Groot Gouda, zaterdag 2 maart 1946

TEL S500 TE KOOP AANGEBODEN E a kloder olie et n Ml vc JJ Moote vooroeflogKh Wnder J y i Bri v oad t no 36 bu TER RUILING 2 penoosiltdikut et Aop J P XM O opkl pb i t o k I Met grcx te dankbaarheid en blijdschap geven wi U kennis van de geboorte van onze dochter GRIETJE Postma W Postma Westr Plet Gouda 28 Febrnart 1946 E Po gieterstraat 4 Heden overleed tot mijne diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden mijn innig geliefde Echtgenoot den Heer DIRK HOGENDOORN in den ouderdom van 51 jaar N HOGENDOORN van Dorst Rotterdam 1 Ma rt 1946 Van Cittertittaat 27B 1 In den ouderd vanSl Jaar overleed te Rotterdam onze geliefde Broedei Zwager en Oom den Heer DIRK HOGENDOORN Uit aller naam L M HOGENDOORN Oudewateri 1 Maart 1946 Noordcrkerkitraat C 280 De begrafenis heeft plaats Maandag 4 Maart Vertrek van het sterfhuis half één Openbare Verkoopiog op Maandag 11 Maart a s des voorm 11 uur In Hotel De Zalm te Gbuda t o v Notaris F J J MOEREL aldaar van B WOONHUIS met ERF te Gouda Heerenstraat 96 Weekhuur f 4 75 b WOONHUIS act SCHUUB a ERF te Gouda P C Botlstr 45 Weekhuur f 4 25 Amv M betaling der kooppcnlihigen U April 1946 Bezichtiging als gebruikelijk Nadert inl bi voorn Notaris Crabethstraat 46 Telefoon 2601 VERLOREN een zilveren rozenkrans in bruin dopje met driezilveren medalUe s gaande van Pr Hendrlkstr naarde Mulo school Nieuwe Haven Tegen belooningterug te bezorgen v TREYEN Prins Hendrlkstraat 34 GEVRAAGD door Jong echtpaar zonder kinderen een gestoffeerde Zit en Slaapkamer met gebruik van keuken Brieven Ridder van Catsweg 236 Gevraagd Net Dagmeisie van 8 tot 7 of van 8 tot 4 uur Mevr Hooge ndijk Gr Florisw 28 ST JOZEF PAVILIOEN vraagt MOEDERMELK voo r een couveuse kicdje Te koop Nieuwe eikenhouten grond baseule snelwegers electi schrapmachine en Ijskasten M BBIIE an v d Heijdenstr 66 Den Haag TE HUUR GEVRAAGD door R K echtpaar op een of ander dorp een klein droog huisje met een stukje graqd liefst dicht bij de R K Kerk Desgewenscht In ruil voor flinke moderne bovenwoning te Schiedam Brieven ondir nr V 7661 Adv Bureau v h ALTA Utrecht Êén ding staat vast Wit Schrawe wascht is een sieraad in de kast STOOHWASSCHERIJ H SCHRAVE ZI1 Bo l kad 171 a 1 73 Gouda I Gevtaagd door middelgroote Pynhoutwarcafabriek omgeving Gouda prima Boekhoudar met eenige jaren ervaring en in bezit van praktijkdipl Boekh die zich tevens kan belasten met de correspondentie en toezicht op de fabrldc Br opgave v Iccft d dipl ntl lalatii a v It richten ao 1tl2 bw v d bi DAMES l Laat thans Uw vilthoed waar v i vorm n bij Maison Van Eijck Groeaeadaal 12 Goada WILLEM DE BEUN Maxièksdiool Wc8t iaTca39 Leeraar Middelbaar Omittwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal WAT BIEDT jUfUuMh AhI 5 Zoo pas ontvangen een nieuwe collectie DAMESHOEDEN U vindi bij ons alle modellen en pasvormen in de ewenschie kleuren en malen Zie onze etalages Zie onze etalages VuuMnCH groot sorteering pasmodel len voor stro o en Vih Let op het Juiste adres HoogC GoUWe 9 Op Handelskantoor voor spoedige indiensttreding gevraagd een linke Bediende Eigenhandig geschreven brieven onder no 4851 bureau van dit blad LOUIS D08BELMANN fdhdk Sii Hirelteti Koffie Thcf van 4 Maart 1946 af veiT laatst van Rotterdam naar WADDINXVEEN Z H TELEFOONNUMMER 295 Het duitsche bombardement van 14 Mei 1940 vernietigde wèl onze fabrieken maar niet onzen wil de taak voort te zetten die de traditie van Louis Dobbelmann ons opgelegd heeft 4 Maart 1946 de machines draaien weer in de nieuwe moderne gebouwen te Waddinxveen Zorgvuldig werd de organisatie voor de toekomst voorbereid Louis Dobbelmann zal zijn reputatie in Nederland weer eer aandoen OOBB SvC V Voor spoedige indiensttreding gevraagd ten kantore van den Gemceate OntvaDger StadaQpaarbank en Stortingsen Ophaaldienst een LEERLING KLERK E M U L O diploma vereischt Sollicitaties te richten aan den waarnemend Gemeente ontvanger van Gouda Gouwe 2 vóór 9 Maart a s Ti T P Viruly Co s Stoomz epziederij DE HAMER N V te Gouda vraagt STENO TYPISTE met eenige jaren praktijk ervaring Niet beneden den leeftijd van 22 jaar In Gouda of omgeving van Gouda woonachtig Sollicitaties te richten aan de Directie N V Levensverzekering Maatschappij NILLMIJ VAN 1859i Medio Februari 1946 benoemden wij als Districts Inspecteur i oor Gouda en Omstreken den Heer A M SOETEDS Kantoor houdende Crabelhsfr 8 Gouda Tel 2020 V Voor Bioscoop Theater maa NET PERSOONICABINE HULP om als portier controleur dienst te I om als operateur te worden opgi doen I Bricvea onder oo 1473 Bureau van dit U GOUD SC HE TOONEELKRING Diasdag 5 Maart a a 8 Our in Gebouw Concordia DBBDBOPVOBRLSG van het machtige tooneelwerk ORANJE HOTEL door het ZUID NEDERLAN DSCH TOONEEl Hat rt k flttfl ten b Id v het Uren ea l de v ome oDen In d S S jeTisjoUi te ScheveBUioeB grOOlSta tOOnMiSUCCSS Van dit SSizMRl Kaartverkoop Turfmarkt 80 en aan CoBCO dla TELSSM EM TAX AUTO VERHUURINRICHTING Voor Taxi ritten ó persoons auto k if cuCH ook auta eifUs C Michaëlis Zeugestr 3 4 In een groote afd van cei fabriek wordt gevraagd een administr onderlegd persoon welke in staat is de administratie in deze afdeeling te voeren en in eenige mate leiding te geven Bij gebleken geschiktheid is een behoorlijk gesalarieerde positie gewaarborgd Zij die reeds op dit gebied de noodige ervaring hebben opgedaan genieten de voorkeur Br onder no 1468 motto Administrateur bur v d bL NETTE cnBETROUWBARE WERKSTERS voor het dagclljksch of wekclijksch interne onderhoud van kantoren ScliooiiiBaakbcdrijf en GIizeBwauckrll TBLBF 2310 aoCZ HlarkieZCDfabf Molenwetf IS X DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN CONCOKDIA WBSTHAVBN De Heer Holthaysen bericht dat Zondag 3 Mwrt de lessen en het openbaar dansen plaats pinden üi groote zaal van het VcCmarkt RcStaUrailt In t vervolg weer in Coacordii Weilkini HOLTHUIJSEN Gedipi Lttrsu Bes MUZIEKHANDEL GOUWE 34 GOUDA TELEF 2926 ote óodeedHf MmUk Piano aanwezig MUZIEKINSTRUMENTEN EN ONDERDEELEN BES HET BESTE WONINGRUIL Aangeboden Groot modern Hcerenhui voorzien van alle comfoA o a gr SBlte bruinieei keuken 3 groote iBapkamers hetrtnbadkamer ruine zolder tuin enz in de omg van de Kruger ditblid voor dito tul in de omgeving van Station of Park Bneocn onder no 4783 bureau van Tc koop gewraagd gebruikte SCHEERMESJES ¥ Oor fabrlekidoclcinden Elke hoeveelheid h cent per stuk Te bezorgen HoogeSchielandscheZeedijk 23 Zoutmanstra t Potgieterstraat 16 JONGEN voor WINKEL en BEZORGWERK SCHUTTELAAR Walvisstraat 6 2 Flinke jongens gevraagd Leeftijd 16 jaar Boebinderij J A BROER Nlfuwp Haven 326 Gouda Mevr VAN bURK Kleiweg 39 vraagt een nette werkster Llebt Dlatdag ea Ooadcrdag