Groot Gouda, maandag 4 maart 1946

vol met goede schoenen sinaasappelen en chocolade artikelen die men aan de Fransche kant niet kan krijgen De Franschen mogen nu de straat niet meer oversteken om deze artikelen te koopen Als troost beschikken de Franschen over het grootste deel van de straat en moeten de Spanjaarden zich tevreden ste len met een halve meter van het plaveisel waarvan het grootste deel door Spaansche burgerwacht wordt ingenomen In net meer naar het Westen gelegen Bourg Madame staren Franschen en Spanjaarden dkaar ook in stomme zwijgzaamheid aan Franco heeft een verbod uitgevaardigd met Fransche officieren te spreken Japansch zwaard vSor Koning George bisteren is aan Koning George op Buckingham Palace een historisch zwaard der Samoerai aangeboden dat het eigen dom is geweest van den Japanschen Veldmaarschalk graaf Terach en voordien in diens naam als teeken van de overgave der Japansche strijdkrachten arfn Lord Louis Mountbatten was aange Het zwaard is in 1420 door den befaamden wapensmid Osafune Yasum tsu vervaardigd en werd als een van Japan s Nationale kunstschatten beschouwd He heeft een kort gebogen kling een gevest van wit segrijn en een met lakwerk verSd schede terwijl het in een met rood brocaat bekleed étui geborgen is Lord Louis ontving terzelfdertijd een ander zwaard yan veldmaarschalk Hisaichi Beide zwaarden waren toen in houten doozen verpakt omdat het schenken van een onverpakt zwaard in Japan wordt beschouwd als een verzoek om daarmede harakari te plegen De Daily Telegraph waardeerend over Nederland De Daily Telegraph publj ert op haar hoofdpagina een over d e kolommen opgemaakt art kel over de oo logs t aTuTwêinng worden genoemd D ge me Pgem eerlte Self r drSptnSf S IJggeSl IZ eTéL artikel n an ll Lips gelakte geldkist grootste maat 50 x 40 x 20 all nieuw KRUGERLAAN 92 na 7 uut Verloren een glachè Handschoen in de Van Swletenstraat Terng te bezorgen bij A l v d BflOEK Tollenstraat 99 PERSONEEL AANGEBODEN E n ninlie tul tiko cht l kend xoeltt pl tslD op n blot W Brie n onder no 760 ba u d Dl PERSONEEL GEVRAAflD HuiwMlitrr 1 X per M diBfa iij Bargcm M ttenMingel 7J TE KOOP AANGEBODEN Een tofiulger 130 V en een l J Bluur C ppener teeg toelen lof i B l kÓM B n donke bl pon m f d me ho d Bloemendnnlicheweg 16 Gr b villhoed f 15 Gr xw roob 4 f 10 Br lederen d mei i m i f hooge jonoeoMchoenen m 3 Gouwe 2b boven n 3 2 dnoeimenteli m 12 en na 6 u jonflbloed Kon Wllhelmln w 9 Vooroorlegiche heerenw1nter M gr Brieven onder no 4817 bate o v nditbiw Een h ndweeft felkleed uSfleteje Br onder no 4822 bur v d WW TE KOOP 6EVRAA6D Een 1 g It I kinderwngen W P lanieo Gr Florliwtg 11 Een luldrpreker ook genegen te twee mSMieve fletib oden Pr Hendr kiU Oud Holl nd che h rd l ndtóieed k Brieven onder no 4831 bareƒu v d I Een vondiapon maat 42 of 44 tui Brieven onder no 4830 bureau van dit W Bruidisloler en ichoenen m 36 9 xilver Br no 4758 bur v d W RUILEN Dameiichoenen m 36 x g n I i vodr dito echoenen m 39 KrugtrlM Ben nieuwe bl overall voor een r beerenicfaoenea m 45 adre j Voorwllleni 43 OaVf Een paar Amerlkaaniche dame choe rt 37 voor dit damewchoenen m 38 oi Burgvlie Een melileimantel vooroorl f IjS voor een poliborlogc event roei di o t Brieven onder no 4789 bureau v n dit b DIVERSEN Verioren eea wollen eit kofenbla U bexorgen Ooitbaven 62 Verloren een bril tegen belooning ter bexorgen Walvliatraat 68 j Verloien een dameüaboen 8 rt BockcnbergMraat naar Bidder v tcgca belooniag tong te bexorge bargttraat lil zal in den vorm van pulp worden uitgevoerd ten behoeve van de jamfabricage Dit is een voordeel omdat in Nederlandop het oogenblik het verpakkingsmateriaal ontbreekt om dit fruit op normale wijze te verzenden i Concurrentie van Frankrijk behoeft met te worden gevreesd omdat de invoer zalgeschieden op grond van vroegere importen waarbij onze artikelen bovenaan stonden mede door de voortreffelijke Nederlandsche kwaliteit Groente eij fuitexport naa Engeland HET MENSCHELIJK LEVEN VERLENGD Volgens een bericht in de Evening Standard is de Russische geleerde Prof Bogolomets erin geslaagd het menschelijk leven te verlengen Naar jarenlange onderzoekingen is deze geleerde tot de conclusie gekomen dat een verzwakking van het menschelijk bindweefsel m de spieren het optreden van ouderdom ver fïOr733 KT Hij heeft nu een product geschapen antireticulair cytotoxic serum genaamdafgekort AC S i i Dit middel houdt het bindweefsel in stand Bij toepassing doen zich zelfs verschijnselen voor van yerjongering zooals terugkeeren van de oorspronkelijke haarkleur verbeterd gezichtsvermogen over de samenstelling van het product wordt bericht dat er o a bestanddeelen bij te pas komen van ruggemerg en milt van menschen die gezond gestarven en nog geen tien minuten dood zijn Hiervoor zijn lichamen van gesneuvelden gebruikt De toepassing van A L b gaat gepaard met een zeer streng dieet an Iroot belang is dat de doses niet te Iroot zijn Dit zou het omgekeerde resultaat van het beoogde kunnen hebben Het dorp der tantaluskwelling Het Fransch Spaansche grensdorp Le Perthus dicht bij de Middellandsche zee gelegen kan met recht dorp der tantaluskwelling worden genoemd De grens jjJi j rio hnnfflatraat en de Ov er de tot stand gekomen regeling voor den export van Nederlandsche groenten en fruit naar Engeland uitte men van Nederlandsche deskundige zijde tevredenheid over de bereikte overeenkomst Deze draagt een voorloopig karakter omdat het in de bedoeling ligt haar in de naaste toekomsfVoo mogelijk uit te breiden De regeling Jnoet worden beschouwd als een leiddraad voor de telers Behalve voor de gecontingenteerde artikelen zijn voor de overige producten geen hoeveelheden bepaald Deze zijn afhankelijk van de voortbrenging Wat betreft de export van tomaten zijn de Nederlandsche onderhandelaars teleurgesteld over het geringe kwantum dat door Engeland is toegestaan In de maand Juli wanneer de productie een hoogtepunt bereikt mogen e slechts 20000 ton naar Engeland worden uitgevoerd De reden hjervan is dat in dezelfde periode de Engelsche tomaten teelt welke in dezelfde periode eveneens ide grootste kwanta aflevert met te benadeelen Daarom is de uitvoer van alle seizoenartikelen ggbonden aan bepaalde data De export van komkommers bedraagt thans 500 ton tegen 2000 ton in 1939 Tegenover dezen vooruitgang staat echter het ook voor alle andere landbmiwnroducten alles beheerschende feit dat de belangrijke Nederlandsche export naar Duitschland is weggevallen Zoo bedroeg bv de totale komkommeruitvoer in ly y 30000 ton Het is daarom dringend noodzakelijk dat de export naar andere landen zooveel mogelijk wordt opgevoerd Een meevaller is de thans toegestane vnje nvoer van meloenen uit Nederland die hier hooge prijzen maken De kassen waarin komkommers worden gekweekt zijn geschikt voor den teelt van meloeneti zoodat vervanging hierdoor zeer wordt ver XÏgShet niet te zeggen is well hoeveelheden voor den uitvoer beschikbaar zullen zijn kan het bedrag dat J ermede gemoeid is niet worden ff Een eroot gedeelte van het z g zachte fruit als aardbeien frambozen en bessen Het meisje dat mijn hoed uit de Karnemclksloot heeft gebaald gelieve deze tegen belooning terug te bezorgen Vierde Kade 16 Wedn vraagt Juffrouw of Weduwe voor de huishouding Br onder no 4865 bur v d bl MEVROUW BROEKHUIZEN Crabethstraat 1 vraagt een DIENSTBODE voor 5 è 6 dagen per week Hulpvan werkster Gevraagd een NETTE WERKSTER voor Donderdagmiddag en Vrijdag den gehcelen dag DE JONG Ptperstra t 34 Adverteert in Groot Gouda Ondergeteekende betuigt hiermede lijn harielijken dank voor de vele belangstelling ondeivondeo bij zijn 25 iarlg jubileum welke dag voor hem onvergetelijk Is geworden In het bijzonder aan de Directie Kantooren overige personeelleden van de N V Ned Spoorwegen D VERBOOM Gouda 4 Maart 1946 Onder de Boomp jes 105 Twee sportieve vrienden met moderne levensopvatting zoekenj siriiDzi kannisiBikiiig met meisjes ong 18 jaar Brieven met foto s cp eerewoord retour o der no 4870 b ur v d hl Piano Accordeon Höhner Tango V C 120 bassen 4 registers Zwarte uitvoering als nieuw In model koffer KRUGERLAAN 92 na 7 uur Met groote bliidachap geven wij U kennU van de geboorte van een dochter wi nocmeo haar ELS MARIJKE M A IJsselstijn P E I 88eUti n Verhoeven Gooda 3 Maart 1946 I isell aan 211 Mei blijdschap even wij kennis van de geboorle von ons Zoontje n Broeitie LÊON G C K M Crébolder C S A Crébolder van Staveren NoUy Charles Morle Louisje Wi hebben een zusje gekregen xi heet TRUÜSJE Gerard an Eddie Helltje Wlentjes Kelzerstraat 16 I Gouda 4 Maarl 46 Kattensin el 44b J VAN ZWET Zonen Kaashandcl VEST 60 62 Gouda prapen t oor hun pakhuis Heden overleed onverwacht onze lieve Tante en Nicht Antonia Cornelia van Eijk In den ouderdom van 72 Jaar Afdeeling EXPORT enkele FLINKE JONGEMANNEN goed op de hoogte met blaas staniool en andere verpakkingen Leeftijd niet boven 30 jaar Uit aller naam VBO Kranenburg Amsterdam 2 Maart 1946 De begrafeüls zal plaats hebben 1 Donderdag 7 Maart 2 45 uur I op de Algemeene Begraafplaats te Gouda De overledene zal vanaf Dinsdagavond 8 uur worden opgebaard In de Rouwkamer Blauwstraat 19 waaruit plm 2 uur de teraardebestelling zal plaats hebben Blauwstraat 19 Afdeeling EXPEDITIE enkele jongelui van 16 tot 19 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovengaand adres WONINGRUIL Aangeboden roim keurig onderh vrij bovcnhnts bevattende kamers en suite zijkamer keuken badkamer 2 slaapkamers groote zolder en kelder aan het Pijnacker plein te Rotterdam voor hui op goeden stand te Goada of naaste omg Br onder no 4880 bur V d blad Fa A JONKER 6 Zo Brandstoffcnhandel Te koop aangeboden 4 kleine Clubs met salontafel Old fin lsb l tofzuiger compleet PS V 1 kookknckel met 10 M kachelpijp I coatmam frl s maat 50 KBrnemelkalooi 47 na 7 u r vraagt voor directe indiensttreding een aankomend Kantoorbediende en een Facturiste Aanbiedingen persoonlijk of schriftel aan het Kantoor Jaagpad 25 Gouda Colin R Coote over Nederlands weg naar herstel Er is een groot verschil tusschen de Engelsche moerassen en de HoUandsche polders schrijft Coote In Engeland zijn de beschermende dijken nimmer door een barbaarschen vijand opgeblazen en is het werk van tientallen jaren en de bestaansmogelijkheid van duizenden menschen nooit in den tijd van enkele minuten vernield Nederland had in geen drie eeuwen oorlog gekend Doch toen de oorlog kwam was het een verschrikkelijke De langdurige immuniteit deed den schok des te heviger a inkomen Het was alsof een rijke en stralende schoonheid zich plotseling op een kale rots zag achtergelaten Want de hemel weet dat dit land rijk was De overdaad van zijn leven van vóór den oorlog schemert zelfs nu nog door de sluiers van de verwoestingen heen Het contrast van voorheen en thans verklaart den bitteren haat tegen alles wat Duitsch is een haat die wel niet zoo explosief is doch veel dieper geworteld dan voorzoover ik weet overal elders Coote zegt dat geen land van Europa grondiger door de Duitscher is uitgeplunderd Ook de bombardementen van de geallieerden schrijft Coote kwamen hard aan doch nimmer heb ik er een klacht over hoeren uiten zelfs niet over hel stuk bombardeeren van de dijken van Walcheren of over den verschrikkelijken luchtaanval van 3 Maart 1945 toen een kleine vergissing de oorzaak werd van de verwoesting van een uitgestrekt gedeelte van Den Haag Coote schrijft verder dat de Nederlanders over het algemeen tegenover de Duitschers een bokkige koppige houding aannamen zooals hun voorvaderen zich tegen Alva verzetten Het is met onjuist te zeggen verklaart N dat de helft van de Nederi den tijd heeft doorgebracht met de andere helft voor de Gestapo de Groene Politie en de handlangers van Mussert die erger waren dan de Gestapo te verbergen HUWEUJK Z V P BesMttc 1 Blijf toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen naar een oprechten levenskameraad Dank zij de Vereenigde Nederlaadachc Bemlddeliagakantoren kunt U Immers ook in contact komen met Iemand die evenals Uzelf oprecht verlangt naar een welgemeende kennismaking en huwelijk Wij hebben tmmers massa s Ingesch ie venen uit alle plaatsenen dorpen uit geheel Nederlacd ook uit Uw provincie zoomede alt de pUata Uwer inwoning en directe omgeving daarvan Onze bemiddeling is voor jong en oud voor werkenden gegoeden middenen boerenstand Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en Kunnen heeren die in een moederloos gezin met huwelijk als doel een seriruie huishoudster zoeken of dames die als zoodanig grp aatst wenschen te worden ook direct van dienst zijn Kom toch direct even rustig en vertrouwelijk praten 95 pCt der Ingeschrevenen kan direct kennismaking worden gegarandeerd De strengste geheimhouding verzekerd VerccnlgdeNederlandsche Bemiddelingskantoren Fxceliior De grootste organisatie in Europa geh onder veoowelljke Directie KantorcB door geheel Nederland Voor Zuid Holland Gouda Gouwe 90 s Gravenhaoe Woudenbergstr 50 Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209B Geopend van l in ook Zondags a Maandags gesloten Hoofdkantoor i Haarlem Kampcrainoel 48rood Dagelijks geopenH van 2 5 uor ook Zaterdags s Zondaps gesl Te koop een 1 pits Gasstel in goeden staat Te bevragen ACHTERW ILLENS H 3 Ben nette werkster vraagt kaappe werkhuizea Te bespreken bü VONK Tvrbingcl 50 Gooda