Groot Gouda, dinsdag 5 maart 1946

Brammetie Flapoor en x vrienden Nadruk verboden De Apontnren pmn door G Th Rot man 96 En IK vroeg de fehilder dan ben iic m n broodwinning kw t Geen nood zei de reiziger die f g jY StTrdie hldïen m et vrsJfng geven begaven ze zich volgens afspraak naar de boot waarmee ze naar AtriKa zouden gaan 95 Het bleek amelijk dat die vrienHpliike heer een beroemd Afnkareizi er was die verschillende negertalen kende Toen Tom hem verteld had op wat een S m anTer ze hier helemaal in Europa fht We t jrwa r LrïeMSei zi ger over ein maand ga ik weer naa I ïika en dan neem ik juUie mee w J jullie ouders zullen lelijk ongerust zijn Afgespro ken Aanvankelijk konden niet d verwachtel resultaten bereikt woraen omdat t schuim niel voldoende op hetzelfde peil bleef Thans echter is men zoover gekomen dat het schuim dat midden door de boor wordt gerold en zoodoende het kolengruis aan zich bindt van de vereischte samenstelling blijft Men is nog bezig met experimenteeren en men hoopt spoedig een afdoend middel gevonden te hebben om de zoo gevreesde steenkoolgruisziekten bij het verrichten van boringen in steenkoolmijnen te voorkomen i j ♦ f f i v Vragen in Engelsch Lagerhuis over terugtrekken van Engelsche troepen uit Indonesië Maarschalk Mannerheim gisteren afgetreden Maarschalk Gustaf Mannerheim president van de Finsche repubhek is giste ren afgetreden I Rumoer in het Centrale I Nationale Comité Naar een republikeinsch minister van herontbonden kabinet heeft verklaard had Siahrir zijn ontslag op 23 Februari schriftelijk bij Soekarno ingediend Soeiarno heeft dit echter niet bekend gemaTkt voor de erste zitting van het Cen trale Nationa e Comité op 28 Febr nei geen veel verwarring op de zitting veroorf aakte waarvan de leden der republikein sche rêg ering en de ministers persoonlijk on deSe onofficieele wijze becnt seerden dat Sjahrir uit protest tegen een dergdijk vedoop de vergadering verhet Eveneens dient te worden vermeld dat de communist Tan Malaka d e was tf noodigd de b eenkomst en de vergaaerinj ïan Srtijleiders die aan de bijeenkomst voorafging bij té wonen met opdaagde In het Engelsche Lagerhuis stelde kapitein Chetwynd de Labourafgevaardigde voor Stockton on Tees aan den Onderstaatssecretaris voor Britsch lndie de vraag of deze een verklaring kon geven over het terugtrekken van de BritschIndische troepen uit Indonesië De Onderstaatssecretaris de heer Arthur Henderson antwoordde dat het terugtrekken van de Britsch lndische troenen uit Indonesië naar gehoopt wordt zoo spoedig mogelijk zal beginnen en voortgezet zou worden totdat alle manschappen daar weg zouden zijn Kapitein Chetwynd vroeg of het terugtrekken in verband staat met het eindigen van de militaire handelingen of met een concessie aan de Indonesische nationale T he er Henderson Ik kan slechtszeggen dat het in verband staat rnet eenbefllsing om de Britsch lndische troepenterug te trekken Ontruiming Syrië begint 11 Maart De Fransche en Britsche militaire delegaties te Parijs hebben een programma ongesteld betreffende het gelijktijdig terugtrekken der Fransche en Britsche troenen uit Syrië dat op 41 Maart a s zal beïinnen en 30 April beëindigd zal zijn De delegaties bestudeeren thans een programma beteffende de ontruiming van den Libanon Verklaring van Sjahrif Rii ziin terugkeer in Batavia heeft Sjahrir het iölgende verklaard Ik ben teruggekomen hi een veel sterker positie danfoenUc vertrok Ik heb volledige bevoegdheid om met de Nederlanders onderhande inge te voeren welke onderhandefingen nu kunnen beginnen zonderstefds met Djogjakarta ruggespraak be hoeven te houden Verder heeft Sjahir verklaard Zes of zeven partijen zullen vertegenwoordigd worden in mijn nieuw kabinet hetwelk nog niet gereed is doch waarvan de samenstelling binnen eemge dagen zal kunnen worden bekend gemaakf Naar aanleiding van de door het Centraa Nationaal Comité met een aanzieniike meerderheid aangenomen motie volïins welke onderhandelingen moesten Saan van den grondslag va honderd nrncent vrijheid en onafhankelijkheid a S ahrir eenig vaag commentaar waargfj hi verklaarde Dit is in hooge mate een kwestie van formuleering DE MINISTER ZEGT SPAREN De eenvoudige methode voor iedereen sparen is het parool dat deminister ens gaf en het is noodzakelijk i ant straks kunt U ÜUJlinnenkast aanvullen zult U uwmeubilair weer kunnen vernieuwen Heeft V dan het noodiae bedrag aan contanten bijeen Hoe echter zult V sparen Het antwoord is eenvQudig ueGruyter heeft üiv voorkeur omzUn beter verzorgde waar mbovendien ontvangt ü cassabons waardoor U10 op üwuitgaven bespaart Want U weet voor tien gulden aan caSsabon$ een gulden contant terug Dat is de eenvoudige me odevoor iedereen zoo wordt iedert ttttgavt tevenf een fe jrj tin De Maan in Maart 1946 tijden aangeg l d thans geldenden wlntcitljd Onder 7 18 7 38 7 54 8 08 8 26 8 30 9 01 9 29 10 07 10 55 11 20 12 50 14 04 15 24 16 31 Op 18 22 19 34 20 44 21 53 23 02 Ül l 1 18 2 22 3 20 4 11 4 52 5 25 5 52 6 14 Dat 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Onder 15 17 16 35 17 57 19 19 20 43 22 07 23 32 o 56 2 18 3 33 4 37 5 28 6 07 6 36 6 5 Dat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It 11 13 H 15 16 Op 6 55 7 26 7 51 8 12 8 31 8 49 9 09 9 31 9 59 10 34 11 19 12 16 13 24 14 38 15 54 17 P De koers van den Indischen gulden Van officieele zijde verneemt het A N P dat de door de Nederlandsche Bank genoteerde koers van den Indischen gulden op pari gesteld is PADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND BUITENLAND SPANJE WILDE GIBRALTAR AANVALLEN pdcumenten over Franco j gepubliceerd Tegelijk met het uitgeven van de driemogendhedenverklaring over Spanje zijn door het departement van buitenlandsche zaken te Wahington in beslag genomen Duitsche documenten met betrekking tot Franco gepubliceerd Uit deze documenten blijkt dat Franco in Juni 1940 Hitler en Mussolini beloofde aan hun zijde den oorlog in te gaan Deze belofte deed hij op de volgende voorwaarden dat Gibraltar Fransch Marokko enhet door Spanjaarden gekoloniseerde enhoofdzakelijk door hen bewoonde gedeelte van Algerije aan Spanje zou worden gegeven dat aan Spanje de voor het voerenvan den oorlog noodige militaire algemeen economische en materieele hulpzou worden verleend De door de Britsche en Amenkaansche legers in Duitschland gevonden docu menten wijzen uit dat de Spaansche regeering reeds geruimen tijd in het geheim plannen maakte voor een aanval op Gibraltar waarvan de volvoering aldus deelde Franco aan Hitler mede een HILVERSUM I 301 m i RO 18 00 Ensemble Nina Ddce 18 15 Snali eiten of gram muziek 18 30 N na DOC iS s Avonds als ik slapen ga lom Nieuws 19 15 Gram muziek i NK 9 30 Progr voor de Ned Str jdkra hten Verzoekprogr 20 00 Nieuv s KRO 20 05 Instrumentale soh 20 15 Vastenavond gebruiken 20 0 Ali Baba en de 40 roovers Vastenavondspe 21 30 Ensemble Onus yalten 22100 Ni uws 22 15 S kraT dólor J traués operette 22 30 De vasten breekt aan 23 00 Gram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Stem de viool Nicholas Roth viool RVU 18 30 Psychologie der gemeenschap Dr Th V Schelven AVRO 19 00 En nu naar bed 19 05 Reizen per vliegtuig door C v Steenderen 19 20 Nederlandsch progr 20 UU Nieuws 20 05 Departementen spreken Dr C d Berg over Het herstel v d Ne d volksgezondheid na 5 jaar oorlog 20 20 Bonte Dinsdagavondtrein met een carnavalsprogr 21 30 Oeler Koen ng Hoorspel 22 05 Contact de gram plaa V d luisteraar 22 15 Bu tenl overz cht door H Ch G J V L Mandere 22 30 Contact vervolg 23 00 Nieuws 23 15 Nocturne 24 00 Sluiting De eindexamens voor de H B S O np minister van Onderwijs Kunsten enjdeeiae rrantu act WetenSappen heeft bepaald dat het kwestie van dagen zou zijncPhriftpliik aedeelte van de einaexamens u der openbare Hoogere Burgerscholen en Schending van Canadeesche geheimen De Canadeesche regeering heeft mede gedeeld dat vier ambtenaren openbaren dienst direct of indirect aan vertegenwoordigers van de Sowjet Unie geheime en veftrouwelijke inlichtmgen hebben verstrekt waarmede zij de wet op officieele geheimen van 1939 hebben overtreden t it de door de Middelbaar Onderwijswet v gj gj e aangewezen Bijzondere Hoogere Burger6 scholen met vijfjarigen en vierjarigen cursus in het jaai 1946 zal worden gehouden op 3 4 5 6 en 7 Juni Driemogendhedenverklaring over Spanje Door het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken is gisteravond de publicatie gedaan van de volgende gemeenschappelijke verklaring van de regeeringen van de V£r Staten Engeland en Frankrijk over Spanje upf v r DeJegeeringen van Frankrijk het Vtr KÓninkriik en de V r Staten hebben van gedachten gewisseld met betrekking to de huidige Spaansche regeering en haar betrekkingen met dat regiem Men is het er over eens dat oo lang generaal Franco de controle over Spanje bl jf behouden het Spaansche volk geen volledig en raïtelijJ samengaan an verwachten me die naties van de wereld a e met geza menlijke krachtsinspanning de nederlaag hebbin toegebracht an het Du sche nationaal sociahsme en het tahaanscne fascisme welke het huidige Spaansche eg Lm hulp hebben geboden bij het in handen nemen van de macht en naar welker voorbeeld dit regiem is opgezet Er bestaat geen plan om in de bmnenlandsche aangelegenheden van Spanje t i erhen beide te komen Het bpaanscne lofk ïehoorfzelf op den duur zijn eigen bestemming te kiezen Ondanks het fei ri t ViPt huid ge regiem repressieve mddi Sëalsvrr i ss Hp rlrip regeer ngen dat het bpaanstnc volk niet Sieuw de verschrikkingen en de kwèll n van een burgerstrijd zal moetPn ondergaan Integendeel men hoopt S r£ c rj rvafo = Phalanx te bewerkstelligen Frankrijk stelt viermogendheden conierentie voor np Fransche regeering heeft aan de hedenconferenhe v f die Dtiitschdeering van alle proDiemen uic land betreffen Schuimbluschmiddel verhindert kolengruisinadenung 1 oon crpwoon brandblusch LTiïMar e S ar meldt met apparaat is naar = voorkomen Arbeidsbemiddeling voor oudiUegale werkers en principieele onderduikers Het Rijksarbeidsbureau heeftin samenwerking met de Stichting 940 1945 het Nederlandsch Volksherstel en het Centr Afwikkelingsbur Bmnenlandsche Stru krachten bureau 9 eeri specale arbeids bemiddeling voor oud iHegale werkers en principieele enderduikers J f l algemeene richtlijnen voor deze bemiddeling worden vastgesteld door een een tiale coördinatie commissie waar n voo looDie zitting hebben de directeur generaal van het Rijksarbeidsbureau of diens vertegenwoordiger als voorzitter en ae heeref A J wfvers hoofdbestuur Stichting 19401945 mr P van Unel Nederlands Volksherstel en kapt mr R 1 de Vries bureau 9 van het Centraal Afiiktnngsbureau B S als leden In het belang der werkzaamheden wordt in elk gewest der arbeidsbemiddehng op overeenkomstige wijze onder voorz tte schap van den directeur van het jQewes telijk Arbeidsbureau n gewestelijk oo dinatiecommisse gevormd uit vertegen woordigers van evengenoemde hchamen Bif irSwestelijk Arbeidsbureau zal wo rSen opgeTcht eel afdeeling BijzonderVormen van Arbeidsvoorz en ng B A Hpt nt rsoneel dezer afdeehng zal oe wdu f aSn ren der Gewestelijke Arbeibureaux die zelf actief aan het verzeihebben deelgenomen hüvnndere be ela Se D aan d ze i s a t e e iTA farVT Oewes Sw A Wdsbu andere ingeschrevenen dan gemeen j SesTn oÜoS SfatSa a s zocht van scholing her Siagno waarbij zoo noodig een PSI J S tisch onderzoeken een medisch onder zoek zullen plaats vinden ok m e westelijke bemiddeling is mogelijk mmen de betrokkene zelf g£en bezwaar heen