Groot Gouda, maandag 4 maart 1946

Sjahrir afgetreden Hi zal een nieuw kabinet vormen op breede basis Ned record schoolslag 100 meter dames verbeterd Tijdens een driekamp tusschen de Robben Hilversum H V G B Haarlem en D E K Amsterdam welke Zond iddag in het Sportfondsenbad Cost te Amsterdam werd gehouden is de Robbenzwemster Nel van Vliet er in geslaagd het Nederlandsch record op de 100 meter schoolslag met 0 4 sec te verbeteren en te brengen op 1 min 21 2 sec Het ou de record stond op naam van Alie Stijl met een tijd van 1 min 21 6 sec gemaakt op 14 Januari 1940 te Amsterdam Opmerkelijk is dat Nel van Vliet Je 100 meter schoolslag geheel op orthodoxe wijze heeft afgelegd in tegenstelling RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 All round septet 18 45 Soortpraatje door Dick Simons RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Departemen talé uitzending 19 30 ProgV voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws T JCRV 20D5 Bij onze oüd strijders van 40 NCRV orkest o l v Piet v d Hurk nimv Maartje Kliffens sopraan 21 30 Handel concert 22 00 Nieuws 22 15 Na het nieuws het actueel geluid 22 30 Prof dr J B Bavinck Moeilijke teksten uit het N Testament 22 50 Pianorecital door Marinus Voorberg 23 20 Gramof muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 19 00 En nu naar bed 19 05 Musica Antiqua 19 50 Lich opvoeding door ü J Scheurleer 20 00 Nieuws 20 05 Rubriek v d landbouw Rattenen muizenbestrljding door Dr E W D Caudri 20 20 Kon Mil Kapel o l v Rocus v Yperen 21 15 Materieele en geestelijke wederopbouw van Nederland Prof dr Ph Kohnstamm Universiteit en maatschappij 21 30 Lyra trio 22 00 Herinnert U zich nog Maartje Offers 22 15 Verzetspoëzie door Kommer Kleyn 22 35 Le romantique Pierre Palla piano 23 00 Nieuws 23 15 The Kentucky Minstrels 24 00 Sluiting BINNENLAND Einde der moeilijkheden aan de Amsterdamsche universiteit De croote meerderheid der professoren aan de Amsterdamsche Üemeentelijke Universiteit heeft zich in een vergadermg van den Senaat voor een motie uitgesproken die het College van rector en assessoren machtigt stappen te ondernemen die zullen leiden tot de aanstellmg van een doéent in de Chemie naast prof WibaiiOedere student e die er dus bezwaar tegen heeft het onderwijs van prof Wibaut te volgen zal in de naaste toekomst de colleges van dezen nieuwen docent kunnen volgen en bij hem ook tenta mina en examina kunnen afleggen Uaar naast zullen de studenten die prof Wibaut wel aanvaardbaar achten de colleges van dezen hoogleeraar op de nor male wijze kunnen volgen De Vleeschvoorziening De goede vooruitzichten voor de vleeschvoorziening van den zomer van 1945 zijn ten defie in vervulling gegaan Het vleeschrantsoen moet derhalve voorloopig beperkt blijven tot 150 gram per week Door af en toe een extra bon aan te wijzen wordt er evenwel naar gestreefd dit rantsoen de 200 gram te doen benaderen Onze deviezen Voorraad staat nietetoc de voor 1946 aangeboden import vanWim 60 000 ton in z Jn g aanvaarden Slechts ongeveer 25 000 ton zal dit jaar in het buitenland worden aangekocht hetgeen zeggen wil dat wjj de op basis van een rantsoen van 2UU gram per week benoodigde 120 000 ton vleesch in been per jaar voor verreweg het grootste deel uit eigen productie zullen dienen te verkrijgen Daar de productie in de eerste maanden van het jaar gering is en de invoer over het geheele jaar verdeeld wordt zou L en regelmatige vleeschvoorziening thans niet gewaarborgd zijn indien met in ruime mate uit de voorraden vleescn in blik kon worden geput Wel zullen er binnenkort reeds nucBtere kalveren voor de slacht beschikbaar komen en daardoor het percentage versch vivesch opgevoerd kunnen worden Blauw Wit Molmö 2 7 De Zweedsche voetbalclub Malmoe speeldeZondagmiddag een wedstrijd tegen Blauw Wit in het Olympisch Stadion te Amsterdam De Zweden wonnen met 2 7 met Alie Stijl die destijds van den vlinderslag heeft gebruik gemaakt Naar wij vernemen zal Nel van Vliet op 17 Maart tijdens de wedstrijden om den Hauserbeker in het A M V J bad te Amsterdam opnieuw trachten het record te verbeteren aangezien zij van meening is dat het nog scherper kan worden gesteld Het wereldrecord althans het officieel erkende staat op het oogenblik op naam van Hanni Hoelzner met een tijd van 1 min 20 2 sec bijna tien jaar geleden gemaakt te Plauen Wel heeft de Duitsche zwemster rn de oorlogsjaren snellere tijden gemaakt onder meer 1 min 19 3 sec doch deze zijn het spreekt vanzelf niet of althans nog niet door de F I N A erkend Zwitserland Nederland 10 2 Gisteren werd te Lausanne de ijshockeywedstrijd Zwitserland Nederland gespeeld welke eindigde in een Zwitsersche overwinning van 10 2 2 1 3 1 50 Spaak ontheven van zijn informatieopdracht De Belgische Prins regent heeft Spaak van zijn fnformatie opdracht ontheven Vandaag zai nieuw beraadslaagd worden Eén van Sjahrir s motieven voor het verbreeden van de basis van het kabinet is zijn overtuiging dat hij in de oogen van de Nederlanders en ook in die van de wereld er in geslaagd is den indruk weg te nemen a s zou de republikeinsche beweging van zuiver Japansche makelij zijn Zijn kabinet bestaat uit menschen van wie niemand ooit gecollaboreerd heeft met de Japanneezen De meesten hebben moeilijkheden met hen gehad en hebben volgens kringen uit de omgeving van Sjahrir daardoor hun zaak gediend Daarom voelt Sjahrir de noodzaak omeen coalitiekabinet te vormen en indienblijkt dat Soekarno hiertoe niet bereid is zal Sjahrir zelf meewerken om tot dit resultaat te komen DE A S KABINETSFORMATIE Men verwacht dat Sjahrir uiterlijk Dinsdag wanneer het nieuwe kabinet naar alle waarschijnlijkheid gevormd zal zijn naar Batavia zal terugkeeren Over deze kabinetsvorming worden nu besprekingen gehouden te Soerakarta waar Sjahrir met ongeveer 10 vertegenwoordigers van Indonesische politieke partijen is gebleven Republikeinsche woordvoerders te Batavia voorzeggen dat bij deze besprekingen overeenstemming zal worden bereikt omtrent de vraag welke partijen in het nieuwe kabinet vertegenwoordigd zullen zijn en door welke personen zij vertegenwoordigd zullen worden In Indonesische kringen verwacht men stellig dat een aantal leden van het tegenwoordige kabinet gehandhaafd zal blijven Vo ens een republikeinsch woordvoerder kunnen verscheidene van de tegenwoordige ministers slecht gemist worden waarschijnlijk zal voor de portefeuil e van Binnenlandsche Zaken welke portefeuille Sjahrir tot nu toe ad interim heeft gehad mr Sartono worden gekozen üie reeds voor den oorlog als vurig nationalist bekend was Hij is eenige dagen geleden door Sjahrir toen deze blijkbaar voelde hoe de zaken zich gingen ontwikkelen van Batavia naar Soerakarta geroepen Wat betreft de gesloten zitting van he na onale comité kan nog toegevoegd WO den dat Sjahrir als min ster presiden de vergadering heeft toegesproken Hijfaf een beschouwing van de door hemU t nu toe gevoerde politiek en wees opde nöodzaKelijkheid om met de nederlanders besprekingen te voeren Volgens berichten is zijn reue met yeei enthousiasme ontvangen en onmiddellijk daarna is een motie van vertrouwen in Siahrir met groote meerderheid aangenimem De jufste cijfers van de stemming zijn nog niet bekend De Observer over het ontslag van Sjahrir De diplomatieke correspondent van de Observer schrijft In het midden latend öfhet aftreden van Sjahrir a of met om tactische redenen is geschied et toont lan dat de strijd tusschen de gematigden en de exfremisten in de Indonesische na tionalistische beweging nog voortduurt De Aponfaren m Brammet e Flapoor en fn vrienden doprG Th RotmM Nadruk Perboden TJ 94 Weldra waren nu ook de anderen terplaatse en de dief werd netjes aan depolitie overgeleverd Bravo zei eendikke mijnheer die zich bij de omstanders gevoegd had Met zulke flinke luiwil ik eens kennismaken En toen sprakhij tot aller grote verwondering enigewoorden in Toms eigen taal 93 Aan het eind der straat juist aan dé rand van de stad haalde Bram den zakkenroller im Hij nam een vervaarlijke sprong en lag het volgend oogenblik met hem op de grond te rollen Fok had onderwijl zo goed z n best gedaan dat s mans broekspijpen er aan flarden bijhingen Waarlijk de booswicht werd voor zijn euveldaad naar behoren gestraft Boycot van Mederladdsche schepen op Ceylon geëischt De uitslag hiervan zal waarschijnlijk beslissen over de vraag Vrede of oorlog op Java Tot nu toe hebben de twee partijen elkaar voortdurend in toom gehouden Wanneer Sjahrir met meer bevoegdheden terugkeert zijn de vooruitzichten op een Nederlandschindonesische regeling gunstig Wanneer hij heengaat zullen de extremisten een staatsman moeten vinden die de verantwoordelijkheid voor een feitelijke oorlogsverklaring aan de Nederlanders op zich wil nemen Sjahrir naar Batavia terug Sjahrir en zijn gezelschap zijn uit Soerakarta vertrokken en werden vanmiddag te Batavia verwacht Op een bijeenkomst van Britsch Indlsche Maleische Indonesische en Ceylonsche politieke organisaties welke heden te Colombo is gehouden is een resolutie aangenomen waarbij geprotesteerd wordt tegen het verleenen van faciliteiten aan Nederlandsche schepen voor Java bestemd BUITENLAND Attlee over verhooging der Britsche productie DE NEDERLANDERS OP BALI Zes van de acht prinsen op Bali hebben tijdens een conferentie met It kolonel Termeulen welke in het paleis te Kloeng koeng is gehouden zich bereid verklaard om met de Nederlanders samen te werken Kloengkoeng is de zetel van prins Dewa Agoeng die de meest belangrijke is van de acht De prins van Tabanan is uit vrees voorrepresailles van de extremisten na een bespreking met de Nederlanders met komen opdagen en de prins van Djembranawas ziek Tabanan is het centrum der Pemoeda s op Zuid Bali die van hieruit de andere steden probeerden binnen te dringen Hun propaganda heeft over het algemeen geen succes gehad Te Kloengkoeng heeft Dewa Agoeng een kleine politiemacht gevormd die de rust en orde handhaafde en die de pogin ijen der extremisten om wanorde te scheppen heeft verijdeld De bevolking van kloengkoeng heeft de Nederlandsdhe troepen heel hartelijk ontvangen Zelfs de weinige Balineezen die rood witte emblemen droegen waren vriendschappelijk gezind en hebben ons toegewuifd Ongetv ijfeid is er onder de Balineezen een nationalistisch bewustzijn maar volgens deskundigen heeft het een zachtaardiger voj m dan ergens anders in Nederlandsch Ocst Indië Ik ben 50 km landinwaarts gegaan zonder een militair geleide alüus en speciale correspondent van het A N P ik heb door de kampongs gewandeld en met veel menschen gesproken Velen van hen riepen toen ze mij zagen bagoes goed Te Batavia zou zulk n tocht zelfmoord hebben beteekend De verliezen aan jezuieten missionarissen op Indonesië Onder de talrijke Missie orden die in onze overzeesche gebiedsdeelen werkzaam zijn is die van de paters Jezuieten tijdens den oorlog met Japan wel het zwaarst jetroffen Niet minder dan 27 paters en broeders lieten toen het leven van wie er acht voor het vuurpeloton stonden en de overigen grootendeels tengevolge van mishandeling en ontbering in concentratiekampen of gevangenissen omkwamen De Britsche eerste minister Clement Attlee heeft gisteravond via de radio een groote nieuwe actie ter verhooging van de Britsche na oorlogsche productie geopend en hierbij aangedrongen op het doen herleven van den prachtigen geest van samenwerking waarvan het Britsche volk tijdens den oorlog heeft getuigd Attlee waarschuwde dat een zeer moeilijke periode het Britsche volk te wachten staat en verklaarde wij moeten genoeg produceeren om voedsel en ruw materiaal van overzee te kunnen koopen Wij moeten veel meer produceeren dan voor den oorlog Attlee wees er op da er voor den oorlog veel werkloozen in Engeland waren maar dat er nu niet genoeg arbeiders zijn in vergelijking tot het werk De minister herinnerde aan de moeilijkheden en gevaren in 1940 toen GrootBrittannië alleen stond tegenover de Duitsche macht met zeer geringe verdedigingsmiddelen en beschreef den huldigen toestand ais een situatie niet zoo critiek maar niet geheel verschillend Hij deed een beroep op de vrouwen om in deze moeilijke periode aan hun werk te blijven of er naar terug te keeren op oudere menschen en op werkgevers en werknemers om eventueele geschillen zoo spoedig mogelijk en zonder onderbreking van het werk te regelen Attlee sprak tenslotte zijn vertrouwen uit dat het Britsche volk zegevierend door dezen tijd van beproeving van 1946 zal komen evenals het de moeilijkheden in 1940 te boven is gekomen Diplomatieke crisis in verband met Perzische kwestie In diplomatieke kringen in Londen aldus de Conservatieve Sunday Times beschouwt men het besluit der Sowjet regeering om in eenige dtelen van Perzië troejien gestationneerd te houden als de aanleiding tot de hevigste crisis sinds den oorlog De houding van de Sowjet Unie wordt beschouwd als den eersten inbreuk op een internationaal verdrag sedert den oorlog zeg4 de correspondent De Observer meent intusschen dat crisis hier niet wil zeggen dat er spoedmaatregelen getroffen dienen te worden ABONNEERT U OP GROOT GOUDA