laatstgenoemd percentage aanSjk zal worden overschreden Naar voorloopige schatting zal de totale melkproductie in 1946 ca 70 bedragen van de productie in 1939 De Nederlandsche vlag In verband met de verwarring welke indertijd ontstaan is met betrekking tot de kleuren van de Nederlandsch vlag diende de toenmalige regeer ng n J937 een wetsontwerp m o y elijk te doen vactiPtrtrpn dat deze kleuren rood wii In blaïw zouden zijn De Tweede Kamer bracht over dit wetsontwerp een veorloopig verslag uit maar hierop is toen geen memorie van antwoord gevolgd lindsdien is het ontwerp dus blijven rusten Naar het A N P thans verneemt ligt het in de bedoeling van de regee ring te bevorderen dat dere kwestie nu binnen niet al te langen tijd haar beslag krijgt