Groot Gouda, maandag 4 maart 1946

Een rfeuwe dokter Dr F J Noordhoek te Reeuwijk heeft zijn practijk overgedaan aan Dr Van der Goot uit Amersfoort Dr Noordhoek gaat zich vestigen te Rotterdam en zich bekwamen als specialist in huid en geslachtsziekten Gecombineerde vergadering De Vereeniging der Geref J V Calvijn hield in samenwerking met de Metsjesver Tryfèna een gecombineerde vergadering Aanwezig waren afgevaardigden der Geref Mannenver en Us y Warmenhoven en echtgenoote A A T afdeellng Aan en Afvoer van Troepen Een zestigtal wagens die bij deze afdeeling behooren zullen worden ondergebracht in de garage Van Loon en het bodehuis Het Centrum aan de Nieuwe Marki Deze afdeeling is Ingeschakeld bij de demobilisatie van een Engelsche Compagnie welke thans in Erfurt Dtl Is gelegerd Ongetwijfeld zal de aanwezigheid van deze militairen leven en vertier in Gouda brengen HERDERLIJK SCHRIJVEN DamkampioenschgjLX Gouda e o De uitslagen van de 4e ronde luiden Ie kl a F Verwaal C Terlouw 1 1 P Steenland P Hoogerbrug 0 2 Ie kl b A Blok I Goudriaan 0 2 F lacobl M ZijlttraO 2 2e kl a A v Ardenne P Op den Camp uitg J Bol J Hoogerbrug 11 2ekl b P Potult v d Horst 20 Stout N Anker 1 1 3e kl a A Melker P Palsgraaf 0 2 A Compeer T Koolstra 0 2 wegens niet opkomen van Compeer 3e kl b T Lammens A Rodenbach 20 D v d Star A v Setten 2 0 Het einde van het kampioenschap is in t zicht A s Woensdagavond wordt de laatste ronde gespeeld Dat er met veel animo ge streden is blijkt wel uit het feit dat momenteel nog In geen der zes afdeelingen de kampioen bekend Is In de eerste klasse hebben P Hoogerbrug en M Zijlstra de beste papieren Zijlstra heeft aan remise indelaatete partij reeds voldoende om met de heeren van den Berg Stolwijkersluis M van Vliet en A A de Jong beiden Gouda den eindstrijd te kunnen beginnen Stand na de vierde ronde Ie kl a 1 P Hoogerbrug 6 p 2 F Verwaal 5 p 3 W Anker 2p 4 P Steenland 2 p 5 C Terlouw 2 p Ie kl b 1 M Zijlstra 6 p 2 1 Goudriaan 6 p 3 A Blok 2 p 4 S van Egmond 2 p 5 F Jacobi O p 2e kl a P Op den CAflp 4 p 2 Hoogerbrug 3 p 3 A van Ardenne 2 4 Bol 3 p 5 A Muiten 1 p 2e kl b 1 P Potult 5fep 2 N Anker 4 p 3 I Stout 3 p 4 J V d Horst 3 p 5 C Blonk 1 p 3e kl a 1 P Palsgraaf 7 p 2 M v d Filer 5 p 3 A Mesker 2 p 4 Koolstra 2 p 5 A Compeer 3e kl b 1 D v d Star 5 p 2 N Dults 4 p 3 T Lammens 3 p 4 A van Setten3 p A Rodenbach 1 p I e vijfde ronde wordt a s Woensdag gespeeld in restaurant Duynstce te Gouda Daarna blijven in de 2e klasse a nog over wegens ziekte van eerstgenoemden de partijen A van Ardenne P Op den Camp en A Mul J Hoogerbruf Een bakkerspatroon die van s morgens 5 tot s avonds 10 uur voor zijn zaak werkt heeft toch zeker ook recht als men van recht spreken wil op een behoorlijken winst waarvan hij met zijn gezin kan leven Nu is het zoo geworden dat de Regeering met de daad zegt Bakkers uw arbeiders moeten meer verdienen en die meerdere verdienste mag je niet halen uit je bedrijf maar mag je betalen van je gewone winst Conclusie de eene categorie burgers moet ten koste van een andere categorie leven Geen wonder dat er groote ontevredenheid heerscht en als er niet spoedig een broodprijsverhooging komt dan zal dat tot gevolg hebben dat de bakkerij het loodje moet leggen Met alle aandrang zouden wij de Regeering willen toeroepenlaat het niet tot het uiterste komen want een broodprijsverhooging is noodza eiiik geworden of een bloemprijsverlaging Neem deze ontevredenheid spoadig we want wat de bakkerij vraagt is billijk is hoog noodig openbare Leeszaal en bibliotheek Aanwinsten over Pebraart Romaoi Banie J Tommy s jeugd Biggers E D De zwarte kameel Detec tiveroman flaizac H dé Vader Goriot Vert door E de Roos Dekker M De laars op de nek Roman uitde bezettingstijd Fogazarro A Dé kleine wereld Vert door C Simons HoraAdema W De rijstebrijberg Novelle Langen F Helene In het heelal Leifcer S Drie getatgen Rebreana £ De opstand Verv op De aarde die dronken maakt Werfhorst A van de De winterkraaien Wottde J van der Arnhem betwiste stad Frank B Sechzehntauscnd francs Roth ƒ Das falsche Gewicht Seghers A Die Rettung Weist E Der arme Verschwender Zncfcmayer C Herr über Leben und Tod Studiewerkcn Bakhuizen van de Brink J N en J Undeman Handboek der Kerkgeschiedenis dl II BoiMt De wedergebooi te van het koninkrijk Pompe W P Bevrijding f Pers de illegah over na oorlogsche problemen Roland Holat van der Schaik H Een overgang tot het socialisme Engers J F Indie in de branding Marx K De levende gedachten van K Marx belicht door L Trotsky DÜnot G Scotland Yard Hamel A G pan Geschiedenis der taalwetenschap Umbgrove J H F De beeldenstorm der wetenschap Woerfcer ƒ J Atoomkrachten Roos J L de De atoombom Jaren 10 vervlogen ultg v d Kon Ned Ind Lachtvaart4nij Delen A J Oude kunst en graphiek Groo C de Amsterdam stad dér schoon MarHh W Herleefde schoonheid Delen A J Oude Vlaamsche graphlek LeeatUn A P van Volgens Bartjens Smit W A P Masscheroen 1941 Braak M er journaal 1939 Egtinga W J M van Huigh de Groot Koot T En nu rondom PijaattTÓam Sikkema J en L Woadhugsen Trouw moest blijken Platen uit de jaren 40 45 Wilhelmina Koningin De koningin sprak Wie verwacht irepatrieerenden Het Ministerie van Sociale Zaken verdoekt ons bekendmaking van het volgende s Het Is van het grootste b lang dat het Informatiebureau van het Roode Kruis op de hoogte wordt gesteld van de juiste adressen der repatrieerende personen Zij die In de komende weken en maanden repatrlandi verwachten worden verzocht de volgende Inlichtingen te verstrekken aan het bureau van het Roode Kruis afd Informatiebureau Gebouw Petrolea Den Haag naam voornamen mnl vr geboortedata datum van vestiging en volledig adres Voor onmiddellijke hulpverleening aan repatrlandi moet men zich wenden tot den heer P E van Bemmel Bodegraverstraatweg 68 tel Rceuwllk 272 Secretaris van het Comité Nederland helpt Indië Stadsspaarbank en Stortingsdienst Overzicht over Februari 1946 Ingelegd in 5860 posten f 211 293 14 f 267 961 70 f 56 668 56 f3 377 569 27 f3 320 900 71 Terugbet in 1968 posten Meer terupbet dan ingelegd Saldo per 1 Febr 1946 Saldo ultimo Febr 1946 8437 Ultimo Febr 1946 Spaarboekjes in omloop 5782 Rekeninghouders 2655 Ultimo Jan 1916 Spaarboekjes in omloop 5804 Rekeninghouders 2652 8456 19 Meer Soldaten komen en gaan Dezer dagen is het detachement Gezagstroepen dat tot nu toe gelegerd was in het Weeshuis aan de Spieringstraat vergebracht naar Delft en Leiden De commandant van de vertrokken afdeeling de eerste luitenant Hemsbergen is tot kapitein bevorderd In plaats van de Gezagstrocpen komen er ia deze week in het Weeshuis een twee konderd man stoottroepen In het fabriekscomplex van de fa A Donker waar tot nu toe een 25 Amerlkaansche loldattn van den Gravendienst en Overste Roos van den Indeelinsraad keuring van opgeroepen militairen met zijn staf welke deze week tot 40 man wordt uitgebreid gelegerd waren komen deze week bovendien ecu hontlerdtal num P peletoa van de SPORTNIEUWS E Y C fi Kathollekenterlioden In de Roomsch Katholieke berken is gistermorgen een herderlijk schruvêïivan den aartsbisschop en de bisschoppen van Nedt rland voorgelezen waaruit het onderstaande geciteefd wordt In onzen gemeenschappebjken briet na de bevrijding van 29 Jurti 1945 hebben wij u er op gewezen allen moeten wij ieder op zijn plaats en naar de maté van zijn krachten de handen ineen slaan om ons land weder op te bouwen waarvan zoo groote gedeelten verwoest zijn De wereld moet terug naar Christus wil zij niet ten gronde gaan Want niemand mag een ander fundament plaatsen dan hetgeen gelegd is en dat is Jezus Christus In de afgeloopen jaren hebben wi onophoudelijk getuigd dat zonder de aanvaarding van de Christelijke grondslagen geen maatschappelijke en staatkundige orde mogelijk is Over de fundamenteele doelstelling kan er onder ware christenen geen verschil van meening zijn Het is daarom ook zonder meer duidelijk dat organisaties wier beginselen in strijd zijn met de christelijke leer of wier daden en practijken in feite den christelijken geest ondej mijnen voor katholieken onaanvaardbaar zijn Wanneer wij derhalve op sociaal tjjrrein zien dat een eenheidsvakbeweging onde bet mom van nationale eenheid haaf doel nastreeft met middelen die nbetwistbaar een communistisch karakter verraden en daarom bij het weldenkend deel van ons volk afkeuring vinden is he geen vraag meer oi de katholieken lid mogen zijn van deze eenheidsbeweging Wat wij vroeger bepaalden omtrent het lidmaatschap van communistische vereenigingen geldt thans ongetwijfeld ook voor de eenheidsvakbeweging Aan katholieken die lid daarvan zijn moeten de H H sacramenten geweigerd worden UIT DEN OMTREK REEUWIJK Vergunning vragen De Burgemeester maakt bekend dat de in deze gemeente verblijf houdende personen van Duitsche nationaliteit een verzoek om vergunning tot tijdelijk voortgezet verblijf in Nederland vóór 15 Maart a s moeten indienen Zij die voor op dien natuur geen verzoekschrift hebben ingediend zullen te zijner tijd zonder meer uit Nederland worden verwijderd In socialistische vereenigingen zooals tiet N V V openbaart zich een streven om deze vereenignigen los te maken van de door de kerk steeds veroordeelde marxistische grondslagen en louter materialistische doelstellingen Op grond hiervan meenen de leiders dat deze organisatie niet langer voor katholieken verboden zijn Hoewel wij geenszins de oogen sluiten voor de ontwikkeling die zich thans in socialistische vereenigingen afteekent meenen wij toch dat de deagd van voorzichtigheid eischt dat wij onze vroegere bepalingen omtrent het lidmaatschap van socialistische vereenigingen handhaven totdat uit de feiten blijkt dct haar streven niet meer in strijd is met de christelijke beginselen of den christelijken geest Ter zijner tijd zullen wij daaromtrent een nadere verklaring geven Tevens openbaart zich thans zoowel DE BROODPRIJS aard dat men iedere week weer zit met dure repaiiatie en zoo zijn er honderden zaken meer wat de winst belangrijk boperkt Het brood is voor de bakkers in het algemeen het hoofdproduct en als nu de winst gehaald moet worden uit het gp wone brood dan kan niemand het meer bolwerken In De Christ Bakkerspatroon lezen wij bet volgende artikel over de in vakkringen noodzakelijk geoordeelde verhooging van den broodprijs Er is groote ontevredenheid bij de bakkerij over den broodprijs en terech l Immers eerst bij de vergoeding van de reductie moest de bakkerij een veer laten nu weer zijn de loonen belangrijk verhoogd en nog wordt de broodprijs niet verhoogd Alles wordt in prijs verhoogd maar de Regeering is zeer angstvallig als het den broodprijs betreft De arbeider moet meer verdienen de bakkers weten dat dit noodig is maar moet de bakker nu dan minder verdienen Dat de arbeider in loon verhoogd moet worden is een gevolg van de hoogere levensstandaard maar zoo vragen wij is de levensstandaard voor den bakker verlaagd of deelt deze ook niet op met alle burgers van Nederland in de hoogere kosten van levensonderhoud Wil de Minister dan geen broodprijsverhooging dan maar een bloemprijsverlaging Afgezien nog van het feit dat vóór hun ook alles duurder is zijn de bedrijfsonkosten schrikbarend gestegen Hij moet werken met slechte kolen en de meesten hebben te weinjg kolen moeten er dan maar duur hout bijkoopen de oven is veelal niet meer voor 100 productief kan geen materiaal kragen voor reparatie of veel te duur het bezorgmateriaal is van dien op cultureel als op sociaal terrein een streven naar neutrale vereenigingen of althans naar vereenigingen die niet op christelijke beginselen gjibaseerd zijn maar op een meer algemeenen vaak als humanistisch aangeduiden grondslag berusten In het huidig tijdsgewricht moeten wij echter neutrale en zuiver humanistische vereenigingen afwijzen üm de vestiging van een nieuwe maatschappelijke orde op hechte fundamenten te waarborgen zijn principieele organisaties ook thans onmisbaar Daarom is neutraliteit als altijd zeker nu onaanvaardbaar eii is de plaats van den katholiek niet in de algemeene neutrale organisatie maar heeft hij den plicht de nieuwe maatschappij te helpen opbouwen in en door organisaties die zich bij haai werkzaamheden uitdrukkelijk laten leiden door de christelijke beginselen Allerminst sluit dit uit een samenwerking met hen die alhoewel zij niet op den grondslag der christelijke beginselen staan toch op welke gronden dan ook bij den opbouw eener betere maatschappelijke samenleving naar soortgelijke richtlijnen als de katholieken te werk willen gaan De Pausen te beginnen met Leo XIII helffren de geloovigen onophoudelijk aangespoord zich waar het mogelijk was in katholieke vereenigingen aaneen te sluiten De katholieken hebben aan die stem der Pausen gehoor gegeven en zoo zijn ook in ons land talrijke en krachtige organisaties opgebouwd die het geheele sociale en maatschappelijke leven opvoeding en onderwijs omvatten Dit is onze groote kracht geweest toen het natio naal sicialisme den strijd op leven en dood begon tegen het christendom Ook de vijand zag zeer goed in van welke zijde hij het meeste te duchten had daarom trachtte hij aanvankelijk de principieele organisaties te ondermijnen door in dagbladen en propagandage schriffen het voor te stellen alsof de katholieke vereenigingen de nationale eenheid van ons land zouden verbreken Het is opmerkelijk dat die jammerklachten mede kwamen van menschen die er niet voor terug zouden schrikken ons land aan den vijand te helpen overieveren In een schrijven yan 14 Augustus 1940 aan de geestelijke adviseurs hebben de gezamenlijke bisschoppen er tegen gewaarschuwd dat men geheel ten onrecht het voorstelt alsof de katholieke organisaties de eenheid van ons vaderiand ondermijnen Toen de katholieke organisaties ondanks alles toch bleven bloeien hebben de bezetters radicale maatregelen genomen Na de bevrijding is er een gelukkig en zeer prijzenswaardig streven de nationale eenheid van ons land te versterken Maar van vele zijden hoort men ook weer stemmen die de nationale eenheid zoover willen dcorvoeren dat er voor de chr stelijke organisaties geen plaats is En onwillekeurig stelt men de vraag is dit verlangen naar nationale eenheid zo groot uit zuiver vaderiandsche motieven of is het eer uiting van het oude liberalisme en misschien van het nieuw heide i dom dat in zijn scherpsten vorm zich openbaarde in het nationaal socialisnitJj waarvan echter nog sporen in vele geesten leven en dus een vrees voor het opleven van een krachtig christendom Wij meenen niet beter te kunnen doen dan nog eens te herhalen wat wij tijdens den ooriog gezegd hebben over die vermeende vrees voor nationale verdeeldheid in bnze circulaire van Augustus 4U over de katholieke organisaties de katholieke organisaties hebben ongdwijfeld over het geheel genomen beantwooro aan haar doel mede te werken aan de godsdienstige zedelijke geestelijke en stoffelijke verheffing van haar leden en hebben daarom aan de maatschappij een groote weldaad bewezen En in onzen herderiijken brief op hettwaalfde eeuwfeest van den H Willibrorain 1940 niet in de vervlakking van ieders levensen wereldbeschouwing kande kracht liggen van een volk doch meendrachtig samenwerken tot welzijn va het vaderiand met eenbiedigmg van eikanders diepste overtuigingen tnliefde voor het vaderland doen wij vooiniemand onder j En daarorfi blijven wij u ten dringena ste aansporen lid te blijven of te woroen van uw katholieke organisaties 7