Groot Gouda, maandag 4 maart 1946

GROOT GOUDA q PEP ASPEEA A D ASTBA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 30 Abonn p w 25 et Lesse numm 10 et ALGEMEEN pAr Ri m vnnp Ga m FIN OMSTREKEN NUMMER 169 MAANDAG 4 MAART 1946 flbe a UutUdM tikel 167 van de Grondwet waar staat Op geen misdrijf mag als straf gëSteld worden de algemeene verbeurdverklaring der goederen den schuldige toebehoorend Tot nu toe had de Nederlandscihe Staat zich te goed geacht om zich te verriiken aan goederen van gestraften Men moet teruggaan tot de tijden van Philips 11 en Alva om het in ons land te vinden Ook tegen den doodstraf heeft hij bedenkingen De mogelijkheid bestaat dateen noodbesluit op dit punt met zouworden bekrachtigd Zou echter de doodstraf zijn toegepast dan is er geen herstelmogelijk De instelling van bizondere gerechten de Tribunalen en de Bijzondere Gerechtshoven acht hij eveneens niet juist Bizondere gerechten zijn in strijd met de Grondwet en zijn bedenkelijk uit een oogpunt van onpartijdige rechtsbedeeling Het is de vraag of de staatsnood daartoe absoluut dwong In België heeft men de berechtiging aan de Krijgsraden gelaten Hel zal nog moeten blijken in hoeverre de volksvertegenwoordiging de nooüoeI sluiten aanvaardt Voor f 4 25 wilde hij het wntet in Sut rogaat wetten De oorlog heeft veel surrogaten gebracht niet alleen voor voedings en genotmiddelen als bijv koffie en thee maarook op het gebied van bestuur en rechtspraak De samenwerking waardoor een wet tot stand komt was niet meer mogel k nu door de bezetting de Raad van State en de Tweede Kamer en Eerste Kamer waren uitgeschakeld Alleen de Regeering die naar Londen uitgeweken was was vrij in haai handelen Alleen deze was in staat algemeen bindende regelen uit te vaardigen die konden voorkomen dat ingevolge de Duitsche bezettmg daarna het volksbestaan tot een chaos zou verworden Zoo zijn er te Londen vanaf 20 Mei 1940 tot eind April 1945 en vervolgens ook in ons land eerst vanuit Breda en daarna vanuit s Gravenhage en het Loo een aantal Koninklijke Besluiten uitgevaardigd waarbij de Regeering zonder volksvertegenwoordiging als wetgever optrad WeeriverwBchting medegedetld door het K N M L tot morgenavond Wordt verwacht I Matige langs Je N kust tijd kracht Oost wind later mimende naar Z O en afnemend Overw droog met kwOA op ecnige sneeuw of regen lichte dooi Een zekere jongeheer H B 17 jaar oud ging een weddenschap aan om voor f 1 25 in de Karnemelksloot Ie pringen Hadden lijn vrienden hem niet gegrepen zoowaarde duitendief zou het gedaan hebben Passagierslijst s s Bloemfontein Op ons bureau ligt ter inzage de lijst van opvarenden van het sj Bloemfontein Mat Is er In Gouda ta deanf Reunie t Vrfldag t m Woensdag i Tarzan Thalla Theateri Vrftdag t m Woeiudag Hals over Kop Schouwburg Bio oop Van Vr dafl to en met Dinsdag Hotel Du Nord Maandag 4 Maart 8 uur Blauwe KruU Nat Gen voor Gouda en Omstr A F J Portielje over Jeugd en opgroei van roofdieren In Artis Op de lijst komen o a voor de heer Corn Steensma Burg Martensstraat 19 en Koos van Elk de bekende oud G Z C er met zijn echtgenoote Bodegr Straatweg 14 Het Khip wordt 11 Maart in Amsterdam verwacht In Mei weer paardenmarkt H komt nog niet De heer H Bunders te Hilversum heeft aan 8 en W van Gouda het verzoek gericht hem vei gunning te verleenen tot het bouwen van een boekenkiosk op het Goudsche station Daar door het Provinciaal Bureau voorden wederopbouw hiervoor nog geen bouwvergunning U verleend hebben B en W hun beslissing verdaagd Feestavond Juliana Bernhard Vrijdag hield de buurtvereeniging luliana Bernhard in de Beursklok een welgeslaagde feestavond Het programma werd geheel verzorgd door beroepsartisten waarvan als eerste optrad de In Gouda reeds bekende lohn Charly als conferencier imitator en sneiteekenaar in welk repertoire hij een groot applaus oogstte Na hem zagen wlJ den in Gouda minder bekenden goochelkuostenaar Chilosa die het publiek met zijn onbegrijpelijke toeren in Terbazlng bracht waarbij hetonsopvlel dat hij zich bij zijn toeren niet van Instrumenten of apparaten bediende ómch alleen met zijn vlieaensvlugae vingers kaarten en andere voorwerpen daar vandaan haalde waar meö ze heel niet verwachtte De bekende Goudsche accordeonni t Anton de Held trad hiernaast op als solist al met al een programma dat op hoog pel stond en een groot succes was voor de buurtvereeniging Jullana Bernhard Geslaagd De te Rotterdam op Vrijdag 1 Maart gehouden examens uitgeschreven door de odevakschool E N S A 1 D te U recht zljn geslaagd voor coupeuse de dames A Bontebal B V d Berg o J voor costumlèrei E Bogaart R den Ouden en B Kool Allen zijn opgeleid door mej J Nieuwenhuizen Nieuwe Haven 168 De gebruikelijke voorjaars paardenmarkt zal dit Jaar worden gehouden op Vrijdag 24 Mei a s Hoe zit het met deze besluiten zijn ze van dezelfde kracht als wetten In de rede die Mr van Dullemen advocaat generaal bij het gerechtshof te Amsterdal heeft gejouden voor het Genootschap voor den Rechtsstaat Soordt deze dat de noodbefpiten gS wetten zijn in den waren zm van het woord Zij zijn niet tot stand ge tomeTin de Samenwerking van Regee ÏSg Kamers en Kroon het zijn eigenlijk tegeeringsontwerpen die voldoende zijn St Sm voorloopig het nderwerp te Brijken het zijn wetten m ongeboren Tall is de Regeering verplieht bij he el van het Parlement de noodbesluiten te doen goedkeuren ze bm te zet ten in werkelijke nood w e 11 e n Meestai 5 het besluit dan wel onveranderd een noodwet worden maar een enKeie maal zaFhet Parlement een evenredigheid constateeren tusschen den od ƒ de genomen maatregel en dus de goedkeuring daarop weigeren Mr van Dullemen heeft in het bijzon der bezwaar tegen de algeheele verbeurdverklaring van goederen die t oge k f door de bepalingen van het Jribunaa besluit Dat is feitelijk in strijd met ar Idem 7 30 u R K Bew school Gouwe 31 Kon Ned Mil v Tuinb en Plantkunde Elndlcs tulnbouwcursus STADSNIEUWS Trekking loterij Nederland helpt Indië uitgesteld Het plaatKliJk comité Nederland helpt Indië verzoekt ons te billen mededeelen dat de trekklnavan Jp$ rii welke oorspronkeliJkxJf t elnle van deze maandsou plai vinden tot 27 April b s ts uitgesteld j Een dfczer dagen zal in de etalage van de fa ReveJUn de Wijditraat een deel van de prijzen worden tentoongesteld Totale netto opbrengst opvoeringen Revue 1940 1945 De Stichting 1940 1945 heeft een bedrag ontvangen van f 182 95 zijnde het restant van de netto opbrengst der opvoeringen van de Revue 1940 1945 Een bedrag van f 4500werd reeds eerder aan de Stichting afgedraoen zoodat de totale netto opbreng t w Ike en ba van de Stichting 1940 1945 i gekomen f 6324 95 bedraagt Tewerkstelling Betuwe De burgemeester van Gouda b engt onder verwijzing naar de betreffende aanplakbllKt en te kennis van de bouwvakarbe ders dat zij die zich Yoor tewerkstelling in de Betuwe willen aanmelden zich daartoe tot het arbeidsbureau hebben te wenden Vernieuwing in de Keizerstraat B en W hebben aan de Keramische Industrie Grubo en aan de firma Pavia Sn gevestigd in de Keizerstraat toestem g v erleend tot het verbouwen van de voorgevels van hun perceelen volgens overlegde teekemng Diosdag 5 Maart 8 u Concor4ia Goudsche Tooneelkrlng met het Zold Ned Tooneel In Oranjehotel Woensdag 6 Maart 8 uur Concordia D O B mei Zeemans Thuiskomst Idem 8 u Beursklok Ned Reisvereenlglafl 40 jarlg bestaan Spr H Stoveii Glorie van Nederland Idem 7 u Reunie bovenzaal Da Borger De mensch van vandaag Mevr L Dercksen v d Arend ter aarde besteld Donderdagmiddag ii op de Alg Begraafplaats het stoffelijk overschot van wijlen Mevr L Dercksen v d Arend ter aarde besteld In 1944 werd haar echtgenoot de heer W J Dercksen door toedoen van Koper CS gearresteerd en sindsdien heeft zlJ nooit meer Iets van haar ecfitgenoot veraomen Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de 0 r r urrIbütie kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat d o l en wU bewfli van aanvrage het nummer draagt tusschen 23806 en 23150 op Dinsdag 5 Maart tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Aan de groeve werd allereerst namens de L O het woord gevoerd door den heer J M Kwinkelenberg die In herinnering bracht hoe de overledene steeds haar huls en alles wat zij bezat beschikbaar stelde voor het goede doel den strijd tegen den bezetter In den nacht toen haar man weid gearresteerü uitte zij geen woord van zelfbeklag en aan zijn zwijgzaamheid Is het te danken dat er in Gouda niet meer slachtoffers zijn gevallA De hoop op de terugkomst van haar echtgenoot liad de overledene nog langen tijd staande gehouden t D r f n Carnaval in de Lees Gisteravond vierde de R K Lee vereeni ging na een onderbreking van vijf Jaren haar tradltlonëele carnavalsfeest Om kwart over negen deed de s oet r t gemasqueerden haar Intrede in de feestelijk versierde en verlichtte Conccrdlaza l De aangebrachte oranje zullen en de groote kroon met de elf provlnciewapens tooverden de zaal gfheel om Na de opening door den voorzl ter Mr 1 L 1 A van Mechelen kreeg Prins Carnaval het woord en de leiding van den ees vond waarvan hij zich bui engewoon T een bonte mengeling dansten daarna de rijk en orgineel fl l p j Abt zaal We zagen figuren uit de Camera Obscura Mlddeleeuwsche hofdames lantjes Apachen Sneeuwitjes Jockey s en Amazone s êon Konzakken Hongaren Chlne zen een Toieador met een levende geit bl gebrek aan een stier schijnbaar Buzi een Franse he gSrdéofficler Uit den Napoleontisch tjd Lderne spoken pages ge v cueerde Scheve nlnaers een Tlroler echtpaar een bakker die lijn waar zonder bon aanbood een Jocky Jortom een zeer cosmopolitl ch fl ap Ook waren er eenlge zeer toepasselHke en orolneele aroepen zooals Er zit schot in Holland Vrll K A B C D staten Amerika Ittianl China and Dutch lae Indies en Nederland helpt Indlë waarvoor Uvens een collecte werd gehou en De hoogtepunten waren ongetwijfeld de prijsuitreiking en het demasqué Doch hierna was de feestvreugde nog niet ten einde en was men nog menig uurtje op de dansvloer b ceo Als tweede spreker sprak Ds J P C ten Brink een woord van troost tot de nabestaanden van de overledene Hij bracht in herinnering hoe haar echtgenoot op een onbekende plaats doch ongetwijfeld met groot Godsvertrouwen was gestorven De meellng m woonruimte m onze staii MO iwiiaww w k liln aesteld ve Tarenlang had de overledene met grejote pllchtsbettachting het penningmeesterschap van de Chr Vrouwenbond vervuld komen en hier tewerk zijn gesteld vervolIZzoo rrogellik woonruimte verschaffenfan hen die werschen te trouwen en nietKil familie kunnen inwonen J Jaat men uit van het standpunt dat het in het algemeen gewenscht Is pe oien een zoodanig o e VPe aan e wijzen waaraan zij gewerd l f y P nr BWeo van onderbewoning minder be gevallen van herbergen leidt Tor Umaken van woSnruimte ook wanneer Tze nït door sterfte of verhuizing zou vrijkomen GEEN COMMISSIE Lr r Jüeien worden reden waarom de burge Vragen van het Raadslid W F Imbens Het gemeenteraad slld W F Imbens heeft aan B en W gevraagd of het hun bekend was dat blJ n groot deel der Goud c he bevolking wordt getwijfeld aan een eerlijke verdeellng van de vr komende woningen Tevens vraagt hij of B en W het voor het geruststellen van de publieke opinie het niet gewemcht achten een comm ssh te benoemen die onder leiding y j f naar de vrijkomende perceelen zoo eerlijk etr V L heeft hierop geantwoord ehr r iS3i wel eens ondeels fouter gemaakt doch dit is uiteraard onvermijdelijk Ook IS het den burgemeester bekend a er bij hen die tot nu toe l ortn gende wijze zijn geholpen d j Jehoord dat het gevolgde = 1 J J Sr burgemeester overweegt nu of d f J moet worden losgelaten Tot nu toe voloende gedragslijn gevolgd A r er t het opheffen va voltrekt o Ds Dercksen sprak namens de familie zijn dank uit voor het gesprokene en de groote bclaDgstelllng Trottoirs vrij van sneeuw De bewoners worden er aan herinnerd dat men krachtens politieverordening er voor zorg moet dragen het trottoir vrij van neeuw te maken en bij gladheid zand of asch te strooien Het Is echter niet de bedoeling dat men de sneeuw niet op den rijweg schuift doch op den rand van het trottoir daar anders het verkeer te zeer bemoeilijkt wordt Verseet U niet dat U Dinsdag Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snocpoi gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen LUBBE PHILIPS I ster bezwaar ziet In het Instellen van Vervolgens woon 1 meester oezw o Uuit r samenwoaen y r X i derg lhke commlu e mlBte verleenea aan bea U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnaitkklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 tnsschea 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 u